PAT Explorador Andrés

831 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
831
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
314
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAT Explorador Andrés

 1. 1. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 46017602 CEIP EXPLORADOR ANDRÉS Aprovat pel Consell Escolar el 13 d’abril de 2011
 2. 2. 22 ÍNDEX 1. MARC LEGISLATIU............................................................................................... 3 2. JUSTIFICACIÓ........................................................................................................ 8 3. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. ........................................................................... 10 3.1. OBJECTIUS. .................................................................................................. 10 3.2. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ......................................................................... 10 4. L'ACCIÓ TUTORIAL............................................................................................ 12 4.1. OBJECTIUS. .................................................................................................. 12 4.2. FUNCIONS DEL TUTOR. ........................................................................... 13 4.2.1. EN RELACIÓ AMB L'ALUMNAT....................................................... 13 4.2.2. EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA....................................................... 14 4.2.3. EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT.......................................... 14 4.3. ACCIÓ TUTORIAL I COMPETÈNCIES................................................... 15 4.3.1. EDUCACIÓ INFANTIL........................................................................ 15 4.3.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA....................................................................... 16 4.4. ACTUACIONS. .............................................................................................. 19 4.4.1. ETAPA INFANTIL................................................................................. 19 .4.4.2. ETAPA PRIMÀRIA. ............................................................................. 23 5. AVALUACIÓ........................................................................................................... 27 5.1. OBJECTIUS. .................................................................................................. 27 5.2. CARACTERÍSTIQUES................................................................................. 27 5.3. ASPECTES A AVALUAR. INDICADORS. .............................................. 28 6. ANNEXES............................................................................................................... 30 6.1. ANNEX 1. INDICADORS DE COMPETÈNCIES. ................................. 30 6.2. ANNEX 2. INDICADORS D’ACTUACIONS. ......................................... 33 6.3. ANNEX 3. INDICADORS DE L’AVALUACIÓ DEL PAT..................... 36 6.4. ANNEX 4. PROPOSTA DE PUNTS A TRACTAR EN LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES. ............................................................................................ 38
 3. 3. 33 1. MARC LEGISLATIU. • Reial Decret 82/1996 de 26 de gener pel que s’aprova el Reglament Orgànic de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col legis d’Educació Primària (BOE de 20-02-96), que després es concretarà en la Comunitat Valenciana en el Decret 233/1997. • Decreto 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel que s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Educació Infantil i dels Col legis d’Educació Primària. (DOGV de 08-09-97) o Títol IV, capítol III, l’article 83 assenyala, entre altres, aquesta atribució a la comissió de coordinació pedagògica: “Coordinar les activitats d’orientació dirigides a l’alumnat del centre”. o Títol IV, capítol IV, article 84: “1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formarà part de la funció docent. 2. Cada grup d’alumnes tindrà un professor o professora tutor. Podrà ser professor o professora tutor qui impartisca diverses àrees del currículum. 3. El professor o professora tutor serà designat pel director o directora, a proposta del cap o de la cap d’estudis, d’acord amb els criteris establits pel claustre.” o Títol IV, capítol IV, article 85: “Els professors tutors exerciran les funcions següents: 1. Dur a terme el pla d’acció tutorial establit en el projecte curricular del nivell corresponent i aprovat pel claustre. 2. Coordinar el procés d’avaluació de l’alumnat del seu grup i, al final de cada cicle de l’Educació Primària, prendre la decisió procedent sobre la promoció de l’alumnat, tenint en compte els informes dels altres professors del grup. Aquesta decisió requerirà l’audiència prèvia dels pares, mares o tutors legals quan comporte que l’alumne o l’alumna no promocione al cicle o etapa següent. 3. Si escau, adoptar amb els professors de cicle les mesures educatives complementàries o d’adaptació curricular que es consideren necessàries som a conseqüència de l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. 4. Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar en ells el desenvolupament d’actituds participatives.
 4. 4. 44 5. Orientar l’alumnat en els processos d’aprenentatge. 6. Col laborar amb el servei psicopedagògic escolar per a la consecució dels objectius establits en el pla d’acció tutorial. 7. Si escau, desenvolupar en coordinació amb el professional del servei psicopedagògic escolar i amb el mestre o mestra d’educació especial les adaptacions curriculars significatives i les mesures d’intervenció educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 8. Informar als pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot allò que els concernisca en relació amb les activitats docents i amb el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes. 9. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares i mares o tutors legals dels alumnes. 10. Atendre i cuidar, juntament amb la resta dels professors del centre, els alumnes en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives. o Títol IV, capítol IV, article 86: “El cap o la cap d’estudis coordinarà els treballs dels tutors i hi mantendrà les reunions periòdiques necessàries per a això.” Amb l’entrada en vigor de la LOE el suport normatiu que recolza l’acció tutorial és ampli: • LOE Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de 2006 (BOE de 04- 05-06). o Título I, capítulo II, artículo 18, punto 6: “En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso individual y colectivo del alumnado”. o Título III, capítulo I. El artículo 91 establece las funciones del profesorado: “1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos. b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
 5. 5. 55 e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro y fura del recinto educativo, programadas por los centros. g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendiza de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. j) La participación en la actividad general del centro. k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros. l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 2. Los profesores realizarán las funciones expresas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.” o En el Título V, capítulo II, artículo 121, punto 2, habla de la acción tutorial como parte del Proyecto Educativo: “Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial….” • Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. (DOCV de 24- 07-2007) o Article 11, punt 1: “En l’educació primària, les tutores i els tutors han d’orientar el procés educatiu individual i col lectiu de l’alumnat”. o Article 11, punt 2: “La tutora o el tutor coordinarà el treball del grup de professorat corresponent i mantindrà una relació permanent amb la família…” • Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel que s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. (DOCV de 03-04-2008)
 6. 6. 66 o En el punt 2.4.: “En este cicle, l’acció tutorial orientarà el procés educatiu individual i col lectiu de l’alumnat. Per a això, cada grup o classe tindrà una mestra o un mestre especialistes en Educació Infantil que exerciran de tutora o tutor, col laboraran, si és el cas, en la intervenció educativa del professorat que participe en l’atenció individualitzada i amb la resta de professionals que intervinguen en el diagnòstic i rehabilitació de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i mantindran una relació permanent amb les famílies per a facilitar-los la informació necessària sobre el procés educatiu de cada xiqueta i de cada xiquet. Podran ser recolzats en la seua labor docent, per mestres d’altres especialitats, quan les ensenyances impartides ho requerisquen”. • Orde de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, de desplegament del reglament orgànic i funcional del departament (DOCV de 05-03-2008) o Article 5, punt 2 d): “L’ordenació de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional i de la tutoria com a mesura d’atenció a la diversitat i com a element de coordinació de l’atenció a la diversitat en els centres educatius.” • Resolució de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de Segon Cicle i col legis d’Educació Primària per al curs 2010-2011. (DOCV de 09-07- 2010) En la Resolució està inclòs el Pla d’acció tutorial en el Projecte Educatiu i especifica el següent: o “1. Serà elaborat per la comissió de coordinació pedagògica amb l’assessorament del servei psicopedagògic escolar, o gabinet autoritzat, i s’hi establiran els criteris generals que hauran d’orientar la labor de tots els mestres tutors i mestres tutores al llarg del curs escolar. o 2. El pla haurà de tenir en compte les característiques i la situació personal de cada alumne o alumna i la necessitat específica de suport educatiu, per a la qual cosa preveurà els criteris de coordinació dels
 7. 7. 77 tutors i tutores amb tots els professionals de suport del servei psicopedagògic escolar, o gabinet autoritzat. o 3. Així mateix, hauran de planificar-se les activitats d'informació i assessorament acadèmic a l’alumnat, especialment quan hagen de prendre decisions davant de distintes opcions educatives, i les que afavorisquen la màxima adaptació i participació de l’alumnat en el centre, especialment del procedent d’un altre nivell educatiu o de nou ingrés, així com les que faciliten el desenrotllament personal de l’alumne o alumna i la seua integració en el grup classe. o 4. En la planificació d’activitats s’han de preveure, igualment, aquelles que facen possible la necessària coordinació entre les famílies i el professorat.”
