Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

strategic relationships

1,256 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

strategic relationships

 1. 1. Харилцааны стратеги 4
 2. 2. Харилцааны стратеги нь эцсийнхэрэглэгч, байгууллагын хуваарилалтынсуваг, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчийн дундхэд хэдэн шалтгааны улмаас байхшаардлагатай байдаг.• Энэ зорилго нь тодорхой нэг үйлдвэрийн газрын хувьд байж болох боломжуудыг олж харах, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд шаардагдах мэдээ, мэдээллийг олж авах, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн улмаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах, өртөг зардлыг бууруулах, зах зээлийг өргөжүүлэхэд чиглэгдэх болно.
 3. 3. Харилцаа нь шинэлэг орчин үеийн зүйл биш,харин энэ нь тодорхой нэг байгууллагыннөөцийн хязгаарлалт ба эрсдэл, глобал эдийнзасгийн эрсдэл, хүрээлэн буй орчны ачхолбогдолыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлнө.
 4. 4. Байгууллага хоорондын глобал харилцаа:• Өнгөрсөн хугацаанд компаниуд гадаад жижиг зах зээлд худалдаа хийх гэх зэрэг тактикийн зорилгодоо хүрэхэд харилцааг байнга ашиглаж байсан.• Өнөөдөр байгууллага хоорондын харилцааны стратеги нь маркетинг, зардал, технологи гэх зэрэг бүхий л харьцангуй давуу талын элементүүдийг авч үзэж байна.
 5. 5. Êîìïàíèóäûí õîîðîíäîõ ýäãýýð ýäãýýðñòðàòåãèéí çºâøèëöºë íü òàêòèêèéíõàðèëöààã áîäâîë òýäãýýðèéí óðòõóãàöààíû ¿éë àæèëëàãàà, áîëîíáàéãóóëëàãà îðøèí òîãòíîõîä ýåðýãýýðíºëººëíº
 6. 6. Áóñàä áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí àæèëëàõ ñòðàòåãèéí õàðèëöààã òîãòîîõ õýðýãöýýíä õýä õýäýí ç¿éë íºëººëæ áàéíà.• Ýäãýýð íºëººëë¿¿ä íü õýðýãëýãчäýä ñàíàë áîëãîæ áóé ¿íèéí ñàíàëûã ñàéæðóóëàõ áîëîìæ, áèçíåñèéí ãëîáàëü îðчíû ýðñäýë áà ºâºðìºö øèíæ¿¿ä, òåõíîëîãèéí íàðèéí òºâºãòýé áàéäàë, øààðäëàãàòàé íººöèéí ýõ ¿¿ñâýð áàéãàà ýñýõ, ãëîáàë çàõ çýýëä íýâòðýõ õýðýãöýý, õàìòàðñàí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàõ ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí áààçûí õàíãàëò çýðãèéã áàãòààäàã.
 7. 7. Ýäãýýð õàðèëöààã õºäºëãºõ õ¿чèí ç¿éë íü3 êàòåãîðèä õóâààãääàã:
 8. 8. ¯íý ºðòºãèéã ñàéæðóóëàõ áîëîìæóóä• ªíººãèéí çàõ çýýëä áàéãàà áîëîìæ íü áàéãóóëëàãóóä õýðýãëýãчäýä õàìãèéí ºíäºð ¿íèéã ñàíàë áîëãîõûí òóëä ººðñäèéí чàäâàðóóä õîñëóóëàõ ÿâäàë þì. Ò¿íøëýëã¿é ч ãýñýí õàðèëöààíû ñòðàòåãèéã îíîâчòîé õýðýãæ¿¿ëñíýýð õàìààã¿é àøèãòàé ¿íèéã ñàíàë áîëãîõ áîëîìæ á¿ðäýíý.
 9. 9. Áàéãóóëëàãûí äîòîîä õàðèëöàà• Á¿òýýãäýõ¿¿í áà ïðîöåññûí çàãâàðчëàë íü õýðýãëýãчèéí õàìãèéí áîëîìæèò ¿íèéí ñàíàëûã áèé áîëãîõîä áàéãóóëëàãûí äîòîîä чàäâàðûã ñàéæðóóëàõ ãîë ¿íäýñ áîëæ ºãäºã. Ýíý íü áèå äààí àæèëëàõã¿é ч íýã öóë áîëæ àæèëëàæ чàäàõ æèæèã äýä ñèñòåì¿¿äèéí ïðîöåññ áà á¿òýýãäýõ¿¿íèé èæ á¿ðäýëèéã á¿ðä¿¿ëäýã.
