Marketing management 6 2010 baiguullagiin hudald avah zan uil

1,835 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing management 6 2010 baiguullagiin hudald avah zan uil

 1. 1. Байгууллагын зах зээл ба худалдан авах зан үйл 6
 2. 2. • ¯éëäâýðийн газрууд, Ẻíèé худалдааны төвүүд, æèæèãëýíãèéí õóäàëäààны газрууд áîëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäàä àëèâàà ç¿éëñèéã õóäàëäàæ áóé ï¿¿ñ¿¿ä íü тэдний õýðýãöýý, шаардлага, íººö боломж, õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààã ã¿éöýòãýõ зарчим, процессыг îéëãîõîä á¿õий л õ¿÷ áîëîëöîîãîî çîðèóëàõ ¸ñòîé.
 3. 3. Ингэхдээ дараах õýä õýäýí онцлогыг çàéëøã¿éõàðãàëçàæ ¿çýõ хэрэгтэй байдаг. ¯¿íä:• Áàéãóóëëàãóóä àøèã, îðëîãоо нэмэгдүүлэх, çàðäëàà áàãàñãàõ, äîòîîä ò¿íø¿¿äèéíхээ õýðýãöýýã õàíãàõ, íèéãэì, ёс зүйн яìàð íýã асуудлыг шийдвэрлэх гýõ çýðýã çîðèëãûн үүднээс áàðàà, ¿éë÷èëãýý худалдан авдаг.• Áàéãóóëëàãûí õýðýãöýýíä çîðèóëàí бараа үйлчилгээ õóäàëäàí àâàõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàõаä ÿíç á¿ðèéí ¿¿ðýã бүхий îëîí òîîíû òºëººëºã÷èä îðîëöäîã ба îëîí ÿíçûí õýìæ¿¿ðýýð õóäàëäàí àâàõ øèéäâýðò õàíääàã.• Тэд ººðèéí áàéãóóëëàãûí àëáàí ¸ñíû заавар, óäèðäàìæийн дагуу тодорхой тоо, õýìæýý õÿçãààð гэх зэрэг áóñàä øààðäëàãóóäûã ìºðäдºг.• Байгууллагын худалдан авагчид íü õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ òóõàé ãýðýýã áàéãóóëàõ çýðýãт äàäëàãàжиж, òóðøëàãàжсан áàéäаг.
 4. 4. Үйлдвэрийн барилга, бàéãóóëàìæ, òîíîãтөхөөрөмж, õàíãàìæèéí ç¿éëñ, àæèëõýðýã÷ ¿éë÷èëãýý, èнæениренг үйлчилгээ,ò¿¿õèé ýäèéí ìàø òîì çàõ çýýëèéã¿éëäâýðèéí ãàçðóóä á¿ðä¿¿ëж байдаг.• Бàéãóóëëàãààñ ¿éëäâýðèéíõýý õýðýãöýýíä çîðèóëæ áàðàà, ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâàõ õýðýãöýý шаардлагыã ìàãàäëàí òîãòîîõ, аль çàõ çýýëýýñ ямар íýðèéí áàðààг, аль áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äээс авахыг ñîíãîõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàõ àæèëëàãààã õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãàà ãýíý.
 5. 5. ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû çàõ çýýë ¿éëäâýðèéí çàõ çýýëèéí òºðºë çóó÷ëàõ óëñûíõóäàëäàà÷äûí áàéãóóëëàãóóäûí çàõ çýýë çàõ çýýë
 6. 6. ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÇÎÐÈÓËÀËÒÒÀÉ ÁÀÐÀÀÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË• ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû çàõ çýýë ãýæ áóñàä õýðýãëýã÷äýä õóäàëäàæ áîðëóóëàõ, ò¿ðýýñëýæ ºãºõ, ýñâýë íèéë¿¿ëýõ àðãààð ¿éëäâýðëýë ÿâóóëàõàä àøèãëàæ áóé áàðàà, ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâ÷ áàéãàà áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñèéí íèéëáýð öîãöñûã õýëíý.
