Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 1
info@tripleonemedia.com f4mmedia@gmail.com www.f4mmedia.co.uk f4mmedia.wordpress.comHandcrafted igitally Handgjorda, di...
Innehåll              Contentbranding                  BrandingSkapa innehållmarknadsföring ...
Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 4
Branding                                     Branding            Varje före...
Brandings byggstenar    Branding is based upon icons. Recognition and a clear and easy                 ...
Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 7
Skapa innehåll                           Content creation     Följande är övergripande inne...
Web design, online design                                    We can help with your over...
Video                                    Video Vi kan skapa er video och hjälpa till ...
Video skapande -                           Our service includes potentially full storyboarding,...
Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 12
Marknadsföring                                     Marketing Vi kan hjälpa er med al...
Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 14
Marknadsföring av                                      Social media   sociala medi...
Om oss                           About us    F4mmedia är baserad i Sheffield, England. Vi h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hand crafted bilingual - Swedish/English

375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hand crafted bilingual - Swedish/English

 1. 1. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 1
 2. 2. info@tripleonemedia.com f4mmedia@gmail.com www.f4mmedia.co.uk f4mmedia.wordpress.comHandcrafted igitally Handgjorda, digitalt 2
 3. 3. Innehåll Contentbranding BrandingSkapa innehållmarknadsföring Content creation Web Design, Online Designmarknadsföring av sociala medier Printskapande av innehåll Videoprissättning Marketing social media marketing Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 3
 4. 4. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 4
 5. 5. Branding Branding Varje företag, litet eller stort, lokalt, nationellt eller Every business, small or large, local, national or international, has itsinternationellt, har sitt eget varumärke och branding. I många fall är det own brand and branding. In many cases it is accidental, particularly skapat oavsiktligt, särskilt för små och lokala företag. Med lite ansträn- for the small and local business. Taking a little effort, a little time can gning, kan tid vara till nytta för varumärket för alla företag. be of real use to any business. Our approach is to begin within a landscaping process. Through Vår strategi är att börja i en landscaping process. Genom diskussion, discussion, dialogue and imagination we help to create a background dialog och fantasi bidrar vi till skapandet av en bakgrund, en scen and scene, settings for the branding process. From there we help to samt inställningar för branding processen. Därigenom hjälper vi till att decide upon the palette, font, typography, in general, the style and besluta om paletten, teckensnitt, typografi i allmänhet, stil och mode i mode of the process. Only then do we look at the icons of a business processen. Först då ser vi på ikonerna för verksamheten - dess logotyp - its logo and tagline. We design and copy write for you. och slogan. Design och copywrite gör vi för dig. From there we look to build upon all the preparation deciding upon the channels and platforms which will best reach your target audi- Därifrån ser vi till att bygga vidare alla förberedelser, beslutar om de ence. Then we can begin to create the content which will populatekanaler och plattformar som bäst kommer att nå er målgrupp. Då kan vi the scene, the background the setting created for your brand. We börja skapa innehåll som kommer att befolka scenen, bakgrunden och help to build a full public personality of your business. inställningen som skapats för ert varumärke. Vi hjälper till att bygga en fullständig offentlig personlighet av er verksamhet. We hope to create a full range of content - graphics, taglines, sym- bols, mottoes, basic statements, video, music, articles, podcasts and more. Vi hoppas kunna skapa ett komplett utbud av innehåll - grafik, taglines, symboler, motton, grundläggande uttalanden, video, musik, artiklar, podcaster och mycket mera. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 5
 6. 6. Brandings byggstenar Branding is based upon icons. Recognition and a clear and easy message is the aim. We can create your logo and your tagline. To Skapande av logotyper och slogan create these and help to make the rest of your branding process Branding byggs beroende på ikonerna. Målet är ett erkännande easier we can and will help by producing a whole landscape, back- samt en tydlig och enkel budskap. Vi kan skapa er logotyp och ground and setting for your brand – with your help. We can help er tagline. För att skapa dessa och bidra till att göra resten av ert with the creation of additional mottoes, taglines, iconic images varumärke enklare så kommer vi att hjälpa till genom att producera and general design, as well as ongoing promotional and marketing en hel landskap, bakgrund och inställning till ert varumärke - med efforts from blog articles, bookmarking to general mentions across er hjälp. Vi kan hjälpa till med att skapa ytterligare valspråk, mot- various media and channels. Branding is a process and is ongoing ton, ikoniska bilder och allmän utformning samt pågående PR och – we can be there for you for all of it. Business is also often interna- marknadsförings insatser från blogg artiklar, bokmärken till allmän- tional – we can help in a number of languages. na referenser över olika medier och kanaler. Branding är en process och är pågående - vi kan vara där för er när det gäller allt. Företag är Branding by building blocks. numera ofta internationella - vi kan hjälpa er med ett antal språk. Logo creation, tagline writing.Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 6
