Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faraaidh kuliah 1

981 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Faraaidh kuliah 1

 1. 1. Faraaidh Pendahuluan Islam Mengambil Berat Mengenai Dengan Ilmu Pusaka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan darul Qutni di bawah ini:-‫تعلموا الفرا ئض و علموها فإنها نصف العلم وهو ينسي‬ ‫وهو اول ما ينزع من أمتي‬ ‫العلم ثلثة وما سوى ذ لك فضل أية محكمة أو سنة قا‬ ‫ئمة أو فريضة عا دلة‬ (Riwayat Abu Daud).
 2. 2. Takrif Faraaidh/Mawarith Dari sudut bahasa Arab: Faraaidh jama’ fariidhah dengan makna taqdiir. Dari sudut Syara’ : Kadar yang tentukan oleh Syara’ bagi setiap waris ( ‫(نصيب مقدر بالشرع للوارث‬ Dari sudut bahasa; Mawaarith jama’ miiraath (‫المواريث‬ ‫ (جمع الميراث‬dengan dua makna; 1- Kekal al baqaa’ dan 2- perpidahan sesuatu dari satu kaum kepada kaum lain. Dari segi syara’ : Hak seseorang insan terhadap sesuatu setelah kematian tuan punyanya dengan sebab dan syarat tertentu.
 3. 3. Ilmu Faraaidh/Mawaarith ‫العلم الموصل إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة‬Ilmu yang membawa kepada penentuan kadaryang akan diperolehi oleh waris terhadap hartapusaka yang ditinggalkan
 4. 4. SUMBER UNDANG-UNDANG PUSAKA ISLAM DAN HUKUM MEMPELAJARINYA al-Quran, al-Sunnah, Ijmak sahabat dan ijtihad. ayat mujmal:“Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripeninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orangperempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalanibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dariharta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telahdiwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)” (al-Quran, al-Nisa’4:7).
 5. 5. Samb:Ayat mufassal“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian hartapusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seoranganak lelaki menyamai bahagian dua anak perempuan.Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, makabahagian mereka ialah 2/3 dari harta pusaka yangditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan Ituseorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 (separuh) hartaitu. Dan bagi ibu bapa (si mati) tiap-tiap seorang darikeduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jikasi mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidakmempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalahkedua ibu bapanya,
 6. 6. Sambunganmaka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itumempunyai beberapa orang saudara (adik beradik),maka bahagian ibunya ialah 1/6. (Pembahagian itu)ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telahdiwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarhutang.Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamutidak mengetahui siapa yang di antaranya lebih dekatserta banyak manfaatnya kepada kamu, (Pembahagianharta pusaka dan penentuan bahagian masing-masingseperti diterangkan ialah) ketetapan dari Allah,sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagiMaha Bijaksana” (al-Quran, al-Nisa’ 4: 11).
 7. 7. (al-Nisa’ 4: 12).“Dan bagi kamu (suami) 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak.Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat1/4 dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi kamu (isteri- isteri) pula 1/4 dari hartayang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka(isteri-isteri kamu) ialah 1/8 dari harta kamu tinggalkan,sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayar hutang kamu. Dan jika si mati yang dia ahli warisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan meninggalkan seorang saudara lelaki(seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka(saudara- saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada 1/3 (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya; wasiat- wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada ahli waris-ahli waris).(Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar “
 8. 8. al-Nisa’4:176).“Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu(wahai Muhammad), mengenai masalah kalalah. Katakanlah: ‘‘Allahmemberi fatwa kepadamu dalam perkara kalalah itu, iaitu jikaseseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyaiseorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula(saudarasaudara lelaki itu) meahli warisi (semua harta) saudaraperempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak.Kalau pula saudara perempuannnya itu dua orang, maka keduanyamendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dansekiranya mereka (saudarasaudaranya itu) ramai, lelaki danperempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian duaorang perempuan“. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kamusupaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahuiakan tiap-tiap sesuatu” (al-Quran, al-Nisa’
 9. 9. ‫‪Dalil dari as Sunnah‬‬ ‫‪‬تعلموا الفرا ئض و علموها فا نها نصف العلم‬ ‫وهو ينسي وهو اول ما ينزع من أمتي‬‫العلم ثلثة وما سوى ذ لك فضل أية محكمة أو سنة‬ ‫قا ئمة أو فريضة عا دلة.‬ ‫)‪.(Riwayat AbuDaud‬‬
 10. 10. Ijma’ Ulama’ Ulama Hanfiah, Malikiah dan Syafiah sepakat bahawa terdapat lima hak yang mesti ditunaikan pada harta peninggalan si mati; 1- Hak orang lain pada ain harta tersebut seperti barang yang sudah dijual tetapi belum diterima barang dan harga barang tersebut. Hak penjual pada barang yang dijual lebih utama dari hak yang lain. Dalam hal ini ulama Hanafi menganggap perkara ini termasuk di dalam hutang dan mereka sepakat dalam empat perkara berikutnya. 2- Pengurusan Jenazah sehingga ia dikebumikan. 3- Hutang ke atasnya 4- Wasiat 5-Pusaka/tarikah
 11. 11. Sejarah Pembahagian Pusaka Pusaka Dalam Masyarakat Arab Sebelum Islam Pusaka Dalam Masyarakat Yahudi Pusaka Dalam Masyarakat Roman Pusaka Dalam Islam.