 7. 7. ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû çàõ çýýëíü дараах øèíæ¿¿äèéã àãуулж áàéäàã. – ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû çàõ çýýë äýýð õóäàëäàí àâàã÷èä öººí áàéäàã. – Ýäãýýð öººí òîîíû õóäàëäàí àâàã÷èä íü òîì þì. – Ãàçàð ç¿éí áàéðøëûí õóâüä ýäãýýð õóäàëäàí àâàã÷èä òºâëºð÷ Ẻãíºðñºí áàéíà. – Àæ ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû ýðýëò íü ºðãºí õýðýãëýýíèé áàðààíû ýðýëòýýð òîäîðõîéëîãäîíî. – Àæ ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû ýðýëò îãöîì ºð÷ëºãääºã. – Àæ ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû õóäàëäàí àâàã÷èä íü ìýðãýæñýí àæèëòíóóä áайдаг.
 8. 8. ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààã хóäàëäàí àâàõ ¿éëàæèëëàãààã ã¿éöýòýõ 3 ¿íäñýí õýëáýð байдаг. Øèíý çîðèëòóóäûã ªºð÷ëºëòã¿éãýý𠪺ð÷ëºëòòýéãýýð øèéäâýðëýõ äàâòàí õóäàëäàí äàâòàí õóäàëäàí çîðèëãîòîé àâàõ àæèëëàãàà. àâàõ àæèëëàãàà. õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãàà. Àíõ óäàà áàðàà ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí Энэ нь Õóäàëäàí àâàã÷ àâ÷ áàéãàà ï¿¿ñ¿¿äèéí äàâòàí çàõèàëãà ºìíº øèíý çîðèëò ºãºõ人 ò¿¿íä òàâèãäàæ áàéäàã. Øèíý ººð÷ëºëò¿¿ä çîðèëòûã øèéäýõ îðóóëàõààð õ¿ñýæ áóé çîðèëãîòîé õóäàëäàí Энэ íü õóäàëäàí àâàã÷ òîõèîëäоë. Тухайлбал, àâàõ àæèëëàãàà íü ÿìàð ÷ ººð÷ëºëò áàðàà, ¿íý, õàíãàí õóäàëäààíû õ¿íä, õýö¿¿ îðóóëàõã¿éãýýð äàõèí íèéë¿¿ëýëòèéí áóñàä õýëýëöýýð¿¿äòýé çàõèàëãà õèéõèéã õýëíý. íºõöë¿¿ä, òåõíèêèéí õîëáîîòîé áàéäàã ó÷èð òîäîðõîéëîëò, ýñâýë îëîí êîìïàíèóä ò¿¿íèéã áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äèéí ýðõëýí ÿâóóëàõûí òóëä íýã õýñãèéã ººð÷èëæ ººðñäèéí ñàéí ñîëèõ çýðýã àñóóäàë õóäàëäàà÷äààñ á¿ðäñýí îðäîã áàéíà. çîðèëãî á¿õèé õóäàëäààíû áàãûã áàéãóóëäàã.
 9. 9. Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõ ¿åäõàðãàëçàõ ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñ¿¿ä.• áàðààíû òåõíèêèéí òîäîðõîéëîëò• ¿íèéí çààã õÿçãààð• áýëòãýí íèéë¿¿ëýõ õóãàöàà, íºõöë¿¿ä• òåõíèê ¿éë÷èëãýýíèé íºõöë¿¿ä• òºëáºð, òîîöîîíû íºõöë¿¿ä• çàõèàëãûí õýìæýý• çºâøººð÷ áîëîõóéö (òîõèðîìæòîé) íèéë¿¿ëýã÷èä• “øèëäýã” íèéë¿¿ëýã÷èä çýðãèéã òîäîðõîéëîõ ¸ñòîé.
 10. 10. Àñóóäàë á¿ð äýýð ýíý àæèëëàãààíû ÿâöàäîðîëöîæ áàéãàà òºðºë á¿ðèéí õ¿ì¿¿ñíºëººëºõ áà íýã àæèëëàãààíààñ íºãºº ð¿¿øèëæèõ ¿åä øèéäýõ àñóóäëûí ýðýìáýäàðààëàë ñîëèãäîí ººð÷ëºãääºã.• Õàìãèéí öººí øèéäâýð íü ººð÷ëºëòã¿éãýýð äàâòàí õóäàëäàí àâ÷ áóé õóäàëäàí àâàã÷ íàðò,• õàìãèéí èõ øèéäâýð íü øèíý çîðèëòóóäûã øèéäýõ çîðèëãîòîé õóäàëäàí àâàã÷ íàðò íîîãääîã áàéíà.
