SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Nurul Fakhirah Irham
Apakah Pengertian Ulul Azmi?
• Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang di
berikan kepada rasul yang memiliki ketabahan
dan kesabaran yang luar biasa dalam
mengajarkan tauhid sebagaimana dalam surat
Al-ahqaf : 35 Lima nabi yang mendapatkan
gelar tersebut adalah Nabi Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sebagaimana
dalam surat Asy-Syura : 13
Al-Ahqaf : 35
‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫م‬ ْ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ْ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ص‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫ل‬ ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ُ‫س‬ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬
َ‫س‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ث‬َ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ُون‬‫د‬َ‫ع‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ٌ‫غ‬‫ال‬َ‫ب‬ ٍ‫ار‬َ‫ه‬َ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬ْ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ف‬
َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ه‬ُ‫ي‬(٣٥)
Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul-
rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar
(azab) disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal (di dunia) hanya sesaat
saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada
yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah).
Asy-Syura : 13
ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫وح‬ُ‫ن‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َّ‫ص‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ين‬ِ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ر‬َ‫ش‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َّ‫ص‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ْك‬‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ح‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬
َ‫ال‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫الد‬ ‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫س‬‫ي‬ِ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫س‬‫و‬ُ‫م‬ َ‫و‬ َ‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ر‬ُ‫ب‬َ‫ك‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ت‬
‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ت‬ْ‫ج‬َ‫ي‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ين‬ِ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬ْ‫ال‬‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ش‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ُ‫يب‬ِ‫ن‬ُ‫ي‬
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya
kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu
berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan
memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
Sifat Utama Nabi Ulul Azmi
1. Memiliki seruan dakwah global dan universal
untuk manusia dan jin
2. Memiliki syariat dan agama yang mandiri dan
baru
3. Memiliki kitab samawi
Nabi Nuh
• Nabi Nuh as termasuk Rasul ulul azmi karena
kesabarannya dalam berdakwah dan
mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak
mengenal menyerah terus menerus
mendakwahi keluarga, kerabat dan
masyarakat umum, untuk kembali kepada
jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya
yang bernama Kan’an termasuk
penentangnya.
• Atas kehendak Allah SWT umat Nabi Nuh yang
membangkang ditenggelamkan dengan
gelombang air bah dan semuanya hancur,
kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang
beriman.
• Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang
mengikuti nya tidak lebih dari 200 orang.
Nabi Musa As.
• Bentuk Kesabaran:
1.Menghadapi dan mendakwahi Fir’aun dan
pengikutnya
2.Memimpin kaumnya yang sangat pembangkang
ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit
Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri
menyeleweng dengan menyembah patung anak
sapi.Namun nabi Musa juga manusia yang
pernah tidak dapat bersabar ketika berguru
kepada Khidir.
NABI IBRAHIM Nabi Ibrahim as.
termasuk rasul ulul azmi karena kepatuhan
dan kesabaran serta keteguhannya dalam
berdakwah. Sejak masih bayi Ibrahim as. dipelihara
dalam keadaan genting yang disebabkan tirani
Namruz yang membunuhi anak laki-laki. Setelah
dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan
masyarakat penyembah berhala termasuk orang-
orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima
siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir
dari kampung halamannya
• Setelah hampir seratus tahun usia dan
pernikahannya dengan Siti Sarah, ia belum
dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia
menikahi seorang budak belian yang berkulit
hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri.
• Atas kehendak Allah terbukti Hajar dapat
melahirkan seorang anak yang diberi nama
Ismail. Di saat berbahagia itu, Allah
memerintahkan Ibrahim as. untuk “membuang”
istri dan anak yang baru lahir dan sangat
dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena
kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu
dilaksanakan.
Namun, perintah lebih berat diterima
Ibrahim as., yaitu harus mengorbankan Ismail
yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau
laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelah
adalah domba. Selain tugas tersebut, Ibrahim as.
tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai
rasul penyeru kebenaran
Nabi Isa As
• Bentuk kesabaran:
1.Sabar sebagai seorang yang miskin
2.Sabar menerima pengkhianatan seorang
muridnya, Yudas Iskariot
3.Sabar menghadapi fitnah, penolakan,
hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani
Israil. Kehidupan Isa menggambarkan
kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah.
Nabi Muhammad SAW.
• Nabi Muhammad saw. sejak dari kecil sampai
dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia
6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu.
Setelah dewasa beliau harus membantu
meringankan beban paman yang merawat
beliau. Namun yang paling berat tantangan
yang dihadapi adalah setelah diangkatnya
beliau menjadi rasul. Penentangan bukan saja
dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab,
pamannya.
• Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim
diboikot (diasingkan) di sebuah lembah karena dakwah
beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori
pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang
berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainya
kepada Bani Hasyim. Pemboikotan yang berjalan
sekitar 3 tahun itu, telah menghabiskan harta beliau
dan istrinya, Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga
Hasyim kehabisan makanan sampai Allah
membebaskan penderitaan mereka
• Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum
Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hasyim,
tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah.

