Õiglane kaubandus, elanikkonnaküsitlus, september 2014

Fairtrade Estonia
Fairtrade EstoniaFairtrade Estonia
Õiglane kaubandus 
Elanikkonnaküsitlus 
September 2014 
Pärnu mnt.102, A-korpus, 
Tallinn 11312 
Tel: +(372) 585 29 708 
post@turu-uuringute.ee 
www.turu-uuringute.eu
Küsitluse metoodika 
Esinduslik 
valim ja 
tulemuste 
üldistamine 
2 
Käesolev aruanne on koostatud 1007 vastaja (vanuses 15+ aastat) küsitluse teel saadud informatsiooni põhjal. 
Selles vanuses elanikkonna suurus Eestis on 1 107 791 inimest (1.01.2014). 
Küsitlus viidi läbi Omnibussi keskkonnas esindusliku valimi põhjal. Tulemused on üldistatavad kogu elanikkonnale. 
Valimi 
disain 
Omnibuss-uuringu üldkogumi moodustavad Eesti elanikud vanuses 15+ aastat. Turu-uuringute AS-i poolt 
teostatavates Omnibuss-uuringutes on valimi suuruseks 1000 elanikku, mis tagab esinduslikud ning kogu Eesti 
vastavaealisele elanikkonnale laiendatavad tulemused. 
Vastajad leiti juhuvaliku alusel, et tagada kõikide Eesti maakondade ja asulatüüpide proportsionaalne esindatus 
küsitlusvalimis. Valimi territoriaalne mudel on koostatud Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi 
alusel seisuga 01.01.2014.a. 
Juhuvaliku esimeses etapis valiti 103 valimipunkti üle Eesti ja teises etapis igas valimipunktis konkreetsed 
intervjueeritavad. 
Aadressi valikul rakendati lähte-aadressi meetodit, mille puhul antakse igale küsitlejale ette juhuslikult valitud 
aadress, kus küsitleja teostab esimese intervjuu. Edasi liigutakse kindla sammu alusel (nt iga viies korter või iga 
teine maja), et tagada valikusse sattunud elupaikade juhuslikkus. 
Vastaja valikul rakendati nn. noorema mehe reeglit, mis näeb ette, et esimesena palutakse intervjuud noorimalt 
kodusolevalt meesterahvalt, kes on vähemalt 15-aastane. Kui mehi kodus ei ole, eelistatakse noorimat naist. 
Selline valikumeetod annab neile küsitletavate kategooriatele, keda on vähem tõenäoline kodust eest leida 
(eelkõige noored inimesed ja mehed), täiendava võimaluse valimisse sattuda. Nii saavutatakse sugude ning 
erinevate vanusegruppide tõepärasem esindatus valimis. 
Küsitlus 
läbiviimine 
Küsitlusmeetodina kasutati personaalintervjuud ankeedi alusel. Küsitlemine toimus osalt paberankeetidega, osalt 
tahvelarvutipõhiselt, sest käimas on üleminek arvutipõhisele intervjueerimisele. Intervjuud viidi läbi vastajate 
kodudes eesti ja vene keeles, alates 10.septembrist kuni 5.oktoobrini 2014.a. 
Küsitlustöös osales 51 vastava ettevalmistuse saanud Turu-uuringute AS-i küsitlejat. 
September 2014
September 2014 
KOKKUVÕTE -1 
1. FAIRTRADE MÄRGI TUNTUS 3 
Fairtrade kaubamärgi tuntus on aastaga kasvanud 22%-lt 29%-le. Tuntus on suurim kõrgharidusega 
vastajate seas (50%) ja nooremas keskeas (40-42%), kus ka kasv on aastaga olnud kõige suurem. 
2. ÕIGLASE KAUBANDUSE TÄHENDUS 
Kõige enam valitud märksõnad olid “õiglane tasu tootjale” (32%) ja “õiglane äri” (29%). Samad 
vastusevariandid juhtisid pingerida ka 2013.a., kuigi nende osakaal on veidi langenud. Endisest 
sagedamini mainiti “eetilisi põhimõtteid” (25%), samas ka “turundustrikki” (8%). Arvamus 
usaldusväärsusest (23%), soodsast hinnast (19%) ja kõrgest kvaliteedist (17%) on endisega 
võrreldes taandunud. 
3. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOIMIMINE 
Elanikkond jaguneb peaaegu pooleks usus, kas õiglase kaubanduse süsteem toimib ja töötab 
arengumaade põllumeeste ja tööliste huvides või mitte: 38% vastajatest kaldub seda uskuma ja 41% 
mitte. (Suurem osa uskujatest “pigem” usub). Uskujate osakaal on võrreldes 2013.a.-ga (32%) 
kasvanud, kuid mitteuskujate oma endiseks jäänud. 
4. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE OSTMINE 
61% ei osta õiglase kaubanduse märgiga tooteid kunagi. 21% ei osanud vastata. 18% vastajatest 
omas toodetega teatud kogemust, neist suurem osa kasutab enamasti võimalust osta – vähemalt 
mõnes tooterühmas. Võrreldes 2013.a.-ga ei ole tulemused oluliselt muutunud. 
5. FAIRTRADE MÄRGIGA TOODETE OSTMISE PÕHJUSED 
Küsimus esitati ainult nendele, kes õiglase kaubanduse märgiga tooteid ostavad (n=398). Vähehaaval 
tugevneb sotsiaal-eetiline positsioon õiglase kaubanduse toodete ostmisel ning vähenevad isiklike 
elamuste (tervislikkus, kvaliteet) motiivid. 22% ostjatest põhjendas oma käitumist teadmisega, et 
see parandab inimeste elujärge arengumaades, 15% toetab põhimõtteliselt sotsiaalse taustaga 
tooteid. 43% ostjaist ei osanud põhjust öelda.
September 2014 
KOKKUVÕTE -2 
6. FAIRTRADE MÄRGIGA TOODETE MITTEOSTMISE PÕHJUSED 4 
35% ei tunne Fairtrade märki ja selle tähendust. Selliste vastajate osakaal on oluliselt langenud 
(2013.a. 50%). 33% arvab, et vastavaid tooteid on poeriiulitel raske leida ja märgata ning 19% ei leia 
neid oma harjumuspärastest kauplustest – nende vastajate osakaal on peaaegu endiseks jäänud. 
Oluliselt aga on kasvanud vastajate hulk, kes põhjendab oma käitumist lihtsalt harjumusega muid 
tooteid osta – 30% vrs. 21% 2013.a. Liiga kalliks pidas tooteid 12% mitteostjatest (2013.a.10%). 
7. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE OSTMINE EDASPIDI 
47% elanikkonnast on rohkem või vähem valmis edaspidiostma Fairtrade tooteid. Võrreldes 2013.a.-ga 
(55%) on nende osakaal elanikkonnas selgelt langenud. (Liidetud on vastused “jah, kindlasti”+”jah, 
tõenäoliselt” ja “tõenäoliselt ei”+”kindlasti ei”). 
8. KES PEAKS ÕIGLASE KAUBANDUSE IDEED TOETAMA? 
Enamuse vastajate arvates peaksid õiglase kaubanduse ideed toetama kõik loetletud institutsioonid, 
eelkõige ettevõtted, kes arengumaade toorainet kasutavad (69%), ja kaubandusettevõtted (69%). 
Suurenenud on vastajate osakaal, kes KOV-e ja riigiasutusi (eriti) vastutavateks ei pea. (25%, 2013.a. 
18%) 
9. KOV- IDE SOTSIAALNE VASTUSTUS 
Enamus vastajatest (52%) peab Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arengumaade 
väiketalunike ja istanduste töölistega arvestamist oluliseks või väga oluliseks. 30% peab seda aga pigem 
või täiesti mitteoluliseks. Tulemus on peaaegu 2013.a. tasemel. Suur erinevus on eesti- ja venekeelse 
elanikkonna arvamustes: eestlastest peab arvestamist vajalikuks 44%, mitte-eestlastest 71%.
September 2014 
KOKKUVÕTE -3 
10. VASTUTUSTUNDLIK LINN 5 
Enamus elanikkonnast arvab, et linna vastutustundlikkus väljendub toimivates sotsiaal- ja 
tervishoiuteenustes (62%), avatuses ja läbipaistvuses (58%), elanike kaasamises otsuste tegemisel 
(53%). Võrreldes 2013.a.-ga on eriti tõusnud avatuse ja läbipaistvuse (2013.a. 45%) ning 
ühistranspordikorralduse aspekt (47%, 2013.a. 29%). Eestikeelse elanikkonna seas on kõige 
sagedamini märgitud aspekt “toimivad sotsiaal- ja tervishoiuteenused” (70%), venekeelses – avatus 
ja läbipaistvus (53%). 
11. VASTUTUSTUNDLIK KODULINN 
Arvamus oma kodulinna vastutustundlikkusest on võrreldes 2013.a.-ga kasvanud. 27% (2013.a. 
22%) vastajaskonnast peab oma kodulinna päris vastutustundlikuks, lisaks 49%, kes arvab, et tema 
kodulinn on osaliselt vastutustundlik. Vaid 7% (2013.a. 19%) ei pea kodulinna vastutustundlikuks. 
Kõige “vastutustundlikumad” linnad on endiselt Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eestis ja Tallinn. Kõige halvem 
arvamus kujunes Ida-Virumaal – 19% oli kodulinna vastutustundlikkusest halval arvamusel. Siiski oli 
2013.a. selliseid vastajaid veelgi enam – 29%. 