 11. 11. • Õóäàëäàí àâàã÷äûí îëîíõè íü ººðèéí àñóóäëûã îëîí óäàà, ñàëàíãèä øèéäâýðëýõ áàéäëààð áóñ, õàðèí íýã óäàà èæ á¿ðýí øèéäýõ àðãà çàìûã èë¿¿ä ¿çäýã áàéíà.• Èéì õàíäëàãûã èæ á¿ðýí õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãàà ãýäýã.• Èæ á¿ðýí õóäàëäàà íü õýðýãëýã÷èéã ººðòºº òàòàõ, òîãòîîí áàðüæ áàéõ çîðèëãîòîé àæ ¿éëäâýðèéí ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãèéí ¿íäñýí ýëåìåíò þì.
 12. 12. Èæ á¿ðýí õóäàëäàà íü õî¸ð õýëáýðòýéáàéäàã.• Íýãä¿ãýýðò, õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ íü õàðèëöàí õîëáîîòîé á¿ëýã áàðààã áîðëóóëàõ ¿åä, æèøýý íü: öàâóóã çºâõºí äàíãààð íü áóñ, ìºí ò¿¿íèéã òýìäýãëýõ, õàòààõ õýðýãñë¿¿äèéí õàìò çàðäàã áàéíà.• Õî¸ðäóãààðò, õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ àæèë õýðãýý òàñðàëòã¿é ÿâóóëàõûí òóëä íººöèéã áèé áîëãîõ, çîõèöóóëàõ ñèñòåì, õóâààðèëàëòûí ñèñòåì, õóäàëäàí àâàã÷èéí õýðýãöýýã õàíãàõ áóñàä àëáàäûã õóäàëäàíà.
 13. 13. ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààãõóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõàä:• öîðûí ãàíö õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷,• эсвэл õýä õýäýí àãåíò,• ýñâýë õóäàëäààíû äýä åðºíõèéëºã÷ººð óäèðäóóëñàí ìàòåðèàë òåõíèêèéí õàíãàìæèéí òîì õýëòýñ оролцоно.
 14. 14. Õóäàëäàí àâàõ òºëºâèéí á¿ðýëäýõ¿¿íäõóäàëäàí àâàõ àñóóäëûã øèéäýõýä ÿìàðíýãýí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãóóäûíá¿õ ãèø¿¿ä îðäîã.Òухайлбал, - áàðààã æèíõýíý õýðýãëýã÷èä,- ò¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä íºëºº á¿õèé ýòãýýä¿¿ä,- õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷èä,- çîõèîí áàéãóóëàã÷èä,- õóäàëäàí àâàõ ìýäýýëýëä õÿíàëò òàâèã÷ íàð áàéíà.
 15. 15. ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíûõóäàëäàã÷ íü:• øèéäâýð ãàðãàõ ¿íäñýí á¿ëýã íü õýíýýñ á¿ðäýõ• ýäãýýð ýòãýýä íü ÿìàð àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä íºëºº ¿ç¿¿ëýõ• òýäíèé õàðüöàíãóé íºëººëëèéí õýìæýý õýð áàéõ• øèéäâýð ãàðãàã÷ á¿ð ¿íýëãýýíèé ÿìàð øàëãóóðûã àøèãëàõ çýðãèéã çààâàë ìàãàäëàí òîãòîîõ ¸ñòîé.