 8. 8. 88 2. JUSTIFICACIÓ. L’acció tutorial des del punt de vista d’una educació inclusiva, és un dels elements claus per a l’educació de tot l’alumnat i una de les principals mesures d’atenció a la diversitat, convertint-se en un important factor de qualitat educativa. S’entén la tutoria com un procés continu i de caràcter preventiu. El conjunt d’actuacions que subjacen a l’acció tutorial no deu ser solucions que posen remei a problemes puntuals. L’acció tutorial es concep com un conjunt d’actuacions planificades que donaran resposta a necessitats detectades, amb la finalitat d’evitar l’aparició de dificultats i promoure una educació de qualitat per a tot l’alumnat. La tutoria és un element inherent a la funció docent i al currículum. Els continguts curriculars desenvolupats a l’aula, les formes d’avaluar, el tractament donat a les dificultats d’aprenentatge, les relacions entre el professor i l’alumne, no a soles van a determinar els resultats acadèmics, van a configurar, a més, el fons d’experiències a partir del qual l’alumne construeix el seu autoconcepte, elabora les seues expectatives, percep les seues limitacions i afronta el seu desenvolupament personal i el seu projecte de vida en un marc social. La personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge, l’atenció individualitzada a les necessitats educatives especials, la preocupació per les circumstàncies personals, el recolzament davant la presa de decisions sobre el futur, la connexió amb la família i el seu entorn i, en general, el tracte particular que s’estableix entre el professor i l’alumne contribuïxen que les experiències escolars i extraescolars puguen ser integrades progressivament, convertint-se en elements de referència de projectes de vida cada vegada més autònoms. L’acció tutorial compet a tot el professorat, a l’equip docent i a la institució escolar en el seu conjunt. Fa falta integrar-la en la funció docent amb criteris de corresponsabilitat en termes d’un comprimís col lectiu amb l'educació i orientació de l’alumnat. El pla d’acció tutorial és el marc on s’especifiquen els criteris per a l’organització, les línies prioritàries de funcionament i les activitats dirigides a l’acció tutorial. Està orientat cap a l’alumnat, les famílies i equips docents, intervenint a més altres professionals: SPE, treballadors socials, etc. I és un instrument indispensable i necessari per a la consecució dels objectius del Projecte Educatiu del centre.
 9. 9. 99 En definitiva, el PAT: • Afavoreix la participació de l’alumnat realitzant el seguiment personalitzat d’aprenentatge. • Estableix mesures per a mantindre una comunicació fluida amb les famílies. • Assegura la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions del professorat d’un grup, determinant procediments de coordinació que permeten l’adopció d’acords sobre l’avaluació i sobre les mesures que han de posar-se en marxa per a donar respostes a les necessitats educatives. L'acció tutorial: • Suposa una activitat planificada. • Suposa realitzar una actuació de prevenció de situacions problemàtiques, per la qual cosa serà necessari una intervenció prèvia, és a dir, tindrà un caràcter proactiu. • Cal considerar-la com un sistema, que s’ha de centrar no a soles en l’alumne, sinó també en la resta dels agents implicats (professorat, famílies, etc). • Ha d’estar integrada en el currículum formant part de les diferents àrees que el conformen. • Fa referència a un procés de cooperació i coordinació per part dels implicats. • Ha d'estar dirigida al col lectiu i a tots els nivells, és a dir, es tracta d’aconseguir un desenvolupament integral de la persona. • Suposa que la intervenció no es limitarà al subjecte, sinó en tant que aquest és membre d’una realitat social, la intervenció també abastarà al medi en el qual està immers.
 10. 10. 3. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. El PAT forma part del projecte educatiu de centre i és el marc en què s’especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i funcionament de l’acció tutorial en el centre. Està elaborat per la comissió de coordinació pedagògica amb l’assessorament del servici psicopedagògic. El Pla d’Acció Tutorial és un document: • Consensuat. Ha sigut acordat per tots els que participen en l’acció tutorial. • Contextualitzat. Té en compte al centre i respon a les característiques del nostre alumnat i professorat. • Viable. És un pla d’acció amb objectius factibles. • Flexible. Obert als canvis; es revisarà i actualitzarà en funció de l’avaluació. • Global. Contempla tots els sectors educatius. 3.1. OBJECTIUS. • Detectar les necessitats en el camp d’acció tutorial, com a punt de partida. • Prioritzar i prendre decisions relatives a l’acció tutorial. • Establir el pla concret de treball: fixació d’objectius, temporalització, recursos, responsabilitats i avaluació • Assegura la metodologia educativa en el desenrotllament de les programacions de l’equip docent, determinant procediments de coordinació que permeten l’adopció d’acords sobre les mesures que han de posar-se en marxa per a donar resposta a les necessitats detectades i la seua avaluació. • Possibilitar l’actualització permanent, establint nous objectius, estratègies i metodologia. • Afavorir la participació de l’alumnat realitzant el seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge. • Concretar mesures per a mantindre una comunicació fluida amb les famílies. 3.2. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ. El pla d'acció tutorial arreplega la diversitat de tasques que desenrotlla el tutor en la seua acció de seguiment i suport de l'alumnat en el procés d'aprenentatge, creixement i maduració personal. Esta tasca es desenrotlla en tres àmbits d'actuació clarament definits:
 11. 11. 11 • Àmbit 1: Accions a desenrotllar directament amb l'alumnat tant en situació grupal com a nivell individual. El tutor és responsable del seguiment integral del seu alumnat i del suport necessari perquè cada un d'ells puga arribar a la construcció del seu projecte personal. Dins d'este àmbit s'ubiquen les accions desenrotllades a nivell grupal com la tutoria a nivell d'aula i les sessions d'avaluació; així com les accions desenrotllades a nivell individual com les entrevistes amb l'alumnat, la mediació en els conflictos, la presa de decisions, etc. • Àmbit 2: Accions a desenrotllar amb el professorat a nivell individual i com a part de l'equip docent. El tutor és el coordinador de l'equip docent, és a dir, és el responsable de la coordinació de les accions de tot el professorat que participa amb la seua acció educativa en el mateix grup d'alumnes. Dins d'este àmbit, s'ubiquen intervencions grupals com la coordinació de les reunions d'equips docents, de les sessions d'avaluació, etc., i accions individuals amb cada un dels membres de l'equip docent com el diàleg sobre situacions individuals o grupals de l'alumnat de la seua classe, etc. • Àmbit 3: Accions a desenrotllar amb les famílies i/o responsables legals de l'alumnat així com altres agents socials. Este àmbit és fonamental si es vol prestar un suport i fer un seguiment adequat de l'alumnat. És necessari que el tutor realitze una coordinació de la intervenció educativa amb les famílies i altres agents socials que intervenen de forma explícita en el procés d'aprenentatge i orientació de l'alumnat: membres del SPE, servicis socials, etc El tutor desenrotllarà accions amb les famílies i agents socials, com les reunions en gran grup al llarg del curs; i les coordinacions amb institucions i associacions de servicis socials, educatius, de temps lliure, d'absentisme, etc. Així mateix realitzarà una coordinació i seguiment individual sistemàtic a través d'entrevistes i reunions amb les famílies, a fi d'assegurar una unitat en les intervencions de l'alumnat.