12. NÕUSTUMINE VASTUTUSTUNDLIKKUST KIRJELDAVATE VÄIDETEGA 
Enamus (68%) vastajates pidas täiesti õigeks, et vastutustundlik on toetada esmalt kohalikke tootjaid 
ja põllumehi. Ligi pool vastajaskonnast (43%) pidas täiesti õigeks ka seda, et tarbija ise ei pea oma 
ostude sotsiaalse või keskkondliku mõju üle pead murdma – see olgu ettevõtete mure. Kõige vähem 
jagati arvamust, et tarbijad ise saavad oma ostukäitumisega arengumaade inimeste elu mõjutada – 
22% täiesti nõus, 9% täiesti vastu. Kui aga lisada väidetele ka nende vastajate osa, kes nendega 
pigem nõustusid, siis leidsid kokkuvõttes kõik väited vastajaskonna enamuse toetuse, nagu ka 
2013.a.. Siiski on võrreldes 2013.a.-ga veidi suurenenud nende vastajate osa, kes usuvad, et 
tarbijate käitumine võib mõjutada inimeste elu arengumaades.
September 2014 
KOKKUVÕTE -4 
13. ÄRIETTEVÕTETE ARVESTAMINE ARENGUMAADE HUVIDEGA 6 
Nagu 2013.a., nii ka tänavu pidas 2/3 vastajaskonnast oluliseks (väga+pigem), et äriettevõtted 
arvestaksid arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega. Väga oluliseks pidas seda siiski vähem 
inimesi kui 2013.a.(17%, 2013.a. 22% ). Vaid 6% vastajaist pidas sellist arvessevõtmist täiesti 
ebaoluliseks. 
14. EETILISELT SERTIFITSEERITUD TOORAINE KASUTAMINE 
2/3 vastajaskonnast pidas eetiliselt sertifitseeritud tooraine kasutuselevõtmist oluliseks, sh 20% isegi 
väga oluliseks. Võrreldes 2013.a.-ga, kui küsimuse keskmes oli AS Kalev, on toetajate (“pigem 
oluline”) hulk suurenenud (46%, 2013.a.40%) ning vastaste hulk pisut vähenenud. Täiesti või pigem 
ebaoluliseks pidas seda tänavu 18%, 2013.a. 24% vastajaskonnast. 
15. INFOALLIKAD ÕIGLASE KAUBANDUSE KOHTA 
59% (2013.a. 60%) vastajatest ei ole enda arvates saanud õiglase kaubanduse kohta mingit otsest 
infot. Põhilisteks kanaliteks on endiselt televisioon (16%) ja internet (16%), mis olenevalt 
taustrühmast omasid erinevat kaalu. Haritumate vastajate puhul oli küllalt olulisel kohal ka 
trükiajakirjandus (16%), linnainimestel kauplused (9%). 
ÜLDKOKKUVÕTTEKS 
Fairtrade märgi tuntus elanikkonnas on kasvuteel ning selle ideed teadvustatakse endisest selgemini. 
Aastaga on pisut süvenenud ka arusaam, et oma tarbimiskäitumisega saab iga inimene mõjutada 
inimeste elu arengumaades. Siiski ei ole suurenenud ind õiglase kaubanduse tooteid osta ning pigem 
kaldutakse arvama, et vastutustunne tootmise eetilisuse eest olgu pigem ettevõtjate ja kaubanduse, 
mitte tarbijate mure. Veidi annab tunda tendents usalduse langusest õiglase kaubanduse põhimõtete 
elluviimise suhtes.
Tulemused
1. Fairtrade märgi tuntus 
8 
September 2014 
KÜSIMUS 1 :”Kas te tunnete õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märki?” 
(vastus: “Jah”) 
VASTAJALE NÄIDATI VÄRVIKAARTI 
n=1007 
n=1007 
Fairtrade märki tunneb 
29% elanikkonnast. 
Kõige rohkem erineb 
teadlikkus hariduse ja 
keelekasutuse aspektist. 
Võrreldes 2013.a.-ga on 
tuntus kasvanud kõigis 
taustrühmades, eriti 
kõrgharidusega ja/või 
keskealiste vastajate 
Fairtrade märki tunneb 
29% elanikkonnast. 
Kõige rohkem erineb 
teadlikkus hariduse ja 
keelekasutuse aspektist. 
Võrreldes 2013.a.-ga on 
tuntus kasvanud kõigis 
taustrühmades, eriti 
kõrgharidusega ja/või 
keskealiste vastajate 
seas. 
seas.
2. Õiglase kaubanduse tähendus 9 
KÜSIMUS 2 :”Mida õiglane kaubandus teie arvates tähendab?” 
VALIDA VÕIS MITU VASTUST 
Nagu 2013., nii ka 2014.a. peeti õiglase kaubanduse tähenduseks 
eeskätt õiglast tasu tootjale (32%) ja õiglast äri (29%). Aastaga 
on enim esile tõusnud eetiliste põhimõtete (25%), silmatorkavalt 
Nagu 2013., nii ka 2014.a. peeti õiglase kaubanduse tähenduseks 
eeskätt õiglast tasu tootjale (32%) ja õiglast äri (29%). Aastaga 
on enim esile tõusnud eetiliste põhimõtete (25%), silmatorkavalt 
aga vähenenud usaldusväärsuse ja kõrge kvaliteedi aspekt. 
Mõnevõrra on suurenenud nende (esialgu veel väike) osa, kes 
peavad õiglase kaubanduse loosungit lihtsalt turundustrikiks. 
aga vähenenud usaldusväärsuse ja kõrge kvaliteedi aspekt. 
Mõnevõrra on suurenenud nende (esialgu veel väike) osa, kes 
peavad õiglase kaubanduse loosungit lihtsalt turundustrikiks. 
Muu, mis? 
allahindlused, kampaaniad 
et tootjad ja vahendajad ei võta liigset 
kasumit 
õiglane tasu töölistele 
kaubandus pole õiglane 
loodetavasti õiglane äri, kuid võib olla ka 
turundustrikk 
ei tea mis märk see on 
müüakse eelisjärjekorras eesti 
põllumajandussaaduseid. 
kui suured sulid eemale lükatakse 
Muu, mis? 
allahindlused, kampaaniad 
et tootjad ja vahendajad ei võta liigset 
kasumit 
õiglane tasu töölistele 
kaubandus pole õiglane 
loodetavasti õiglane äri, kuid võib olla ka 
turundustrikk 
ei tea mis märk see on 
müüakse eelisjärjekorras eesti 
põllumajandussaaduseid. 
kui suured sulid eemale lükatakse 
September 2014
3. Kelle huvides õiglane kaubandus töötab? 
10 
KÜSIMUS 3 :”Kas usute, et õiglane kaubandus/ Fairtrade süsteem toimib ja töötab 
arengumaade põllumeeste ning tööliste huvides?” KASUTATI SELGITAVAT LISATEKSTI 
LISATEKST: ÕIGLANE KAUBANDUS 
/FAIRTRADE ON SÜSTEEM, MIS SEISAB 
ARENGUMAADE VÄIKETALUNIKE JA 
ISTANDUSTE TÖÖLISTE HUVIDE EEST. 
RAHVUSVAHELINE ÕIGLASE KAUBANDUSE 
EHK FAIRTRADE MÄRK TOOTEL TAGAB 
ARENGUMAADE TALUNIKELE VÄÄRILISE 
TASU, LISATULU KOGUKONNA JAOKS 
NING KINDLUSTAB, ET TOOTMISES POLE 
KASUTATUD ORJA- EGA LAPSTÖÖJÕUDU 
EGA RIKUTUD KESKKONDA. 
38% usub ja 41% vastajatest ei 
38% usub ja 41% vastajatest ei 
usu, et õiglase kaubanduse 
süsteem toimib ja töötab 
arengumaade põllumeeste ja 
tööliste huvides, kusjuures 
mitteuskujate veendumus on 
usu, et õiglase kaubanduse 
süsteem toimib ja töötab 
arengumaade põllumeeste ja 
tööliste huvides, kusjuures 
mitteuskujate veendumus on 
resoluutsem. 
resoluutsem. 
Võrreldes 2013.a-ga on uskujate 
osa kasvanud (32% 2013.a.), ent 
kahtlejate osa endiseks jäänud. 
Nooremad (kuni 39 a.) vastajad 
ja/või naised valisid keskmisest 
Võrreldes 2013.a-ga on uskujate 
osa kasvanud (32% 2013.a.), ent 
kahtlejate osa endiseks jäänud. 
Nooremad (kuni 39 a.) vastajad 
ja/või naised valisid keskmisest 
oluliselt sagedamini 
oluliselt sagedamini 
vastusevariandi “pigem usun”, 
50-59-aastased aga keskmisest 
sagedamini vastusevariandi “ei 
vastusevariandi “pigem usun”, 
50-59-aastased aga keskmisest 
sagedamini vastusevariandi “ei 
usu üldse”. 
usu üldse”. 
Ligi kolmandik mitte-eestlastest ei 
Ligi kolmandik mitte-eestlastest ei 
osanud seisukohta võtta. 
osanud seisukohta võtta. 
September 2014
4. Fairtrade märgiga toodete ostmine 
KÜSIMUS 4: ”Kui sageli te ostate Fairtrade märgiga õiglase kaubanduse tooteid, kui on selline 11 
valikuvõimalus?” 