 7. 7. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 7
 8. 8. Skapa innehåll Content creation Följande är övergripande innehåll på vad vi kan skapa för er: Overall the content we can create for you includes: video video grafisk design graphic design text, copywriting, artiklar text, copywriting, articles ljud audio kombinerad multimedia combined, multi-media e-böcker, kombinerad text med grafisk design, fotografier, e-books, combining text with graphic design, photographs, ibland inkluderar vi enkla video sometimes including simple video as well E-bok skapande E-book creation Det finns enorma användningsområden för e-böcker - främst i pdf- There are huge uses to be made of e-books – mainly in pdf format format (epub och andra format är möjliga men inte så bra). De kan (epub and other formats are possible but not as useful). They are enkelt överföras via e-post etc. De kan även lagras på nätet, antingen easily transferred by e-mail etc. They can also be stored online, i er egen hemsida, webbplatser som Slideshare eller lagringsplatser either your own website, such sites as slideshare or storage sites som Dropbox. Sedan görs de tillgängliga för andra genom länkar, som such as dropbox, and then made available to others by links. Think online eller digitala broschyrer. Det finns inga tryckkostnader och de of them as online or digital brochures. There are no printing costs kan lagras fritt. Ni läser en nu! and they can be stored free. You are reading one now!Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 8
 9. 9. Web design, online design We can help with your overall online presence. Your website is your online shopfront. Giving it good content – graphic design, expressive images, suitable text that is direct, punchy, informa- tive, moving image, video, flash banners and the like – can all help keep people on your site.Skriv Printvisitkort design Business card designbroschyr design Brochure designflygblad, affischer Flyers, postershäften BookletsDet finns fortfarande en användning av marknadsförings verktyg There is still a use to be made of traditional print media market-för traditionella tryckta medier. Oavsett om det är ett postat ing tools. Whether it is the leaflet or brochure posted throughbroschyr, ett visitkort överlämnad med ett handslag vid slutet av the door or the business card handed over with a handshake atett möte, till broschyrer tillgängliga för människor i butiker eller the end of a meeting, the brochures available for people to takekontor. in the shop or office.Ja, de har fortfarande dess användningsområden - med rätt de- Yes, it still has its uses – with the right design and materials itsign och material kan de vara till verklig nytta. can be of real benefit. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 9
 10. 10. Video Video Vi kan skapa er video och hjälpa till att få den på nätet eller överföras We can create your video and help to get it online or transferred to till andra medier, other media. YouTube, vimeo, metacafe, brightcove. Youtube, Vimeo, Metacafe, brightcove. Video har en verklig användning för alla företag, stora och små. Det Video has a real use for any business, however large, however ligger i allas räckhåll. Det finns många former av video som företag small. It is in everyone’s reach. There are many forms of video a kan använda - ta en titt på följande sida: http://onemarketmedia. business can use – take a look at http://onemarketmedia.com/ com/blog/2011/01/51-ways-to-use-web-video-to-help-your-business- blog/2011/01/51-ways-to-use-web-video-to-help-your-business- grow/ grow/ Video bidrar nu till SEO, med tanke på hur Google uppdaterar numera Video now contributes towards SEO, given recent Google updates all verklig innehåll, med ett lämpligt namn kan ni få hjälp med er real content, especially if it is suitably named, can help your rankings. rankning. Video can be used both online and elsewhere. We can establish a Video kan användas både online och på annat håll. Vi kan fastställa suitable channel for you – youtube, vimeo, metacafe. Help with other en lämplig kanal för er - youtube, Vimeo, Metacafe.Vi kan hjälpa med hosting solutions such as Brightcove. We can help with suitable con- andra webbhotell lösningar såsom Brightcove. Vi kan även hjälpa er tent for you own website. Video can also be made available for dvd med lämpligt innehåll för er egen webbplats. Video kan även göras or flash drives, these can then be distributed by you. Similarly we can tillgängliga för DVD eller flash-enheter, vilka sedan fördelas av er. supply suitable content for use as in-store or in-venue video. Likaså kan vi leverera ett lämpligt innehåll för användning som in- Video creation store eller in-venue video.Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 10