 16. 16. Õ¯ÐÝÝËÝÍ ÁÀÉÃÀÀ Õ¯×ÈÍ Ç¯ÉËÑ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÎÍÖËÎà ØÈÍÆÈÉÍ Õ¯×ÈÍ- Àíõäàã÷ ýðýëòèéí ò¿âøèí ǯÉËÑ- Ýäèéí çàñãèéí õýòèéí òºëºâ - Áàéãóóëëàãûí çîðèëò- Çýýë àâàõ ¿íý, ºðòºã - Óäèðäëàãûí àæëûí àðãà áàðèë- Ìàòåðèàë, òåõíèêèéí õàíãàìæèéí íºõöë¿¿ä - Çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö- Øèíæëýõ óõààí òåõíèêèéí äýâø-ëèéí õóðäàö - Äîòîîä çîõèîí áàéãóóëàëòûí ñèñòåì¿¿ä- ¯éëäâýðèéí ýçíèé ¿éë àæèëëà-ãààãçîõèöóóëàõ - Áàéãóóëëàãûí äîòîîä ñî¸ë- Óëñ òºðèéí áàéäàë, ÷èãëýë- ªðñºëäºã÷èéí ¿éë àæèëëàãàà ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðàà õóäàëäàí àâàã÷äàä íºëººëөõ хүчин зүйлс: ÕÓÂÜ Õ¯Í ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ ÕÀÐÈËÖÀÀÍÛ Õ¯×ÈÍ Ç¯ÉËÑ Õ¯ÍÈÉ ÕÓÂÈÉÍ ÎÍÖËÎà ÁÀÉÄËÛÍ Õ¯×ÈÍ Ç¯ÉËÑ- Á¿ðýí ýðõò áàéäàë - Íàñ- Ýðõ ç¿éí áàéäàë - Îðëîãûí ò¿âøèí- Áóñäûí îðîíä ººðèé㺺 òàâüæ øèéäâýðãàðãàõ ÷àäâàð - Áîëîâñðîë- Ñýíõð¿¿ëýí îéëãóóëàõ ÷àäâàð - Àëáàí òóøààë- Áàãààð àæèëëàõ ÷àäâàð - Õóâèéí îíöëîã- ªºðèé㺺 èëýðõèéëýõ ÷àäâàð - Àç òóðøèí ¿çýõýä áýëýí áàéõ áàéäàë- Ìàíëàéëàõ, øèéäâýð ãàðãàõ ÷àäâàð
 17. 17. Үйлдвэрлэлийн зах зээл ба түүний үндсэн шинжүүд• 1. Уламжлалт эрэлтийн шинэ чанар• 2. Худалдааны тухай шийдвэр гаргадаг худалдааны бие даасан төвүүд• 3. Дараах төрлийн худалдааг хэрэглэнэ:• А) Шууд худалдаа;• В) Биечилсэн буюу угтвар худалдаа;• С) Лизинг
 18. 18. Худалдааг явуулах нөхцлийн үндсэн хэлбэрүүд• 1. Энгийн давтан худалдаа• 2. том биш судалгаа явуулах шаардлагаар давтан худалдааг өөрчлөх• 3. Чухал судалгаа явуулах шаардлага бүхий шинэ худалдаа
 19. 19. Байгууллагын бараа худалдан авах процессын ерөнхий загвар Байгууллагын Худалдааг санаачлах худалдан авагчын Үнэлгээний шалгуур тодорхойлох хүчин зүйлс: 1) хэрэгцээ Мэдээлэл хайх 2)Худалдааны төв Түнш байгууллагын дэхь бүрэлдэхүүн Боломжит түншийн жагсаалт хүчин зүйлс: ба хуваарилалтын гаргах 1) Барааны шинж үүрэг 2) үнэ Нийлүүлэгч түншийг үнэлэх 3) Худалдааны газар ба цаг Байгууллагын Түнштэй гэрээ байгуулах 4) Барааны тайлбар худалдан авагч 5) мэдээлэл хангамжийн Түншийг сонгох 6) урамшуулал сэтгэл ханамж 7) үйлчилгээ ба шинж чанар Худалдан авах тийм үгүй ханамж ?Боломжит түншийн жагсаалтад Тогтоосон жагсаалтаас үлдсэн худалдагч хасагдсан худалдагч