 12. 12. 12 4. L'ACCIÓ TUTORIAL. L'acció tutorial forma part de l'ensenyança, està present en tota la vida del centre, és tasca de tot el professorat i es sistematitza i explicita en el PAT. La finalitat de l'acció tutorial és que l'alumnat es conega i s'accepte, millore el seu procés de socialització, aprenga a decidir, a resoldre els seus problemes d'aprenentatge i se senta protagonista del seu propi projecte personal i professional. L'últim nivell de concreció de l'acció tutorial ho definix el tutor, d'acord amb les característiques i necessitats del seu grup d'alumnes. 4.1. OBJECTIUS. L'alumnat és l'eix del treball docent. Cada persona té les seues peculiaritats, és única i irrepetible. La resposta educativa no és uniforme, l'ensenyança s'adequarà a les característiques de l'alumnat, la qual cosa suposa un coneixement d’ell, el seu seguiment personalitzat i l'establiment de d'expectatives favorables que propicien una exigència realista. 1. Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l'alumnat, assumint que cada alumne és únic. El tutor utilitzarà diferents mitjans per a conèixer l'alumnat, detectar les seues motivacions, les seues aspiracions i els seus coneixements previs. 2. Realitzar un seguiment personalitzat de l'alumnat amb un enfocament preventiu que evite, en tant que siga possible, l'aparició de disfuncions i desajustos, no sols en els aspectes acadèmics i intel lectuals. 3. Adequar les programacions, l'ensenyament i l'avaluació a la diversitat de l'alumnat. Les metodologies han de propiciar l'aprenentatge personal i l'avaluació ha de ser sensible a les formes peculiars de dur a terme l'aprenentatge. 4. Potenciar la coordinació del professorat que impartix l'ensenyança al mateix grup d'alumnes, a fi d'unificar criteris i pautes d'acció. L'acció tutorial ha de ser tasca compartida per tot l'equip docent. Correspon al tutor realitzar un seguiment més individualitzat i coordinar al professorat que intervé en el seu grup. 5. Implicar les famílies en l'educació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherència entre centre i família. No es tracta únicament de traspassar informació, sinó de generar un context de col laboració en què els valors, les actituds i actuacions convergisquen d'una manera coherent.
 13. 13. 13 6. Coordinar recursos per a atendre a les necessitats de l'alumnat buscant la complementarietat de perspectives dels distints professionals que intervinguen. En alguns casos la intervenció del tutor i de l'equip docent serà suficient per a donar resposta a les necessitats de l'alumne, però en altres serà necessària la intervenció d'altres especialistes, com el psicopedagog, la logopeda, etc. En estos casos, cal buscar la coordinació entre tots ells procurant una visió global de les necessitats de l'alumnat. 7. Atendre l'alumnat que presente necessitats educatives especials, buscant l'optimització dels recursos i la seua màxima inclusió, tasca en què s’ha d'implicar tot el centre. 8. Propiciar un clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l'acceptació de tot l'alumnat. És objectiu de l'acció tutorial aconseguir que el grup funcione d'una manera cohesionada. El clima de la classe té una gran importància i repercussió en el progrés del grup i de cada alumne, augmentant l'autoestima, la responsabilitat, l'estudi, l'autonomia, la col laboració solidària i l'afany de superació. 9. Afavorir el pas de l'alumnat d'un cicle a un altre i d'una etapa educativa a la següent. Hi ha certs moments en què ha de potenciar-se l'acció tutorial de l'alumnat. El canvi de professorat, de currículum, que progressivament es fa més exigent; el canvi de companys, en alguns casos, aconsella una acció tutorial intensiva. 10. Mediar en situacions de conflicte entre l'alumnat, o amb el professorat o família, buscant una eixida a la situació, evitant actituds autoritàries. La mediació forma part de les funcions del tutor, que ha de tindre unes habilitats bàsiques que inclouen la capacitat d'escolta, l'empatia i la creença en la búsqueda de solucions assumides. 11. Canalitzar la participació d'aquelles entitats públiques o privades que col laboren en el procés d'escolarització i atenció educativa a aquell alumnat que procedix de contextos socials o culturals marginats. 4.2. FUNCIONS DEL TUTOR. 4.2.1. EN RELACIÓ AMB L'ALUMNAT. • Atendre les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat, procedint a l'adaptació del currículum. • Facilitar la inclusió de l'alumnat en el grup i fomentar la seua participació en les activitats del centre. • Orientar i assessorar l'alumnat sobre les seues possibilitats educatives. • Canalitzar els problemes i inquietuds de l'alumnat. • Informar a les famílies, professorat i alumnat de tot allò que els concernisca.