 10. 10. Áàéãóóëëàãûí îðчíû ºâºðìºö øèíæ íü øèíýá¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ áàõýðýãëýãчäèéí õýðýãöýýíä õóðäàí õàðèó¿éëäýë ¿ç¿¿ëýõ áàéãóóëëàãûí чàäàâõèéãáóóðóóëäàã.• Äýýðõ àñóóäëûã áàéãóóëëàãóóä äàðààõ çàìààð øèéääýã:1.Áàéãóóëëàãûíõàà äîòîîä á¿òöèéã ººðчëºõ2.Áóñàä áàãóóëëàãàòàé ñòðàòåãèéí õàðèëöàà òîãòîîõ.
 11. 11. Îðчíû ºâºðìºö øèíæ íü çàõ çýýë äýõ õóäàëäàí àâàãчäûí õýðýãöýý øààðäëàãàä íèéöñýí áàðàà ¿éëчèëãýýã òýäýíä õ¿ðãýõýä õ¿íäðýë óчðóóëäàã.• ¯¿íèé óëìààñ íàðèéí òåõíîëîãè áîëîí çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéí øààðäëàãûã õàíãàõûí òóëä êîìïàíèóä õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà. Ýäãýýð ñòðàòåãèóä íü ¿éëäâýðëýãч íèéë¿¿ëýãчäèéí õàìòûí àæèëëàãàà, ºðñºëäºãчäèéí õîîðîíäûí ñòðàòåãèéí àëüÿíñ (õîëáîî, íýãäýë), àæ ¿éäâýðèéí ñàëáàðóóäûí õàìòàðñàí ¿éëäâýð¿¿ä, ò¿íøëýë áîëîí õîëáîîäûí ¿éë àæèëëàãààã áóñàä îëîí áàéãóóëëàãàòàé çîõèöóóëàõ ñ¿ëæýý áàéãóóëëàãûã áàãòààíà.
 12. 12. Óð чàäâàð áà íººöèéí• Èõýíõ àæ ¿éëäâýð¿¿ä äýõ òåõíîëîãèéí íººö, ÷àäâàðûí øààðäëàãà íü òîäîðõîé íýã áàéãóóëëàãûí ÷àäâàðààñ ÿìàãò èë¿¿ áàéäàã. Ýäãýýð êîìïàíè á¿ð ò¿íøëýëýýð äàìæóóëàí ººðèéí ÷àäâàðàà õºãæ¿¿ëæ ÷àääàã áàéõ õýðýãòýé áîëæ áàéíà. ªðñºëäºã÷ òåõíîëîãè áîëîí ýðñäýëèéã õóâààëöàõ íü ñòðàòåãèéí ò¿íøëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷óõàë àðãà çàì þì. Òåõíîëîãèîñ ãàäíà ñàíõ¿¿ãèéí áýðõøýýë¿¿ä, çàõ çýýëèéí õàíãàëò, ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí õàíãàìæ çýðýã íü áèå äààñàí áàéãóóëëàãóóä õîîðîíäîî õîëáîî òîãòîîõîä ò¿ëõýö, äýìæëýã áîëäîã.
 13. 13. Òåõíîëîãèéí íàðèéí òºâºãòýé áàéäëûí ºñºëò• Òåõíîëîãèéí áýðõøýýë¿¿ä àæ ¿éëäâýð áîëîí æèæèã ï¿¿ñ¿¿äýä àëü àëèíä íü èæèëõýí íºëººëäºã. ªðñºë人íèé äàâóó áàéäàëòàé æèæèã êîìïàíèóä íü òîì ï¿¿ñ¿¿äòýé ¿ð àøèãòàé ãýðýý õýëöýë õèéõ áîëîìæòîé. Óчèð íü ýäãýýð íü òåõíîëîãèéí çàðèì ñàëáàðò äàãíàñíààð ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðч õºãæëèéã õóðäàñãàõ чàäâàðòàé áîëäîã.
 14. 14. Ñàíõ¿¿ãèéí áýðõøýýë¿¿ä• Ãëîáàë çàõ çýýë äýõ ºðñºë人íèé ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãöýý íü íýã áàéãóóëëàãûí чàäâàðààñ õàâüã¿é èë¿¿ áàéäàã. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä îëîí àæ ¿éëäâýðòýé ºðñºëäºõºä øààðäàãäàõ õàìãèéí íààä çàõûí íººöèéã îëæ àâàõ áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ýðñäýëýý ººð ï¿¿ñòýé õóâààëöàõûí òóëä èõýíõ êàìïàíèóä ò¿íøëýãч õàéõ øààðäëàãàòàé áîëäîã.• Эíý ãëîáàë çàõ çýýëä íýã êîìïàíèé ºðñºëäºõ чàäâàð харьцангуй õÿçãààðëàëòàé áàéäàã áàéíà.