 20. 20. Байгууллагын барааг давтан худалдан авах процессийн загварБайгууллагын Худалдааг санаачлах Түнш байгууллагынхудалдан авагч- хүчин зүйлс:ийн хүчин зүйл: 1) Барааны шинж Нийлүүлэгч түншийг үнэлэх1) хэрэгцээ 2) үнэ2) Тогтоосон жаг- 3) Худалдааны газарсаалтад байгаа ба цагболомжит түншүүд Түнштэй гэрээ байгуулах 4) урамшуулал 5) Үйлчилгээ Түншээ сонгох Байгууллагын худалдан авагч Худалдан авалт ба үр дүнгийн хангамжийн үнэлгээ сэтгэл ханамж үгүй ба шинж чанар Ханамж ? тийм Боломжит түншийн жагсаалтад Тогтоосон жагсаалтаас үлдсэн худалдагч хасагдсан худалдагч
 21. 21. Түншийг сонгохшинж чанар Маш муу Дунд Сайн онц муу зэрэгТүнш (1) (2) 3 (4) (5)Үнийн өрсөлдөх чадвар хБарааны чанар банайдвартай байдал хТехникийн үйлчилгээггүйцэтгэх чадвар хТүншийн цаг тухайд ньгүйцэтгэх чадвар хХудалдаанытөлөөлөгчдийн ажлын хчанарХэрэглэгчдийншаардлагыг биелүүлэх х Нэр хүнд хРейтингийн дундаж оноо – 4,29
 22. 22. ÇÓÓ×ËÀÕ ÕÓÄÀËÄÀÀ×ÄÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝË• Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷äûí çýõ çýýë ãýäýã íü áàðààã äàìæóóëàí õóäàëäààëàõûí òóëä худалдан авдаг, ýñâýë òýäãýýðèéã ººðòºº àøèãòàé áàéäëààð áóñàä õýðýãëýã÷äýä ò¿ðýýñëýдэг áàéãóóëëàãа, õ¿ì¿¿ñийí íèéëáýð öîãöîñ þì.• Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷äûí çàõ çýýë íü Ẻíèé õóäàëäààíû ï¿¿ñ¿¿ä, æèæèãëýíãèéí õóäàëäààíû ï¿¿ñ¿¿äèéã ººðòºº багтаадаг.
 23. 23. Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷èä íü äàìæóóëàíáîðëóóëàõûí òóëä áàðààã õóäàëäàí àâàõààñãàäíà ººðñäèéí õóâèéí ¿éëäâýð¿¿äèéíòàñðàëòã¿é, æèãä àæèëëàõàä øààðäàãäàõ áàðàà,¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâäàã.• ¯éëäâýðëýã÷èéí õóâüä ººðòºº çîðèóëæ õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãààã çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷èä ã¿éöýòãýíý.• Çóó÷ëаã÷-õóäàëäàà÷èä ¿éëäâýðëýã÷äýýñ øóóä ýöñèéí õýðýãëýã÷äýä õóäàëäààëæ áóé öººí òºðëèéí áàðààíààñ ãàäíà äàìæóóëàí áîðëóóëàõ îëîí òºðëèéí áàðààòàé õîëáîîòîé áàéäàã.
 24. 24. Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷èä íü ÿìàð íèéë¿¿ëýã÷äýýñ,ÿìàð ¿íýýð, ÿìàð íºõöºëä áàðààã õóäàëäàíàâàõ òàëààð ñîíãîëò õèéдэг.• Мөн áàðààíû ÿìàð íýð òºð뺺ð äàãíàõ òóõàé øèéäâýðèéã ãàðãàна.• Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷дын õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàлтанд îð÷èí, нөхцөл байдал, áàéãóóëëàãûí îíöëîã, õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðüöàà, õ¿íèé õóâèéí îíöëîã çýðýã хүчин ç¿éëñ¿¿ä íºëººëíº.• Øèíý áàðààíû õóâüä çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷ íàð àæ ¿éëäâýðèéí çîðèóëàëòòàé áàðààíû õóäàëäàí àâàã÷èéí íýãýí àäèë õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãààã á¿õýíä íü õèéíý.