Endiselt ei osta ligi 2/3 
vastajatest (61%) 
õiglase kaubanduse 
märgiga tooteid kunagi. 
Ligi 1/5 vastajaskonnast 
omab toodetega teatud 
kogemust, vaid 14% 
Endiselt ei osta ligi 2/3 
vastajatest (61%) 
õiglase kaubanduse 
märgiga tooteid kunagi. 
Ligi 1/5 vastajaskonnast 
omab toodetega teatud 
kogemust, vaid 14% 
elanikest kasutab 
ostuvõimalust - 
enamasti vaid paaris 
elanikest kasutab 
ostuvõimalust - 
enamasti vaid paaris 
tooterühmas. 
Tulemused ei ole 
võrreldes 2013.a.-ga 
märkimisväärselt 
tooterühmas. 
Tulemused ei ole 
võrreldes 2013.a.-ga 
märkimisväärselt 
muutunud. 
muutunud. 
September 2014
5. Fairtrade märgiga toodete ostmise põhjused 
KÜSIMUS 5: ”Miks te ostate Fairtrade märgiga tooteid?” 12 
Muu, mis? 
kogemata 
pole tähele pannud 
kampaania mõju 
ei tea kas olen ostnud pole 
seda märki märganud 
juhuslikult 
Muu, mis? 
kogemata 
pole tähele pannud 
kampaania mõju 
ei tea kas olen ostnud pole 
seda märki märganud 
juhuslikult 
Põhiajendid Fairtrade toodete ostmisel on teadlikult eetilis-sotsiaalse sisuga: parandada arengumaade elanike 
elujärge (22%), põhimõtteliselt toetada sotsiaalse taustaga tooteid (15%). Endisele tasemele, kuigi mitte 
väga kõrgele, on jäänud motiiv, et tuntakse ja usaldatakse õiglase kaubanduse põhimõtteid (10%). Muudest 
aspektidest enamuse osatähtsus on langenud, sh eriti arvamus toodete tervislikkusest ja heast kvaliteedist. 
Põhiajendid Fairtrade toodete ostmisel on teadlikult eetilis-sotsiaalse sisuga: parandada arengumaade elanike 
elujärge (22%), põhimõtteliselt toetada sotsiaalse taustaga tooteid (15%). Endisele tasemele, kuigi mitte 
väga kõrgele, on jäänud motiiv, et tuntakse ja usaldatakse õiglase kaubanduse põhimõtteid (10%). Muudest 
aspektidest enamuse osatähtsus on langenud, sh eriti arvamus toodete tervislikkusest ja heast kvaliteedist. 
Ligi pool toodete ostjatest ei osanud oma käitumist millegagi põhjendada. 
Ligi pool toodete ostjatest ei osanud oma käitumist millegagi põhjendada. 
September 2014
September 2014 
6. Fairtrade märgiga toodete mitteostmine 
KÜSIMUS 6: ”Kui te ei osta/ ei eelista Fairtade märgiga tooteid, siis miks?” 13 
Muu, mis? 
Pole märganud üldse selliseid tooteid 
Ei tea selliseid tooteid 
Ei ole üldse näinud sellise märgiga 
tooteid 
Ei ole üldse tähele pannud 
Kuulen sellest esimest korda 
Pole üldse poes märganud 
Ma ei tea sellest midagi 
Eelistan Eestimaist! 
Kaupu ostavad vanemad. 
Ressursid puuduvad 
Pole raha 
Rahapuudus 
Maapoes pole müügil. 
Ei ole näinud seda märki. 
Pole kunagi näinud seda märki ja ei 
tea seda. 
Ei ole sellist märki näinud. 
Pole näinud seda märki. 
Ei ole märganud seda märki. 
Pole märganud seda märki. 
Muu, mis? 
Pole märganud üldse selliseid tooteid 
Ei tea selliseid tooteid 
Ei ole üldse näinud sellise märgiga 
tooteid 
Ei ole üldse tähele pannud 
Kuulen sellest esimest korda 
Pole üldse poes märganud 
Ma ei tea sellest midagi 
Eelistan Eestimaist! 
Kaupu ostavad vanemad. 
Ressursid puuduvad 
Pole raha 
Rahapuudus 
Maapoes pole müügil. 
Ei ole näinud seda märki. 
Pole kunagi näinud seda märki ja ei 
tea seda. 
Ei ole sellist märki näinud. 
Pole näinud seda märki. 
Ei ole märganud seda märki. 
Pole märganud seda märki. 
1. Ei tea 
2. Ei erista 
3. Ei ole harjunud 
Küsimuse esitati nendele, kes 
õiglase kaubanduse tooteid ei 
osta, 609-le respondendile 
Küsimuse esitati nendele, kes 
õiglase kaubanduse tooteid ei 
osta, 609-le respondendile 
Kuigi ka tänavu on mitteostmise põhjustest esikohal märgi tähenduse 
mittetundmine (35%), on selle osatähtsus oluliselt langenud. Peaaegu 
endisele tasemele, pingerea II kohale on jäänud Fairtrade toodete nõrk 
Kuigi ka tänavu on mitteostmise põhjustest esikohal märgi tähenduse 
mittetundmine (35%), on selle osatähtsus oluliselt langenud. Peaaegu 
endisele tasemele, pingerea II kohale on jäänud Fairtrade toodete nõrk 
märgatavus kaupluses (33%). Märkimisväärselt on aga kasvanud 
märgatavus kaupluses (33%). Märkimisväärselt on aga kasvanud 
harjumuse motiiv – harjunud ostma muid tooteid (30%). Seda saadab 
teatav usalduse langus kogu nähtuse vastu ning hinna kõrgeks pidamine. 
harjumuse motiiv – harjunud ostma muid tooteid (30%). Seda saadab 
teatav usalduse langus kogu nähtuse vastu ning hinna kõrgeks pidamine.
7. Fairtrade märgiga toodete ostmine edaspidi 
KÜSIMUS 7: ”Kas te oleksite valmis ostma õiglase kaubanduse tooteid edaspidi?” 14 
Edaspidi on valmis tooteid 
ostma alla poole (47%) 
elanikkonnast. See näitaja 
on langenud võrreldes 
Edaspidi on valmis tooteid 
ostma alla poole (47%) 
elanikkonnast. See näitaja 
on langenud võrreldes 
2013.a.-ga (55%). 
Endiselt on keskmisest 
oluliselt altimad vastavaid 
tooteid ostma 30-39- 
2013.a.-ga (55%). 
Endiselt on keskmisest 
oluliselt altimad vastavaid 
tooteid ostma 30-39- 
aastased ja/või 
aastased ja/või 
kõrgharidusega vastajad. 
Keelekasutuse seisukohast 
valmisolekus enam suurt 
erinevust ei ole, küll aga ei 
kõrgharidusega vastajad. 
Keelekasutuse seisukohast 
valmisolekus enam suurt 
erinevust ei ole, küll aga ei 
osanud ligi 1/3 
osanud ligi 1/3 
venekeelsest elanikkonnast 
venekeelsest elanikkonnast 
seisukohta võtta. 
seisukohta võtta. 
September 2014
8. Õiglase kaubanduse ideede toetamine 
KÜSIMUS 8: ”Kes peaksid teie meelest enam toetama õiglase kaubanduse/ Fairtrade märgi ideed?” 15 
Endiselt peaks õiglase 
kaubanduse idee 
toetamine jääma eelkõige 
arengumaade toorainet 
kasutavate ettevõtete ja 
Endiselt peaks õiglase 
kaubanduse idee 
toetamine jääma eelkõige 
arengumaade toorainet 
kasutavate ettevõtete ja 
müügiettevõtete 
kohustuseks, kuigi 
müügiettevõtete 
kohustuseks, kuigi 
võrreldes 2013.a.-ga on 
võrreldes 2013.a.-ga on 
selles osas veidi 
lisandunud mitte 
selles osas veidi 
lisandunud mitte 
vastaseid, vaid kõhklejaid 
(2013.a. “ei oska öelda” 
vastaseid, vaid kõhklejaid 
(2013.a. “ei oska öelda” 
13%). Kuigi enamus 
vastajatest peab 
vastutavateks kõiki 
13%). Kuigi enamus 
vastajatest peab 
vastutavateks kõiki 
avalikke hankeid tegevaid 
asutusi ja KOV-e, on siiski 
see osa vähenenud ja 
avalikke hankeid tegevaid 
asutusi ja KOV-e, on siiski 
see osa vähenenud ja 
vastaste hulk veidi 
vastaste hulk veidi 
suurenenud. 
suurenenud. 
September 2014
9. Omavalitsused ja sotsiaalne vastustus 
KÜSIMUS 9: ”Kuivõrd oluliseks peate Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist 16 
arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega?” 
Vastajaskonna enamuse 
(52%) meelest peaksid 
Vastajaskonna enamuse 
(52%) meelest peaksid 
KOV-id arvestama 
KOV-id arvestama 
arengumaade väiketalunike 
ja istanduste töölistega. 
30% vastajatest aga peab 
arengumaade väiketalunike 
ja istanduste töölistega. 
30% vastajatest aga peab 
seda mitteoluliseks või 
täiesti mitteoluliseks. 
Tulemus on peaaegu 
2013.a. tasemel. 
seda mitteoluliseks või 
täiesti mitteoluliseks. 
Tulemus on peaaegu 
2013.a. tasemel. 
