Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

STL+ konferansen 2018 - Oppsummering av konferansen

146 views

Published on

Avslutningsforedrag på STL+ konferansen, Lillestrøm 5. mai 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

STL+ konferansen 2018 - Oppsummering av konferansen

 1. 1. Samler tanker og tråder fra to dager med konferanse STL+ konferansen Lillestrøm 4. og 5. mai 2018 Morten Fahlvik Rådgiver Seksjon skole Bergen kommune Morten.Fahlvik@Bergen.kommune.no @Fahlvik
 2. 2. Slik ble jeg EDB-mannen…. …. og kom (nesten) ut av det igjen….
 3. 3. 1996
 4. 4. «I dag, har vi fått Internett på skolen vår!»
 5. 5. Skrive seg til læring anno 1996
 6. 6. Doktorgradsarbeid “Bidrar skrive seg til læring med digitale verktøy til målrettede og medvirkende elever?” «Ph.d om LTG med EDB på mellomtrinn»
 7. 7. Bakgrunn for doktorgradsarbeidet • Masteravhandling 2015 Undervisningsvitenskap - Norsk • Fokus: Begrepsorientert leseopplæring (Forståelsesstrategier) + vurdering for læring + blended learning (kombinert undervisning) • Mest fokus på lærerens praksis • Savnet undersøkelse av elevenes opplevelser • Sammen for kvalitet – læring Læringskompetanse for det 21. århundret, målrettede og medvirkende elever
 8. 8. Fokusområder for doktorgradsarbeidet medvirkning motivasjonmålsetning læring teknologiskriving
 9. 9. Hvem er dere?
 10. 10. Hva har vi hørt og sett?
 11. 11. Individuell – Gruppe - Plenum • Individuell: 1 minutt • Hva er det viktigste du har hørt eller sett på denne konferansen? • Hva tar du med deg til din egen virksomhet? • Gruppe: 5 minutter Hils på den ved siden av deg og de to som sitter rett bak. I gruppe på fire; Hva er det viktigste dere tar med tilbake til egen skole? Skriv inn på: https://padlet.com/morten23/STL2018 • Plenum
 12. 12. Mestring, helt uten filter https://www.youtube.com/watch?v=eWFvpF8eETY
 13. 13. Noen tips på veien hjem……
 14. 14. Simen Spurkland – Den profesjonelle lærer
 15. 15. ...hvorfor utsetter dere alle elevene for spesialundervisning?
 16. 16. ...hvorfor er det så viktig at alle elevene lærer å lese i første klasse?
 17. 17. ...forskning viser at håndskrift er best for læring.
 18. 18. STL+…. Ikke fordi det er gøy • Motivasjon er avgjørende og gøy er bra! • …. men ikke gi skeptikerne argumenter for å kunne velge vekk STL+ • Identifiser hva som er viktig å forsterke og forandre • Sett elevens behov først • Skrivingen må ha et formål
 19. 19. (Digitalt) Økosystem for læring • Læringsmiljø • Læringsfellesskap • Læringsmål • Læringsaktiviteter • Læringsutbytte • Endringer i emosjoner • Endringer i atferd • Ferdigheter og kompetanser • Kognitiv utvikling • Teknologi • Infrastruktur • Tilgjengelighet • Læremidler
 20. 20. Konklusjoner / anbefalinger 1) Districts should aim for 1-to-1 computer access. 2) Internet speed matters. 3) At-risk students benefit most from highly interactive technology. 4) Schools should encourage students to create their own content. 5) Blended learning works. Kilde: https://ed.stanford.edu/faculty/ldh
 21. 21. Struktur, kontekst og logistikk
 22. 22. Implementering av STL+ • Educational Design Research Susan McKenney • Proksimal sone for implementering • Fire karakteristikker for vellykket implementering av teknologi for læringsformål: 1. Value added – Hva tilføres som er viktig? 2. Clear (rolleforståelse) – Lærer, elev, foreldre, skoleleder, IKT-koordinator 3. Compatible (verdier, normer, praksiser, holdninger og regelverk) 4. Tolerant (er tiltaket bærekraftig, fører til varige endringer)
 23. 23. Sammen for kvalitet- læring & STL+ / STL • Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolene • "Sammen for kvalitet - læring" peker ut faglige og pedagogiske målsettinger, samt satsingsområder og strategier for å oppnå disse. • Satsingsområdet for planen er: "Læringskompetanse for det 21. århundre - målrettede og medvirkende elever".
 24. 24. Digital kartleggingsprøve – 4. trinn Veiledningsheftet side 11 under overskriften Bruke og forstå. Aktiviteter på dette området kan være: • oppstart og pålogging (oppstartsskjerm, brukernavn og passord, skjermikoner) • tastaturtrening (skrive inn tegn, stor forbokstav, slette tegn, forflytte seg i teksten, bruke tabulatortasten, linjeskift, få frem alle tegn på tastaturet, bruke talltastaturet) • mus/touch (venstre- og høyreklikk, rulle/skrolle, sveipe, zoome og «dra og slipp») • finne frem på datamaskin/nettbrett (apper/programmer, filbehandling, nettverk) • veksle mellom programmer og vinduer/faner • navigere på nettsider (lenker, menyer, ikoner, søkefelt) • snakke om strategier for å beskytte egen digital informasjon • innlæring av begreper, fra hverdagsbegreper mot stadig mer faglige
 25. 25. STL+ i Bergen – etablering av nettverk • Pioneer i Bergen – Kjellaug Ellingsen • Sterk pådriver for STL+ i bergensskolene • Nettverk for å spre kunnskap og erfaringer • Bidrag til å gjøre skoler og lærere trygge i valgene sine • Skoleåret 2017/18: 16 skoler (av 69 skoler med barnetrinn) • Flere skoler ønsker å være med fra neste skoleår • Migrasjonspedagogisk team