 11. 11. Video skapande - Our service includes potentially full storyboarding, using pre-Vår service omfattar potentiellt fullt storyboards, med pre-exis- exisitng templates, film shoot, animation creation, full editing,iting mallar, filminspelning, animation skapande, full redigering, addition of soundtrack/music score, production in multipletillägg av ljudspår/musik poäng, produktion i flera format och formats and codecs.codecs. We can create video in a number of different genres, from ab-Vi kan skapa video i en rad olika genrer, från abstrakt till retro, stract to retro, from fantasy to dirty reality. Whatever is best forfrån fantasi till verklighet. Vad som är bäst för er - det är vårt you – this is our watchword.motto. Basic video advertising, commercialsReklam, grundläggande video reklam, Information videoInformation video Product/service demonstrationsProdukt/tjänst demonstrationer Management statements and messagesFörvaltningsuttalanden och meddelanden TestimonialsVittnesmål Staff testimonials and messagesvittnesmål av personal även meddelanden Video flyersReklamblad i form av video Event filmingfilmning av evenemang Event retrospectivestillbakablickar av evenemang Video blogsvideobloggar Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 11
 12. 12. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 12
 13. 13. Marknadsföring Marketing Vi kan hjälpa er med all marknadsföring - från traditionella tryckta We can help you with all of your marketing process – fromtill sociala medier och online marknadsföringsinsatser. Vi kan skapa traditional print to current social media and online marketing innehåll för innehållet av er marknadsföring, göra er sociala me- efforts. We can create the content for your content marketing,diers marknadsföring verkligen sociala. Vi är här för att hjälpa er till make your social media marketing truly social. We are here to en bättre kontakt med era målgrupper. Om ni behöver kanaler och help you engage with your target markets, your target audi-plattformar att inrätta - kan vi hjälpa till. Framför allt kan vi tillsam- ences. If you need channels and platforms setting up – we canmans utforma något rätt för er och ert företag. Dessutom om ni blir help. Above all together we can design something right for en pågående kund kommer vi att lägga till extra insatser för er och you and your business. In addition if you become an ongoing nämner er via våra egna kanaler och plattformar. customer we will add extra efforts and mention via our own channels and platforms. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 13
 14. 14. Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 14
 15. 15. Marknadsföring av Social media sociala medier marketing Först av allt är det viktigt att vi tillsammans bestämmer vilka kanaler och plattformar som är bäst för er. För varje företag First of all together we would decide which channels and plat- finns det en form av sociala medier som är rätt och når rätt forms are best for you. Not every form of social media is right for målgrupp. Därifrån kan vi fixa och hantera medierna åt er. every business and every target audience. From there we can set Vid behov kan vi även inrätta lämpliga instrumentpaneler för them up and manage them for you. att göra hantera alla medier något lättare och mindre tid- If needed we can set up suitable dashboards to make the man- skrävande. agement of them all somewhat easier, less time consuming. När allt detta är fixat så kan vi tillsammans skapa en Once all of this is set together we can establish an ongoing cam-pågående kampanj eller serie av kampanjer för att få ert före- paign or series of campaigns to properly get your business and its tag och dess produkter/tjänster ut till världen på ett korrekt products and services out to the world. We can create the con- sätt. Vi kan skapa innehåll och de nödvändiga meddelanden, tent and the messages needed, posting them according to agreed publicera dem i enlighet med överenskomna scheman. schedules. Facebook, Twitter, LinkedIn, orkut posterous, tumblr, Facebook, twitter, linkedin, orkut, posterous, tumblr, myspace, myspace, pinterest, youtube, Vimeo, Metacafe, Slideshare pinterest, youtube, vimeo, metacafe, slideshare Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 15
 16. 16. Om oss About us F4mmedia är baserad i Sheffield, England. Vi har en bakgrund i With us you get a personal touch – we are not automated ett antal branscher och har arbetat med och för små och större (although we can make use of such tools) företag lokalt och internationellt, däribland Rumänien, Sverige, Frankrike och Mellanöstern, från arenor till klädtillverkning. With us you get truly human imagination and a sense of Triple One Media är vår partner i Skandinavien. För mer informa- humour – serious as it all is tion och kontakt maila till info@tripleonemedia.com Triple One Media och F4mmedia har varit i partnerskap under en F4mmedia is based in Sheffield, UK. We have a background tid nu, vi arbetar på en hel rad olika projekt, inklusive eventuella in a number of industries and have worked with and for arbeten i Kina och Mellanöstern. small and not so small businesses locally and beyond, including Romania, Sweden, France and the Middle East, from venues to clothes manufacturers. Priser Triple One Media ... Triple One Media and F4mmedia have been in partnership (Detta är den svår jag vet inte den typ av priser som tas ut där, bör for some time now, working on a whole variety of projects vi diskutera allt detta skulle vi måste se till att vi båda får vad vi including possible work in China and the Middle East. behöver från vad tjänas) You can also find us on twitter, pinterest, dropr, mural.ly, posterous, tumblr, and so many other placesHandcrafted igitally Handgjorda, digitalt 16

×