 14. 14. 14 • Recolzar i reforçar l'alumnat des del punt de vista socioafectiu motivant-li en l'aprenentatge i plantejant-li reptes cognitius que se situen dins de les seues possibilitats. • Sol licitar l'assessorament del psicopedagog quan un problema ho requerisca. 4.2.2. EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA. • Informar a les famílies de tot allò en relació amb les activitats docents i rendiment acadèmic. • Informar les famílies sobre els continguts mínims del cicle • Facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies de l'alumnat. • Contribuir a una adequada relació i interacció entre els distints integrants de la comunitat educativa, assumint el paper de mediació davant dels conflictes que puguen plantejar-se. • Assessorar sobre els models d'intervenció educativa. • Informar sobre actituds de l'alumne davant del treball, companys i adults. • Sol licitar informació de les famílies. • Orientar possibles canvis i suggerir millores. • Facilitar entrevistes amb altres professors. • Estimular projectes d'actuació conjunts amb objectius unificats. 4.2.3. EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT. • Participar en l’elaboració del PAT i en les activitats d'acció tutorial, davall la coordinació del cap d'estudis. • Coordinar el procés d'avaluació de l'alumnat del seu grup. • Col laborar amb el servici psicopedagògic escolar. • Coordinar la intervenció educativa des dels distints nivells de concreció curricular. • Facilitar el coneixement de l'alumnat tant a nivell individual com grupal. • Valorar les característiques i necessitats de l'alumnat. • Realitzar el seguiment del procés ensenyament-aprenentatge de l'alumnat. • Traspassar la informació del grup de l'alumnat al seu nou tutor tant en el pas de cicle com en el canvi d'etapa. • Coordinar-se amb el servici psicopedagògic i, si és el cas, el professor de pedagogia terapèutica per a donar una resposta educativa ajustada a les necessitats educatives especials de l'alumnat.
 15. 15. 15 4.3. ACCIÓ TUTORIAL I COMPETÈNCIES. 4.3.1. EDUCACIÓ INFANTIL. En educació infantil no es parla explícitament de competències; no obstant estan implícites en els continguts, en el plantejament de l'enfocament metodològic i en la pròpia pràctica educativa. Estem treballant per a formar persones capaces en els diferents àmbits que conformen la personalitat de l'alumnat. A més, podem considerar que les competències bàsiques en esta etapa poden abordar-se des de dos punts de vista no excloents, amb caràcter essencial, al pretendre desenrotllar en l'alumnat les habilitats i destreses que s'esperen dels alumnes d'esta edat; i amb caràcter extrínsec, a l'enfocar-les com a preparació cap a l'educació primària. A, • LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA Es treballa de forma pionera en l'educació infantil. Després de l'entorn familiar, l'educació infantil és el primer contacte que té l'alumnat amb altres iguals i on reaprén que hi ha altres interessos presentes, a més dels els nostres propis. És ací on comença una socialització més estructurada, on les pautes d'interacció que ha aprés en l'entorn familiar es reforcen. Família i docents treballen conjuntament perquè els xiquets arriben a ser persones competents, assumint actituds i valors per a la convivència en una societat democràtica, plural i participativa. • LA COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE. Està presente en tot el sistema educatiu i al llarg de tota la vida. Aprendre és ser capaç de canviar la conducta com a fruit de l'experiència, permetent a l'individu adaptar- se a noves situacions ambientals i socials. Podem planificar activitats significatives, motivadores per a estes edats, que exigisquen la implicació de l'alumnat i potencien el desenrotllament d'habilitats cognitives i la pràctica d'habilitats i destreses. Al començar a treballar esta competència en educació infantil, hem de ser conscients que mai s'acaba el seu aprenentatge. Activitats que insten a observar, explorar, manipular, qüestionar, etc , portaran a l'alumnat a una permanent disposició. d'apren • LA COMPETÈNCIA EN AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Té una clara correlació amb l'àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal. Encara que es treballa en tota l'ensenyança obligatòria, només disposa d'una àrea específica en educació infantil, la qual cosa és lògic si considera-vos que en esta etapa han d'assentar-se les bases perquè l'alumnat vaja progressant des de la dependència cap a l'autonomia, al mateix temps que s'inicia en la responsabilitat. Des que inicia la seua escolaritat és una constant el desenrotllament d'esta competència, motivant-li en la seua creativitat, ajudant-li a reconéixer les seues possibilitats i limitacions, acostumant-li a valdre's per si mateix, etc.
 16. 16. 16 ÀREES COMPETÈNCIES INDICADORS D'AVALUACIÓ -Comprén i expressa pensaments, sentiments i fets de forma oral, amb una actitud oberta a l'entorn LOSLENGUAJES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ SOCIAL I CIUTADANA -Usa la comunicació per a enriquir la seua autoestima -Té desitjos de conéixer coses noves, explorar, manipular, indagar, ser curiós, observar, fer preguntes.APRENDRE A APRENDRE -S'ha iniciat en activitats que requerisquen l'exercici de la memòria, atenció, expressió, comprensió, raonament i concentració. EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL -Ha adquirit coneixements i habilitats instrumentals que li permeten ser cada dia més autònom -Demana ajuda quan la necessita. -Té iniciativa i creativitat en les activitats. -Expressa idees i emocions amb espontaneïtat. -Reconeix errors i assumix responsabilitats. -Propicia experiències i activitats en què puga exercir la seua autonomia i llibertat. -S'ha iniciat en el treball en equip, la cooperació i el sentit crític. -És constant en l'aprenentatge i tasques que emprén. EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL -Interpreta i accepta les normes de convivència. 4.3.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA. L'acció tutorial és un procés d'ajuda continu i sistemàtic, inserit en l'activitat educativa, l'objectiu del qual és contribuir a l'adquisició de les competències bàsiques per part de l'alumnat. La construcció de les competències bàsiques s'aborda d'una manera interdisciplinària, globalitzada. Des de la tutoria es treballaran algunes d'elles de forma més específica: la competència d'aprendre a aprendre, la competència d'autonomia i iniciativa personal i la competència social i ciutadana. • LA COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE. Es definix com l'habilitat per a iniciar l'aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats. Significa ser conscient del que se sap i del que és necessari aprendre. Tindre consciència de com un aprèn, descriure els mecanismes que utilitza. Pressuposa organitzar el propi aprenentatge, gestionar el temps i la informació. Aprendre a aprendre consisteix essencialment en saber aprofitar les pròpies experiències, adoptant una actitud crítica en relació amb la manera com es perceben i es resolen els problemes, sent capaç d'analitzar el propi comportament, identificar les fonts possibles dels problemes i aprofitar activament estes observacions.
 17. 17. 17 • LA COMPETÈNCIA D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. Està relacionada amb la creativitat, la innovació, l'assumpció de riscos, l'habilitat per a planificar i gestionar projectes. Esta competència d'aprendre a emprendre suposa ser capaç d'imaginar, emprendre, desenrotllar i avaluar accions o projectes individuals o col lectius com la creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític amb un mateix. Pressuposa la capacitat d'anàlisi de les situacions, valoració de les alternatives i l'elecció de la més adequada per a actuar sobre ella i aconseguir l'objectiu proposat. • LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. Les competències interpersonals, interculturals, socials i cíviques arrepleguen totes les formes de comportament que preparen les persones per a participar d'una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional, especialment en societats cada vegada més diversificades i, si és el cas, per a resoldre conflictes i/o fer front a situacions conflictives. Una clau del desenrotllament de la competència social i ciutadana, associada a l'eix referencial d'aprendre a viure junts, és la creació de situacions d'interés comú, que requerixen col laboració, discussió o crítica de qüestions socials o acadèmiques i normes de convivència. La integració activa de tots els membres de la classe, l'acceptació de les diferències existents en l'escola o la inclusió del nou alumnat en el grup són situacions que poden ajudar al desenrotllament d'esta competència. La tutoria, a més de treballar el desenrotllament d'estes competències de forma més intencionada té la funció de coordinar, dinamitzar i crear sinergies en aquelles competències educatives que són comuns a totes les àrees, col laborant amb tots els agents implicats en la comunitat educativa.