 26. 26. Funksjonell og kommunikativ skriving Brev til barnehagebarn
 27. 27. Erfaringer fra Bergen – STL+ Minde skole • For oss lærere kan STL+ metoden sammenfattes i følgende positive termer: • Er en viktig del av en helhetlig leseopplæring, der utforskende skriving og lesing på data sammen med bokstavinnlæring og annet språkarbeid, utgjør viktige elementer. • Er lett å inkludere alle elevene i et klassefellesskap, der det går fint an samtidig å tilpasse opplæringen til alle elevenes skrive- og leseutvikling.
 28. 28. Erfaringer fra Bergen – STL+ Minde skole • Lydstøtten viser sammenheng mellom bokstav og lyd og bidrar til å skape en skriftspråklig bevissthet hos elevene. Den umiddelbare tilbakemeldingen på det som blir skrevet, bidrar til kontinuerlig formativ vurdering og refleksjon. • Finmotorikk er ingen hindring for skriveglede og leselyst. • Samarbeid ved PC-ene skaper lærerike samtaler omkring både form og innhold i tekster, og elevene er aktive i sin egen læringsprosess. • Oppsummert gir STL+ metoden et godt læringsutbytte både faglig og sosialt.
 29. 29. Ådnamarka skole • Besøkte Sædalen våren 2018. Lærere som skal undervise på 1. , 2. og en lærer på 3. trinn + avdelingsleder 1.- 4. trinn og rektor. • Inspirert over at alle elevene kan jobbe med det samme, de samme oppgavene men på sitt nivå. Unngå at tilpasning og spesialpedagogikk blir noe sært og stigmatiserende, men at tilpasset undervisning i størst mulig grad skjer i klasserommet i de ordinære undervisningsgruppene. • Fikk høre fra Sædalen at elevene utvikler tekstkompetanse på en helt annen måte. Setningsstrukturer, doble konsonanter, tegnsetting etc. • Ting som det jobbes med grundig de første årene, men som dabber av etter hvert. Fokuset på de grunnleggende ferdighetene har en tendens til å stoppe opp.
 30. 30. Ådnamarka skole forst. • Innlysende at det å høre teksten lest opp har innvirkning på elevenes læring av kobling fonem og grafem. • Planlegger å starte med STL+ i både 1. og 2. klasse samtidig fra skoleåret 2018/19 • Se sammenheng mellom 1. og 2. klasse. Slutte å gjøre litt av alt hele tiden, men gjøre prioriteringer. • Viktig perspektiv fremover; • Hvordan ser undervisningen i fagene ut etter revisjon av læreplanene? • Hvordan få grep om de elevene som trenger litt ekstra hjelp (elever i randsone/ "gråsone») og samtidig ivareta alle elevene • Mer skriving gir bidrag til å bedre forstå elevene og få innsikt i hvordan de tenker
 31. 31. Takk for meg……
 32. 32. «ekstramateriale»
 33. 33. STL+ nettverket i Bergen • 3 samlinger i løpet av skoleåret • 16 skoler • Flere ønsker å bli tilknyttet nettverk • Fremdeles i tidlig fase for mange • Svært mange gode erfaringer og resultater • Fokus på elevenes læring • Små og få tekniske hindringer kan fort velte satsingen • Migrasjonspedagogisk team
 34. 34. Bakgrunn for doktorgradsarbeidet • Masteravhandling 2015 Undervisningsvitenskap - Norsk • Fokus: Begrepsorientert leseopplæring (Forståelsesstrategier) + vurdering for læring + blended learning (kombinert undervisning) • Mest fokus på lærerens praksis • Savnet undersøkelse av elevenes opplevelser • Sammen for kvalitet – læring Læringskompetanse for det 21. århundret, målrettede og medvirkende elever • FINNUT– Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (Det er et krav at prosjektene skal være forankret i de kommunale eller fylkeskommunale utdanningstjenestene.)
 35. 35. Masterprosjektet: Hvilke muligheter kan oppstå om disse konseptene kombineres?
 36. 36. Funn og oppdagelser • Hva sa lærerne? • Hvor lå gevinstene? • Et fungerende læringsfellesskap ble etablert • Flere elever enn vanlig var engasjerte • De stille elevene fikk en stemme inn i klasseromdiskusjonene • Elevene var bedre forberedt til diskusjonene i klasserommet • Læreren fikk dokumentasjon
 37. 37. Fra oppsummeringen • Det er avgjørende for elevenes lesekompetanse og utvikling av forståelsesstrategier at eksplisitt leseopplæring skjer i alle fag og ikke bare i språkfagene. • Verktøy som Leselos og satsninger i kommunene på skolering av lærere er viktig, men lærerne trenger å utvikle gode undervisingskonsepter og praktiske tilnærminger for å få aktivisert alle elevene inn systematisk arbeid med lesing. • Det er pr i dag for lite forskning på hvordan teknologi kan bidra til læring, og det er et stort behov for samarbeid mellom utviklere av pedagogisk teknologi, skoleforskere og lærere. • Leseforskere vet mye om hva som skal til for å øke leseferdighetene til elevene, men de må i større grad ta i bruk teknologi der den kan forsterke leseundervisningen og bidra til å endre undervisningspraksisene.
 38. 38. Forståelsesstrategier og CORI Forståelsesstrategier ligger til grunn for multistrategiprogram for leseundervisning • Resiprok • Transaksjonell strategiundervisning • Begrepsorientert leseundervisning

×