 25. 25. • Ñòàíäàðòàä òîõèðñîí áàðààíû òóõàéä ãýâýë òýäýíä íººö áàðàãäñàí ¿åä äàðààãèéí ýýëæèò äàâòàí çàõèàëãûã îëãîäîã.• Çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷äûí òààëàëä íºõöºë áàéäàë, áàðàà ¿éë÷èëãýýãýýðýý íèéöýæ ÷àäàõ òèéì áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷òýé çóó÷ëàõ õóäàëäàà÷èä çàõèàëãà õèéäýã.
 26. 26. ÓËÑÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝË• Óëñûí áàéãóóëëàãóóäûí çàõ çýýë ãýäýã нь òºðèéí ¿íäñýí ¿¿ðã¿¿äèéã áèåë¿¿ëýõýä çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áàðààã õóäàëäàí болон ò¿ðýýñëýí àâäàã çàñãèéí ãàçаð, îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãóóäààñ á¿ðäýíý.• Íèéò óëñûí õýìæýýíä çàñãèéí ãàçàð õàìãèéí òîì õýðýãëýã÷ íü áîëдог.
 27. 27. Óëñûí áàéãóóëëàãûã òºëººëñºí õóäàëäàí àâàã÷íü õóäàëäàí àâàõ дараах øèéäâýð¿¿äèéããàðãàäàã.• Áàðààã õààíààñ, ÿìàð ¿íýýð, èõ õýìæýýãýýð îëæ áîëîõ• Ò¿¿íòýé õàìò ÿìàð ¿éë÷èëãýýã ÿâóóëæ áîëîõ.• Òýãýõäýý àëáàí òàòâàð òºëºã÷äèéí çàðäëûã òóéëûí èõ áàãàñãàõ áîëîìæèéã õàðãàëçàí ¿çäýã.• Åð íü óëñûí õóäàëäàí àâàã÷èä íü óðüä÷èëàí çàðëàñàí ýðýëò øààðäëàãûã õàíãàñàí, õàìãèéí äîîãóóð ¿íýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýã ñàíàë áîëãîæ áàéäàã õóäàëäàà÷äûã ýðõýìëýí õ¿íäýëäýã áàéíà.
 28. 28. Óëñûí áàéãóóëëàãûí õóäàëäàí àâàõøèéäâýðèéã ãàðãàõàä дараахáàéãóóëëàãóóä оролцдог.¯¿íä:• ßàì, тамгын газрууд,• óäèðäàõ ãàçàð (íèéòèéí çîðèóëàëòòàé àëáàäûí óäèðäàõ ãàçàð),• төрийн байгууллагын àãåíòëàãууд îðíî.
 29. 29. Îëîí àëáàí áàéãóóëëàãóóä ººðèéí õýðýãöýýòç¿éëñèéí èõýíõèéã, ÿëàíãóÿà àæ ¿éëäâýðèéíçîðèóëàëòòàé áàðàà áîëîí òóñãàé çîðèóëàëòûíòîíîã òºõººðºìæèéã áèåý äààí õóäàëäàí àâàõàæëûã çîõèîí áàéãóóëäàã• Ýíý õóãàöààíä íèéòèéí çîðèóëàëòòàé àëáàäûí èðãýíèé ñàëáàðò áàéíãà õýðýãëýãääýã (àëáàí òàñàëãààíû òàâèëãà, àëáàíû çîðèóëàëòòàé òîíîã òºõººðºìæ, òýýâðèéí õýðýãñýë, øàòàõóóí ãýõ ìýò) áàðààã òºâëºð¿¿ëýí õóäàëäàí àâàõ, áóñàä àëáàí áàéãóóëëàãóóäàä õóäàëäàí àâàõ òóõàé çàãâàð÷èëñàí æóðìûã áîëîâñðóóëàõàä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý.
 30. 30. Óëñûí áàéãóóëëàãûí õóäàëäàí àâàã÷ íàðòíºëººëөõ хүчин зүйлс:• îð÷èí òîéðíû áàéäàë,• áàéãóóëëàãûí îíöëîã,• õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðüöàà,• õ¿íèé õóâèéí îíöëîã øèíæ çýðýã õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä íºëººëíº.