Nagu 2013.a., nii ka tänavu 
oli suur erinevus eesti- ja 
Nagu 2013.a., nii ka tänavu 
oli suur erinevus eesti- ja 
vene keelt kõnelevate 
vastajate arvamustes. 
Eestlaste seas jagunevad 
hoiakud peaaegu pooleks 
väikese ülekaaluga nende 
vene keelt kõnelevate 
vastajate arvamustes. 
Eestlaste seas jagunevad 
hoiakud peaaegu pooleks 
väikese ülekaaluga nende 
kasuks, kes KOV-ide 
kasuks, kes KOV-ide 
vastustust oluliseks peavad. 
vastustust oluliseks peavad. 
September 2014
10. Linn ja vastutustundlikkus 
KÜSIMUS 10: ”Mis muudab teie arvates linna vastutustundlikuks?” 17 
Aspektid, mis väljendavad 
linna vastustundlikkust, on 
enamuse arvates samad, mis 
2013.a.-l. Pingereas on III 
kohalt II-le tõusnud avatuse 
ja läbipaistvuse nõue. Kõige 
rohkem on kasvanud hea 
ühistranspordikorralduse 
Aspektid, mis väljendavad 
linna vastustundlikkust, on 
enamuse arvates samad, mis 
2013.a.-l. Pingereas on III 
kohalt II-le tõusnud avatuse 
ja läbipaistvuse nõue. Kõige 
rohkem on kasvanud hea 
ühistranspordikorralduse 
olulisus. 
olulisus. 
Muu, mis? 
Peresuhted linnavalitsuse töötajate 
seas kaotada 
Lastele koolivaheaja sisustamine 
Arstiabi (kvaliteetne). 
Muu, mis? 
Peresuhted linnavalitsuse töötajate 
seas kaotada 
Lastele koolivaheaja sisustamine 
Arstiabi (kvaliteetne). 
September 2014
11. Kodulinna vastutustundlikkus 
KÜSIMUS 11: ”Kas peate oma kodulinna vastutustundlikuks?” KÜLADE JA ALEVIKE ELANIKELE “Hinnake oma 18 
lähimat linna!” 
Keskmine arvamus oma 
Keskmine arvamus oma 
kodulinna 
kodulinna 
vastutustundlikkusest on 
vastutustundlikkusest on 
mõnevõrra kasvanud võrreldes 
2013.a.-ga, mil vastuse “jah” 
mõnevõrra kasvanud võrreldes 
2013.a.-ga, mil vastuse “jah” 
andis 22% ning “ei” 19% 
andis 22% ning “ei” 19% 
vastajatest . 
vastajatest . 
Märkimisväärselt on paranenud 
Märkimisväärselt on paranenud 
hinnang Tallinnale ja 
hinnang Tallinnale ja 
kodulinnale Lääne-Eestis. Kuigi 
kodulinnale Lääne-Eestis. Kuigi 
endiselt on arvamused 
endiselt on arvamused 
madalaimad Ida-Virumaal ning 
madalaimad Ida-Virumaal ning 
võrreldes 2013.a.-ga 
vähenenud hinnang “jah” 
(2013.a-l 14%), on seal siiski 
endisest palju vähem ka neid, 
kes kodulinna vastustundlikuks 
võrreldes 2013.a.-ga 
vähenenud hinnang “jah” 
(2013.a-l 14%), on seal siiski 
endisest palju vähem ka neid, 
kes kodulinna vastustundlikuks 
ei pea (2013.a. 29%). 
ei pea (2013.a. 29%). 
September 2014
12. Suhtumine vastutustundlikkusse 
KÜSIMUS 12: ”Järgmiseks loen teile ette mõne vastutustundlikkust kirjeldava väite. Kuivõrd te nendega 19 
nõustute? Andke hinnang skaalal 1-5, kus 1= ei ole üldse nõus ja 5=täielikult nõus” 
Suur enamus vastajaskonnast oli 
nõus kõikide väidetega. Nagu 
2013.a., nii ka nüüd nõustuti kõige 
enam, et esmalt tuleb toetada 
kohalikke põllumehi ja tootjaid. 
Kuigi veerand vastajaskonnast 
(25%) ei nõustunud, et tarbijate 
Suur enamus vastajaskonnast oli 
nõus kõikide väidetega. Nagu 
2013.a., nii ka nüüd nõustuti kõige 
enam, et esmalt tuleb toetada 
kohalikke põllumehi ja tootjaid. 
Kuigi veerand vastajaskonnast 
(25%) ei nõustunud, et tarbijate 
ostukäitumine saab mõjutada 
inimeste elu arengumaades, oli 
nende osakaal veidi väiksem kui 
ostukäitumine saab mõjutada 
inimeste elu arengumaades, oli 
nende osakaal veidi väiksem kui 
2013.a. - 29%. 
2013.a. - 29%. 
September 2014
13. Äriettevõtted arengumaade huvidega arvestajatena 
KÜSIMUS 13: ”Kui oluliseks peate seda, et 20 
äriettevõtted arvestaksid arengumaade 
väiketalunike ja istanduste töölistega?” 
Nagu 2013.a., nii ka nüüd pidas 67% 
vastajatest oluliseks, et äriettevõtted 
arvestaksid arengumaade väiketalunike 
Nagu 2013.a., nii ka nüüd pidas 67% 
vastajatest oluliseks, et äriettevõtted 
arvestaksid arengumaade väiketalunike 
ja istanduste töölistega. Siiski on 
vähenenud nende osakaal, kes seda 
väga oluliseks pidasid (2013.a.22%). 
Taustrühmade lõikes arvamustes suuri 
erinevusi ei ole. Pisut peetakse seda 
olulisemaks venekeelses elanikkonnas 
ja istanduste töölistega. Siiski on 
vähenenud nende osakaal, kes seda 
väga oluliseks pidasid (2013.a.22%). 
Taustrühmade lõikes arvamustes suuri 
erinevusi ei ole. Pisut peetakse seda 
olulisemaks venekeelses elanikkonnas 
ja/või 20-29-aastaste seas. 
ja/või 20-29-aastaste seas. 
September 2014
14. Fairtrade Kalevi tootevalikus 
KÜSIMUS 14: ”Kui oluliseks peate, et Kalevi 21 
ja teiste ettevõtjate eeskujul võtaksid Eesti 
ettevõtted kasutusele eetiliselt serti-fitseeritud 
(näiteks Fairtrade) tooraine?” 
Endiselt peab 20% 
Endiselt peab 20% 
vastajaskonnast Kalevi osalemist 
vastajaskonnast Kalevi osalemist 
Fairtrade liikumises väga 
Fairtrade liikumises väga 
oluliseks ning selles osas ei ole 
taustrühmade lõikes olulisi 
oluliseks ning selles osas ei ole 
taustrühmade lõikes olulisi 
erinevusi. 
erinevusi. 
Veidi on suurenenud 
Veidi on suurenenud 
vastajaskonnas nende osakaal, 
kes sellele küllalt hea pilguga 
vaatavad (“pigem oluline”) – 
2013.a. oli neid 40%. Neid on 
vastajaskonnas nende osakaal, 
kes sellele küllalt hea pilguga 
vaatavad (“pigem oluline”) – 
2013.a. oli neid 40%. Neid on 
keskmisest enam üldiste 
keskmisest enam üldiste 
Fairtrade toetajate seas: naised, 
Fairtrade toetajate seas: naised, 
eestlased, nooremad ja/või 
eestlased, nooremad ja/või 
haritumad vastajad 
haritumad vastajad 
September 2014
15. Infokanalid 
KÜSIMUS 15: ”Milliste kanalite kaudu olete saanud infot õiglase kaubanduse/ Fairtrade kohta?” 22 
3/5 elanikkonnast ei tea, et oleks 
3/5 elanikkonnast ei tea, et oleks 
kuskilt saanud infot õiglase 
kuskilt saanud infot õiglase 
kaubanduse kohta. Venekeelses 
elanikkonnas on selliseid vastajaid 
kaubanduse kohta. Venekeelses 
elanikkonnas on selliseid vastajaid 
76%. 
76%. 
Olulisemad kanalid on televisioon 
ja internet. Vanuses kuni 39 a. on 
Olulisemad kanalid on televisioon 
ja internet. Vanuses kuni 39 a. on 
esikohal internet, edasi 
televisioon. Kõrgharidusega 
vastajate seas on keskmisest 
esikohal internet, edasi 
televisioon. Kõrgharidusega 
vastajate seas on keskmisest 
sagedamini mainitud ka 
trükiajakirjandust, Tallinna 
vastajate seas kauplusi ja 
sõpruskonda. Maal on esikohal 
sagedamini mainitud ka 
trükiajakirjandust, Tallinna 
vastajate seas kauplusi ja 
sõpruskonda. Maal on esikohal 
televisioon. 
televisioon. 
Tulemused kordavad 2013.a. omi, 
Tulemused kordavad 2013.a. omi, 
erinevused mahuvad lubatud 
statistilise kõikumise alla. 
erinevused mahuvad lubatud 
statistilise kõikumise alla. 
September 2014 
Muu, mis? 
Plakat 
Ainult turu-uuringutelt 
Koolis õpetati Fairtrade`st 
Koolituse kaudu 
Ankeedist 
Praegu sain. 
Muu, mis? 
Plakat 
Ainult turu-uuringutelt 
Koolis õpetati Fairtrade`st 
Koolituse kaudu 
Ankeedist 
Praegu sain.