 12. 12. Pusaka Dalam Masyarakat Arab Sebelum Islam‘Masyarakat Arab Jahiliah- Ekonomi dan kekuatanketurunan melalui peperangan’Tiga sebab utama Pusaka;Keturunan(‫النسب‬Hanya bagi lelaki dewasa yang – (mampu menunggang kuda untuk berperang. DalamTafsir al Tabari (‫(ل يرث الرجل من ولده إل من أطاق القتال‬Anak angkat (‫التبني‬anak angkat mempunyai hak dan -(kedudukan sama dengan anak sendiri.Perjanjian (،‫الحلف(- )دمي دمك، وهدمي هدمك، ترثني أرثك‬‫(وتطلب بي وأطلب بك‬
 13. 13. Sistem Pusaka Dalam Masyarakat Yahudi Yahudi terlalu mementingkan kekuatan Ekonomi melalui pelbagai cara pertanian, perniagaan, industri dan sistem riba. Yahudi sentiasa memastikan kekayaan tidak berpindah kepada orang lain selain ahli keluarga terdiri dari furuu’ dan usul sahaja. Anak perempuan tidak dapat pusaka jika terdapat anak lelaki, begitu juga ibu, isteri dan saudara perempuan dihalang oleh anak lelaki, bapa atau kerabat lelaki yang terdekat.
 14. 14. Dasar Pusaka Yahudi Bila bapa meninggal, maka anak-anak lelaki sahaja akan meneriama Pusaka. Anak lelaki sulong akan dapat 2/3, kecuali jika dia setuju untuk dibahagi sama rata. Jika bapa mati dan meninggalkan anak lelaki dan perempuan, maka anak lelaki sahaja yg mengondolnya. Cuma anak perempuan akan hak nafkah dari adik beradik lelaki sehingga dia berkahwin. Jika anak lelaki atau anak perempuan mati, ibu mereka tidak dapat pusaka, sebaliknya jika ibu mati anak lelaki dapat, begitu juga anak perempuan jika ketiadaan anak lelaki.
 15. 15. sambungan Jika sesorang mati, tidak meninggalkan anak lelaki/perempuan, bapanya akan menerima pusaka, jika tiada maka adik beradik lelakinya, jika tiada jatuh kepada adik beradik perempuannya. Jika simati tiada zuriat dan tiada usulnya, maka kerabat dari furuu’ level bawah akan menerimanya.
 16. 16. sambungan Jika si mati tidak ada usulnya, zuriatnya dan juga kerabat, maka harta itu boleh dimiliki oleh siapa sahaja yang pertama mendapatkannya setelah 3 tahun tiada waris si mati menuntutnya. Jika suami mati, isteri tiadk boleh menerima pusaka bila terdapat waris-waris yang lain. Jika isteri mati semua hartanya berpindah kepada suami sahaja.
 17. 17. Perkembangan Sistem Pusaka Islam Di awal Islam, undang2 Jahiliyah berkuat kuasa sehingga Hijrah berlaku perubahan sementara kepada sistem tersebut. Hijrah dan persahabatan yang erat telah membolehkan mereka menerima pusaka. Persaudaraan antara ansar dan muhajiriin telah membolehkan mereka menerima pusaka antara satu sama lain bagi menguatkan masyarakat Islam ketika itu (al anfal 72).