 15. 15. Çàõ çýýëä íýâòðýõ• Áàéãóóëëàãûí õàðèëöàà íü çàõ çýýëä íýâòðýõýä ìºí чóõàë áàéäàã. Áàðàà íü ãîëöóó ýöñèéí õýðýãëýãчèä õ¿ðýõ çàõ çýýëä íýâðýõ ¿¿äíýýñ çóóчëàãч, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäààчäààð äàìæèí áîðëóóëàãääàã. Ýäãýýð õóâààðèëàëòûí áîñîî ñóâàã íü ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéã õîëáîõîä чóõàë àч õîëáîãäîëòîé. Õýâòýý õàðèëöàà íü õàìòðàí àæèëëàäàã ï¿¿ñ¿¿äýýð ¿éëчë¿¿ëäýãã¿é äîòîîä çàõ çýýëèéí ñåãìåíò áîëîí ãëîáàë çýõ çýýëä íýâòðýõ ¿¿äíýýñ ºðñºëäºãч ï¿¿ñ¿¿äèéí õîîðîíä òîãòäîã. Ýäãýýð õàìòûí àæèëëàãààíû õýëöýë íü áàðààíû õóâààðèëàëòûí óëàìæëàëò ñóâãàà ºðãºæ¿¿ëýõ, îëîí óëñûí çàõ çýýëèéí ìýäëýã îëãîõ äàâóó òàëòàé.
 16. 16. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè• Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã àøèãëàõ íü áàéãóóëëàãûí õàðèëöààã òîãòîîõîä öàã õóãàöàà, çàðäàë áîëîí ¿ð àøãèéí õóâüä òîõèðîìæòîé. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè äàõü äýâøèë íü áàéãóóëëàãûí äîòîîä áîëîí áàéãóóëëàãà õîîðîíäûí õàðèëöààíû ¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõ чóõàë ýõ ñóðâàëæ áîëäîã. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè áîëîí õàðèëöàà õîëáîîíä ãàðñàí äýâøèë íü ãàäààäààñ òåõíèêèéí íººöèéã àâч àøèãëàõàä ãàðч áóé õàðèëöààíû ñààä òîòãîðûã àðèëãàñàí.
 17. 17. Áèчèã áàðèìò áîëîí íàðèéí òºâºãòýé çóðàã òºñëèéãåðòºíöèéí íýã õýñãýýñ íºãºº ð¿¿ ýëåêòðîí øóóäàíãààðøóóä äàìæóóëàõ íü á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõýýðõàìòðàí àæèëëàõààñ èõýíõ äýý èë¿¿ ¿ð ä¿íòýéáàéäàã.• Õàìòðàí àæèëëàõ õàðèëöààã òîãòîîõ áîëîìæèéã ñóäëàõ:• Õàìòðàí àæèëëàõ õàðèëöàà íü á¿òýýãäýõ¿¿í áà ïðîöåññûí çàãâàð, ìàðêåòèíãèéí õàìòàðñàí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ, óðò õóãàöààíû íèéë¿¿ëýëòèéí ãýðýý áàéãóóëàõ, öàã õóãàöààíä íü áàðàà ìàòåðèàëûã á¿ðòãýõ çýðýã àñóóäëûã õàìðàíà.• Òýäãýýð íü áóñàä áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí àæèëëàõ õàðèëöààíû áîëîìæèéã àâч ¿çýõäýý õýä õýäýí õ¿чèí ç¿éëèéã ¿íýëýõ õýðýãòýé.
 18. 18. Õàðèëöààíû ñòðàòåãèä íºëººëæ áîëîõ чóõàëàñóóäëóóäûã òóñãàæ áóé õ¿чèí ç¿éë á¿ðèéãñóäëàíà. Үүнд:• 1. Сòðàòåãèéí ëîãèê ãýæ þó âý?• 2.Түншлэл найдвар төрүүлсэн стратеги мөн уу?• 3. Харилцааны стратеги нь одоо зайлшгүй чухал уу?• 4. Сайн нэр дэвшигч, өрсөлдөгчдөд боломж байна уу?• 5.Манай соёлд таарсан харилцаа байна уу?
 19. 19. 1. Сòðàòåãèéí ëîãèê ãýæ þó âý?• Ò¿íøëýë íü òåõíîëîãèî õóâààëöàõ, çàõ çýýëä íýâòðýõ, øèíý áàðàà áèé áîëãîõ öàã õóãàöààã áàãàñãàõ çýðýã íèéòëýã çîðèëòóóäûã áèåë¿¿ëýõýä чèãëýñýí 2 áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í þì. Æèøýý íü íèéë¿¿ëýãч íü õýðýãëýãчèéí õýðýãöýýã äýýä çýðãýýð õàíãàõ áàðààã íèéë¿¿ëñíýýð àøèã îëîõ þì.
