Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах

3,162 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах

  1. 1. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí õºãæëèéí õàíäëàãàä àæèãëàãäàæ áàéãàà íýã ãîë øèíæáîë àñàð òîì õýìæýýòýé, ¿ëýìæ íèéëìýë áºãººä òºâºãòýé á¿òýö á¿õèé òîãòîëöîîá¿ðäýæ áàéãàà ÿâäàë þì. Òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë õóðäñàæ äýëõèé äàõèíäãëîáàëü÷ëàë óëàì á¿ð ãàçàð àâ÷, òîãòâîðòîé õºãæëèéí ¿çýë áàðèìòëàë íèéãìèéíàìüäðàëûí õàíäëàãûã òîäîðõîéëîõ áîëîîä áàéíà. Èéì ó÷ðààñ байгууллагын хүнийнөөцөд тогтмол øèíý÷ëýë õèéõ íü äýëõèé íèéòýä òàâèãäàæ áàéãàà ãëîáàëüàñóóäëûí íýã болоод байна. Èéìä áàéãóóëëàãà íü нүний нөөцийн õºãæëèéí ç¿éòîãòîë, øèíý÷ëýëèéí íîìëîëûã òîäîðõîéëæ ò¿¿íä ¿íäýñëýí ñòðàòåãèéíòºëºâëºãººãºº áîëîâñðóóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÷èãë¿¿ëýõ øààðäëàãà íýí ÷óõëààðòàâèãäààä áàéíà. ¯¿íèéã öîî øèíýýð á¿òýýõã¿é, õàðèí õóðèìòëóóëñàí ìýäëýã,òóðøëàãàäàà òóëãóóðëàõ íü òîäîðõîé. Óã àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý õ¿í, ò¿¿íèéîþóí óõààí, õýðýãöýý ãóðàâûí õºãæëèéí ò¿¿õýí ç¿é òîãòîëä ¿íäýñëýõ õýðýãòýé. Хүний нөөцийн õºãæëèéí ¿çýë ñàíàà íü ýññåíöèàëèçì, ïðîãðåññèâèçì,ðåêîíñòðóêöèîíèçìûí ÷èãëýëýýð ÿâæ õîæèì íü ðåàëèçì, èäåàëèçì, ïðàãìàòèçì,ïðàãìàòèöèçìûí êîíöåïöèä òóëãóóðëàõ áîëñîí. Èíãýõäýý ïåðåíèàëèçì íüðåàëèçìûí, ïðîãðåññèâèçì íü ïðàãìàòèçìûí, ðåêîíñòðóêöèîíèçì íüïðàãìàòèöèçìûí ¿íäýñ áîëæ áàéсан. Öààøèëáàë ðåàëèçì íü àìüäðàëä îíîâ÷òîéõàíäàõ ¿çýë áîäîë òºëºâø¿¿ëýõ, хүнийг õºãæ¿¿ëýõ, á¿õ òàëûí ìýäëýãòýé áîëãîõûã;ïðàãìàòèçì íü íèéãýìä àìüäðàõ àðãà óõààí, àðä÷èëàëûí ¿çýë òºëºâø¿¿ëýõèéã;ïðàãìàòèöèçìûí êîíöåïöè íü íèéãìèéã ººð÷ëºí øèíý÷ëýõ ÷èãëýëýýð òóñ òóñõàíäàæ èðсýн. Øèíý÷ëýãäýæ áóé íèéãýìä ажиллах õ¿íä ìýäýýëýë õ¿ëýýæ àâàõ, ò¿¿íèéãажлын гол àðãà õýðýãñýë áîëãîõ ºíäºð ÷àäâàð øààðäëàãàòàé. Òýãýõýýðáàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ãîë çîðèëãî íü êîìïüþòåðèéí áîëîâñðîë, ìýäýýëýëàøèãëàõ ÷àäâàðààñ ãàäíà áîãèíî õóãàöààíä îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàæ, áóñàäòàéõàìòðàí àæèëëàõ, áóñäûí ñî¸ëûã îéëãîí õ¿íäýòãýæ, íèéãìèéí õóðäàöòà麺ð÷ëºãäºæ áàéãàà øèíý íºõöºëä äàñàí çîõèöîõ çýðýã íèéãìèéí ÷àäâàðóóäûãхүний нөөцдөө òºëºâø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Èéìä áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн õºãæëèéí õýòèéí õàíäëàãà, ò¿¿íäèðýýä¿éä ó÷èð÷ áîëîõ ñààä áýðõøýýëèéã óðüä÷èëàí õàðàõ çîðèëãîîð áàéãóóëëàãûí