 31. 31. Óëñûí áàéãóóëëàãûí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíûÿëãàãäàõ îíöëîã øèíæ íü íèéãìèéí ÿíç á¿ðèéí á¿ëã¿¿äò¿¿íèéã àíõààðàëòàé àæèãëàæ áàéäàãò îðøèíî.• Аæèãëàã÷äûí íýã íü төрийн өмчийн хороо, сангийн яам, õóâèéí бүлгүүд бîëîí ТББ-ууд àíõààðàëòàé àæèæ áàéäàã.• Íèéãìèéí òàëààñ çàðäëûí òóõàé àñóóäëûã õÿíàæ ø¿¿ìæèëæ áàéäàã áîëîõîîð çàñãèéí ãàçðûí áàéãóóëëàãóóä áè÷èã, öààñíû àæèëä èõ öàã ãàðãàõàä õ¿ðäýã.• Õóäàëäàí àâàõàà çºâøººðºõèéí ºìíº í¿ñýð îëîí áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã áè÷èæ áºãëºõ øààðäëàãàòàé.• Õ¿íä ñóðòëûí ò¿âøèí ºíäºð áàéõ áà çàõ çýýëèéí àæèëòíóóäàä çàõèðãààíû ÷èðýãäëèéã àëü áîëîõ ò¿ðãýí äàâæ òóóëàõ àðãà çàìûã èëð¿¿ëýõ íü ÷óõàë þì.
 32. 32. • Çàñãèéí ãàçðûí õóäàëäàí àâàõ ¿éë ÿâöàä ýäèéí çàñãèéí áóñ øèíæòýé õ¿÷èí ç¿éëñèéí à÷ õîëáîãäîë èë¿¿ ºñ÷ áàéíà.• Îëîí òîõèîëäîëä óëñûí õóäàëäàí àâàã÷äàä æèæèã ï¿¿ñ¿¿ä, áàãà ÿñòíû òºëººëºã÷äèéí ¿éëäâýð¿¿ä, áàñ àðüñ ºíãº, õ¿éñ, íàñààð ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ ÿâäëûã ¿ë òýâ÷èã÷ ï¿¿ñ¿¿äèéã äýìæèæ òóñëàõ õ¿ñýëòèéã õàðãàëçàí ¿çýõýä õ¿ðäýã.• Çàñãèéí ãàçðûí ãýðýýíèé òºëºº òýìöýë õèéõ îðîëäëîãî ç¿éä íèéöýæ áàéãàà òóõàé àñóóäëûã øèéäýõ ¿åä áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷ íü ýäãýýð õ¿÷èí ç¿éëñèéã àíõààðàëäàà àâàõ õýðýãòýé.
 33. 33. Óëñûí áàéãóóëëàãóóäын õóäàëäàí àâàõøèéäâýр тодорхой дагаж мөрдөх журмындагуу хийгддаг.• Óëñûí àëáàí áàéãóóëëàãóóä áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äýä ººðñäèéí õýðýãöýý, øààðäëàãà, õóäàëäàí àâàõ æóðìûí îíöëîãèéí òóõàé ìýäýýëëèéã òàðààí ò¿ãýýдэг.• Çàñãèéí ãàçðûí áàéãóóëëàãóóä íü ò¿íøýý èëð¿¿ëýõèéí íýãýí àäèë øèíý áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äèéã òàòàí îðîëöóóëàõûã ñîíèðõäîã.
