25 Japan

2,367 views

Published on

 • Be the first to comment

25 Japan

 1. 3. Katsushika Hokusai
 2. 5. Sesshu – Muromachi Period
 3. 6. A Ikkyu Abjure Evil Practice That Which Is Good
 4. 7. Rock garden, Ryoan-Ji, Kyoto
 5. 8. Himeji Castle – Momoyama Period
 6. 9. Kano Eitoku
 7. 10. Sen no Rikyu
 8. 11. Hon’ami Koetsu
 9. 17. the Matsushima screens Rimpa School
 10. 18. Tawaraya Sotatsu
 11. 21. Uragami Gyokudo Nanga School
 12. 22. Hasegawa Tohaku
 13. 23. Hakuin Ekaku
 14. 24. Shen Zhou Hakuin Ekaku
 15. 26. Sengai Gibon
 16. 28. Maruyama Okyo
 17. 29. Nagasawa Rosetsu
 18. 33. Katsukawa Shunsho
 19. 36. Katsushika Hokusai
 20. 37. Utagawa Kuniyoshi
 21. 39. Suzuki Harunobu
 22. 42. Totoya Hokkei
 23. 43. Utagawa Hiroshige
 24. 44. Kitagawa Utamaro
 25. 46. Miyashita Zenji
 26. 48. Chuichi Fujii
 27. 49. Takashi Murakami

×