  2. 2. хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºãººã ìàø íàðèéí ñóäàëãàà øèíæèëãýýíä¿íäýñëýí áîëîâñðóóëàõ øààðäëàãà ç¿é ¸ñîîð òàâèãäàæ áàéíà. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí óäèðäëàãà íü òóõàéí байгууллагынýðõýì çîðèëãî, çîðèëãî, çîðèëòûã çºâ үнэлэн, түүнд нийлүүлэн хүний нөөцийнэрхэм зорилго, зорилго, зорилтыг тордорхойлж, õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìûã îíîâ÷òîéøèéäâýðëýõýä îðøèíî. Çàõ çýýëèéí õàðèëöààíû íºõöºëä байгууллагын хүнийнөөцийн çîðèëãî, ñòðàòåãèéã çºâ òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ íü хөдөлмөрийн зах зээл, хүнам зүй, байгууллагад шаардлагатай ìýðãýæèëòíèé ýðýëò õýðýãöýý, түүний хангалт,нийлүүлэлт, их, дээд сургууль болон шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийнхандлагыã ñóäàëæ òîãòîîõ ÿâäàë áºãººä ýíý íü байгууллагын хүний нөөцийнñòðàòåãèéí òºëºâëºëòèéí ÷àäàâõèàñ èõýýõýí õàìààðíà. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн òºëºâëºëò áîë òóõàéí байгууллагын хүнийнөөцийн ýðõýì çîðèëãî, çîðèëãóóääàà ýäèéí çàñãèéí õóâüä õàìãèéí õýìíýëòòýéÿìàð àðãà çàìààð õ¿ðýõ âý ãýäãèéã øèéäâýðëýõ ¿éë ÿâö þì. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºëò ãýäýã íü байгууллагынхүний нөөцийн ñòðàòåãèéã á¿ðä¿¿ëýõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàõ, ò¿¿íèé õýðýãæèëòèéãçîõèîí áàéãóóëàõ, õÿíàõ, ¿ð ä¿íä íü ¿íýëãýý ºãºõ ¿éë àæèëëàãààíû öîãö áàéíà.Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ¿éë àæèëëàãààíû äàðààõ äºðâºí ÷èãëýëýýð øèéäâýðãàðãàõ õýðýãñýë áîëíî. Ñàíõ¿¿, мэргэжил, дадлага туршлага, ажлын Хүний нººöèéí õóâààðèëàëò дизайн, ìýäýýëýë áà үйлдвэрлэлийн òåõíîëîãè, ажлын цаг Ãàäààä îð÷èíä äàñàí байгууллага áà ãàäààä îð÷íû çîõèöîîã õàíãàõàä çîõèöîõ ÷èãëýñýí хүний нөөцийн á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãàà Байгууллагын äîòîîä ñèñòåì¿¿äèéã èíòåãðàö÷ëàõàä íºëººëäºã хүний нөөцийн äàâóó Äîòîîä çîõèöóóëàëò áà ñóë òàëûã õàðãàëçñàí ñòðàòåãèéí ¿éë àæèëëàãàà Хүний нөөцийн сòðàòåãèéг Байгууллагын хүний нөөцийн ººð÷ëºëò, ºñºëò, óðüä÷èëàí õàðàõóé õºãæëèéí õýòèéí òºëºâèéã óðüä÷èëàí õàðàõàä ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãàà
  3. 3. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºãºº áîë хүний нөөцийнçîðèëãî, çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí íýëýýä åðºíõèé õýäèé ÷ áîäèòîéõýðýãæèõ õºòºëáºð þì. Ìýäýýëýëæèæ ãëîáàëü÷ëàãäàæ áàéãàà ºíºº ¿åä áàéãóóëëàãûí хүнийнөөцийн èðýýä¿éí àñóóäàë, áîëîìæóóäûã ïðîãíîç÷ëîõ öîðûí ãàíö àðãà áîë хүнийнөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºãºº юì. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºëòèéí õ¿ðýýíä: à) çîõèîíáàéãóóëàëòòàé õîëáîî á¿õèé õүний íººöèéí õóâààðèëàëò, á) áàéãóóëëàãûíõ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí ¿¿äíýýñ õàíäàõ ¿éë àæèëëàãààíûèë¿¿ òºãñ áîëîâñðîíãóé ñèñòåì áîëîâñðóóëàõ, â) äîòîîä ¿éë àæèëëàãààã ¿ð ä¿íòýéíýãòãýí óÿëäóóëàõûí òóëä ººðèéí байгууллагын хүний нөөцийн äàâóó áîëîí ñóëòàëûã ñòðàòåãèéí ¿¿äíýýñ çºâ ¿íýëæ öýãíýõ, ã) Áîëîâñîí õ¿÷íèéõýý ñýòãýëãýýã ÿàæñèñòåìòýé õºãæ¿¿ëýõèéã óðüä÷èëàí õàðàõ õýðýãòýé áàéäàã. Èéìä áàéãóóëëàãà íü хүний нөөцийн ãàäààä îð÷íû øèíæèëãýý áà ºíãºðñºí¿åèéí хүний нөөцийн ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýí ººðèéí хүний нөөцийнèðýýä¿éí ¿éë àæèëëàãààíû ãîë ÷èãëýëèéã òîäîðõîéëíî. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºëòèéí ¿éë ÿâö äàðààõáàéäàëòàé áàéíà:Байгууллагын хүний нөөцийн хºãæëèéí îð÷íû øèíæèëãýý íü òóõàéí байгууллагынхүний нөөцийн ÷àäâàð, çîðèëãîäîî õ¿ðýõýä ñààä áîëæ áóé õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä, ãàäààääîòîîä îð÷íû ýëåìåíò¿¿äèéí õàðèëöàí íºëººëºë, ò¿¿íèé ýãçýãòýé öýã¿¿äèéãòîäîðõîéëîõ ¿éë ÿâö þì.
  4. 4. Байгууллагын хүний нөөцийн хºãæëèéí оð÷íû øèíæèëãýý íü байгууллагынхүний нөөцийн àæëûí ÷èã ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëîí, ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýã òîãòîîæºãíº. ¯¿íä: 1. Байгууллагын хүний нөөцийн сòðàòåãèéí òºëºâëºëòººð хүний нөөцийн õºãæëèéí ÷èãëýë òîäîðõîéëîãäîæ, ò¿¿íèéã áèåë¿¿ëýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí òîîöîî óëàì ñàéæèðíà. 2. Байгууллагын хүний нөөцийн áîäëîãûí ¿¿äíýýñ àâ÷ ¿çâýë, байгууллага ººðòºº óëàì ñàéí òààëàìæòàé íºõöºë áèé áîëãîíî. 