Uuringu eri etappide eest vastutavad 
Iivi Riivits-Arkonsuo projekti juht, koostas küsimustiku 
Hella Kaldaru analüüsis tulemusi ja osales uuringu-tulemuste 
kajastamisel PPT slaididena 
Marina Karpištšenko 
Roman Vjazemski 
Kristel Merusk 
Rutt Vihtla koordineerisid üle-eestilist küsitlust, viisid läbi kvaliteedikontrolli 
Asta Pajos juhtis andmesisestust 
Tõnis Stamberg koostas Excel tabelid 
Jaanus Välja Tellija kontaktisik 
Kontaktandmed: 
Telefon: 585 29 708 
E-post: Iivi@turu-uuringute.ee 
Kodulehekülg:www.turu-uuringute.eu 
Aadress: Pärnu mnt.102, A-korpus, 11312, Tallinn 
23 
September 2014
1 of 23

Recommended

Impulsar las ventas, profundizar el impacto: Los aspectos más destacados del ... by
Impulsar las ventas, profundizar el impacto: Los aspectos más destacados del ...Impulsar las ventas, profundizar el impacto: Los aspectos más destacados del ...
Impulsar las ventas, profundizar el impacto: Los aspectos más destacados del ...Fairtrade International
3.1K views16 slides
Vastutustundlik ja õiglane kaubandus (lühitutvustuse taustapildid) by
Vastutustundlik ja õiglane kaubandus (lühitutvustuse taustapildid)Vastutustundlik ja õiglane kaubandus (lühitutvustuse taustapildid)
Vastutustundlik ja õiglane kaubandus (lühitutvustuse taustapildid)Fairtrade Estonia
399 views12 slides
Õiglane kaubandus 2 by
Õiglane kaubandus 2Õiglane kaubandus 2
Õiglane kaubandus 2Fairtrade Estonia
2K views20 slides
Õiglase kaubanduse linnad 2014 by
Õiglase kaubanduse linnad 2014Õiglase kaubanduse linnad 2014
Õiglase kaubanduse linnad 2014Fairtrade Estonia
418 views15 slides
Õiglane kaubandus 1 by
Õiglane kaubandus 1Õiglane kaubandus 1
Õiglane kaubandus 1Fairtrade Estonia
2.3K views24 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K views69 slides

More Related Content

Featured

How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views

Õiglane kaubandus, elanikkonnaküsitlus, september 2014

 • 1. Õiglane kaubandus Elanikkonnaküsitlus September 2014 Pärnu mnt.102, A-korpus, Tallinn 11312 Tel: +(372) 585 29 708 post@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.eu
 • 2. Küsitluse metoodika Esinduslik valim ja tulemuste üldistamine 2 Käesolev aruanne on koostatud 1007 vastaja (vanuses 15+ aastat) küsitluse teel saadud informatsiooni põhjal. Selles vanuses elanikkonna suurus Eestis on 1 107 791 inimest (1.01.2014). Küsitlus viidi läbi Omnibussi keskkonnas esindusliku valimi põhjal. Tulemused on üldistatavad kogu elanikkonnale. Valimi disain Omnibuss-uuringu üldkogumi moodustavad Eesti elanikud vanuses 15+ aastat. Turu-uuringute AS-i poolt teostatavates Omnibuss-uuringutes on valimi suuruseks 1000 elanikku, mis tagab esinduslikud ning kogu Eesti vastavaealisele elanikkonnale laiendatavad tulemused. Vastajad leiti juhuvaliku alusel, et tagada kõikide Eesti maakondade ja asulatüüpide proportsionaalne esindatus küsitlusvalimis. Valimi territoriaalne mudel on koostatud Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi alusel seisuga 01.01.2014.a. Juhuvaliku esimeses etapis valiti 103 valimipunkti üle Eesti ja teises etapis igas valimipunktis konkreetsed intervjueeritavad. Aadressi valikul rakendati lähte-aadressi meetodit, mille puhul antakse igale küsitlejale ette juhuslikult valitud aadress, kus küsitleja teostab esimese intervjuu. Edasi liigutakse kindla sammu alusel (nt iga viies korter või iga teine maja), et tagada valikusse sattunud elupaikade juhuslikkus. Vastaja valikul rakendati nn. noorema mehe reeglit, mis näeb ette, et esimesena palutakse intervjuud noorimalt kodusolevalt meesterahvalt, kes on vähemalt 15-aastane. Kui mehi kodus ei ole, eelistatakse noorimat naist. Selline valikumeetod annab neile küsitletavate kategooriatele, keda on vähem tõenäoline kodust eest leida (eelkõige noored inimesed ja mehed), täiendava võimaluse valimisse sattuda. Nii saavutatakse sugude ning erinevate vanusegruppide tõepärasem esindatus valimis. Küsitlus läbiviimine Küsitlusmeetodina kasutati personaalintervjuud ankeedi alusel. Küsitlemine toimus osalt paberankeetidega, osalt tahvelarvutipõhiselt, sest käimas on üleminek arvutipõhisele intervjueerimisele. Intervjuud viidi läbi vastajate kodudes eesti ja vene keeles, alates 10.septembrist kuni 5.oktoobrini 2014.a. Küsitlustöös osales 51 vastava ettevalmistuse saanud Turu-uuringute AS-i küsitlejat. September 2014
 • 3. September 2014 KOKKUVÕTE -1 1. FAIRTRADE MÄRGI TUNTUS 3 Fairtrade kaubamärgi tuntus on aastaga kasvanud 22%-lt 29%-le. Tuntus on suurim kõrgharidusega vastajate seas (50%) ja nooremas keskeas (40-42%), kus ka kasv on aastaga olnud kõige suurem. 2. ÕIGLASE KAUBANDUSE TÄHENDUS Kõige enam valitud märksõnad olid “õiglane tasu tootjale” (32%) ja “õiglane äri” (29%). Samad vastusevariandid juhtisid pingerida ka 2013.a., kuigi nende osakaal on veidi langenud. Endisest sagedamini mainiti “eetilisi põhimõtteid” (25%), samas ka “turundustrikki” (8%). Arvamus usaldusväärsusest (23%), soodsast hinnast (19%) ja kõrgest kvaliteedist (17%) on endisega võrreldes taandunud. 3. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOIMIMINE Elanikkond jaguneb peaaegu pooleks usus, kas õiglase kaubanduse süsteem toimib ja töötab arengumaade põllumeeste ja tööliste huvides või mitte: 38% vastajatest kaldub seda uskuma ja 41% mitte. (Suurem osa uskujatest “pigem” usub). Uskujate osakaal on võrreldes 2013.a.-ga (32%) kasvanud, kuid mitteuskujate oma endiseks jäänud. 4. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE OSTMINE 61% ei osta õiglase kaubanduse märgiga tooteid kunagi. 21% ei osanud vastata. 18% vastajatest omas toodetega teatud kogemust, neist suurem osa kasutab enamasti võimalust osta – vähemalt mõnes tooterühmas. Võrreldes 2013.a.-ga ei ole tulemused oluliselt muutunud. 5. FAIRTRADE MÄRGIGA TOODETE OSTMISE PÕHJUSED Küsimus esitati ainult nendele, kes õiglase kaubanduse märgiga tooteid ostavad (n=398). Vähehaaval tugevneb sotsiaal-eetiline positsioon õiglase kaubanduse toodete ostmisel ning vähenevad isiklike elamuste (tervislikkus, kvaliteet) motiivid. 22% ostjatest põhjendas oma käitumist teadmisega, et see parandab inimeste elujärge arengumaades, 15% toetab põhimõtteliselt sotsiaalse taustaga tooteid. 43% ostjaist ei osanud põhjust öelda.
 • 4. September 2014 KOKKUVÕTE -2 6. FAIRTRADE MÄRGIGA TOODETE MITTEOSTMISE PÕHJUSED 4 35% ei tunne Fairtrade märki ja selle tähendust. Selliste vastajate osakaal on oluliselt langenud (2013.a. 50%). 33% arvab, et vastavaid tooteid on poeriiulitel raske leida ja märgata ning 19% ei leia neid oma harjumuspärastest kauplustest – nende vastajate osakaal on peaaegu endiseks jäänud. Oluliselt aga on kasvanud vastajate hulk, kes põhjendab oma käitumist lihtsalt harjumusega muid tooteid osta – 30% vrs. 21% 2013.a. Liiga kalliks pidas tooteid 12% mitteostjatest (2013.a.10%). 7. ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE OSTMINE EDASPIDI 47% elanikkonnast on rohkem või vähem valmis edaspidiostma Fairtrade tooteid. Võrreldes 2013.a.-ga (55%) on nende osakaal elanikkonnas selgelt langenud. (Liidetud on vastused “jah, kindlasti”+”jah, tõenäoliselt” ja “tõenäoliselt ei”+”kindlasti ei”). 8. KES PEAKS ÕIGLASE KAUBANDUSE IDEED TOETAMA? Enamuse vastajate arvates peaksid õiglase kaubanduse ideed toetama kõik loetletud institutsioonid, eelkõige ettevõtted, kes arengumaade toorainet kasutavad (69%), ja kaubandusettevõtted (69%). Suurenenud on vastajate osakaal, kes KOV-e ja riigiasutusi (eriti) vastutavateks ei pea. (25%, 2013.a. 18%) 9. KOV- IDE SOTSIAALNE VASTUSTUS Enamus vastajatest (52%) peab Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega arvestamist oluliseks või väga oluliseks. 30% peab seda aga pigem või täiesti mitteoluliseks. Tulemus on peaaegu 2013.a. tasemel. Suur erinevus on eesti- ja venekeelse elanikkonna arvamustes: eestlastest peab arvestamist vajalikuks 44%, mitte-eestlastest 71%.