 18. 18. 18 COMPETÈNCIES OBJECTIUS INDICADORS D'AVALUACIÓ Prendre consciència davant de situacions socials d'injustícia o violència, reconeixent i respectant la pluralitat, perquè el seu comportament responga als valors de justícia, igualtat, pau i solidaritat en una societat intercultural. -Expressa la seua postura davant de situacions d'injustícia o falta de respecte dels drets del xiquet. -Té gestos solidaris davant de necessitats del seu entorn pròxim. -Manifesta el seu desig d'ajuda i suport futur davant de necessitats socials. -Valora i mostra interés per la riquesa de les diverses cultures. -Es dirigix correctament als altres. Analitzar amb criteri experiències i situacions de conflicte de la vida quotidiana, valorant alternatives per a prendre decisions amb autonomia i respecte. -Identifica situacions conflictives de la vida quotidiana. -Pren postura personal davant de situacions conflictives que sorgixen en l'aula. -Opina davant d'esdeveniments i problemàtiques socials del moment. -Resol de forma personal i autònoma conflictes interpersonals de la vida quotidiana. -Busca el diàleg amb els companys quan no està d'acord amb quelcom. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA Participar en la vida de l'aula, implicant-se en les activitats i decisions del seu funcionament i respectant les normes de convivència per a aconseguir que el seu comportament siga responsable i respectuós. -Manifesta les seues opinions i s'implica en les propostes del seu grup classe. -Respon a convocatòries d'activitats que es promouen en el centre. -Es responsabilitza de les tasques comunes. -Executa fins al final les tasques que es deriven dels compromisos adquirits. -Proposa activitats, jocs, etc. -Complix les normes de convivència. COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE Reflexionar amb actitud oberta sobre el seu mode de desenrotllar les pràctiques escolars i el seu esforç, de manera que avalue el seu rendiment escolar i accepte l'ajuda necessària, valorant el treball ben fet. -Inicia les tasques amb confiança en si mateix. -Accepta la dificultat i inclús la frustració sense abandonar la tasca. -Gaudeix davant de la tasca acabada i ben feta. -Valora de forma realista el seu mode de respondre a les seues obligacions. -Cuida, organitza i manté ordenats els seus materials. -Realitza les tasques escolars de forma responsable i ordenada. -Prepara les tasques abans de realitzar-les. -Pregunta quan té dubtes. -Busca i selecciona informació. Relacionar-se amb les persones de l'entorn amb una actitud de col laboració, d'escolta i comunicació, perquè es valore i siga capaç de jugar, divertir-se i treballar amb altres de forma creativa. -Escolta els companys en els treballs en grup. -Raona la seua postura en confrontacions de diferents plantejaments. -Valora l'aportació dels seus companys. -Amb les seues aportacions, ajuda a avançar en les tasques comunes. -Mostra satisfacció davant del treball dels altres. -Participa i gaudeix en jocs amb altres. -Es comunica de forma assertiva. COMPETÈNCIA PER A L'AUTONOMIA I LA INICIATIVA PERSONAL Indagar en el coneixement de si mateix a fi de desenrotllar una adequada autoestima i fer front amb seguretat a les noves actuacions -Formula qualitats personals amb realisme -Reconeix la importància de l'ajuda dels altres per al seu creixement personal. -Manifesta il lusió i desig d'esforçar-se per aconseguir les metes que es proposa. -Afronta situacions noves. -Manifesta les seues opinions amb autonomia al mateix temps que amb flexibilitat. -Expressa les seues preocupacions. -Exterioritza els seus sentiments i emocions. - Manté relacions d'igualtat amb els seus companys sense caure en la dominació i la dependència.
 19. 19. 4.4. ACTUACIONS. 4.4.1. ETAPA INFANTIL. OBJECTIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 1. Organitzar l’acollida del nou alumnat. 1.1. Realitzar activitats d’acollida, al principi de curs i sempre que es matricule alumnat nou. Inici de curs i al llarg del curs Equip docent d’Infantil. 1.- Conéixer la personalitat de l'alumnat, els seus interessos i grau d'integració en el grup, canalitzant els seus problemes i inquietuds i creant un clima positiu de convivència. 1.1. Intercanviar informació amb les famílies per mitjà d'Història Educativa i entrevistes periòdiques. 1.2. Elaborar junt amb el grup les normes de convivència amb les seues conseqüències. 1.3. Treballar amb el grup el compliment de les normes i el desenvolupament de valors i actituds. Inici de curs. Al llarg de tot el curs. Al llarg de tot el curs. Tutor/a -Història Educativa - Quadre sobre hàbits i normes de convivència 2.- Fomentar els hàbits democràtics i participatius de l'alumnat. 2.1. Realitzar assemblees i tutories. Al llarg de tot el curs. Tutor/a -Jocs de participació. 3.- Avaluar el procés d'aprenentatge 3.1- Observació i seguiment de les activitats i actituds de l'alumnat. 3.2. Arreplegar informació del curs anterior i avaluació inicial. Al llarg de tot el curs. Tutor/a - Observació directa. - Proves avaluatives. - Registre de conductes e incidències 4.- Detectar els alumnes amb nee i de compensació educativa, així com les carències sociofamiliars. 4.1. Atendre la diversitat i les dificultats d'aprenentatge posant en pràctica estratègies de reforç amb el suport del SPE. 4.2. Omplir la sol licitud d'informe psicopedagògic sempre que es crega necessari. Inici de curs. Al llarg de tot el curs. Tutor/a. SPE - Solicitud d’informe psicopedagògic RESPECTEA L’ALUMNAT 5.-Controlar l'assistència i puntualitat de l'alumnat en alguns casos concrets. 5.1. Portar el registre diari d'assistència i puntualitat en casos puntuals. Al llarg de tot el curs. Tutor/a Cap d’Estudis Famílies
 20. 20. 20 1. Coordinar i preparar el pas de l’alumnat d’Infantil a la etapa primària. 1.1. Reunió intercicle: equip d’Infantil i equip del primer cicle. Final i principi de curs. Tutors/es 2.-Coordinar les activitats del professorat que intervé en el grup en els àmbits de programació i avaluació. 2.1. Establir un temps de coordinació del professorat. 2.2. Programar l'activitat docent d'acord amb el currículum vigent. 2.3. Coordinar i preparar les activitats a realitzar fora de l'aula. 2.4. Planificar i coordinar las activitats complementàries i extraescolars. 2.4. Coordinar la informació i presa de decisions de l'equip docent sobre el procés d'avaluació. 2.5. Coordinar les activitats de suport o reforç per a alumnat amb estes necessitats. Al llarg de tot el curs. Equip docent de cicle i especialistes implicats. Equip d’infantil. Professorat de PT. SPE. -Currículum LOE - PGA 3.- Realitzar les tasques administratives. 3.1. Tindre actualitzats els expedients personals de l'alumnat. 3.2. Elaborar els informes individualitzats d'avaluació. 3.3. Portar el seguiment de cada alumne/a. A l'inici dels 3 anys i al finalitzar cicle. En cada trimestre. Al llarg de tot el curs. Equip docent. - Orde d'avaluació de E.Infantil. -Documentació expedient acadèmic. -Butlletins informatius trimestrals. RESPECTEAL’EQUIPDOCENTIALTRES PROFESSIONALS 4.- Coordinar amb el SPE. 4.1. Mantindre una coordinació adequada amb els professionals del SPE en relació amb els alumnes que ho necessiten així com les famílies. Al llarg de tot el curs. Tutor/a. SPE -Documents de sol licitud d'intervenció d'algun membre del SPE.
