Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

من و دوستم شکست

4,196 views

Published on

ارائه عطا خلیقی سیگارودی در اولین دوره کنفرانس شکست در تهران
در تاریخ 23 مرداد 1393

 • Be the first to comment

من و دوستم شکست

 1. 1. ‫من‬‫و‬‫دوستم‬،‫شکست‬
 2. 2. ‫اپیزود‬‫اول‬ www.persianblog.ir ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 3. 3. ‫شرایط‬‫محیطی‬ ۱۳۸۱ ‫شرایط‬‫باز‬‫سیاسی‬-‫محیا‬‫بودن‬‫شرایط‬‫مناسب‬ ‫برای‬‫اجرای‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫محتوایی‬ ‫عدم‬‫وجود‬‫زیرساخت‬‫انتقال‬‫وجه‬‫از‬‫طریق‬ ‫اینترنت‬ ‫سرعت‬‫و‬‫کیفیت‬‫بسیار‬‫پایین‬‫دسترسی‬‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 4. 4. ‫ماموریت‬ ‫ایجاد‬‫محتوای‬‫استاندارد‬‫به‬‫زبان‬‫فارسی‬ ‫ایجاد‬‫یک‬‫سرویس‬‫به‬‫زبان‬‫فارسی‬‫با‬ ‫استاندارهای‬‫بین‬‫المللی‬ ‫سهولت‬‫ورود‬‫به‬‫وب‬‫برای‬‫همه‬‫کاربران‬‫با‬‫هر‬ ‫سطحی‬‫از‬‫دانش‬ ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 5. 5. ‫نتیجه‬ ‫استقبال‬‫بسیار‬‫زیاد‬‫از‬‫سرویس‬ ‫بعد‬‫از‬‫گذشت‬۱2‫سال‬،‫متوسط‬‫رشد‬‫چهار‬‫سال‬ ‫اخیر‬۴۵٪‫بوده‬ ‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫میلیون‬‫وبالگ‬‫فعال‬‫با‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬ ‫میلیون‬‫و‬‫هفتصد‬‫هزار‬‫بازدید‬‫در‬‫روز‬ ‫عدم‬‫توجه‬‫به‬‫طرح‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫برای‬‫درآمدزایی‬ ‫منجر‬‫به‬‫خستگی‬‫و‬‫اصطکاک‬‫بین‬‫موسسان‬‫گردید‬. ‫در‬‫نهایت‬‫منجر‬‫به‬‫فروش‬‫سهام‬‫و‬‫خروج‬‫موسسان‬ ‫شد‬. ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 6. 6. ‫آنچه‬‫آموختیم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫‌گرا‬‫ت‬‫ماموری‬‫در‬‫بخش‬‫خصوصی‬‫بدون‬ ‫توجه‬‫به‬‫طرح‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫موفق‬‫نخواهند‬‫بود‬. ‫موسسان‬‫برای‬‫جذب‬‫سرمایه‬‫و‬‫مدیریت‬‫روابط‬ ‫بین‬‫‌داران‬‫م‬‫سها‬‫باید‬‫با‬‫قوانین‬‫و‬‫حقوق‬ ‫تجارت‬‫آگاهی‬‫کافی‬‫داشته‬‫باشند‬. ‫از‬‫عوامل‬‫مهم‬‫موفقیت‬‫‌هایی‬‫س‬‫سروی‬‫با‬‫جامعه‬ ‫هدف‬‫عمومی‬،‫سهولت‬‫استفاده‬‫و‬‫درک‬‫نیاز‬ ‫مشتری‬‫است‬. ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 7. 7. ‫اپیزود‬‫دوم‬ www.eranico.com ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 8. 8. ‫شرایط‬‫محیطی‬ ۱۳۸۹ ‫فضای‬‫بسته‬‫سیاسی‬ ‫اقتصاد‬‫نابسامان‬‫و‬‫نیاز‬‫مردم‬‫و‬‫صاحبان‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫به‬‫آگاهی‬‫از‬‫آخرین‬‫اخبار‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫اقتصادی‬‫و‬‫بازرگانی‬ ‫دسترسی‬‫آسان‬‫با‬‫سرعت‬‫مناسب‬‫به‬‫اینترنت‬ ‫وجود‬‫زیرساخت‬‫انتقال‬‫وجه‬‫و‬‫خدمات‬‫‌داری‬‫ک‬‫بان‬ ‫الکترونیک‬ ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 9. 9. ‫ماموریت‬ ‫تبدیل‬‫شدن‬‫به‬‫مرجع‬‫اطالعات‬‫بازرگانی‬ ‫تمرکز‬‫بر‬‫رفع‬‫نیازهای‬‫مشتریان‬‫از‬‫طریق‬ ‫ارائه‬‫‌های‬‫س‬‫سروی‬‫جامع‬ ‫طراحی‬‫و‬‫شفافیت‬‫‌های‬‫ل‬‫مد‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫همراه‬‫با‬ ‫برنامه‬‫اجرایی‬ ‫ایجاد‬‫یک‬‫پلتفرم‬‫برای‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬B2B‫در‬‫حوزه‬‫بازرگانی‬ ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 10. 10. ‫نتیجه‬ ‫استقبال‬‫مناسب‬‫مردم‬،‫بازرگانان‬‫و‬‫فعاالن‬ ‫اقتصادی‬ ‫بیش‬‫از‬۳۵‫هزار‬‫کاربر‬‫فعال‬‫در‬‫‌های‬‫ه‬‫حوز‬ ‫مختلف‬‫اقتصادی‬-‫بازرگانی‬ ‫درآمدزایی‬‫مستمر‬‫و‬‫بازگشت‬‫سرمایه‬‫اولیه‬‫پس‬ ‫از‬۱۸‫ماه‬ ‫تمرکز‬‫بر‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫و‬‫گسترش‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫عدم‬ ‫توجه‬‫به‬‫‌ها‬‫ه‬‫حاشی‬ ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 11. 11. ‫آنچه‬‫آموختیم‬ ‫توجه‬‫به‬‫‌های‬‫ل‬‫مد‬‫کسب‬‫درآمد‬‫با‬‫قابلیت‬‫اجرا‬، ‫قبل‬‫از‬‫شروع‬‫پروژه‬ ‫توجه‬‫به‬‫برنامه‬‫‌بندی‬‫ن‬‫زما‬‫اجرایی‬ ‫انتخاب‬‫شرکای‬‫مناسب‬،‫‌سازی‬‫ف‬‫شفا‬‫‌ها‬‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬‫حقوق‬‫صاحبان‬‫سهام‬‫از‬‫ابتدا‬ ‫ارائه‬‫سرویس‬‫مورد‬‫نیاز‬‫مشتریان‬‫در‬‫زمان‬ ‫مناسب‬ ‫تهدید‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫فرصت‬‫باشد‬. ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel
 12. 12. ‫عطا‬‫خلیقی‬ ‫سیگارودی‬ ataks.tel www.eranico.com www.persianblog.ir
 13. 13. ‫با‬‫تشکر‬ http://ataks.tel

×