More Related Content

What's hot

3.1 Nabi & Rasul
3.1 Nabi & Rasul3.1 Nabi & Rasul
3.1 Nabi & Rasulwk_aiman
 
Meneladani akhlaq rasulullah
Meneladani akhlaq rasulullahMeneladani akhlaq rasulullah
Meneladani akhlaq rasulullahSofyan Siroj
 
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1Salam Salleh
 
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah II
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah IISirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah II
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah IIAbuNailah
 
Perang khaibar
Perang khaibarPerang khaibar
Perang khaibaranindianr
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqmawardi ardi
 
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)Khansha Hanak
 
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMAina Zambry
 
3.2 sifat2 rasul
3.2 sifat2 rasul3.2 sifat2 rasul
3.2 sifat2 rasulwk_aiman
 
Surat At-Tin
Surat At-Tin Surat At-Tin
Surat At-Tin 6202513
 
Tafsir Surah At-Tin
Tafsir Surah At-TinTafsir Surah At-Tin
Tafsir Surah At-TinWan Aiman
 
Adab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranAdab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranNabihahAdam22
 
Beriman Kepada Kitab
Beriman Kepada KitabBeriman Kepada Kitab
Beriman Kepada Kitabfarahmohammat
 
Usul fiqh, 'azimah.
Usul fiqh, 'azimah.Usul fiqh, 'azimah.
Usul fiqh, 'azimah.jimoh370
 

What's hot (20)

Muhasabah diri
Muhasabah diriMuhasabah diri
Muhasabah diri
 
3.1 Nabi & Rasul
3.1 Nabi & Rasul3.1 Nabi & Rasul
3.1 Nabi & Rasul
 
Meneladani akhlaq rasulullah
Meneladani akhlaq rasulullahMeneladani akhlaq rasulullah
Meneladani akhlaq rasulullah
 
Sifat mahmudah
Sifat mahmudahSifat mahmudah
Sifat mahmudah
 
Perang uhud
Perang uhudPerang uhud
Perang uhud
 
sirah nabawiyyah
sirah nabawiyyahsirah nabawiyyah
sirah nabawiyyah
 
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
 
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah II
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah IISirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah II
Sirah Nabawiyah 84: Bai'at Aqabah II
 
Perang khaibar
Perang khaibarPerang khaibar
Perang khaibar
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiq
 
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)
Ustman bin affan (Khulafaur Rasyidin ke 3)
 
BIMS1023 Aqidah Islam - Bahagian 13 (Percaya Nabi dan Rasul)
BIMS1023 Aqidah Islam - Bahagian 13 (Percaya Nabi dan Rasul)BIMS1023 Aqidah Islam - Bahagian 13 (Percaya Nabi dan Rasul)
BIMS1023 Aqidah Islam - Bahagian 13 (Percaya Nabi dan Rasul)
 
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
 
Keutamaan bulan rajab
Keutamaan bulan rajabKeutamaan bulan rajab
Keutamaan bulan rajab
 
3.2 sifat2 rasul
3.2 sifat2 rasul3.2 sifat2 rasul
3.2 sifat2 rasul
 
Surat At-Tin
Surat At-Tin Surat At-Tin
Surat At-Tin
 
Tafsir Surah At-Tin
Tafsir Surah At-TinTafsir Surah At-Tin
Tafsir Surah At-Tin
 
Adab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranAdab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al Quran
 
Beriman Kepada Kitab
Beriman Kepada KitabBeriman Kepada Kitab
Beriman Kepada Kitab
 
Usul fiqh, 'azimah.
Usul fiqh, 'azimah.Usul fiqh, 'azimah.
Usul fiqh, 'azimah.
 