 21. 21. 21 1. Informar les famílies del nou alumnat respecte a la organització, normes del centre i actituds a pendre davant l’escolarització dels seus fills/filles. 1.1. Realitzar una reunió amb les famílies del nou alumnat amb l’equip directiu, equip docent i SPE: • Presentació de l’equip docent. • Normes generals del centre i del servei de menjador. • Intervenció de la psicopedagoga per a orientar respecte a l’adaptació de l’alumnat a l’escola i hàbits a treballar conjuntament. • Organització de l’entrada de l’alumnat de 3 anys, segons llei. 1.2. Realitzar a continuació una reunió amb cadascú dels tutors/es en les aules per a fer les indicacions pròpies del seu curs. Juny del curs anterior. Equip directiu Equip d’Infantil SPE RESPECTEALESFAMÍLIES 2. Informar periòdicament les famílies sobre l’evolució de l’alumnat. 2.1. Entrevistar-se en setembre de manera individual amb les famílies de l’alumnat de 3 anys per a realitzar la “Història educativa”. 2.2. Informar trimestralment les famílies del procés educatiu dels seus fills/filles. 2.3. Remetre trimestralment les famílies el butlletí informatiu en que es dóna compte de l’evolució de l’alumnat. Inici de curs. Al llarg del curs. Al llarg del curs. Tutor/a.
 22. 22. 22 3. Intercambiar informació i facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies. 3.1. Mantindre entrevistes amb les famílies en l’horari de tutoria a petició del tutor/a o de la familia. Al llarg de tot el curs. Tutors/es. Famílies. 4. Invita les famílies a participar i colaborar en algunes de les activitats complementàries que es celebrem al centre, afavorint la convivencia de tota la Comunitat educativa. 3.1. Informar per escrit de la celebración d’activitats. 3.2. Demanar la seua col.laboració, implicant-les en la realització i participacio. Al llarg de tot el curs. L’equip directiu. Famílies Programació d’activitats. 5. Mantindre una coordinació amb l’AMPA. 5.1. Realitzar reunions periodiques per a coordinar les distintes activitats que es plantejen. Al llarg de tot el curs. L’equip directiu. L’AMPA 6. Assessorar a les famílies respecte als jocs i joguines educatius. 6.1. Realitzar una reunió o entregar un dossier a les famílies per a tractar el tema dels jocs i joguines educatius. Al primer trimestre. SPE Dossier. 7. Orientar a les famílies en algun tema puntual segon necessitats. 7.1. Realitzar alguna reunió referent a algún tema que preocupe a les famílies i/o als tutors. Al llarg del curs SPE 8. Informar a les famílies d’aquel alumnat al que s’ha fet un seguiment específic. 8.1. Realizar entrevistes en el tutor/a i/o personal del SPE. Al llarg de tot el curs. Tutor/a. SPE Informe de seguiment.
 23. 23. 23 .4.4.2. ETAPA PRIMÀRIA. OBJECTIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 1. Facilitar la incorporació del nou alumnat al centre. 1.1. Donar a conèixer les instal.lacions i les normes de convivencia. 1.2. Realitzar activitats d’acollida al grup i centre. 1.3. Atenció individualitzada per part del tutor. 1.4. Tutorització per part del alumnat. Inici de curs. Al moment d’arribada. Tutor/a. 2. Fomentar els hàbits democràtics i participatius de l’alumnat. 2.1. Informar del Pla de Convivencia i RRI. 2.2. Realitzar assemblees i tutories. 2.3. Organitzar el funcionament de l’aula: normes, horaris, responsables, elecció de delegat/da. 2.4. Realitzar activitats que faciliten la cohesió del grup. Al llarg de tot el curs Tutor/a. Jocs de participació. 3. Avaluar el procés d’aprenentatge. 3.1. Arreplegar informació del curs anterior. 3.2. Fer l’avaluació inicial. 3.3. Observar i fer un seguiment de les activitats i actituds de l’alumnat. 3.4. Informar l’alumnat del seu procés d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació. Al llarg de tot el curs Tutor/a. Observació directa. Proves avaluatives. Programacions didàctiques. Documents del centre. 4. Facilitar l’orientació acadèmica. 4.1. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi. Al llarg de tot el curs. Equip docent. RESPECTEAL’ALUMNAT 5. Detectar els alumnes amb dificultats d’aprenentatge, amb necessitats educatives especials i de compensació educativa. 5.1. Atendre la diversitat i les dificultats d’aprenentatge, posant en pràctica estratègies de reforç i adaptacions curriculars amb el suport de l’SPE. Al llarg de tot el curs. Tutor/a. SPE. Solicitud d’Infome Psicopedagògic.
