Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ

 1. 1. Ερζχκειον
 2. 2. Οικοδομικθκε μεταξφ των ετϊν 421- 406 π.Χ Το Ερζχκειο, κομψό οικοδόμθμα με ιδιαίτεροχαρακτιρα και αρχιτεκτονικιμορφι, βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά του βράχου τθσ Ακρόπολθσ .
 3. 3. Κατά τθ μυκολογία ςτο ςθμείο αυτό ζγινε θ φιλονικία τθσ Ακθνάσ και του Ποςειδϊνα για τθν κυριαρχία τθσ πόλθσ. Ο κεόσ τθσ κάλαςςασ χτφπθςε το βράχο με τθν τρίαινα και ξεπιδθςε καλαςςινό νερό. Με τθ ςειρά τθσ θ Ακθνά χτφπθςε με το δόρυ τθσ και φφτρωςε θ ελιά. Οι κεοί που ιταν κριτζσ ζδωςαν τθ νίκθ ςτθν Ακθνά. Οι Ακθναίοι κζλοντασ να Στο ςθμείο αυτό κατά τθ Αντικατζςτθςε τον ςυμβιβάςουν τουσ δφο κεοφσ μυκολογία είχε τθν κατοικία προθγοφμενο ναό, που τουσ αφιζρωςαν από ζνα ιερό του ο βαςιλιάσ Ερεχκζασ, που βριςκόταν λίγο πιο κάτω από τθν ίδια ςτζγθ . Ζτςι αργότερα ταυτίςτθκε με τον νότια και ιταν χτίςτθκε το πιο ιδιόμορφο από Ποςειδϊνα. Γι’ αυτό και ο αφιερωμζνοσ ςτθντα οικοδομιματα τθσ Ακρόπολθσ ναόσ πιρε το όνομά του από Ακθνά Πολιάδα, το από άποψθ αρχιτεκτονικοφ το μυκολογικό αυτό βαςιλιά λεγόμενο «Αρχαίο ςχεδίου. τθσ Ακινασ ναό».
 4. 4. Ο Ποςειδϊνασ και θ Ακθνά
 5. 5. Το οικοδόμθμα ζχει καταςκευαςκεί από πεντελικό μάρμαρο .Η ιδιόρρυκμθ μορφι του οφείλεται εν μζρει ςτθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ, που είναικατά 3 μ. ψθλότερο ςτο ανατολικό μζροσ .Αλλά και ςτισ δφο κφριεσ λατρείεσ, που ζπρεπε να ςτεγάςει ςε δφοδιαφορετικοφσ χϊρουσ .Ο πρϊτοσ ιταν αφιερωμζνοσ ςτθν Ακθνά Πολιάδα και καταλαμβάνει το ανατολικό τμιματου κτθρίου.Ενϊ ςτο δυτικό τμιμα, που βριςκόταν ςε χαμθλότερο επίπεδο, λατρευόταν οΠοςειδϊνασ-Ερεχκζασ .
 6. 6. Εςωτερικά ο ναόσ ιταν χωριςμζνοσ ςε δφο μζρθ. Το ανατολικό μζροσ προσ τθν πρόςοψθ ιταν τθσ Ακθνάσ, το άλλο του Ποςειδϊνα.• Στο ιερό τθσ Ακθνάσ βριςκόταν το ξόανό τθσ, ζνα άγαλμά τθσ δθλαδι καταςκευαςμζνο από ξφλο ελιάσ, για το οποίο πίςτευαν ότι είχε πζςει από τον ουρανό.• Στο δυτικό τμιμα που ανικε ςτον Ποςειδϊνα, βριςκόταν ςε χαμθλότερο επίπεδο και επίςθσ ςτο πλακόςτρωτο τθσ ςτοάσ που ςχθματίηει το πρόπυλο υπάρχουν, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ, τα ίχνθ τθσ τρίαινασ με τθν οποία ο Ποςειδϊνασ χτφπθςε τθ γθ και ζκανε να αναβλφςει θ πθγι με το αλμυρό νερό.
 7. 7. Δυτικό τμιμα Ερεχκείου Ανατολικό τμιμα Ερεχκείου
 8. 8. Καρυάτιδεσ Το πιο γνωςτό όμωσ μζροστου είναι θ «Πρόςταςισ των Κορϊν», οι περίφθμεσ Καρυάτιδεσ.Πρόκειται για ζναςκεπαςτό μπαλκόνι, τουοποίου θ ςτζγθ ςτθρίηεταιόχι ςε κίονεσ, αλλά ςε ζξιαγάλματα Κορϊνεξαιρετικισ τζχνθσ. Ονομάςκθκαν Καρυάτιδεσ επειδι ςχετίςκθκαν με τισ κοπζλεσ από τισ Καρυζσ τθσ Λακωνίασ, που χόρευαν ζνα χορό προσ τιμιν τθσ κεάσ Αρτζμθσ. Φιλοτεχνικθκαν από το γλφπτθ Αλκαμζνθ ι, ςφμφωνα με άλλουσ, από το γλφπτθ Καλλίμαχο.
 9. 9. • Τα πζντε αγάλματα των Καρυάτιδων βρίςκονται ςιμερα ςτο Μουςείο Ακροπόλεωσ και το ζκτο ςτο Βρετανικό Μουςείο, ενϊ ςτθ κζςθ τουσ ζχουν τοποκετθκεί αντίγραφα από χυτό υλικό.
 10. 10. Η ιςτορικι πορεία του Ερζχκειου• Τον 1ο αι. π.Χ. το μνθμείο κάθκε κατά τθ διάρκεια βαρβαρικϊν επιδρομϊν και υπζςτθ μικρζσ επιςκευζσ και τροποποιιςεισ.• Κατά τουσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ χρόνουσ μετατράπθκε ςε εκκλθςία τθσ Παναγίασ ,• Τθν εποχι τθσ Φραγκοκρατίασ (1204-1456) χρθςιμοποιικθκε ωσ παλάτι• και κατά τθν Τουρκοκρατία (1456-1833) φιλοξζνθςε το χαρζμι του Τοφρκου φροφραρχου.• Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, μία από τισ Καρυάτιδεσ και ζνασ κίονασ αποςπάςκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ διαρπαγισ των μαρμάρων του Παρκενϊνα από το λόρδο Ζλγιν .• το 1827, ςτθ διάρκεια του απελευκερωτικοφ αγϊνα των Ελλινων, το κτιριο ανατινάχκθκε από τουρκικι οβίδα
 11. 11. • Προςπάκειεσ για τθν αποκατάςταςθ του μνθμείου ζγιναν αμζςωσ μετά τθν απελευκζρωςθ. Το Ερζχκειο είναι το πρϊτο από τα μνθμεία τθσ Ακρόπολθσ, του οποίου ολοκλθρϊκθκε θ αναςτιλωςθ κατά τθ διάρκεια των ετϊν 1979-1987, ςτο πλαίςιο των αναςτθλωτικϊν εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτο χϊρο τθσ Ακρόπολθσ.
 12. 12. Πθγζσ• 1. http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=973• 2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8 5%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82

Views

Total views

1,579

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

633

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×