 20. 20. 2.Түншлэл найдвар төрүүлсэн стратегимөн уу?• Энэ хүчин зүйл өрсөлдөгчид, нийлүүлэгчид, хэрэглэгчидтэй түншлэх асуудлын ашиг тусыг зардалтай адилтган авч үздэг.• Харилцааны стратеги нь нөөц, цаг хугацаа хоёрын нөхцөлд маш хариуцлагатай ханддаг.• Түншлэлийн харилцаагаараа дамжуулан бусад бизнес харилцагчид байнга шилжүүлж чадахгүй тийм чухал хөрөнгө оруулалтыг тэднээс шаардаж болох юм.
 21. 21. 3. Харилцааны стратеги нь одоозайлшгүй чухал уу?• Ер нь, харилцаа нь зөвхөн ганцаараа, дангаараа хийж гүйцэтгэх боломжгүй төслийг хэрэгжүүлэхэд түншүүдийн хүчин чармайлтыг нэгтгэхэд зайлшгүй чухал гэдэгт түншүүд итгэдэг. Гэхдээ, тэр харилцааны стратегийг илэрхийлэх туршлага нь хамтран ажиллах байгууллагуудын хооронд харилцан хамааралын ач холбогдол тэнцүү байвал амжилт олох боломж илүү байдаг.
 22. 22. 4. Сайн нэр дэвшигч, өрсөлдөгчдөдболомж байна уу?• Найдвар төрүүлсэн түншүүд хамтран ажиллахад таатай биш байж болох юм эсвэл аль хэдий нь бусад байгууллагуудыг оролцуулсан байж болох юм.
 23. 23. 5.Манай соёлд таарсан харилцаа байнауу?• Түншүүдийн корпорацийн соёл нь түншийн харилцаанд хялбархан зохицуулж болдог байх ёстой. Энэ асуудал нь бизнесийн үйл ажиллагаанд онцгой чухал ба эн тэргүүний зорилтуудад тохирохоор байх ёстой.
 24. 24. • Түншүүдийн чадвартай холбоотой асуултыг товчхон, хурдан авч хэлэлцдэг байх хэрэгтэй. Энэ нь байгууллага хоорондын чадварын ялгаа, чадамжид найдах байгууллагуудын хоорондын харилцааны стратегийн үр ашигтай үйл ажиллагаанд тэр чадварыг тод тодорхой тохируулж байх шаардлагатай
 25. 25. Байгууллагын харилцааны хэлбэрүүд:• Нийлүүлэгч харилцагчид – Бараа нийлүүлэгч – Үйлчилгээ нийлүүлэгч• Латерал харилцагчид – Өрсөлдөгчид – Ашгийн бус байгууллагууд – Засгийн газар• Худалдан авагч харилцагчид – Зуучлагч хэрэглэгчид – Эцсийн хэрэглэгчид• Дотоод түншүүд – Бизнес нэгжүүд - цех, тасгууд – Ажилчид
 26. 26. Байгууллага хоорондын харилцааны үрашгийг хөгжүүлэхийн тулд дараахасуудлуудыг сайтар судлан тодорхойлоххэрэгтэй:• Харилцааны зорилго• Харилцааны менежментийн удирдамж• Түншийн чадвар• Хяналт ба үнэлгээг сайжруулах
 27. 27. Харилцааны зорилго:• Шинэ технологи хүлээн авах чадамжийг тодорхойлох• Шинэ зах зээлийг бий болгох ба зах зээлийн байршлийг бүрдүүлэх• Зах зээлийн стратегийг сонгох• Бүтцийг шинэчлэх ба зардал бууруулах стратеги
 28. 28. Харилцааны менежментийн удирдамж:• Төлөвлөлт• Итгэл үнэмшил ба өөрийн сонирхол• Зөрчилүүд• Тэргүүлэх бүтэц• Уян хатан байдал• Соёлын ялгаа• Технологи шилжүүлэлт• Түншүүдийн давуу талаас суралцах
 29. 29. Байгууллага хоорондын глобалхарилцаан дахь глобал зах зээлийнөөрчлөлтөнд байгууллагын дараах 2хэлбэрийг чухалчлан авч үздэг:• Корпорацийн сүлжээ• Худалдааны компаниуд
 30. 30. Хувийн үйлдвэрүүд ба Засгийн газрынхоорондын харилцааны 3 хэлбэр ньзасгийн газрын стратегийн үүрэгийгилэрхийлдэг:• Ганц үндэсний түнш• Олон үндэстний түнш• Засгийн газрын корпораци, засгийн газрын хууль, тогтоомж
 31. 31. Анхаарал тавьсанд баярлалаа -

×