 • 5. September 2014 KOKKUVÕTE -3 10. VASTUTUSTUNDLIK LINN 5 Enamus elanikkonnast arvab, et linna vastutustundlikkus väljendub toimivates sotsiaal- ja tervishoiuteenustes (62%), avatuses ja läbipaistvuses (58%), elanike kaasamises otsuste tegemisel (53%). Võrreldes 2013.a.-ga on eriti tõusnud avatuse ja läbipaistvuse (2013.a. 45%) ning ühistranspordikorralduse aspekt (47%, 2013.a. 29%). Eestikeelse elanikkonna seas on kõige sagedamini märgitud aspekt “toimivad sotsiaal- ja tervishoiuteenused” (70%), venekeelses – avatus ja läbipaistvus (53%). 11. VASTUTUSTUNDLIK KODULINN Arvamus oma kodulinna vastutustundlikkusest on võrreldes 2013.a.-ga kasvanud. 27% (2013.a. 22%) vastajaskonnast peab oma kodulinna päris vastutustundlikuks, lisaks 49%, kes arvab, et tema kodulinn on osaliselt vastutustundlik. Vaid 7% (2013.a. 19%) ei pea kodulinna vastutustundlikuks. Kõige “vastutustundlikumad” linnad on endiselt Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eestis ja Tallinn. Kõige halvem arvamus kujunes Ida-Virumaal – 19% oli kodulinna vastutustundlikkusest halval arvamusel. Siiski oli 2013.a. selliseid vastajaid veelgi enam – 29%. 12. NÕUSTUMINE VASTUTUSTUNDLIKKUST KIRJELDAVATE VÄIDETEGA Enamus (68%) vastajates pidas täiesti õigeks, et vastutustundlik on toetada esmalt kohalikke tootjaid ja põllumehi. Ligi pool vastajaskonnast (43%) pidas täiesti õigeks ka seda, et tarbija ise ei pea oma ostude sotsiaalse või keskkondliku mõju üle pead murdma – see olgu ettevõtete mure. Kõige vähem jagati arvamust, et tarbijad ise saavad oma ostukäitumisega arengumaade inimeste elu mõjutada – 22% täiesti nõus, 9% täiesti vastu. Kui aga lisada väidetele ka nende vastajate osa, kes nendega pigem nõustusid, siis leidsid kokkuvõttes kõik väited vastajaskonna enamuse toetuse, nagu ka 2013.a.. Siiski on võrreldes 2013.a.-ga veidi suurenenud nende vastajate osa, kes usuvad, et tarbijate käitumine võib mõjutada inimeste elu arengumaades.
 • 6. September 2014 KOKKUVÕTE -4 13. ÄRIETTEVÕTETE ARVESTAMINE ARENGUMAADE HUVIDEGA 6 Nagu 2013.a., nii ka tänavu pidas 2/3 vastajaskonnast oluliseks (väga+pigem), et äriettevõtted arvestaksid arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega. Väga oluliseks pidas seda siiski vähem inimesi kui 2013.a.(17%, 2013.a. 22% ). Vaid 6% vastajaist pidas sellist arvessevõtmist täiesti ebaoluliseks. 14. EETILISELT SERTIFITSEERITUD TOORAINE KASUTAMINE 2/3 vastajaskonnast pidas eetiliselt sertifitseeritud tooraine kasutuselevõtmist oluliseks, sh 20% isegi väga oluliseks. Võrreldes 2013.a.-ga, kui küsimuse keskmes oli AS Kalev, on toetajate (“pigem oluline”) hulk suurenenud (46%, 2013.a.40%) ning vastaste hulk pisut vähenenud. Täiesti või pigem ebaoluliseks pidas seda tänavu 18%, 2013.a. 24% vastajaskonnast. 15. INFOALLIKAD ÕIGLASE KAUBANDUSE KOHTA 59% (2013.a. 60%) vastajatest ei ole enda arvates saanud õiglase kaubanduse kohta mingit otsest infot. Põhilisteks kanaliteks on endiselt televisioon (16%) ja internet (16%), mis olenevalt taustrühmast omasid erinevat kaalu. Haritumate vastajate puhul oli küllalt olulisel kohal ka trükiajakirjandus (16%), linnainimestel kauplused (9%). ÜLDKOKKUVÕTTEKS Fairtrade märgi tuntus elanikkonnas on kasvuteel ning selle ideed teadvustatakse endisest selgemini. Aastaga on pisut süvenenud ka arusaam, et oma tarbimiskäitumisega saab iga inimene mõjutada inimeste elu arengumaades. Siiski ei ole suurenenud ind õiglase kaubanduse tooteid osta ning pigem kaldutakse arvama, et vastutustunne tootmise eetilisuse eest olgu pigem ettevõtjate ja kaubanduse, mitte tarbijate mure. Veidi annab tunda tendents usalduse langusest õiglase kaubanduse põhimõtete elluviimise suhtes.
 • 8. 1. Fairtrade märgi tuntus 8 September 2014 KÜSIMUS 1 :”Kas te tunnete õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märki?” (vastus: “Jah”) VASTAJALE NÄIDATI VÄRVIKAARTI n=1007 n=1007 Fairtrade märki tunneb 29% elanikkonnast. Kõige rohkem erineb teadlikkus hariduse ja keelekasutuse aspektist. Võrreldes 2013.a.-ga on tuntus kasvanud kõigis taustrühmades, eriti kõrgharidusega ja/või keskealiste vastajate Fairtrade märki tunneb 29% elanikkonnast. Kõige rohkem erineb teadlikkus hariduse ja keelekasutuse aspektist. Võrreldes 2013.a.-ga on tuntus kasvanud kõigis taustrühmades, eriti kõrgharidusega ja/või keskealiste vastajate seas. seas.
 • 9. 2. Õiglase kaubanduse tähendus 9 KÜSIMUS 2 :”Mida õiglane kaubandus teie arvates tähendab?” VALIDA VÕIS MITU VASTUST Nagu 2013., nii ka 2014.a. peeti õiglase kaubanduse tähenduseks eeskätt õiglast tasu tootjale (32%) ja õiglast äri (29%). Aastaga on enim esile tõusnud eetiliste põhimõtete (25%), silmatorkavalt Nagu 2013., nii ka 2014.a. peeti õiglase kaubanduse tähenduseks eeskätt õiglast tasu tootjale (32%) ja õiglast äri (29%). Aastaga on enim esile tõusnud eetiliste põhimõtete (25%), silmatorkavalt aga vähenenud usaldusväärsuse ja kõrge kvaliteedi aspekt. Mõnevõrra on suurenenud nende (esialgu veel väike) osa, kes peavad õiglase kaubanduse loosungit lihtsalt turundustrikiks. aga vähenenud usaldusväärsuse ja kõrge kvaliteedi aspekt. Mõnevõrra on suurenenud nende (esialgu veel väike) osa, kes peavad õiglase kaubanduse loosungit lihtsalt turundustrikiks. Muu, mis? allahindlused, kampaaniad et tootjad ja vahendajad ei võta liigset kasumit õiglane tasu töölistele kaubandus pole õiglane loodetavasti õiglane äri, kuid võib olla ka turundustrikk ei tea mis märk see on müüakse eelisjärjekorras eesti põllumajandussaaduseid. kui suured sulid eemale lükatakse Muu, mis? allahindlused, kampaaniad et tootjad ja vahendajad ei võta liigset kasumit õiglane tasu töölistele kaubandus pole õiglane loodetavasti õiglane äri, kuid võib olla ka turundustrikk ei tea mis märk see on müüakse eelisjärjekorras eesti põllumajandussaaduseid. kui suured sulid eemale lükatakse September 2014
 • 10. 3. Kelle huvides õiglane kaubandus töötab? 10 KÜSIMUS 3 :”Kas usute, et õiglane kaubandus/ Fairtrade süsteem toimib ja töötab arengumaade põllumeeste ning tööliste huvides?” KASUTATI SELGITAVAT LISATEKSTI LISATEKST: ÕIGLANE KAUBANDUS /FAIRTRADE ON SÜSTEEM, MIS SEISAB ARENGUMAADE VÄIKETALUNIKE JA ISTANDUSTE TÖÖLISTE HUVIDE EEST. RAHVUSVAHELINE ÕIGLASE KAUBANDUSE EHK FAIRTRADE MÄRK TOOTEL TAGAB ARENGUMAADE TALUNIKELE VÄÄRILISE TASU, LISATULU KOGUKONNA JAOKS NING KINDLUSTAB, ET TOOTMISES POLE KASUTATUD ORJA- EGA LAPSTÖÖJÕUDU EGA RIKUTUD KESKKONDA. 38% usub ja 41% vastajatest ei 38% usub ja 41% vastajatest ei usu, et õiglase kaubanduse süsteem toimib ja töötab arengumaade põllumeeste ja tööliste huvides, kusjuures mitteuskujate veendumus on usu, et õiglase kaubanduse süsteem toimib ja töötab arengumaade põllumeeste ja tööliste huvides, kusjuures mitteuskujate veendumus on resoluutsem. resoluutsem. Võrreldes 2013.a-ga on uskujate osa kasvanud (32% 2013.a.), ent kahtlejate osa endiseks jäänud. Nooremad (kuni 39 a.) vastajad ja/või naised valisid keskmisest Võrreldes 2013.a-ga on uskujate osa kasvanud (32% 2013.a.), ent kahtlejate osa endiseks jäänud. Nooremad (kuni 39 a.) vastajad ja/või naised valisid keskmisest oluliselt sagedamini oluliselt sagedamini vastusevariandi “pigem usun”, 50-59-aastased aga keskmisest sagedamini vastusevariandi “ei vastusevariandi “pigem usun”, 50-59-aastased aga keskmisest sagedamini vastusevariandi “ei usu üldse”. usu üldse”. Ligi kolmandik mitte-eestlastest ei Ligi kolmandik mitte-eestlastest ei osanud seisukohta võtta. osanud seisukohta võtta. September 2014