Similar to Kisah teladan nabi ulul azmi

Kisah Teladan Rasul Ulul azmi
Kisah Teladan Rasul Ulul azmiKisah Teladan Rasul Ulul azmi
Kisah Teladan Rasul Ulul azmiArza Mukhib
 
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmi
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmiMakalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmi
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmigis nargis
 
IMAN KEPADA ROSUL ALLAH
IMAN KEPADA ROSUL ALLAHIMAN KEPADA ROSUL ALLAH
IMAN KEPADA ROSUL ALLAHIsna Wafiq
 
Nama nama 25 nabi dan rasul
Nama nama 25 nabi dan rasulNama nama 25 nabi dan rasul
Nama nama 25 nabi dan rasulrahmalights
 
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5RambliPemula
 
Kisah singkat dakwah nabi muhammad saw
Kisah singkat dakwah nabi muhammad sawKisah singkat dakwah nabi muhammad saw
Kisah singkat dakwah nabi muhammad sawSeptian Muna Barakati
 
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iii
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iiiSejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iii
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iiiriyatno abdillah
 
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]ArifFanani2
 
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )YULIA LIA
 
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekkah
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di MekkahDakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekkah
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di MekkahFauzan Arief
 
Sejarah peradaban islam 4
Sejarah peradaban islam 4Sejarah peradaban islam 4
Sejarah peradaban islam 4FitraMayyoza
 
Rangkuman semester1 kelas 6.pdf
Rangkuman semester1 kelas 6.pdfRangkuman semester1 kelas 6.pdf
Rangkuman semester1 kelas 6.pdfYuliNabila
 
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7Iman kepada rasul rasul allah p5 u7
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7Gunawan Anwar
 
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasul
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & RasulMuhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasul
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasulladychandrakasih Charsy
 
Pengembangan ilmu ilmu keislaman
Pengembangan ilmu ilmu keislamanPengembangan ilmu ilmu keislaman
Pengembangan ilmu ilmu keislamanMasrurotul Mahmudah
 
KISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAWKISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAWRinaldi Julian
 

Similar to Kisah teladan nabi ulul azmi (20)

Kisah Teladan Rasul Ulul azmi
Kisah Teladan Rasul Ulul azmiKisah Teladan Rasul Ulul azmi
Kisah Teladan Rasul Ulul azmi
 
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmi
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmiMakalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmi
Makalah akidah ahlak tentang kisah teladan rosul ulul azmi
 
IMAN KEPADA ROSUL ALLAH
IMAN KEPADA ROSUL ALLAHIMAN KEPADA ROSUL ALLAH
IMAN KEPADA ROSUL ALLAH
 
Aku ingin pintar vb
Aku ingin pintar vbAku ingin pintar vb
Aku ingin pintar vb
 
Nama nama 25 nabi dan rasul
Nama nama 25 nabi dan rasulNama nama 25 nabi dan rasul
Nama nama 25 nabi dan rasul
 
Agama islam agung
Agama islam agungAgama islam agung
Agama islam agung
 
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5
Pelajaran 6 PENDDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4 DAN 5
 
Kisah singkat dakwah nabi muhammad saw
Kisah singkat dakwah nabi muhammad sawKisah singkat dakwah nabi muhammad saw
Kisah singkat dakwah nabi muhammad saw
 
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iii
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iiiSejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iii
Sejarah kebudayaan islam kelas 7 bab iii
 
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
 
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )
Aqidah akhlak (Perguruan Tinggi )
 
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekkah
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di MekkahDakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekkah
Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekkah
 
Sejarah peradaban islam 4
Sejarah peradaban islam 4Sejarah peradaban islam 4
Sejarah peradaban islam 4
 
Rangkuman semester1 kelas 6.pdf
Rangkuman semester1 kelas 6.pdfRangkuman semester1 kelas 6.pdf
Rangkuman semester1 kelas 6.pdf
 
Dakwah rasulullah periode mekkah
Dakwah rasulullah periode mekkahDakwah rasulullah periode mekkah
Dakwah rasulullah periode mekkah
 
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7Iman kepada rasul rasul allah p5 u7
Iman kepada rasul rasul allah p5 u7
 
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasul
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & RasulMuhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasul
Muhammad dan Beriman Kepada Nabi & Rasul
 
Pengembangan ilmu ilmu keislaman
Pengembangan ilmu ilmu keislamanPengembangan ilmu ilmu keislaman
Pengembangan ilmu ilmu keislaman
 
KISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAWKISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAW
 
Kisah Nabi Muhammad Saw
Kisah Nabi Muhammad SawKisah Nabi Muhammad Saw
Kisah Nabi Muhammad Saw
 

More from fahira_ila

Simple dan past participle
Simple dan past participleSimple dan past participle
Simple dan past participlefahira_ila
 
Sistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusiaSistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusiafahira_ila
 
Ahlak membesuk orang sakit akidah
Ahlak membesuk orang sakit akidahAhlak membesuk orang sakit akidah
Ahlak membesuk orang sakit akidahfahira_ila
 
Materi Bakteri biologi kelas 11
Materi Bakteri biologi kelas 11Materi Bakteri biologi kelas 11
Materi Bakteri biologi kelas 11fahira_ila
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahira_ila
 

More from fahira_ila (7)

Simple dan past participle
Simple dan past participleSimple dan past participle
Simple dan past participle
 
Sistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusiaSistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusia
 
Monokotil
MonokotilMonokotil
Monokotil
 
Ahlak membesuk orang sakit akidah
Ahlak membesuk orang sakit akidahAhlak membesuk orang sakit akidah
Ahlak membesuk orang sakit akidah
 
Materi Bakteri biologi kelas 11
Materi Bakteri biologi kelas 11Materi Bakteri biologi kelas 11
Materi Bakteri biologi kelas 11
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Hibah
HibahHibah
Hibah
 

Kisah teladan nabi ulul azmi

 • 2. Apakah Pengertian Ulul Azmi? • Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang di berikan kepada rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid sebagaimana dalam surat Al-ahqaf : 35 Lima nabi yang mendapatkan gelar tersebut adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sebagaimana dalam surat Asy-Syura : 13
 • 3. Al-Ahqaf : 35 ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫م‬ ْ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ْ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ص‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫ل‬ ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ُ‫س‬ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫س‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ث‬َ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ُون‬‫د‬َ‫ع‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ٌ‫غ‬‫ال‬َ‫ب‬ ٍ‫ار‬َ‫ه‬َ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬ْ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ف‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ه‬ُ‫ي‬(٣٥) Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul- rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar (azab) disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah).
 • 4. Asy-Syura : 13 ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫وح‬ُ‫ن‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َّ‫ص‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ين‬ِ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ر‬َ‫ش‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َّ‫ص‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ْك‬‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ح‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫الد‬ ‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫س‬‫ي‬ِ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫س‬‫و‬ُ‫م‬ َ‫و‬ َ‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ر‬ُ‫ب‬َ‫ك‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ت‬ْ‫ج‬َ‫ي‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ين‬ِ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬ْ‫ال‬‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ش‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ُ‫يب‬ِ‫ن‬ُ‫ي‬ Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
 • 5. Sifat Utama Nabi Ulul Azmi 1. Memiliki seruan dakwah global dan universal untuk manusia dan jin 2. Memiliki syariat dan agama yang mandiri dan baru 3. Memiliki kitab samawi
 • 6. Nabi Nuh • Nabi Nuh as termasuk Rasul ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan’an termasuk penentangnya.
 • 7. • Atas kehendak Allah SWT umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. • Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang mengikuti nya tidak lebih dari 200 orang.
 • 8. Nabi Musa As. • Bentuk Kesabaran: 1.Menghadapi dan mendakwahi Fir’aun dan pengikutnya 2.Memimpin kaumnya yang sangat pembangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi.Namun nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir.
 • 9. NABI IBRAHIM Nabi Ibrahim as. termasuk rasul ulul azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi Ibrahim as. dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namruz yang membunuhi anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk orang- orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya
 • 10. • Setelah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Siti Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak belian yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. • Atas kehendak Allah terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat berbahagia itu, Allah memerintahkan Ibrahim as. untuk “membuang” istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan.
 • 11. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim as., yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelah adalah domba. Selain tugas tersebut, Ibrahim as. tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai rasul penyeru kebenaran
 • 12. Nabi Isa As • Bentuk kesabaran: 1.Sabar sebagai seorang yang miskin 2.Sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya, Yudas Iskariot 3.Sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah.
 • 13. Nabi Muhammad SAW. • Nabi Muhammad saw. sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya.
 • 14. • Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainya kepada Bani Hasyim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu, telah menghabiskan harta beliau dan istrinya, Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hasyim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan penderitaan mereka • Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hasyim, tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah.