Kes kajian Jual Beli Di Tamu Kianggeh, Kertas kerja

4,557 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kes kajian Jual Beli Di Tamu Kianggeh, Kertas kerja

 1. 1. BAB 1 PENGENALAN[1.1]PENDAHULUANMuamalat adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, denganmemandang kepada aktiviti hidup seseorang seperti jualbeli, tukar-menukar. pinjam-meminjamdan sebagainya.1Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusiauntuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SubahanahuWata‟ala yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalat yang dimaksudkan dalambidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang bagi memperolehi kesenangan hidup didunia dan kebahagian di Akhirat.2Mencari harta kekayaan amat digalakkan oleh Islam, kerana harta merupakan alat bagi mencapaikesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang itu dapatmemenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadapagama.Dalam mencari harta kekayaan, Umat Islam dikehendaki menggunakan hartanya pada jalankebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama. Bagi memastikan kegiatan ekonomi yangdilakukan oleh manusia dilaksanakan dengan baik dan mencapai keredhaan Allah s.w.t. , Islamtelah menggariskan beberapa peraturan bagi mencapai matlamat tersebut.Takrif:Jual BeliAl-bai‟ (jual beli) daripada segi bahasa ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, samaadakedua2nya dalam bentuk benda atau bukan benda.31 www.al-azim.com/masjid/infoislam.muamalat/home.htm2 Ibid3 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1195 1
 2. 2. Sebagaimana firman Allah, yang bermaksud: Sesungguhnya Allah telah membeli daripadaorang-orangyang beriman akan jiwa raga dan harta benda mereka dengan (balasan) bahwamereka akan beroleh syurga. (At-taubah: 111)Kemudian Allah berfirman:Yang maksudnya: Oleh itu, bergembiralah dengan jual beli yang kamu telah jalankan itu. (At-Taubah: 111)Al-bai‟ dan Asy-syira‟ dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk makna jual dan juga beli.Maksudnya, kedua-dua istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama.Contohnya, firman Allah:Maksudnya: dan (setelah berlaku perundingan), mereka menjualnya dengan harga yang murah. (Yusuf: 20) Maksud Asy-Syira dalam ayat ini ialah menjual.Sementara dalam sebuah hadis ada dinyatakan:“Janganlah seseorang itu menjual atas jualan saudaranya”.Maksud menjual atas jualan disini sebenarnya ialah jangan membeli.Menurut kamus MukhtarAsh-Shihah, sebenarnya larangan ini ditujukan kepada pembeli bukannya penjual.Kesahihan menurut syarak:Akad jual beli adalah akad yang diakui oleh syarak.Perakuan ini berpandukan kepada Al-Quran,Sunnah dan juga Ijmak ulama.1. Al-quranAl-quran dengan jelas menghalalkan jual beli ketika menjawab golongan yang ingkar dan mahumempertahankan amalan riba, kerana bagi mereka riba adalah sama seperti jual beli.Allah swtberfirman:Maksudnya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275) 2
 3. 3. 2. SunnahTerdapat banyak hadis berbentuk perkataan, perbuatan dan perakuan Rasulullah s.a.w yangmemperakui amalan para sahabat baginda.Kesemua hadis ini menjadi dalil bahawa amalan jualbeli diakui oleh syarak.Dalam sebuah hadis baginda s.a.w bersabda:Maksudnya: sesungguhnya perbuatan seseorang kamu mengambil talinya, lalau dia memikulseikat kayu api diatas belakangnya kemudian menjualnya, dengan itu Allah menjaga mukanya(maruahnya) adalah lebih baik daripada dia meminta-minta belas ihsan orang ramai, samadamereka memberi kepadanya atau tidak.Maksud Allah menjaga mukanya ialah apabila dia menjual kayu tersebut, Allah akan memeliharamaruahnya daripada dihina dan menjaga air mukanya. Manakala Sunnah melalui perbuatanbaginda ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:Maksudnya: sesungguhnya Nabi s.a.w telah membeli makanan daripada seorang yahudi secarabayaran tertangguh (Nasi‟ah) dan baginda menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.Nasi‟ah ialah melewatkan bayaran iaitu menangguh pembayaran pada suatu tempoh tertentu.4Rukun Jual BeliTerdapat 3 rukun dalam kontrak jual beli:5Rukun pertama: Pihak yang mengikat kontrakMereka ialah penjual dan pembeli yang mengikat kontrak menurut persetujuan mereka berdua.Kedua-duapihak ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:1. Waras; iaitu baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik.Dalilnya dalam firman Allah Ta‟ala:4 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, op cit , hlmn : 11965 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1199 3
 4. 4. Maksudnya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur(dewasa). Kemudian,jika kamu nampak daripada keadaan mereka (tanda-tanda yangmenunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga harta mereka, makaserahkanlah kepada mereka harta mereka”. (An-nisa‟: 6)2. Bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak.Maksudnya apabila seseorang menjual atau membeli, dia melakukannya dengan bebas dandengan sepenuh hatinya serta meredhai urusan yang ingin dijalankan.Dalilnya firman Allah Ta‟ala:Maksudnya: Kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantarakamu.3. Penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan.Mestilah wujud dua pihak berlainan yang mengikat kontrak tersebut; penjual serta pembelibukanlah orang yang sama. Ini kerana kepentingan kedua-dua pihak sentiasa berlainan.4.Boleh melihatOleh itu, jual beli orang yang buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuktujuan jual beli, orang buta ini perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli ataumenjual bagi pihaknya.Rukun kedua: sighah kontrak 6Sighah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrakdengan menyatakan kemahuan , kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak, sepertimanayang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah kontrak jual beli.Kontrak ini merangkumipenawaran (ijab) oleh penjual.6 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1202 - 1206 4
 5. 5. Contohnya:Penjual berkata: saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sekian. Juga merangkumipersetujuan (qabul) oleh pembeli.Contohnya seperti kata pembeli: “saya setuju” atau “saya membelinya” atau dengan ucapan yangseumpama dengannya.Sighah terbahagi kepada sighah secara langsung (sarih) dan sighah tidak langsung (kinayah).Sighah secara langsung (sarih) bermaksud setiap ungkapan yang secara jelas merujuk kepadajual beli.Sighah secara tidak langsung (kinayah) pula bermaksud ungkapan yang boleh membawa maksudjual beli dan pada masa yang sama juga boleh membawa maksud yang lain.Syarat sighah kontrakSighah kontrak ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:1. Tidak wujud tempoh yang lama antara penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) yang bolehmenggambarkan pada adatnya penawaran tersebut tidak diterima.2. Perlu wujud persamaan antara persetujuan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual dalamsemua sudut.3. Kesahihan jual beli tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat atau dihadkan untuktempoh tertentu.Rukun ketiga: barang jualan dan harganya.7Ini yang dinamakan sebagai subjek kontrak (akad).Dalam kontrak jual beli, subjek kontrakmerujuk kepada barangan yang dijual dan barangan yang dijadikan sebagai bayaran. Kedua-duaperkara ini perlu memenuhi beberapa syarat:7 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1206 - 1211 5
 6. 6. 1. Barang jualan hendaklah wujud ketika kontrak jual beli dijalankan.Contohnya:Penjual yang mahu menjual anak kambing yang sedang dikandung oleh ibunya atau susu yangmasih berada pada kantung susu.Dalil hukum ini ialah tindakan Nabi SAW yang pernah penjual mejual barangan yang tidakdimiliki. Para penulis sunan meriwayatkan, Hakim bin Hizam r.a berkata:Saya telah berkata: “Wahai Rasulullah, seseorang lelaki datang kepadaku tentang jual belisesuatu barang, sedang aku tidak mempunyai barang yang hendak aku jual kepadanya.Kemudian aku membeli barang tersebut dipasar”.Baginda bersabda: “ Jangan engkau jual barangyang tiada disisimu.”2. Barangan yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak.Dalilnya ialah sabda Nabi SAW:Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi danberhala. Lalu ada yang berkata: “Wahai Rasulullah, apa kata tuan tentang lemak bangkai?Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal, disapukan pada kulit dan orang ramaimenyalakan lampu dengannya?”Baginda menjawab:” Tidak, ia haram.” Kemudian Rasulullahs.a.w bersabda: Semoga Allah memerangi (membinasakan )kaum Yahudi.Sesungguhnya apabilaAllah mengharamkan lemak haiwan , mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya danmemakan hasil jualannya”.3. Barangan jualan mestilah yang bermanfaat menurut syarak dan uruf (kebiasaan orang ramai).4. Barangan tersebut hendaklah dapat diserahkan, daripada segi fizikal dan syarak.5. Pihak yang berkontrak mestilah orang yang mempunyai kuasa keatas barangan yang ingindijual beli sama ada kuasa sebagai seorang penjaga atau kuasa sebagai pemilik.Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Tidak harus jual beli melainkan pada barang yangkamu miliki”.6. Barangan tersebut mestilah dalam pemgetahuan kedua-dua belah pihak. 6
 7. 7. [1.2] PENYATA MASALAHSebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, Muamalat adalah semua hukum syariat yangbersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktiviti hidup seseorang sepertijualbeli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya, yang mana semua perkara yangtersebut itu haruslah dilakukan secara adil dan saksama menurut peraturan yang telah ditetapkan.Kertas kerja ini akan membongkarkan sedikit sebanyak tentang masalah yang dihadapi olehpenjual dan pembeli di Tamu Kianggeh mengenai dengan tatacara, jenis jual beli yang digunakandan prosedur dalam berjual beli ditempat tersebut. Diantara perkara-perkara yang ingin dibincangkan disini adalah seperti berikut: Tentang jenis berjual beli yang telah diamalkan di Tamu Kianggeh. Tentang harga jualan, barang jualan serta akad yang lazim digunakan oleh penjual dan pembeli di Tamu Kianggeh tersebut.[1.3] TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIANAdapun tujuan kami melakukan kajian ini adalah untuk mencapai objektif berikut:Objektif Am: Supaya dapat mengetahui caraatau proses berjual beli di Tamu Kianggeh.Objektif khusus: 1. Untuk mengetahui barang yang dijual beli atau diperniagakan di Tamu Kianggeh. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis jual beli yang digunakan di Tamu Kianggeh. 3. Untuk mengetahui akad yang digunakan di Tamu Kianggeh.[1.4] METOD KAJIANSepanjang kami melakukan kajian, kami telah menggunakan metod temubual secara rambang,terhadap beberapa penjual dan pembeli yang telah berjualbeli ditempat tersebut, mengenaidengan perkara yang akan kami bincangkan iaitu „bagaimana cara yang lazim mereka lakukanapabila berlaku akad jualbeli di tempat tersebut‟. Di samping menggunakan metod temubual, 7
 8. 8. kami juga menggunakan metod perpustakaan dalam mencari isi kajian dan menjalankanpemerhatian.[1.4.1] PERPUSTAKAANAdapun metod kajian ini kami gunakan perpustakaan adalah kerana kami mendapatkan isikandungan dan keterangan mengenai jenis-jenis jual beli melalui buku yang kami perolehi.Olehitu kami kaitkan dengan kajian kami bagi memperolehi maklumat lebih lanjut dan terperinci.[1.4.2] TEMUBUALDalam kajian ini, kami menggunakan kaedah temubual bagi memudahkan kami berbicaradengan terang-terangan dan boleh mengetahui jenis dan cara jual beli di sana dengan lebihterperinci. Alhamdulillah, para penjual dan pembeli dapat bekerjasama dengan baik.Merekaboleh berkomunikasi dengan sopan samaada secara formal atau tidak formal. Begitu juga budayahormat-menghormati diantara satu sama lain.[1.4.3] PEMERHATIANPemerhatian ini difokuskan kepada cara jual beli dikawasan tersebut. Dalam kajian ini tidakdikhususkan kepada mana-mana gerai akan kerana kami telah melawat seluruh kawasan tersebut.Tamu kianggeh ini adalah salah sebuah tempat bagi orang Brunei untuk melakukan perniagaandan mendapatkan rezeki.Tamu ini sudah lama tertubuh.Walaupun kemudahan sudah diberikan,penjual menyediakan lagi barang keperluan seperti meja untuk menambah tempat penyimpananbarang.Akan tetapi tamu tersebut boleh beroperasi dengan baik dan aman. 8
 9. 9. [1.4.4] Soal Selidik Carta Jenis Jual Beli Yang Digunakan 10% 30% Jual Beli Salam 50% Jual Beli Istisnaa Jual Beli Hutang Jual Beli KhiyarSetelah melakukan kajian, kami mendapati diantara jenis jual beli yang kaji, iaitu jual beli salam,jual beli istisnaa, jual beli hutang dan jual beli khiyar, hanya tiga jenis jual beli sahaja yangdiamalkan di Tamu Kianggeh, iaitu jual beli salam, jual beli istisnaa dan juak beli hutang.Sementara jual beli khiyar, memang tidak digunakan kerana sebab-sebab tertentu yang akanditerangkan pada bab yang seterusnya.Walaubagaimanapun, diantara tiga jenis jual beli itu, jual beli istisnaa adalah purata yang palingtinggi (50%), kemudian jual beli salam sebanyak 30%, jual beli hutang hanya 10% dan jual belikhiyar 0% (tidak digunakan).[1.5] SKOP KAJIANKajian ini bertujuan untuk menyenaraikan beberapa maklumat yang telah diperolehi dari TamuKianggeh, Daerah Brunei dan muara. 9
 10. 10. 1. Masa kajian Kajian ini dijalankan sepanjang cuti semester, iaitu bemula pada 04.Mac.2012 hingga 11.Mac.2012, yang mana ianya bermula pada pukul 9 pagi hingga kira-kira 2 petang. 2. Tempat kajian. Nama Rasmi : Tamu Kianggeh Nama Bekas : Taman Peranginan Sungai Kianggeh Lokasi : Pusat Bandar Seri Begawan di tebing sungai Kianggeh bertentangan dengan kuil cina. Pentadbiran Kementerian : Kementerian Dalam Negeri Pejabat Pentadbiran : Pejabat Perbandaran (Seksyen Pelesenan) Objektif : untuk memberi peluang dan membantu pengeluar Brunei untuk menjual produk mereka sendiri Operasi waktu : 6.00 pagi hingga 6.00petang (Jumaat adalah hari kemuncak jual beli)8[1.6] PEMBAHAGIAN KAJIAN / BABBab 1 : Pendahuluan yang mengandungi :- 1.1 - Pengenalan 1.2 - Penyata masalah 1.3 - Tujuan dan Objektif Kajian 1.4 - Metod Kajian 1.5 - Skop Kajian 1.6 - Pembahagian Kajian / BabBab 2 : Latar Belakang Tamu Kianggeh 2.1 - Pengenalan 2.2 - Sejarah Perniagaan di Brunei8 www.norismahpinkie.tripod.com/id21.html 10
 11. 11. 2.3 - Penubuhan Tamu Kianggeh 2.4 - Jenis-jenis dan barang yang dijual 2.5 - Penjual terdiri daripada: 2.6 - Pembeli terdiri daripada:Bab 3 : Jual beli di Tamu Kianggeh 3.1 - Pendahuluan 3.2 - Jenis-jenis jual beli di Tamu KiangggehBab 4 : Analisis Kajian 4.1 - Pendahuluan 4.2 - Jual Beli Hutang 4.3 - Jual Beli Salam 4.4 - Jual Beli Istisna 4.5 - KesimpulanBab 5 : Penutup 5.1 - Kesimpulan 5.2 - Cadangan 11
 12. 12. BAB 2 (LATAR BELAKANG TAMU KIANGGEH)[2.1] PENGENALANAdapun tajuk yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah mengenai jenis yang telahdigunakan untuk berjualbeli di salah sebuah tamu di Negara Brunei Darussalam iaitu TamuKianggeh. Kertas kerja ini lebih menekankan mengenai keadaan, suasana dan tatacara sertaprosedur yang mereka gunakan selama melakukan jualbeli ditempat tersebut.[2.2] LATAR BELAKANG ATAU SEJARAH TAMU KIANGGEHIa ialah satu tempat yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Pada zaman dahulu, sebelumkedai-kedairuncitdibinaatau pasarwujud di Brunei, penduduk terpaksapergi kesebuahkampunguntukmembeliatau menjualsesuatu. Terdapat beberapatempat-tempatataupasaranterbuka yangbertaburandi seluruh negara danorang-orang darikampung-kampungkecildisekitarpergi ke sanasebagai haritrippersdanoleh itu, dianggapsebagai tetamu.Sebelum pasaranterbuka, tempat ituadalahhanyatebingsungaiyangdikenalisebagaiSungaiKianggeh. ‘Peta Tamu Kianggeh’ 12
 13. 13. [2.3] PENUBUHAN TAMU KIANGGEHTamu Kianggehbermulapadaawal1960-anpada masa yang samawujudpadianwanitamenjualproduk mereka dibotyangdigunakanuntukmenjadiperniagaanyangdiamalkanpendudukdi KampungAyer.Tidaklewatselepaspupuspadian, penduduk tempatanlebihmemilih untukpergidan kerja-kerjadiatas tanahdengan kerajaan dansektor swastadi Bandar Seri Begawan, mereka pergidanbergerakuntukmenjalankan perniagaanmerekadisatu tempatyang bernamaTamuKianggeh.Merekamendapatibahawatempattersebutsesuaiuntukmerekamenjalankan perniagaan.Iaberhampiran denganpusatkomersil, bandardantempatkerjamereka. Lebih ramai orangdatang,akan dapat banyak pendapatan yang lebih tinggidan keuntungankepadaperniagaantempatanyangdatang dariempat daerahdantempat inimenjadimengembangsehingga sekarang.Sejarah juga menyatakanbahawasekitartahun 1980-an, TamuKianggehtelahdigunakanuntukdilawatioleh Ratu Elizabethduakalidan begitu juga dengananaknya, Putera Charles.[2.3.1] OBJEKTIF ATAU VISIObjektif ataupun visi bagi Tamu Kianggeh ini adalah untuk memberi peluang dan membanturakyat Brunei menjual barang-barang jualan mereka.9[2.3.2] WAKTU OPERASIAda diantara Para penjual datang ke tamu kianggeh selepas sembahyang subuh dan ada jugayang datang selepas jam 6.00 pagi yang mana para penjual akan menyediakan barang-barangmereka agar boleh beroperasi dengan baik.Antara barang yang mereka jual adalah dari hasil mereka sendiri dan ada yang mereka beli daripemborong-pemborong yang berjual ditepi tangga naik ke tamu kianggeh.Manakala tamukianggeh adalah tempat utama bagi para pembeli untuk membeli barang-barang keperluanrumah.9 www.norismahpinkie.tripod.com/id21.html 13
 14. 14. Para penjual akan balik ke rumah adakalanya jam 6.00 petang manakala pada hari jumaat pulaadakalanya sampai jam 1.00 pagi.[2.4] JENIS-JENIS DAN BARANG YANG DIJUALTamu di Bandar Seri Begawanmempunyai banyak sekali barang-barang untuk jualan, termasukpelbagai jenis kesturi, sayur-sayuran tempatan, kapur-kapur dan cili ialah dua bahan biasa dalamBrunei masakan, ikan masin, herba-herba berubat, buah, beras, tumbuhan berpasu, bunga-bunga,pasu-pasu dan jambangan-jambangan, bakul-bakul atau untuk makanan bertutup seperti daunnyirik, daun mengkuang, buluh-buluh, ikan kering dan udang-udang, bahan perasa, ayam hidupdan makanan dimasak segar seperti nasi goreng, daging lembu, ikan, udang, mi goreng, pisanggoreng dan sebagainya. Beberapa sayuran dan buah-buahan diimport dari negara jiran denganNegara Brunei Darussalam dan Malaysia juga dijual di sini.Sekali-sekala, tamu tersebut menjualbukan sahaja makanan dan minuman tetapi juga permainan.Untuk pelawat-pelawat yang mahu untuk merasai juadah hidangan Brunei, tamu ialah tempatterbaik untuk dilawat.Beberapa pelawat mendakwa bahawa jika anda mahu mengalami hidanganBrunei Tamu Kianggeh ialah tempat untuk memulakan.Di sini pelanggan-pelanggan dilihatpembelian beberapa makanan-makanan panggang seperti ayam panggang madu, sate (dibuatketulan kecil daging lembu atau ayam diperapkan dalam rempah ratus aromatik manis,mencucuk dalam tulang rusuk daun kelapa dan kemudian panggang, suka akan sos kacang danketupat) dan keseronokan masak memasak tradisional dikenali sebagai pais, yang dibungkusdalam daun-daun dan kemudian memanggang atas api arang batu. Yang lainseperti kesukaan(ikan tenggiri perapan yang mana diadunkan dengan cili, bawang, menumbuk kekunyit, garamdan asam jawa. Biasanya dimasaknya anak ikan), belutak, lalap, dan lain-lain.Juadah lain telah dijual di sini ialah kuih Melayu Brunei dan biskut tradisional (basah ataukering), pasu-pasu dan jambangan-jambangan, ikan-ikan, snek dan minuman, lampu-lampu,serbuk dan sebagainya. Anda mungkin juga mendapati pelbagai macamhiasan, barang-barangantik, produk-produk kraftangan tradisional tempatan seperti tudung dulang (tudung saji cantikdan hiasan), nyiru, pemarang (seperti parang atau pisau), bakul-bakul, pengayuh (dayung bot) 14
 15. 15. dan sebagainya di tempat ini.Pelanggan boleh membeli $5 hingga $30 hanya untuk tudungdulang.Tarikan utama tamu bukan sahaja harga rendah dan produk berkualiti tingginya yang dibuat olehhasil tangan penduduk tempatan yang pengalaman dan memiliki kepakaran khusus tetapi jugakerana banyak benda yang dijual disini tidak ada didapati di pasaran konvensional dan pembeli-belah kraftangan boleh mendapat tawaran-tawaran yang menguntungkan di sini.[2.5] PENJUAL TERDIRI DARIPADA:Hampir kesemua penjual berusia 40 tahun keatas dan berbangsa brunei, hanya 20-30% yangberbangsa lain seperti cina dan india. Tamu Kianggeh dikumpulkan bersama-sama denganberatus-ratus pengusaha kecil, orang Melayu yang kebanyakannya Brunei dan beberapaCina.Kebanyakan daripada ialah wanita tempatan tua dan beberapa ialah lelaki.Beberapapenjaja-penjaja suka untuk meletakkan apa mereka menjual di gerai-gerai.[2.6] PEMBELI TERDIRI DARIPADA:Hampir kesemua pembeli berusia dalam lingkungan 20 tahun keatas dari warganegara tempatandan warganegara asing seperti para pelancong.Tamu Kianggeh ini adalah salah satu tempat yangmenjadi tarikan bagi para pelancong.Ini adalah kerana mereka sangat tertarik dengan barang-barang yang dijualkan di Tamu tersebut.Tambahan lagi, harga bagi setiap barang yang dijualadalah sangat bersesuaian dan berpatutan. Pembeli-pembeli dari warganegara tempatan juga adamengatakan bahawa barang-barang yang dijual di sana adalah lebih murah daripada barangan dikedai-kedai. 15
 16. 16. BAB 3 (JUAL BELI DI TAMU KIANGGEH)[3.1] PENDAHULUANHasil daripada kajian yang telah kami jalankan, kami mendapati mereka hanya menggunakantiga jenis jual beli. Alhamdulillah, bagi mereka yang beragama Islam mereka telah menggunakankaedah yang menepati hukum syarak, dan alhamdulillah, orang yang bukan beragama Islam jugamengikut kaedah jualbeli di dalam Islam, malahan mereka masing-masing mengamalkan sikapsaling bersedekah dan bantu-membantu bagi mereka yang dalam kesusahan.[3.2] JENIS-JENIS JUAL BELI DI TAMU KIANGGEHJenis-jenis jual beli yang digunakan ada tiga jenis iaitu: 1. Hutang 2. Salam 3. IstisnaManakala, khiyar tidak digunakan.[3.2.1] HUTANGHutang (Qardh) dari segi bahasa ialah potong. Manakala dari segi istilah para fuqaha pula ialahmemberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebutmemulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan.10Proses ini dinamakan qardh kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotongsebahagian hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang.10 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1323. 16
 17. 17. Daripada firman Allah Taala : 245. Siapakah orangnya Yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjamanYang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya Dengan berganda-gandabanyaknya? dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberianrezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.11Oleh itu hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Orang yang memerlukannyadibenarkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Malah ia menjadi tanggungjawab orang yangdiminta.Selain daripada itu, terdapat hadith yang membolehkan proses berhutang ini iaitu :Hadith Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi s.a.w. bersabda :Sesiapa yang mengambil harta-benda orang lain dalam keadaan dia mahu membayarnyasemula, maka Allah akan membayar untuknya. Sesiapa yang mengambil dengan niat untukmemusnahkannya (tidak mahu membayarnya), maka Allah akan memusnahkannya (di dunia danakhirat).Ijma‟ ulama pula mengatakan seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak zamanRasulullah s.a.w. hinggalah ke zaman kita ini. Para ulama pula telah menerima sistem ini dantidak ada seorang pun yang menentangnya.11 al-quran , albaqarah , 245 17
 18. 18. Hikmah berhutang 1. Merealisasikan kehendak Allah yang mahukan wujudnya suasana tolong-menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. 2. Menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa kesusahan atau kesengsaraan. 3. Berusaha mnyelesaikan masalah secara bekerjasama. 4. Menghalang manusia mengambil kesempatan daripada kesusahan dan hajat orang lain.12Hukum memberi HutangKita dapat fahami bahawa memberi hutang adalah sunat sementara meminta hutang adalahharus. Inilah hukum hutang dalam keadaan biasa. Walau bagaimanapun, hukum ini mungkinberubah bergantung kepada niat orang yang berhutang. Oleh itu hutang menjadi : 1. Haram : Jika pemiutang mengetahui hutamg tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan seperti minum arak, judi atau sebagainya. 2. Makruh : Jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat atau untuk menunjuk-nunjuk. Ataupun penghutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut. 3. Wajib : Jika pemiutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya dan tidak ada cara lain untuk dia memperolehinya kecuali dengan cara berhutang.13[3.2.2] SALAMSalam juga dikenali dengan perkataan salaf. Dinamakan salam kerana menyerahkan bayaranpada majlis akad dan dinamakan salaf kerana didahulukan bayaran daripada menerima barangjualan.1412 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1326 - 1327.13 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1328. 18
 19. 19. Bertitik tolak daripada huraian tersebut, salam daripada segi syarak ialah pendahuluan.Sementara pengertian salam dari segi istilah ialah menjual suatu barang yang penyerahan ditundaatau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan bayaran modal lebih awal sedangkanbarangnya diserahkan kemudian hari.Jual salam (jual beli secara tempahan) Menjual sesuatu yang tidak dilihat barangannya hanya ditentukan sifat-sifatnya dan barang tersebut adalah dalam tanggungan penjual. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu barangan yang belum wujud pada waktu akad dilakukan tetapi ia sudah ditentukan jenis, kadar harha serta sifatnya. Contohnya: kata penjual, “saya jual kepada awak satu almari kain diperbuat dengan kayu meranti, besarnya dengan harga sekian.” Jawab pembeli, “saya beli almari tersebut dengan sifat dan harga sekian.Dalil harus salam:1. Firman allah:“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang (yang diberi tempoh) hingga kesuatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya itu).2. Sabda Rasulullah Salallah alaihi wassalam:“Sesiapa yang berjual salam pada sesuatu barang, hendaklah barang itu ditentukan sukatannya, timbangannya dan tempoh masa penyerahannya.”(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, abu daud an nasaie, at tarmizi, ibnu majah dan ibnu abbas.)14 Fiqh imam syafiie, mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan alquran dan hadis,2011, prof.dr.wahbah azzuhaili,m.s 25. 19
 20. 20. 3. Berdasarkan ijmak:Berkata ibnu almunzir telah bersepakat oleh ahli ulama dengan mengharuskan jual salam kerana orang ramai sangat-sangat memerlukan kepadanya. Begitu juga para petani, pekedai dan ahli perniagaan, mereka memerlukan wang untuk membantu mereka dan membesarkan pertanian dan perdagangan. Oleh sebab itulah diharuskan jual salam untuk membantu keperluan mereka.Rukun jual beli salam:1. Penjual dan pembeli2. Barangan yang dijual3. Harga bayaran4. Sighah(lafaz akad ijab dan qabul)Syarat barang jual salam1. Hendaklah dinyatakan jenis barang yang dijual seperti beras laila dan beras wangi dan sifat- sifatnya seperti beras wangi no.1 atau telur ayam gred B.2. Barang yang dijual itu mesti ada tempoh waktu yang ditetapkan (tempoh masa penyerahan barangan). Sekiranya seorang itu menjual salam suatu barang yang tidak dapat diserahkan pada masa yang dijanjikan, hukumnya adalah tidak sah. Contohnya menjual rambutan yang masih berpohon rendah yang dijanjikan penyerahannya dalam masa sebulan.3. Barang tersebut kebiasaannya ada bukan barang yang jarang-jarang ada kerana barang yang jarang-jarang ada itu tidak diyakini untuk memperolehinya diwaktu yang telah ditetapkan.4. Barang yang dijual itu hendaklah daripada jenis yang boleh dijual beli.5. Barang jualan tersebut menjadi hutang penjual. Maka tidak sah jual salam sekiranya penjual berkata: “aku jual kepada engkau meja ini dengan hargna $80.00.”6. Barang itu mestilah diberikan kepada pembeli apabila sampai tempoh masa yang dijanjikan.7. Hendaklah penyerahan atau penerimaan barang tersebut ditangguh penyerahannya pada masa yang tertentu. 20
 21. 21. Menurut mazhab syafie-> minima 15hari, manakala menurut mazhab maliki pula-> tempoh penangguhan tidak disyaratkan.15Syarat harga jual saham.1. Bayaran bagi barang yang ditempah hendaklah secara tunai.2. Bayaran diserahkan dalam khiyar majlis akad jual beli itu juga.Jadi tidak boleh dianggap mengandungi khiyar syarat kerana tempoh tanggu penyerahan barang bukan tempoh khiyar.Khiyar telah dipersetujui semasa akad.Syarat sah akad jual salam.1. Harga barangan mestilah dibayar pada majlis akad(dibayar terlebih dahulu).2. Hendaklah disebut semasa akad jual salam itu jenis barang yang dijual dengan sifat-sifat yang berbeza, seperti lembu jantan dan kambing jantan berusia 2 tahun.3. Hendaklah disebut tempoh masa yang tertentu semasa akad seperti bulan Januari dan bulan Muharam.4. Disebutkan tempat penerimaannya sekiranya tempat akad itu tidak sesuai untuk menjadi tempat penyerahan barangan. Contohnya seperti kawasan terpencil atau pendalaman.5. Hendaklah berterimaan kedua-dua belah pihak dimajlis akad sebelum berpisah. Kerana seandainya dilambatkan bayaran, bukan lagi namanya jual salam bahkan jual hutang dengan hutang.6. Akad jual beli salam adalah tunai (terlaksana). Dalam erti kata lain. Tidak boleh disyaratkan khiyar (khiyar syarat) sama ada kedua-dua belah pihak atau salah seorang daripadanya.15 Hukum muamalat dan hukum perkahwinan dalam islam, 2009, Haji rose de yusof haji mohd. Ramlee, m.s61. 21
 22. 22. Budi pekerti dalam jual salam Masing-masing penjual dan pembeli hendaklah bersifat jujur dan tulus ikhlas serta amanah dalam perjanjian yang telah dibuat. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pembeli janganlah pula cuba menolak barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat pelbagai alasan palsu. Apabila diserahkan barang itu sebagaiman yang disfatkan didalam akadnya atau lebih baik lagi. Wajib bagi pembeli menerimanya. Sekiranya barang yang telah dibawa itu terkurang sedikit daripada syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertoleransi dan mencari keputusan yang sebaiknya, pembeli (tidak wajib) dibolehkan tidak menerima barang tersebut.Perbezaan diantara jual salam dengan jual beli:No. Jual salam Jual beli1. Harga barang dalam jual beli salam Dalam jual beli biasa, pembeli dibolehkan tidak boleh diubah-ubah , namun membayar barangan jual beli sama ada harus diserahkan semasa akad. dengan cara hutang, harga tetap atau tawaran.2. Harga yang diberikan dalam jual Harga barangan boleh dilakukan sama ada salam adalah tunai. Seandainya dengan cara tunai atau cek dan yang menggunakan cek, hukumnya tidak sebanding dengannya. sah kerana penjual atau pengusaha memerlukan modal.3. Penjual atau pengusaha tidak boleh Bagi jual beli biasa, baaran bagi Sesutu menentukan pembeli membayar barang yang dibeli boleh dibayar tunai dan barang tersebut secara hutang(bayar boleh juga dengan cara hutang mengikut budi kemudian). bicara masing-masing.4. Dalam jual salam, barang jualan Dalam jual beli biasa, barang jualan boleh belum dapat dilihat semasa akad jual dilihat semasa akad. beli. 22
 23. 23. 5. Barang jual salam mesti ditentukan Barang yang dijual tidak semestinya sifat-sifat dan ciri-ciri barang jualan. ditentukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya.16Hikmat Jual SalamUntuk memberi kemudahan kepada ahli-ahli perusahaan atau ahli perniagaan mendapatkanmodal bagi menjalankan urusan perusahaan dan perniagaan.Memberi peluang berunding dengan lebih baik antara penjual dan pembeli mengikut cara yangdizinkan oleh syarak.Memberi peluang kepada penjual menyediakan barang yang tidak ada atau belum siap sepertiyang diperlukan oleh pembeli.Pembeli akan mendapatkan barangan yang lebih baik dan selesa sebagaimana yangdikehendakinya, menurut bentuk-bentuk yang telah ditetapkan sekaligus memberi kepuasankepada pelanggan (pembeli).Meningkatkan daya kreativiti penjual dalam menyediakan berang (benda) yang ditempah.Membolehkan para peniaga merancang pembangunan perniagaan berdasarkan selera pelangganyang berbagai-bagai ragam.Merupakan salah satu bentuk pertolongan antara sesama manusia.17[3.2.3] ISTISNAATakrif:Akad jual beli dimana pembeli menempah atau memesan kepada penjual untuk membuat sesuatubarang yang dikehendaki supaya disiapkan dalam masa yang tertentu dengan harga yang tertentudan cara bayaran yang telah ditetapkan.16 Hukum muamalt dan hukum perkahwinan dalam Islam, 2009, Haji rose de yusof haji mohd. Ramlee, m.s61. 23
 24. 24. Dalil:Diriwayatkan bahawa Nabi S.A.W tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual belidalam jual beli buah-buahan selama setahun atau dua tahun. Baginda bersabda:Maksudnya: Sesiapa yang ingin berjual beli salaf (Salam), maka hendaklah dia berjual beli salaf(Salam) dengan sukatan yang dimaklumkan, dan timbangan yang dimaklumi, sehingga tempohyang dimaklumi.18Hukum:Jual beli secara tempahan memberi kemudahan dimana orang ramai dapat Membeli barang-barang mengikut rupa, bentuk dan fesyen yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secaratunai sahaja.Hukum tempahan:Tempahan adalah sejenis jual beli yang sah dan halal kerana ia sudah menjadi kebiasaan orangramai mengamalkannya sepanjang zaman.Penempah hendaklah menentukan jenis, rupa, bentuk, sifat dan jumlah atau banyaknya barangyang ditempah.Boleh ditentukan tempoh masa bagi menyiapkan dan menyerahkan barang yang ditempah.Bahan-bahan untuk membuat barang tersebut hendaklah daripada pihak tukang. Jika bahan-bahan itu daripada pihak penempah, maka ia bukanlah tempahan tetapi upahan.Pihak tukang boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai sifat-sifat dansama seperti yang dikehendaki oleh penempah.18 Dr. Mustofa Al-Khin. Dr.Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur, PuatakaSalam, 2011, hlm: 1259. 24
 25. 25. Pihak tukang boleh menjual barang yang sudah siap dibuat sebelum penempah membuat tempahannya dan barang yang sudah siap itu hendaklah mempunyai sifat-sifat dan spesifikasinya yang sama seperti yang dikehendaki oleh penempah. Oleh kerana barang yang ditempah itu dibuat khas untuk penempah, maka dengan persetujuan antara pihak tukang dan penempah, harganya boleh berbeza daripada harga barang-barang lain yang sedia ada yang sama jenis dan spesifikasi. Rukun: Terdapat lima rukun jual beli secara tempahan (Bai‟ Al-Istisnaa) iaitu penjual, pembeli, barang yang ditempah, harga dan sighah.1. Penjual Penjual ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan.2. Pembeli Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barangan yang dikehendaki. Mereka ialah penjual dan pembeli yang mengikut kontrak menurut persetujuan mereka berdua.3. Barang yang ditempah Barangan yang ditempah ialah barangan yang dijual beli dalam kontrak dan penjual berjanji menyerahkan kepada pembeli sebagai timbal balik kepada modal yang dibayar sebagai bayaran yang didahulukan.4. Harga Pembayaran hendaklah dengan wang, atau jika bukan wang, hendaklah dengan bentuk barang dan hendaklah jelas barang tersebut dan ada persetujuan dari kedua belah pihak. 25
 26. 26. Harga barang yang ditempah itu boleh dibayar: Kesemuanya semasa akad Kesemuanya semasa penyerahan barang Sebahagiannya semasa akad dan sebahagian yang baki itu semasa penyerahan barang (bayar deposit) Atau kesemuanya secara ansuran mengikut persetujuan antara kedua-dua belah pihak pembeli dan penjual.5. Sighah Sighah adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikut kontrak dengan menyatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk mengikut kontrak.Sepertimana yang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah kontrak jual beli. [3.2.4] KHIYAR Telah menjadi dasar di dalam jualbeli, melakukan kontrak adalah dianggap sah selagi segala rukun dan syarat jualbeli telah dipenuhi.Allah Taala tetap mengambil kira kepentingan manusia.Kedua-dua pihak yang menjalankan kontrak mungkin bersikap gopoh dan tidak teliti dalam membuat keputusan.Oleh itu, mereka dibenarkan untuk memilih samaada meneruskan jualbeli ataupun membatalkannya.Langkah ini sebagai tanda prihatin dan bertujuan memastikan agar kontrak tersebut berjalan dengan penuh kerelaan. Khiyar dalam jualbeli ialah hak memilih yang diberi kepada kedua-dua belah pihak (penjual dan pembeli) samada hendak melangsungkan jualbeli mereka ataupun membatalkannya, mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab yang tertentu. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah dipersetujui diberikan oleh syarak kepada pihak yang menjalankan kontrak jualbeli dalam tiga keadaan yang disebut sebagai khiyar, iaitu: 26
 27. 27. 1. Khiyar Majlis2. Khiyar Syarat3. Khiyar aibAsalnya, Khiyar ini terbahagi kepada banyak pecahan, tetapi hanya 3 sahaja yang selalu berlakudan digunakan. Keterangan mengenai khiyar-khiyar tersebut adalah seperti berikut:1. Khiyar MajlisKedua-dua pihak berhak menarik balik kontrak jualbeli walaupun kontrak tersebut telahdipersetujui dan disahkan. Dengan syarat ia dilakukan di majlis yang sama dan secara fizikalnya,mereka masih belum berpisah daripada tempat akad.Jika mereka berada dirumah kecil, perpisahan dianggap apabila salah satu pihak keluar daripadarumah tersebut.Jika mereka berada di pasar atau kawasan lapang atau dikapal dan sebagainya,perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak berpusing ke belakang dan melangkahpergi dalam beberapa tapak.Sekiranya mereka kluar bersama-sama atau berjalan bersama-sama,majlis tersebut masih berterusan dan mereka masih berhak menuntut khiyar sehinggalah merekaberpisah.Dalil Rasulullah s.a.w: “Dua pihak yang berjualbeli boleh membuat pilihan selagi mereka tidakberpisah dan sebelum itu mereka bertemu, atau salah seorang diantara mereka memberi pilihankepada yang seorang lagi”. (Riwayat Al-Bukhari)2. Khiyar SyaratKhiyar syarat ini berlaku apabila salah seorang atau salah satu daripada kedua belah pihakmenetapkan syarat dia mempunyai hak khiyar iaitu hak untuk membatalkan kontrak dalamtempoh tertentu. Syarat ini mestilah dibuat sebelum mereka berpisah daripada majlis tersebut.Khiyar ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:1. Mestilah terhad kepada tempoh tertentu.2. Tempoh yang ditetapkan tidak boleh lebih daripada 3 hari, jika barangan tersebut tidak mudahrosak dalam masa 3 hari. 27
 28. 28. 3. Tempoh mestilah berturutan dan bersambung dengan kontrak.Khiyar syarat ini akan terbatal dan tamat apabila:1. Tamat tempoh yang disyaratkan.2. Jualbeli tersebut diteruskan dan dipersetujui dalam tempoh khiyar.3. Apabila pemegang hak khiyar melakukan sesuatu yang pada kebiasaannya hanya dilakukanoleh seorang pemilik.3. Khiyar AibPada asasnya, urusan seorang muslim dengan orang lain mestilah dijalankan dengan cara salingmenjaga hak dan bersih daripada unsur penipuan. Penipuan beerti mengambil harta orang laindengan jalan yang salah.Salah satu contoh penipuan dalam perniagaan adalah penjual menyembunyikan kecacatan yangada pada barangan yang dijual walaupun dia mengetahuinya.Sebagaimana Hadith Rasulullah s.a.w, “Seseorang muslim adalah saudara kepada seseorangmuslim yang lain.Tidak ahal bagi seorang muslim yang menjual sesuatu barang yang adakecacatan kepada saudaranya kecuali dia menjelaskan kecatatan itu kepadanya”. (Riwayat Ibnu Majah)Syarat bagi melakukan khiyar aib ini adalah seperti berikut:1. Dapat dibuktikan kecacatan tersebut sememangnya sedia ada. Jika kecacatan itu berlakuselepas barangan diterima, pembeli tidak berhak menuntut khiyar kecuali jika kecacatan ituberpunca daripada sesuatu sebab yang datangnya daripada penjual atau sebelum diterima olehpembeli.2. Berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang bolehmenjelaskan nilai barangan. Maksudnya, jika barang itu hanya menjejaskan fizikal tanpamenjejaskan nilainya, maka pembeli tidak berhak memulangkan barang tersebut. 28
 29. 29. 3. Pada kebiasaanya, kecacatan itu tidak wujud. seperti seseorang menjual kereta baru yangdidapati daripada ejen kereta, kemudian didapati tayar kereta itu botak, maka pembeli bolehmenbatalkan pembeliannya. Tetapi berbeza dengan orang yang membeli barangan terpakai.Jikapembeli mendapati kereta terpakai itu mempunyai tayar yang botak, maka pembeli tidak berhakmenuntut khiyar aib kerana barangan terpakai ini biasanya mempunyai kecacatan sedemikian.Objektif bagi Khiyar adalah supaya kedua belah pihak itu tidak mengalami kerugian ataupenyesalan dibelakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualansesuatu barang samada mengenai barang atau harga. 29
 30. 30. BAB 4 (ANALISIS KAJIAN)[4.1] PENDAHULUANKebanyakkan peniaga yang berniaga di Tamu Kianggeh ini sudah lama menjalankan perniagaanmereka dan banyak berpengalaman dalam proses jual beli yang dilakukan bagi setiap pembeliandan penjualan yang mereka hadapi sehari-hari sejak mereka mula berniaga sehingga sekarang.Hasil daripada temubual di Tamu Kianggeh di dapati wujud jual beli, salam, hutang dan istisnaamanakala khiyar tidak digunakan di dalam jual beli.Sebagai tambahan, Khiyar dalam jualbeli ialah hak memilih yang diberi kepada kedua-dua belahpihak (penjual dan pembeli) samada hendak melangsungkan jualbeli mereka ataupunmembatalkannya, mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab yang tertentu.Setelah melakukan kajian tentang khiyar, kami dapati mereka tidak menggunakan jual belikhiyar kerana bagi mereka jual beli khiyar ini tidak sesuai dilakukan di sana kerana barang-barang yang mereka jual, kebanyakkannya terdiri daripada makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, yanag mana[4.2] JUAL BELI 1. Hasil temubual dari: Penjual. Nama: Dayang Baun Yee. Umur: 48tahun.Menurut Dayang Baun Yee,48 tahun, beliau mula berniaga di tamu Kianggeh ini pada tahun2009.Beliau mula berniaga bermula pada pukul 7 pagi sehingga 2 petang.Barang yangdiperjualkan oleh beliau di tamu Kianggeh ialah kraf tangan.Beliau mendapatkan lesen danpermohonan kebenaran dalam melakukan jual beli disana ialah melalui jabatan Bandaran. Modalbarang yang beliau jual adalah dari tempatan dan luar negeri seperti Malaysia. Menurut DayangBaun Yee, selama beliau menguruskan perniagaaan ini,beliau tidak pernah menggunakan 30
 31. 31. khidmat „qardh‟ (hutang), beliau hanya menggunakan bayaran secara tunai sahaja. Beliaumenggunakan akad jual beli secara isyarat sahaja tanpa menyebutkan akad jual beli keranapenjual dan pembeli saling memahami etika jual beli. 2. Hasil temubual dari: Pembeli Nama: Asmah Binti Tahir. Umur: 35tahun.Menurut dayang Asmah binti Haji Tahir, 35 tahun, beliau berpuas hati dengan barangan yangdijual di tamu Kianggeh ini.Barangan yang dijual di tamu ini bertepatan dengan cita rasa beliaudan berpuas hati dengan harga yang ditawarkan oleh peniaga-peniaga di tamu Kianggehini.Beliau tidak pernah menggunakan khidmat hutang semasa membeli barang di tamu Kianggehini, beliau hanya menggunakan bayaran secara tunai.[4.3] JUAL BELI CARA HUTANG 1. Hasil temubual dari: Penjual. Nama : Dyg. Halus binti Salleh. Umur : 64 tahun.Beliau telah bekerja selama 6 tahun selepas sahaja dia pencen dan dia bekerja denganmenggunakan lesen tahunan. Tinggal di Kampung Tanah Jambu, selepas sahaja sembahyangfardhu subuh, dia berangkat pergi ke Tamu Kianggeh untuk bekerja (berjual) dan kebiasaannyabalik pada selepas waktu mahgrib.Barang yang selalu dijualnya ialah kelapa dan pisang. Kelapadan pisang ini didapati daripada negeri Sabah (Malaysia). Kegunaannya pula diantaranya ialahuntuk membuat kelupis, santan untuk memasak dan sebagainya.Barang-barang dagangannya ini ditinggalkan atau bermalaman di Tamu Kianggeh. Hanyabertawakal kepada Allah Taala sahaja. Cara proses jualbeli beliau bagi orang Islam, diamenggunakan akad jualbeli seperti contohnya “Aku jual beberapa biji kelapa dengan harga 31
 32. 32. sekian” kemudian si pembeli pula mengatakan “Aku beli beberapa biji kelapa ini dengan hargasekian”. Bagi orang yang bukan Islam pula, hanya menyatakan harga barang tersebut dandiberikan dengan wang ringgit yang sama dengan harganya.Beliau tidak menggunakan istilah hutang dan tidak pernah berlaku dalam pengalamannyaberjualbeli ini.Barang-barang yang dijualnya ini sering ditempah oleh pedagang-dagang di pasarmalam untuk jualan mereka di pasar malam. Meja yang disediakan untuk beliau telah disediakanoleh pihak kerajaan.[4.4] HASIL JUAL BELI CARA SALAM 1. Hasil temubual dari: Penjual. Nama : Dyg. Salmah binti Haji Besar. Umur : 50 tahunMenurut Dayang Salmah binti Haji Besar (peniaga kuih-kuih kering), 50tahun, beliau terlibatdalam perniagaan selama 30tahun, mereka menggunakan khidmat Salam bagi pelanggan keranapara pelanggan boleh menempah terlebih awal. Ini kerana untuk kegunaan para pelangganseperti memberi campur dalam majlis perkahwinan, majlis berbedak dan sebagainya.Merekameminta para pembeli untuk menempah seminggu atau beberapa hari sebelum hari yangdiperlukan.Ini adalah bagi memudahkan para penjual menyediakan barang yang diperlukan. 2. Hasil temubual dari: Penjual. Nama : Awang Hj Ali Bin Hj Said. Umur : 35tahunManakala menurut Awang Hj Ali bin Hj Said (peniaga buah-buahan), 35tahun, beliau terlibatdalam perniagaan selama 5tahun, mereka tidak pernah menggunakan khidmat ini, kerana barangyang mereka perlukan adakalanya ada dan adakalanya tidak disebabkan barang yang merekatempeh itu mengikut musim dan susah untuk diperolehi. Jadi para pembeli susah untukmenempahnya. Sebagai contoh buah durian dan sebagainya. 3. Hasil temubual dari: Pembeli. 32
 33. 33. Nama : Dyg. Siti Fatimah Binti Hj Abdullah.. Umur : 28 tahunBagi Dayang Siti Fatimah binti Hj Abdullah, (pembeli), 28tahun, beliau selalu datang ke TamuKianggeh bagi membeli barang keperluan sehari.Dia juga pernah menempah barang di tamutersebut semasa dia hendak mengadakan majlis di rumahnya. Dia membeli kuih-kuih keringyang memerlukan barang tersebut lebih daripada 100.Jadi beliau membuat tempahan denganpenjual yang biasa dilangganinya dan menyatakan barang yang diperlukannya.[4.5] JUAL BELI CARA ISTISNAA 1. Hasil temubual dari: Penjual. Nama : Awg Hj Esmet bin Hj Ibrahim. Umur : 50 tahunMenurut Haji Esmet Bin Hj Ibrahim (peniaga ikan), 50 tahun, 4hb Mac 2012, yang mana beliaubaru memulakan perniagaan beliau sejak setahun yang lalu ini jua ada mengamalkan jual belisecara tempahan Al-Istisnaa ini dimana jika ada pembeli yang menginginkan ikan yang merekakehendaki, mereka akan membuat tempahan terlebih dahulu, ada jua pembeli yang membuatpembayaran penuh semasa akad, dan ada juga yang membayar wang pendahuluan (deposit) danakan membayar bakinya sesudah sampai tempoh penyerahan barang tempahan tersebut, 2. Hasil temubual dari: Pembeli. Nama : Dyg. Hajah Hawa. Umur : 29 tahunBegitu juga menurut Hjh Hawa (pembeli), 29 tahun, beliau jua pernah membuat tempahan secaraAl-Istisnaa dengan membayar deposit terlebih dahulu sementara menunggu tempoh masapenyerahan barang tempahan pada waktu yang telah ditetapkan bersama penjual. 3. Hasil temubual dari: Penjual Nama : Dyg. Hajah Piut Binti Hj Ali. Umur : 70 tahunTambahan lagi, menurut Hajah Piut bin Haji Aji, 70 tahun, beliau menjual ubat-ubatantraditional, atau lebih dikenali dengan ubat-ubatan kampong. Beliau mendapat barang-barangtersebut adalah daripada hasil buatannya sendiri dan terdapat juga sebahagian daripada barangtersebut dibeli daripada pihak yang lain. Beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia 33
 34. 34. perniagaan ini, dan dianggarkan ianya sudah mencecah 40 tahun.Beliau menjelaskan bahawabeliau sendiri ada menerima tempahan daripada para pembeli, dengan mensyaratkan, pembeliharus memberikan wang pendahuluan (deposit) terlebih dahulu semasa berlakunya akad.[4.6] JUAL BELI CARA KHIYAR 1. Hasil temubual: penjualJenis khiyar ini tidak diamalkan di Tamu Kianggeh kerana menurut mereka jenis khiyar ini tidaksesuai digunakan di tempat itu, disebabkan oleh barang-barang mereka, hampir keseluruhannyaadalah barang yang tidak memerlukan khiyar.[4.7] KESIMPULANSepanjang kajian, hanya 4jenis jual beli yang digunakan, iaitu:1. Hutang2. Salam3. Al-IstisnaaJenis jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli ialah kadang-kadang menggunakanakad dan adakalanya tidak ini kerana para penjual dan para pembeli sudah faham denganaturannya. Ada juga yang menggunakan sistem hutang, para penjual menggunakan sistemhutang bagi memudahkan para pembeli yang kekuranggan duit. Begitu juda dengan sistem lainseperti salam dan istisna. Ini adalah memudahkan bagi pembeli untuk menempah lebih awalsebelum mereka memerlukannya, adapun para penjual tidak menggunakan sistem khiyar keranabagi mereka itu adalah tidak sesuai. 34
 35. 35. BAB 5 (PENUTUP)[5.1] KESIMPULANSepanjang menjalani kajian di Tamu Kianggeh, banyak perkara yang kami pelajari, walaupuntempoh kajian dijalankan hanya sekejap sahaja.Namun penjual dan pembeli memberikan kerjasama yang baik dan mereka melayan kami denganpenuh ramah dan mesra.Ini membuatkan kami merasa selesa duntuk menjalankan tugas kamisebagai pengkaji di tamu kianggeh.Walaupun kami hanya mahasiswi dalam perkhidmatan (pre-service), namun kami masihberpeluang mempelajari banyak perkara baru dalam hukum jual beli dalam Islam, berbandingmempelajari dengan cara tidak melihat dunia luar.[5.2] CADANGANSebagai cadangan dari kami, Pihak yang bertanggungjawab seperti Pihak Kementerian HalEhwal Ugama, bolehlah mengambil peranan dalam mengadakan bengkel, tazkirah ataupunceramah mengenai cara-cara berjual beli kepada masyarakat luar, khususnya kepada merekayang melakukan perniagaan supaya mereka tetap dengan cara berjual beli yang betul dan tidakterpesong kepada jalan yang salah, yang boleh merosakkan tujuan asal jual beli. 35
 36. 36. Bibliografi  Al-Quran  Al-Ustaz H. Idris Ahmad S.H, Fiqh Syafii, 2000, Kuala Lumpur ; Pustaka Antara Sdn. Bhd.  Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, 2011, Kuala Lumpur ; Pustaka Salam Sdn. Bhd.  Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Manhaj FiqhMazhab Al-Syafi’i, 2009, Kuala Lumpur ; Pustaka Salam Sdn. Bhd.  Haji Mohd. Zain bin Haji Seruddin, Zainut Talib, 2010, Brunei Darussalam, Syarikat Mega Sdn. Bhd.  Haji Rose De Yusof Haji Mohd. Ramlee, 2009, Hukum Muamalat dan Hukum Perkahwinan Dalam Islam, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Negara Brunei Darussalam.Temubual 1. Asmah Binti Tahir, Suri rumahtangga, pembeli, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 35 tahun. Temubual pada 05.03.2012. 2. Awang Haji Ali bin Haji Said, Penjual buah-buahan, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 35 tahun. Temubual pada 05.03.2012. 3. Dayang Baun Yee, Penjual Kraf Tangan, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 48 tahun.Temubual pada 05.03.2012. 4. Dayang Halus Bte Salleh, Penjual buah-buahan, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 64 tahun. Temubual pada 06.03.2012. 36
 37. 37. 5. Dayang Salmah bte Haji Besar, Penjual kuih-kuih kering, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 50 tahun. Temubual pada 06.03.2012.6. Dayang Siti Fatimah Binti Haji Abdullah, Pembeli, Pejabat Kerajaan, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 28 tahun. Temubual pada 09.03.2012.7. Awang Haji Esmet bin Haji Ibrahim, Penjual Ikan, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 50 tahun. Temubual pada 06.03.2012.8. Dayang Hajah Hawa, Pembeli, Suri Rumahtangga, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 29 tahun. Temubual pada 05.02.2012.9. Dayanag Hajah Piut bin Haji Ali, Penjual Ubat-ubat kampong, bertempat di Tamu Kianggeh, berumur 70 tahun. Temubual pada 05.03.2012. 37

×