 • 11. 4. Fairtrade märgiga toodete ostmine KÜSIMUS 4: ”Kui sageli te ostate Fairtrade märgiga õiglase kaubanduse tooteid, kui on selline 11 valikuvõimalus?” Endiselt ei osta ligi 2/3 vastajatest (61%) õiglase kaubanduse märgiga tooteid kunagi. Ligi 1/5 vastajaskonnast omab toodetega teatud kogemust, vaid 14% Endiselt ei osta ligi 2/3 vastajatest (61%) õiglase kaubanduse märgiga tooteid kunagi. Ligi 1/5 vastajaskonnast omab toodetega teatud kogemust, vaid 14% elanikest kasutab ostuvõimalust - enamasti vaid paaris elanikest kasutab ostuvõimalust - enamasti vaid paaris tooterühmas. Tulemused ei ole võrreldes 2013.a.-ga märkimisväärselt tooterühmas. Tulemused ei ole võrreldes 2013.a.-ga märkimisväärselt muutunud. muutunud. September 2014
 • 12. 5. Fairtrade märgiga toodete ostmise põhjused KÜSIMUS 5: ”Miks te ostate Fairtrade märgiga tooteid?” 12 Muu, mis? kogemata pole tähele pannud kampaania mõju ei tea kas olen ostnud pole seda märki märganud juhuslikult Muu, mis? kogemata pole tähele pannud kampaania mõju ei tea kas olen ostnud pole seda märki märganud juhuslikult Põhiajendid Fairtrade toodete ostmisel on teadlikult eetilis-sotsiaalse sisuga: parandada arengumaade elanike elujärge (22%), põhimõtteliselt toetada sotsiaalse taustaga tooteid (15%). Endisele tasemele, kuigi mitte väga kõrgele, on jäänud motiiv, et tuntakse ja usaldatakse õiglase kaubanduse põhimõtteid (10%). Muudest aspektidest enamuse osatähtsus on langenud, sh eriti arvamus toodete tervislikkusest ja heast kvaliteedist. Põhiajendid Fairtrade toodete ostmisel on teadlikult eetilis-sotsiaalse sisuga: parandada arengumaade elanike elujärge (22%), põhimõtteliselt toetada sotsiaalse taustaga tooteid (15%). Endisele tasemele, kuigi mitte väga kõrgele, on jäänud motiiv, et tuntakse ja usaldatakse õiglase kaubanduse põhimõtteid (10%). Muudest aspektidest enamuse osatähtsus on langenud, sh eriti arvamus toodete tervislikkusest ja heast kvaliteedist. Ligi pool toodete ostjatest ei osanud oma käitumist millegagi põhjendada. Ligi pool toodete ostjatest ei osanud oma käitumist millegagi põhjendada. September 2014
 • 13. September 2014 6. Fairtrade märgiga toodete mitteostmine KÜSIMUS 6: ”Kui te ei osta/ ei eelista Fairtade märgiga tooteid, siis miks?” 13 Muu, mis? Pole märganud üldse selliseid tooteid Ei tea selliseid tooteid Ei ole üldse näinud sellise märgiga tooteid Ei ole üldse tähele pannud Kuulen sellest esimest korda Pole üldse poes märganud Ma ei tea sellest midagi Eelistan Eestimaist! Kaupu ostavad vanemad. Ressursid puuduvad Pole raha Rahapuudus Maapoes pole müügil. Ei ole näinud seda märki. Pole kunagi näinud seda märki ja ei tea seda. Ei ole sellist märki näinud. Pole näinud seda märki. Ei ole märganud seda märki. Pole märganud seda märki. Muu, mis? Pole märganud üldse selliseid tooteid Ei tea selliseid tooteid Ei ole üldse näinud sellise märgiga tooteid Ei ole üldse tähele pannud Kuulen sellest esimest korda Pole üldse poes märganud Ma ei tea sellest midagi Eelistan Eestimaist! Kaupu ostavad vanemad. Ressursid puuduvad Pole raha Rahapuudus Maapoes pole müügil. Ei ole näinud seda märki. Pole kunagi näinud seda märki ja ei tea seda. Ei ole sellist märki näinud. Pole näinud seda märki. Ei ole märganud seda märki. Pole märganud seda märki. 1. Ei tea 2. Ei erista 3. Ei ole harjunud Küsimuse esitati nendele, kes õiglase kaubanduse tooteid ei osta, 609-le respondendile Küsimuse esitati nendele, kes õiglase kaubanduse tooteid ei osta, 609-le respondendile Kuigi ka tänavu on mitteostmise põhjustest esikohal märgi tähenduse mittetundmine (35%), on selle osatähtsus oluliselt langenud. Peaaegu endisele tasemele, pingerea II kohale on jäänud Fairtrade toodete nõrk Kuigi ka tänavu on mitteostmise põhjustest esikohal märgi tähenduse mittetundmine (35%), on selle osatähtsus oluliselt langenud. Peaaegu endisele tasemele, pingerea II kohale on jäänud Fairtrade toodete nõrk märgatavus kaupluses (33%). Märkimisväärselt on aga kasvanud märgatavus kaupluses (33%). Märkimisväärselt on aga kasvanud harjumuse motiiv – harjunud ostma muid tooteid (30%). Seda saadab teatav usalduse langus kogu nähtuse vastu ning hinna kõrgeks pidamine. harjumuse motiiv – harjunud ostma muid tooteid (30%). Seda saadab teatav usalduse langus kogu nähtuse vastu ning hinna kõrgeks pidamine.
 • 14. 7. Fairtrade märgiga toodete ostmine edaspidi KÜSIMUS 7: ”Kas te oleksite valmis ostma õiglase kaubanduse tooteid edaspidi?” 14 Edaspidi on valmis tooteid ostma alla poole (47%) elanikkonnast. See näitaja on langenud võrreldes Edaspidi on valmis tooteid ostma alla poole (47%) elanikkonnast. See näitaja on langenud võrreldes 2013.a.-ga (55%). Endiselt on keskmisest oluliselt altimad vastavaid tooteid ostma 30-39- 2013.a.-ga (55%). Endiselt on keskmisest oluliselt altimad vastavaid tooteid ostma 30-39- aastased ja/või aastased ja/või kõrgharidusega vastajad. Keelekasutuse seisukohast valmisolekus enam suurt erinevust ei ole, küll aga ei kõrgharidusega vastajad. Keelekasutuse seisukohast valmisolekus enam suurt erinevust ei ole, küll aga ei osanud ligi 1/3 osanud ligi 1/3 venekeelsest elanikkonnast venekeelsest elanikkonnast seisukohta võtta. seisukohta võtta. September 2014
 • 15. 8. Õiglase kaubanduse ideede toetamine KÜSIMUS 8: ”Kes peaksid teie meelest enam toetama õiglase kaubanduse/ Fairtrade märgi ideed?” 15 Endiselt peaks õiglase kaubanduse idee toetamine jääma eelkõige arengumaade toorainet kasutavate ettevõtete ja Endiselt peaks õiglase kaubanduse idee toetamine jääma eelkõige arengumaade toorainet kasutavate ettevõtete ja müügiettevõtete kohustuseks, kuigi müügiettevõtete kohustuseks, kuigi võrreldes 2013.a.-ga on võrreldes 2013.a.-ga on selles osas veidi lisandunud mitte selles osas veidi lisandunud mitte vastaseid, vaid kõhklejaid (2013.a. “ei oska öelda” vastaseid, vaid kõhklejaid (2013.a. “ei oska öelda” 13%). Kuigi enamus vastajatest peab vastutavateks kõiki 13%). Kuigi enamus vastajatest peab vastutavateks kõiki avalikke hankeid tegevaid asutusi ja KOV-e, on siiski see osa vähenenud ja avalikke hankeid tegevaid asutusi ja KOV-e, on siiski see osa vähenenud ja vastaste hulk veidi vastaste hulk veidi suurenenud. suurenenud. September 2014
 • 16. 9. Omavalitsused ja sotsiaalne vastustus KÜSIMUS 9: ”Kuivõrd oluliseks peate Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist 16 arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega?” Vastajaskonna enamuse (52%) meelest peaksid Vastajaskonna enamuse (52%) meelest peaksid KOV-id arvestama KOV-id arvestama arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega. 30% vastajatest aga peab arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega. 30% vastajatest aga peab seda mitteoluliseks või täiesti mitteoluliseks. Tulemus on peaaegu 2013.a. tasemel. seda mitteoluliseks või täiesti mitteoluliseks. Tulemus on peaaegu 2013.a. tasemel. Nagu 2013.a., nii ka tänavu oli suur erinevus eesti- ja Nagu 2013.a., nii ka tänavu oli suur erinevus eesti- ja vene keelt kõnelevate vastajate arvamustes. Eestlaste seas jagunevad hoiakud peaaegu pooleks väikese ülekaaluga nende vene keelt kõnelevate vastajate arvamustes. Eestlaste seas jagunevad hoiakud peaaegu pooleks väikese ülekaaluga nende kasuks, kes KOV-ide kasuks, kes KOV-ide vastustust oluliseks peavad. vastustust oluliseks peavad. September 2014