 34. 34. Óëñûí õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãààíü õî¸ð ¿íäñýí àðãà çàìààðõýðýãæèíý.¯¿íä:• íýýëòòýé õóäàëäààíû àðãà• õýëýëöýýðèéí ¿ð ä¿íãýýð áàéãóóëàãäàæ áóé ãýðýýíèé àðãà
 35. 35. Íýýëòòýé õóäàëäààíû àðãûã õýðýãëýõ ¿åä óëñûíõóäàëäàí àâàõ áàéãóóëëàãà íü ìýðãýæëèéí áýëòãýííèéë¿¿ëýã÷äýýñ íàðèéí нÿãò òîäîðõîéëîãäñîí áàðààãíèéë¿¿ëýõ õ¿ñýëòèéã íü àñóóæ ëàâëàõ, õàìãèéí õÿìä¿íèéã õýëæ áàéãàà õ¿íä ãýðýý õèéõ ýðõèéã îëãîäîãáàéíà.• Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷ íü òàâèãäàæ áóé òåõíèêèéí øààðäëàãûã áèåë¿¿ëæ ÷àäàõ, ýñýõ, ò¿¿íä íèéë¿¿ëýëòèéí áóñàä íºõöë¿¿ä òîõèðîõ, ýñýõèéã áîäîëöîõ ¸ñòîé.• Óëñûí õóäàëäàí àâàõ áàéãóóëëàãà “ÿëàã÷äàä á¿õíèéã“ ãýñýí çàð÷ìûí äàãóó õàìãèéí äîîãóóð ¿íý äóóäñàí ãýðýýíä îðîëöîã÷ õóäàëäàà÷èíä ãýðýýíèé ýðõèéã îëãîõ ¿¿ðýãòýé.• Çàðèì ¿åä áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí ñàéí ÷àíàðûí áàðàà ýñâýë, ò¿¿íèé íýð àëäðûã õàðãàëçàí áàðààã ãýðýýëýõ áîëîëöîî îëãîæ áàéäàã.
 36. 36. Õýëýëöýýðèéí ¿ð ä¿íã õàðãàëçàí ãýðýýíèéàðãûã àøèãëàõäàà óëñûí áàéãóóëëàãà íýã áóþóõýä õýäýí ï¿¿ñ¿¿äòýé àæèëëàæ, õàìòðàíçºâøººðºëöñºí áàéäàëä òýäíèé íýãòýé íü ãýðýýáàéãóóëàõ øóóä õýëýëöýýðèéã õèéíý.• Ýíý àðãûã þóíû ò¿ð¿¿íä íèëýýä èõ çàðäàëòàé, àþóëä (òóëãàìäñàí õýö¿¿ áàéäàë) îðîõ áîëîìæ èõòýé, õ¿íä òºñºëò àæëûí ¿åä, ýñâýë õ¿ðýëöýõ¿éö íºëºº á¿õèé ºðñºë人íã¿é òîõèîëäîëä õýðýãëýíý.• Èéì ãýðýýã õèéæ ã¿éöýòãýõ íü áàéíãûí õÿíàëòàíä ÿâàãäàõ áà õàðèí áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí õýìýýñ õýòýðñýí àøèã îëñîí òîõèîëäîëä ãýðýýã äàõèí õÿíàí ¿çýæ áîëíî.
 37. 37. Óëñûí áàéãóóëëàãóóäàä íèéë¿¿ëýëòèéã ÿâóóëæ áóéï¿¿ñ¿¿ä íü õýä õýäýí øàëòãààíû óëìààñ ººðèéí ¿éëàæèëëàãààíäàà ìàðêåòèíãèéí çàð÷ìóóäûãõýðýãëýäýãã¿é.Үүнд:• Óëñûí çàðäëûí íèéò õýìæýýã ñîíãîãäñîí àëáàí òóøààëòíóóä òîäîðõîéëæ áàéäàã.• Óëñûí áàéãóóëëàãûí õóäàëäàí àâàõ áîäëîãî íü ¿íèéí àñóóäàëä àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýõ áà ýíý íü áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äèéã ¿éëäâýðëýëèéí çàðäëûã áàãàñãàõ ¿¿äíýýñ òåõíîëîãè àæèëëàãààíä ¿ëýìæ èõ ÷àðìàéëò ãàðãàõàä àëáàäíà.• Íýãýíò áàðààíû îíöëîã øèíæ¿¿ä íü ò¿¿íèé òåõíèêèéí øààðäëàãóóä äýýð äýëãýðýíã¿é òîäîðõîéëîãäñîí áàéãàà òóë áàðààíû ÿëãàâàðò áàéäàë íü ìàðêåòèíãèéí õ¿÷èí ç¿éë áèø áàéíà ãýñýí ¿ã þì.• Õàðèí íýýëòòýé õóäàëäààíû ¿åä çàðëàë ÷èìýãëýë ÷ ãýñýí, õóâèàðàà áîðëóóëàõ àðãà ÷ ãýñýí íýã àäèë îíöãîé à÷ õîëáîãäîëã¿é.
 38. 38. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×