 24. 24. 24 5.2. Omplir, si cal, sol.licitud d’informe psicopedagògic. . 6. Controlar l’assistència i puntualitat de l’alumnat. 6.1. Portar el registre diari d’assitència i puntualitat. 6.2. Avisar a les famílies de l’alumnat amb faltes no justificades. Al llarg de tot el curs. Tutor/a. Registre de puntualitat i assitència. 7. Orientar l’alumnat de 6è en el pas a la següent etapa. 7.1. Orientar a l’alumnat de 6è en hàbits d’estudi i en l’afrontament de la nueva etapa del IES. Fí de curs. SPE Tutor/a. OBJETIUS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ RESPONSANLES RECURSOS 1.-Coordinar i preparar el pas de l’alumnat d’un cicle al següent. 1.1. Reunió intercicle per a donar informació sobre l’alumnat i garantir la continuitat metodològica en cada canvi. Final i principi de curs. Tutors Expedients de l’alumnat. Observació direceta. 2.-Coordinar les activitats del professorat que intervé en el grup en els ambits de programació i avaluació. 2.1. Establir un temps de coordinació del professorat. 2.2 .Programar l’activitat docent d’acord amb el curriculum vigent. 2.3. Coordinar i preparar les activitats a realizar fora de l’aula. 2.4. Coordina la información i presa dee decisions de l’equip docent sobre el procés d’avaluació. 2.5. Coordinar les activitats de suport o reforç per l’alumnat amb nee. Al llarg de tot el curs Equip docent de cicle i especialistes implicats Professorat de PT Curriculum LOE PGA RESPECTEAL’EQUIPDOCENTEI ALTRESPROFESSIONALS 3.- Coordinar el procés d’avaluació i adoptar decisions sobre la promoció de l’alumnat. 3.1. Tindre actualitzats els espedients docents de l’alumnat. 3.2. Elaborar els infrormes individualitzats d’avaluació. 3.3. Portar el seguiment de cada alumne. 3.4. Asistir a les sessions d’avaluació. 3.5. Acordar i explicitar els criteris per a la promoció. Al llarg de tot el curs Equip docent Ordre d’avaluació d’educació Primària Documentació expedient acadèmic. Bulletins informatius trimestrals
 25. 25. 25 3.5. Adoptar les decisions de promoció, d’acord als criteris d’avaluació i promoció. 3.5. Establir els aspectes a evaluar i la seua proporció en la calificació. 4. Realitzar les tasques administratives 4.1. Cumplimentar els expedients acadèmics de l’alumnat i els informes individualitzats de cicle. Al llarg del curs. Tutor/a. Expedients i informes. 5. Coordinar amb el SPE 5.1. Mantindre una cooordinació adequada amb els professionals del SPE en relació amb els alumnes que ho necessiten així com les families. - Al llarg de tot el curs Tutor/a i personal del SPE Documents de sol.licitud d’intervenció d’algun membre del SPE Normativa a seguir a la intervenció del SPE 6. Realitzar activitats complementàries i extraescolars, per a treballar interdisciplinarment les competències. 6.1 Programar activitats extraescolars relacionades amb el currículo. 6.2. Planificar les reunios de la Comissió de festes que coordine complementàries. 6.2. Programar activitats complementàries relacionades amb cadascuna de les festivitats, afavorint la convivencia dins de la Comunitat Educativa. Al llarg de tot el curs. Comissió de festes. Tutors PGA OBJETIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS RESPECTEALES FAMÍLIES 1. Presentar a les famílies de l’alumnat dels diferents cicles els equips docents corresponents al curs i recordar les normes organitzatives del centre. 1.1. Realitzar una reunió inicial amb les famílies de l’alumnat de cadascú dels cicles. - Presentación de l’equip directiu. - Presentació de l’equip docent. - Normes generals del centre. 2. Realitzar a continuació la primera reunió trimestral en cadascú dels tutors en la seua aula ordinària. 1.3. Anomenar un representant/e de les famílies per a una millor cooodinació tutor/a i la resta de famílies del grup. Inici de curs L’equip directiu. Equips docents. Fulla informativa.
 26. 26. 26 2.- Informar periodicament les families sobre l’evolució dels sus fills/es. . 2.1. Informar les families del procés educatiu dels seus fills/es (procés ensenyament-aprenetatge, metodología, activitats, criteris d’avaluació….) per mitjà d’una reunió. 2.2. Remetre trimestralment les families el bulletí informatiu en què es dona compte de l’evolució dels sus fills/es. 1.4. Entrevistar-se amb les famílies a sol.licitud d’ells o a instancia de la professora Trimestralment. Trimestralment. Al llarg de tot el curs. - Tutor/a Equip Directiu. - Dosier per a repartir en les reunions d’inici de curs -Bulletins informatius trimestrasl 3. Intercanviar informació per a facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies. 3.1. Mantindre entrevistes amb les famílies en l’horari de tutoria a petició del tutor/a o de la familia. Al llarg de tot el curs. Tutors/es. Famílies. 4. Informar les famílies d’aquel alumnat del que s’ha fet un seguiment específic. 4.1. Reunió amb les famílies de l’alumnat que s’ha fet un seguiment específic per part del tutor/ o de l’SPE. Al llarg de tot el curs. Tutor/a SPE 5. Orientar a les famílies en algun tema puntual segon necessitats. 5.1. Realitzar ocasionalment reunió referent a algún tema que preocupe a les famílies i/o als tutors. Al llarg del curs SPE 6. Invitar les famílies a participar i colaborar en algunes de les activitats complementàries que es celebren al centre, afavorint la convivencia de tota la comunitat educativa. 6.1. Informar per escrit de la celebración d’activitats. 6.2. Demanar la seua col.laboració, implicant-les en la realització i participacio 7.Mantindre una coordinació amb l’AMPA. 7.1. Celebrar reunions periòdiques per a tractar activitats que es plantejen. 8. Orientar a les famílies de l’alumnat de 6è referent a la seua etapa evolutiva i les característiques del sistema educatiu de l’ESO. 8.1. Realitzar una reunió o entregar un dossier a les famílies de l’alumnat de 6è refernt a la seua etapa evolutiva i al sistema educatiu de l’ESO. Tercer trimestre SPE
 27. 27. 27 5. AVALUACIÓ. L'avaluació és part integrant del procés educatiu; és substancial al fet de posar en marxa un programa, un pla. No consistix només a mesurar els resultats en funció dels objectius proposats, sinó que és un mitjà per a regular tot el procés, sent un instrument que servix per a detectar necessitats, promoure el diàleg i buscar solucions. En relació al PAT, el procés avaluatiu té la finalitat d'afavorir la reflexió sobre la planificació i la pràctica tutorial. La informació obtinguda ens proporciona un feedback sobre l'efectivitat de la nostra intervenció tutorial i pot ajudar a la revisió i, si és el cas, a la modificació del pla. L'avaluació és un procés complex que requerix d'una planificació, l'aplicació d'unes estratègies i instruments d'arreplega d'informació. 5.1. OBJECTIUS. • Conèixer com s'ha planificat i la seua adequació a les característiques i necessitats del context en què es desenrotlla. • Valorar els resultats en funció de la consecució dels objectius, tant dels planificats com dels no previstos. • Orientar en la presa de decisions que possibilite la introducció de canvis que permetan millorar el seu procés de realització i ajustar actuacions posteriors basant- se en criteris contrastats. 5.2. CARACTERÍSTIQUES. El pla d'avaluació del PAT ha de contindre les decisions sobre els criteris, estratègies i instruments necessaris, responsables, etc, per obtindre informació amb i des de tots els agents implicats en l'activitat tutorial, amb l'objecte que en un procés de diàleg entre tots es puguen deduir quins elements i/o factors no tenen un desenrotllament òptim i, per conseqüent, cal reajustar o modificar amb les mesures oportunes per a anar cap a la dita optimització. El pla d'avaluació té les següents característiques: • Processual perquè no sols mesurem els resultats en funció dels objectius proposats, sinó que és un mitjà per a regular el procés de planificació i intervenció tutorial i, d'esta manera, reajustar-ho en funció de les necessitats cada moment. • Qualitatiu perquè interessa que cada implicat emeta un juí sobre el valor i la utilitat de l'acció tutorial, per a millorar-la.