 • 17. 10. Linn ja vastutustundlikkus KÜSIMUS 10: ”Mis muudab teie arvates linna vastutustundlikuks?” 17 Aspektid, mis väljendavad linna vastustundlikkust, on enamuse arvates samad, mis 2013.a.-l. Pingereas on III kohalt II-le tõusnud avatuse ja läbipaistvuse nõue. Kõige rohkem on kasvanud hea ühistranspordikorralduse Aspektid, mis väljendavad linna vastustundlikkust, on enamuse arvates samad, mis 2013.a.-l. Pingereas on III kohalt II-le tõusnud avatuse ja läbipaistvuse nõue. Kõige rohkem on kasvanud hea ühistranspordikorralduse olulisus. olulisus. Muu, mis? Peresuhted linnavalitsuse töötajate seas kaotada Lastele koolivaheaja sisustamine Arstiabi (kvaliteetne). Muu, mis? Peresuhted linnavalitsuse töötajate seas kaotada Lastele koolivaheaja sisustamine Arstiabi (kvaliteetne). September 2014
 • 18. 11. Kodulinna vastutustundlikkus KÜSIMUS 11: ”Kas peate oma kodulinna vastutustundlikuks?” KÜLADE JA ALEVIKE ELANIKELE “Hinnake oma 18 lähimat linna!” Keskmine arvamus oma Keskmine arvamus oma kodulinna kodulinna vastutustundlikkusest on vastutustundlikkusest on mõnevõrra kasvanud võrreldes 2013.a.-ga, mil vastuse “jah” mõnevõrra kasvanud võrreldes 2013.a.-ga, mil vastuse “jah” andis 22% ning “ei” 19% andis 22% ning “ei” 19% vastajatest . vastajatest . Märkimisväärselt on paranenud Märkimisväärselt on paranenud hinnang Tallinnale ja hinnang Tallinnale ja kodulinnale Lääne-Eestis. Kuigi kodulinnale Lääne-Eestis. Kuigi endiselt on arvamused endiselt on arvamused madalaimad Ida-Virumaal ning madalaimad Ida-Virumaal ning võrreldes 2013.a.-ga vähenenud hinnang “jah” (2013.a-l 14%), on seal siiski endisest palju vähem ka neid, kes kodulinna vastustundlikuks võrreldes 2013.a.-ga vähenenud hinnang “jah” (2013.a-l 14%), on seal siiski endisest palju vähem ka neid, kes kodulinna vastustundlikuks ei pea (2013.a. 29%). ei pea (2013.a. 29%). September 2014
 • 19. 12. Suhtumine vastutustundlikkusse KÜSIMUS 12: ”Järgmiseks loen teile ette mõne vastutustundlikkust kirjeldava väite. Kuivõrd te nendega 19 nõustute? Andke hinnang skaalal 1-5, kus 1= ei ole üldse nõus ja 5=täielikult nõus” Suur enamus vastajaskonnast oli nõus kõikide väidetega. Nagu 2013.a., nii ka nüüd nõustuti kõige enam, et esmalt tuleb toetada kohalikke põllumehi ja tootjaid. Kuigi veerand vastajaskonnast (25%) ei nõustunud, et tarbijate Suur enamus vastajaskonnast oli nõus kõikide väidetega. Nagu 2013.a., nii ka nüüd nõustuti kõige enam, et esmalt tuleb toetada kohalikke põllumehi ja tootjaid. Kuigi veerand vastajaskonnast (25%) ei nõustunud, et tarbijate ostukäitumine saab mõjutada inimeste elu arengumaades, oli nende osakaal veidi väiksem kui ostukäitumine saab mõjutada inimeste elu arengumaades, oli nende osakaal veidi väiksem kui 2013.a. - 29%. 2013.a. - 29%. September 2014
 • 20. 13. Äriettevõtted arengumaade huvidega arvestajatena KÜSIMUS 13: ”Kui oluliseks peate seda, et 20 äriettevõtted arvestaksid arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega?” Nagu 2013.a., nii ka nüüd pidas 67% vastajatest oluliseks, et äriettevõtted arvestaksid arengumaade väiketalunike Nagu 2013.a., nii ka nüüd pidas 67% vastajatest oluliseks, et äriettevõtted arvestaksid arengumaade väiketalunike ja istanduste töölistega. Siiski on vähenenud nende osakaal, kes seda väga oluliseks pidasid (2013.a.22%). Taustrühmade lõikes arvamustes suuri erinevusi ei ole. Pisut peetakse seda olulisemaks venekeelses elanikkonnas ja istanduste töölistega. Siiski on vähenenud nende osakaal, kes seda väga oluliseks pidasid (2013.a.22%). Taustrühmade lõikes arvamustes suuri erinevusi ei ole. Pisut peetakse seda olulisemaks venekeelses elanikkonnas ja/või 20-29-aastaste seas. ja/või 20-29-aastaste seas. September 2014
 • 21. 14. Fairtrade Kalevi tootevalikus KÜSIMUS 14: ”Kui oluliseks peate, et Kalevi 21 ja teiste ettevõtjate eeskujul võtaksid Eesti ettevõtted kasutusele eetiliselt serti-fitseeritud (näiteks Fairtrade) tooraine?” Endiselt peab 20% Endiselt peab 20% vastajaskonnast Kalevi osalemist vastajaskonnast Kalevi osalemist Fairtrade liikumises väga Fairtrade liikumises väga oluliseks ning selles osas ei ole taustrühmade lõikes olulisi oluliseks ning selles osas ei ole taustrühmade lõikes olulisi erinevusi. erinevusi. Veidi on suurenenud Veidi on suurenenud vastajaskonnas nende osakaal, kes sellele küllalt hea pilguga vaatavad (“pigem oluline”) – 2013.a. oli neid 40%. Neid on vastajaskonnas nende osakaal, kes sellele küllalt hea pilguga vaatavad (“pigem oluline”) – 2013.a. oli neid 40%. Neid on keskmisest enam üldiste keskmisest enam üldiste Fairtrade toetajate seas: naised, Fairtrade toetajate seas: naised, eestlased, nooremad ja/või eestlased, nooremad ja/või haritumad vastajad haritumad vastajad September 2014
 • 22. 15. Infokanalid KÜSIMUS 15: ”Milliste kanalite kaudu olete saanud infot õiglase kaubanduse/ Fairtrade kohta?” 22 3/5 elanikkonnast ei tea, et oleks 3/5 elanikkonnast ei tea, et oleks kuskilt saanud infot õiglase kuskilt saanud infot õiglase kaubanduse kohta. Venekeelses elanikkonnas on selliseid vastajaid kaubanduse kohta. Venekeelses elanikkonnas on selliseid vastajaid 76%. 76%. Olulisemad kanalid on televisioon ja internet. Vanuses kuni 39 a. on Olulisemad kanalid on televisioon ja internet. Vanuses kuni 39 a. on esikohal internet, edasi televisioon. Kõrgharidusega vastajate seas on keskmisest esikohal internet, edasi televisioon. Kõrgharidusega vastajate seas on keskmisest sagedamini mainitud ka trükiajakirjandust, Tallinna vastajate seas kauplusi ja sõpruskonda. Maal on esikohal sagedamini mainitud ka trükiajakirjandust, Tallinna vastajate seas kauplusi ja sõpruskonda. Maal on esikohal televisioon. televisioon. Tulemused kordavad 2013.a. omi, Tulemused kordavad 2013.a. omi, erinevused mahuvad lubatud statistilise kõikumise alla. erinevused mahuvad lubatud statistilise kõikumise alla. September 2014 Muu, mis? Plakat Ainult turu-uuringutelt Koolis õpetati Fairtrade`st Koolituse kaudu Ankeedist Praegu sain. Muu, mis? Plakat Ainult turu-uuringutelt Koolis õpetati Fairtrade`st Koolituse kaudu Ankeedist Praegu sain.
 • 23. Uuringu eri etappide eest vastutavad Iivi Riivits-Arkonsuo projekti juht, koostas küsimustiku Hella Kaldaru analüüsis tulemusi ja osales uuringu-tulemuste kajastamisel PPT slaididena Marina Karpištšenko Roman Vjazemski Kristel Merusk Rutt Vihtla koordineerisid üle-eestilist küsitlust, viisid läbi kvaliteedikontrolli Asta Pajos juhtis andmesisestust Tõnis Stamberg koostas Excel tabelid Jaanus Välja Tellija kontaktisik Kontaktandmed: Telefon: 585 29 708 E-post: Iivi@turu-uuringute.ee Kodulehekülg:www.turu-uuringute.eu Aadress: Pärnu mnt.102, A-korpus, 11312, Tallinn 23 September 2014