Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicaid for Older Adults in Fairfax County (Vietnamese)

965 views

Published on

Medicaid is a medical assistance program for low income adults and it covers a wide range of medical services, including doctor visits, hospital care, mental health services, prescriptions and rehabilitation services. This program is administered by Fairfax County Department of Family Services.

www.fairfaxcounty.gov/dfs
Phone: 703-324-7500
TTY: 703-222-9452
Fairfax County Department of Family Services
12011 Government Center Parkway, Suite 232
Fairfax, VA 22035

Published in: Health & Medicine, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Medicaid for Older Adults in Fairfax County (Vietnamese)

  1. 1. Medicaid dành cho quý vị cao niên tháng 8 năm 2010
  2. 2. Medicaid là gì? <ul><li>Medicaid là chương trình trợ giúp về y tế cho các người lớn có lợi tức thấp . </li></ul><ul><li>Medicaid bao gồm nhiều dịch vụ y tế, kể cả đi khám bác sĩ, nằm nhà thương, các dịch vụ sức khỏe tâm thần, toa thuốc và chương trình phụ hồi. </li></ul><ul><li>Chương trình này được Văn Phòng dịch vụ Gia Đình của quận Fairfax điều hành. </li></ul>
  3. 3. Điều kiện <ul><li>Quý vị: </li></ul><ul><ul><li>Phải trên 65 tuổi, hay mù, khuyết tật hay đang trong viện hưu dưỡng </li></ul></ul><ul><ul><li>có lợi tức ít hơn hay bằng 80% mức độ nghèo khó của Liên Bang </li></ul></ul><ul><ul><li>là công dân định cư tại tiểu bang Virginia </li></ul></ul><ul><ul><li>có lợi tức it1 hơn $2,000 cho một cá nhân hay $3,000 cho một cặp vợ chồng </li></ul></ul><ul><ul><li>là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân </li></ul></ul><ul><li>Có Medicare hay bảo hiểm sức khỏe hãng tư không ngăn quý vị hưởng Medicaid. </li></ul><ul><li>Nếu quý vị mắc nợ các món chi phí về sức khoẻ, quý vị có thể được hưởng Medicaid bất kể số lợi tức là bao nhiêu. </li></ul><ul><li>Căn nhà quý vị đang ở sẽ không được tính là lợi tức và không ảnh hưởng đến việc quý vị nhận được Medicaid (trừ trường hợp quý vị đang ở trong viện l â u d à i) . </li></ul>
  4. 4. Cách thức ghi danh: <ul><li>Có thể gọi điện thoại hay đến thẳng văn phòng Dịch Vụ Gia Đình để ghi danh cho Medicaid. </li></ul><ul><li>Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, thứ hai den thứ sáu. </li></ul><ul><li>Quý vị cũng có thể ghi danh trên mạng ở điạ chỉ: https:// jupiter.dss.state.va.us/VDAMedicaid/info/info.faces </li></ul>
  5. 5. Giá biểu : <ul><li>Đa số các người lớn trong chương trình Medicaid phải trả co-pay cho một số dịch vụ. </li></ul><ul><li>Co-pay thường từ $1.00 đến $3.00 cho mỗi dịch vụ </li></ul><ul><li>Co-pay cho nằm nhà thương là $100.00. </li></ul><ul><li>Một cơ sở y tế không thể từ chối chữa trị quý vị nếu quý vị không thể trả co-pay, nhưng quý vị vẫn có trách nhiệm về co-pay. </li></ul>
  6. 6. Các tin tức phù trợ <ul><li>www.fairfaxcounty.gov </li></ul><ul><li>www.fairfaxcounty.gov/dfs </li></ul><ul><li>Phone: 703-324-7500 </li></ul><ul><li>TTY: 703-222-9452 </li></ul><ul><li>Fairfax County Department of Family Services </li></ul><ul><li>12011 Government Center Parkway, Suite 232 </li></ul><ul><li>Fairfax, VA 22035 </li></ul>
  7. 7. Acknowledgement <ul><li>This podcast was made possible in part by volunteer services provided by the Northern Virginia Vietnamese Senior Citizen Association (NOVASCA). </li></ul>

×