 18. 18. ‫‪sambungan‬‬‫سبيل ‪‬‬ ‫إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في‬ ‫.ال والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض‬‫‪ Selepas itu dihapuskan sistem pusaka‬‬ ‫وما جعل أدعياءكم أبناءكم،( ‪berasaskan anak angkat‬‬ ‫ذلكم قولكم بأفواهكم وال يقول الحق وهو يهدي السبيل،‬ ‫أدعوهم لبائهم هو أقسط عند ال.)الحزاب 5(‬‫‪ Selepas itu Allah membatalkan sistem pusaka‬‬ ‫وأولو الرحام( .‪melalui Hijrah dan persaudaraan‬‬ ‫بعضهم أولى ببعض في كتاب ال، إن ال بكل شىء عليم‬ ‫)النفال 57(‬
 19. 19. sambungan Kemudian semua sistem pusaka yang terdahulu terbatal apabila turun ayat 11 surah al Nisaa’ ......‫ )يوصيكم ال في أولدكم للذكر مثل حظ النثيين‬
 20. 20. ‫(التركة( ‪Makna al Tarikah‬‬‫‪ Asal‬‬ ‫ترك يترك تركا :‪dari perkataan‬‬‫الشافعي: كل ما كان للنسان حال حياته، وخلفه بعد ‪‬‬ ‫مماته من مال أو حقوق أو اختصاص‬‫ما ترك الميت من أموال وحقوق )الشافعي ،مالك، ابن ‪‬‬ ‫(حنبل‬‫‪ ‘apa yang ditinggalkan oleh si mati dalam‬‬ ‫’‪bentuk harta atau hak‬‬‫قال الرسول صلى ال عليه وسلم: ومن ترك مال أو ‪‬‬ ‫حقا فلورثته‬
 21. 21. Perbincangan Sejauhmana sistem pusaka sebelum Islam menepati konsep keadilan sosial kepada masyarakat? Apakah aspek kelemahan yang terdapat dalam sistem tersebut? Apa kelebihan sistem Pusaka yang dibawa Islam?
 22. 22. Makna al Tarikah Mengikut Syarak“suatu hak yang boleh dibahagikan dan sabitkepada yang berhak setelah yang berhakdahulu itu mati, kerana ada hubungan kerabat,suami isteri atau wala’ atau perjanjian”
 23. 23. Rukun-rukun Pusaka Pusaka juga mempunayi rukun-rukunnya bagi memastikan pusaka dapat ditentukan dengan sah mengikut hukumnya iaitu:- i.Pewaris ( Si mati) ii.Waris ( ahli waris yang berhak ) iii.Yang diwaris ( harta atau sebagainya)
 24. 24. Sebab-Sebab Pusaka sebab yang menjadikan seseorang itu berhak menerima harta pusaka iaitu:- i. Pernikahan ii. Kerabat iii.Wala’ al I’taaqah (pembebasan hamba) Ayat An-Nisaa’:12 ini adalah sebagai dalil menunjukkan sebab pernikahan .
 25. 25. Syarat-syarat Pusaka syarat-syarat bagaimana seharusnya pusaka itu dibahagikan iaitu:- i.Pewaris mati dahulu ii.Waris hidup semasa kematian pewaris iii.Tidak ada perkara yang menegah waris menerima pusaka iaitu:- a.Perhambaan b.Membunuh c.Berlainan agama
 26. 26. Hak yang berkaitan dengan si mati Setelah seseorang itu mati, sebelum harta-hartanya dibahagikan mengikut sistem faraid atau pusaka, beberapa hak perlu ditunaikan mengikut tertib seperti berikut:- Hak ain :hak-hak yang berkaitan dengan ain harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Oleh itu orang yang mula-mula sekali berhak di dalam harta peninggalan si mati ialah orang yang mempunyai hak berkaitan dengan ain harta itu. Hak persiapan pengkebumian Hak hutang piutang Hak wasiat Harta Sepencarian: jika ada antara waris-waris yang ingin menuntut harta sepencarian bersama si mati, ia hendaklah mengemukakan tuntutannya ke Mahkamah Syariah sebelum harta itu difaraidkan. Harta Sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. Hak waris (Harta Pusaka)
 27. 27. Harta yang diwarisi 1. Tanah 2. Bangunan (rumah). 3. Barang kemas (emas, perak dll). 4. Insurans dan Wang tunai (sama ada dilaburkanatau tidak). 5. Binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta,kerbau dll.
 28. 28. Waris-Waris Yang Tidak Terlindung/Terhalang Oleh Sesiapapun Terdapat 5 orang waris di dalam sistem pusaka Islam yang tidak dihalangi: i. Suami/ Isteri ii. Bapa iii.Ibu iv Anak Perempuan dan anak lelaki
 29. 29. Beberapa Masalah Semasa Berkaitan Dengan Pusaka. i. Masalah Wasiat dan Harta pusaka. ii. Menghibahkan Harta Semasa Hidup iii. Penama(Nominee) Pada Takaful/Wang KWSP/Tabung Haji dan sebagainya.

×