Rosa Mollet - 2

349 views

Published on

Rosa de Mollet - 2

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rosa Mollet - 2

  1. 1. número 16 Hive r n 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 1 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a FEM BALANÇ, GARANTIM BENESTAR Us presentem les actuacions més valorades per la ciutadania i, també, el conjunt de projectes i accions més properes, aquelles que creen oportunitats i fan la vida a Mollet millor.EditorialEl proper mes de maig farà 4 anys dela celebració de les darrers eleccionsmunicipals. La ciutadania de Mollet ensvàreu donar llavors una gran confiança,que ha permès que el municipi tingui,en aquest període de crisi econòmicainternacional, un govern municipal fort,amb un projecte de ciutat clar i lideratpel nostre alcalde Josep Monràs.Fent balanç del nostre programa, L’actuació més valorada,el nou Hospital comarcal de Mollet gestionathem complert les nostres propostes, per la Generalitat de Catalunyales més grans i les més petites, i hopodeu comprovar en aquest butlletí.Sabem que podem confiar en elscompromisos i en la paraula donadaper en Josep Monràs.Ara, continuem transformant la ciu-tat. La feina feta ja és patrimoni detota la ciutadania. És l’hora de donar Ampliació del polígon industrial deun pas endavant, de lluitar amb op- la Farinera amb 45.000m2 Nous parcs i més places a la ciutattimisme per a seguir progressant id’esforçar-nos en fer una ciutat millor,que lluita contra la crisi econòmica iels seus efectes. Sabem que l’actualalcalde i candidat socialista a la re-elecció, Josep Monràs, és la garantiad’un bon futur per a Mollet durant elspropers anys. Josep Maria Garzón Nou Centre de Serveis per a la For- Ampliació dels eixos i àrees comer- Primer secretari local mació de la Gent Gran El Lledoner cials amb noves marquesAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  2. 2. 2 La Rosa de MolletTreballem molt a prop teuDurant aquests anys, Mollet, la nostra ciutat, ha estat • Noves àrees de contenidors soterrats.una bona eina contra la crisi. El Govern socialista, en- • Nou canal de TDT: Vallès Visió, amb la restacapçalat per l’alcalde Josep Monràs, s’ha esforçat molt d’ajuntaments del Baix Vallès.i ha impulsat serveis i actuacions a prop teu, perquè • Implantació de la xarxa wifi a centres cívics i culturalspuguis fer realitat les teves il·lusions i els teus projectes. de la ciutat. • Nou Centre innovador de serveis per a la gent gran El Lledoner. • Obres d’urbanització de l’entorn del nou hospital i construcció del Centre Hospitalari. • Obertura del pati de l’Escola Salvat Papasseit i Col•legis Nous durant els caps de setmana. • Aparcament i nova urbanització de la Plaça Joan Miró. • Celebració de Jornades de voluntariat i civisme, me- morial Bernabé Soto. • Adequació i millora d’espais de la ciutat per a apar- cament dissuasori i gratuït. • Millores en l’enllumenat públic, reasfaltatge de carrers i avingudes, i renovació de les senyalitzacions vials. • Xarxa multi serveis destinada a la millora de la informació ciutadana, el control del trànsit i de la seguretat ciutadana. • Intervenció integral mitjançant la Llei de Barris. • Reurbanització de la rambla de la Unió. Tot aquest conjunt de projectes i obres s’han dut a terme • Remodelació de les instal·lacions de l’Escola de Música durant aquest mandat i al mateix temps que s’ha apos- i de la Sala de Dansa de Can Gomà. tava molt fort per la recuperació localment econòmica • Obres de millora a tots els centres escolars de la zona. i els seus efectes, a través de: • Iniciar les obres de remodelació de l’antic hospital per a transformar-lo en un Centre sanitari adreçat a • L’augment d’un 61% del pressupost destinat a Serveis la gent gran. Socials. • L’augment d’un 65% del pressupost de generació d’ocupació, per inserir laboralment prop de 2000 per- sones, donar suport a 1.400 emprenedors i col•laborar en la creació de més de 200 empreses. • La posada en marxa de l’Oficina local d’Habitatge, servei utilitzat per 15.000 persones. • Instal·lació de circuits d’activitat física per a gent gran a diversos parcs. • Millores en l’enllumenament del barri. • Millores d’accessibilitat al Teatre de Can Gomà i al Centre Cultural La Marineta.
  3. 3. número 16 Inv i e r n o 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 3 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a HACEMOS BALANCE, GARANTIZAMOS BIENESTAR Os presentamos las actuaciones más valoradas por la ciudadanía y, también, el conjunto de proyectos y acciones más cercanas, aquellas que crean oportunidades y hacen la vida en Mollet mejor.EditorialEl próximo mes de mayo hará 4 añosde la celebración de las s últimas elec-ciones municipales. La ciudadanía deMollet nos disteis entonces una granconfianza, que ha permitido que elmunicipio tenga, en este período decrisis económica internacional, ungobierno municipal fuerte, con unproyecto de ciudad claro y lideradopor nuestro alcalde Josep Monrás. La actuación más valorada, el nuevo Hospital comarcal de MolletHaciendo balance de nuestro pro- gestionado por la Generalitat de Catalunyagrama, hemos cumplido nuestraspropuestas, las más grandes y las máspequeñas, y lo podéis comprobar eneste Boletín. Sabemos que podemosconfiar en los compromisos y en lapalabra dada por Josep Monrás.Ahora, continuamos transformando laciudad. La tarea hecha ya es patrimo- Ampliación del polígono industrialnio de toda la ciudadanía. Es la hora de la Farinera con 45000m2 Nuevos parques y más plazas en la ciudadde dar un paso adelante, de luchar conoptimismo para seguir progresando yde esforzarnos para hacer una ciudadmejor, que lucha contra la crisis eco-nómica y sus efectos. Sabemos que elactual alcalde y candidato socialistaa la reelección, Josep Monrás, es lagarantía de un buen futuro para Molletdurante los próximos años. Josep Maria Garzón Nuevo Centro de Servicios para la For- Ampliación de los ejes y áreas co- Primer secretario local mación de la Gente Mayor El Lledoner merciales con nuevas marcasAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  4. 4. 4 La Rosa de MolletTrabajamos muy cerca de tiDurante estos años, Mollet, nuestra ciudad, ha sido una • Nuevas áreas de contendores soterrados.buena herramienta contra la crisis. El Gobierno socialista, • Nuevo canal de TDT: Valles Visión, junto al resto deliderado por Josep Monrás, se ha esforzado mucho y ha ayuntamientos del Baix Vallès.impulsado servicios y actuaciones cercanas a ti, para • Implantación de la red wifi en centros cívicos y cultu-que puedas hacer realizad tus ilusiones y proyectos. rales de la ciudad. • Nuevo Centro innovador de servicios para gente mayor El Lledoner. • Obras de urbanización del entorno del nuevo hospital y construcción del Centro Hospitalario. • Abertura del patio de la Escuela Salvat Papasseit y Col·legis Nous durante los fines de semana. • Aparcamiento y nueva urbanización de la Plaza Joan Miró. • Intervención integral mediante la Ley de Barrios. • Celebración de Jornadas de voluntariado y civismo, memorial Bernabé Soto. • Adecuación y mejora de espacios de la ciudad para aparcamiento disuasorio y gratuito. • Mejoras en el alumbrado público, reasfaltado de calles y avenidas, y renovación de la señalización viaria. • Red multi servicios destinada a la mejora de la in- formación ciudadana, el control del tránsito y de la seguridad ciudadana. • Reurbanización de la rambla de la Unión. Todo este conjunto de proyectos y obras se han reali- • Remodelación de las instalaciones de la Escuela de zado durante este mandato y al mismo tiempo que se Música y de la Sala de Danza de Can Gomà. apostaba muy fuerte por la recuperación económica y • Obras de mejora en todos los centros escolares de sus efectos, a través de: la zona. • Iniciar las obras de remodelación del antiguo hospital • El aumento de un 61% del presupuesto destinado a para transformarlo en un Centro Sanitario dirigido a Servicios Sociales. la gente mayor. • El aumento de un 65% del presupuesto de generación de ocupación, para insertar laboralmente cerca de 2.000 personas, dar apoyo a 1.400 emprendedores y colaborar en la creación de más de 200 empresas. • La puesta en funcionamiento de la Oficina local de Vivienda, servicio utilizado por 15.000 personas. • Instalación de circuitos de actividad física para gente mayor en diversos parques. • Mejoras de accesibilidad al Teatro de Can Gomà y al Centro Cultural La Marineta.

×