3. Байгууллагын хүний нөөцийн ºíººãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààñ íü àâ÷ ¿çâýë, ìýäýýëëýýð õàíãàãäàõ, àæèë ¿¿ðãèéã óëàì ñàéí áèåë¿¿ëýõ íºõöºë, áîëîìæòîé áîëíî. Байгууллагын хүний нөөцийн îð÷íû øèíæèëãýýãýýð áàéãóóëëàãûí хүнийнөөцийн õºãæëèéí îð÷èíã ñóäëàíà. Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн õºãæëèéíñòðàòåãèéí çîðèëãûí òîãòîëöîî íü: хүний нөөцийн мэдээллийн áààç à) õºäºëìºðèéí øèíæ ÷àíàð á) хүний нөөцийн хөгжлийг îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí ò¿âøèíä õ¿ðãýõ â) õóâààðèëàëòûí õàðèëöàà ä) áîëîâñîí õ¿÷èí å) óëñ òºðèéí òîãòâîðòîé áàéäàë æ) хүний õºãæëèéí îð÷èí (ìåãà, ìàêðî, ìèêðî îð÷èí) Хүний нөөцийн хºãæëèéí îð÷èíã ñóäëàõ ãýäýã íü áàéãóóëëàãûí хүнийнөөцийн õºãæëèéí ÿìàð íýãýí áîëîìæ áîëîí ò¿¿íä ò¿âýã áýðõøýýë áèé áîëãîæáîëîõóéö õ¿÷èí ç¿éëñ¿¿äèéã хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí òºëºâëºãººáîëîâñðóóëàã÷äûí ç¿ãýýñ õÿíàõ ¿éë àæèëëàãàà ìºí. Ýíý íü хүний нөөц îäîî ÿìàðò¿âøèíä áàéãàà, äýýä óäèðäëàãûí òºñººëæ áàéãààãààð хүний нөөц ÿìàð ò¿âøèíäõ¿ðýõ, èéì ò¿âøèíä õ¿ðýõèéí òóëä óäèðäëàãà þó õèéõ âý ãýñýí ãóðâàí àñóóëòàäáîëîìæ áà áýðõøýýëèéí òàëààñ íü õàðèóëò ºãºõºä îðøèíî. Æèøýý íüÕ¿ì¿¿íëýãèéí óõààíû èõ ñóðãóóëèéí äýýä óäèðäëàãûí òºñººëæ áàéãààãààð хүнийнөөцийн хүрэх түвшин нь “глобаль÷лал, мэдээллийн зуунд хөдөлмөрийн захçýýëèéí ñóäàëãàà, ìåíåæìåíòèéí ìýäýýëýë áîëîí ¿íý ºðòãèéí ä¿í øèíæèëãýýíä¿íäýñëýí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íãýýð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð òºëºâëºëò, ýäèéíçàñãèéí øèíý ìåõàíèçì áîëîõ õºòºëáºðèéí ñàíõ¿¿æèëòèéã íýâòð¿¿ëýí îëîí óëñûí
  5. 5. ñòàíäàðòûí ò¿âøèíä ìýðãýæèëòýé áîëîâñîí õ¿÷èí áýëòãýõ, õ¿í ñóäëàë áîëîííèéãìèéí óõààí, õýë ñóäëàë áîëîí ìýäëýãèéí ìåíåæìåíòèéí ñîëáèëöîë äýýðсудалгааны интегратив ÷иглэлийг өргөжүүлэн хөгжүүлж “эталон” сургуулийнò¿âøèíä õ¿ðгýõ хүний нөөцийг бүрдүүлэх ÿâäàë ãýæ òîìú¸îëîí èéì ò¿âøèíäõ¿ðýõèéí òóëä õèéõ хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí øèíý÷ëýëèéí çàãâàðàà äàðààõáàéäëààð òîìú¸îëñîí.կ̯¯ÍËÝÃÈÉÍ ÓÕÀÀÍÛ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ÑÒÐÀÒÅÃÈÉÍØÈÍÝ×ËÝË ÕÈÉÕ ÇÀÃÂÀÐ: Хүний нөөцийн сòðàòåãèéí тºëºâëºëò Хүний нөөцийн сòðàòåãèéí дàõèí èíæåíåð÷ëýë Хүний нөөцийн ¯éë àæèëëàãààíû мýäýýëëèéí äàõèí èíæåíåð÷ëýë çàãâàð÷ëàë

×