 28. 28. 28 • Formatiu perquè la informació obtinguda pot proporcionar-nos una retroalimentació sobre l'efectivitat de la nostra intervenció tutorial i ajudar en la revisió i/o modificació del PAT. • Continu perquè el pla d'avaluació comprèn des de la detecció de necessitats, passant per la planificació, el desenrotllament del pla en la intervencions concretes amb l'alumnat i els resultats finals. • Participatiu perquè requerix la participació de tots els implicats, que són al mateix temps avaluats i avaluadors. 5.3. ASPECTES A AVALUAR. INDICADORS. ASPECTES INDICADORS D’AVALUACIÓ LA INTEGRACIÓ DEL PAT EN LA CULTURA I PRÀCTICA DOCENT DEL CENTRE. -Té coherència amb el projecte educatiu del centre. -S’impliquen els distints òrgans i membres de la comunitat educativa. -És complementari amb altres programes del centre. -És acceptat per part del professorat, alumnat i famílies. -S’adequa a les decisions preses referents a l’organització i l’assignació de recursos. L'ESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ DEL PAT. -S’adequen els objectius i continguts a les necessitats i característiques de la comunitat educativa. -S’especifiquen els objectius, continguts i activitats per a cada etapa i nivell. -La selecció d’activitats respon als objectius proposats. -La metodologia s’adequa a les actuacions proposades. -L’organització es valora. -Els recursos es valoren. -Hi ha coordinació i treball en equip per part dels implicats en l’elaboració del PAT. El grau de participació en l’elaboració del PAT es valora. EL DESENROTLLAMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL. -S’han realitzat les actuacions programades. -Les activitats afavorixen la consecució dels objectius plantejats. -Els recursos utilitzats són adequats per portar a terme les actuacions. -S’ha cumplit la temporalització. -La metodologia emprada és l’adequada.
 29. 29. 29 -L’alumnat ha participat activament. Hi ha hagut una realció adecuada entre les famílies i el tutor/a. L'EFICÀCIA DE L'ACCIÓ TUTORIAL. -Grau d’èxit dels objectius programats. -Grau d’encert en el conjunt de decisions organitzatives. -Grau de motivación de les activitats. -Grau de satisfacció del professorat. -Grau de satisfacció de l'alumnat. -Grau de satisfacció de les famílies.
 30. 30. 30 6. ANNEXES. 6.1. ANNEX 1. INDICADORS DE COMPETÈNCIES. EDUCACIÓ INFANTIL. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Comprén i expressa pensaments, sentiments i fets de forma oral, amb una actitud oberta a l’entorn. 2. Usa la comunicació per a enriquir la seua autoestima. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Té desitjos de conèixer coses noves, explorar, manipular, ser curiós, observar, fer preguntes. 2. S’ha iniciat en activitats que requerisquen l’exercici de la memoria, atenció, expressió, comprensió, raonament i concentració. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Ha adquirit coneixements i habilitats instrumentals que li permeten ser cada cia més autònom. 2. Demana ajuda quan la necesita. 3. Té iniciativa i creativitat en les activitats. 4. Expressa idees i emocions amb espontaneïtat. 5. Reconeix errors i asumís responsabilitats. 6. Propicia experiències i activitats en què puga exercir la seua autonomia i llibertat. 7. S’ha iniciat en el treball en equip, la cooepració i el sentit cr 8. És constant en l’aprenentatge i tasques que emprén. 9. Interpreta i acepta les normes de convivencia. Claus de valoració: A: Molt acceptable B: Acceptable C: Deu millorar
 31. 31. 31 EDUCACIÒ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Formula qualitats personals amb realisme. 2. Reconeix la importància de l'ajuda als altres per al seu creixement personal. 3. Manifesta il lusió i desig d'esforçar-se per aconseguir les metes que es proposa. 4. Afronta situacions noves. 5. Manifesta les seues opinions amb autonomia al mateix temps que flexibilitat. 6. Expressa les seues preocupacions. 7. Exterioritza els seus sentiments i emocions. 8. Manté relacions d'igualtat amb els seus companys i companyes sense caure en la dominació i la dependència. 9. Identifica situacions conflictives de la vida quotidiana. 10. Pren postura personal davant de situacions conflictives que sorgixen en l'aula. 11. Opina davant d’esdeveniments i problemàticas socials del moment. 12. Resol de forma personal i autònoma conflictes interpersonals de la vida quotidiana. 13. Busca el diàleg amb els companys quan no està d'acord amb quelcom. 14. Manifesta les seues opinions i s'implica en les propostes del seu grup classe. 15. Respon a convocatòries d'activitats que es promouen en el centre. 16. Es responsabilitza de les tasques comunes. 17. Executa fins al final les tasques que es deriven de compromisos adquirits. 18. Proposa activitats, jocs, etc. 19. Complix les normes de convivència.
 32. 32. 32 COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Inicia les tasques amb confiança en si mateix. 2. Accepta la dificultat inclús la frustració sense abandonar la tasca. 3. Gaudeix davant de la tasca acabada i ben feta. 4. Valora de forma realista el seu mode de respondre a les seues obligacions. 5. Cuida, organitza i manté ordenats els seus materials. 6. Realitza les tasques escolars de forma responsable i ordenada. 7. Prepara les tasques abans de realitzar-les. 8. Pregunta quan té dubtes. 9. Busca i selecciona informació. COMPETÈNCIA PER A L'AUTONOMIA I LA INICIATIVA PERSONAL VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Escolta els seus companys i companyes en els treballs en grup. 2. Raona la seua postura en confrontacions de diferents plantejaments. 3. Valora l'aportació dels seus companys i companyes. 4. Amb les seues aportacions, ajuda a avançar en les tasques comunes. 5. Mostra satisfacció davant del treball dels altres. 6. Participa i gaudeix en jocs amb altres. 7. Es comunica de forma assertiva. 8. Expressa la seua postura davant de situacions d'injustícia o falta de respecte dels drets dels xiquets. 9. Té gestos solidaris davant de necessitats el seu entorn pròxim. 10. Manifesta el seu desig d'ajuda i suport futur davant de necessitats socials. 11. Valora i mostra interés per la riquesa de diverses cultures. 12. Es dirigeix correctament als altres. Claus de valoració: A: Molt acceptable B: Acceptable C: Deu millorar
 33. 33. 33 6.2. ANNEX 2. INDICADORS D’ACTUACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL RESPECTE AL ALUMNAT. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Es realitzen activitats d’acollida del nou alumnat. 2. Es controla l’assistència i puntualitat de l’alumnat en alguns casos concrets. 3. Es fa un seguiment del procès d’aprenentatge de l’alumnat, partint de la informació del curs anterior i la observació i seguiment d’hàbits i actituds. 4. S’atén a la diversitat i dificultats d’aprenentatge prenent les decisions corresponents. RESPECTE A L’EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Hi ha coordinació entre el professorat per a intercanviar informació al finalitzar el cicle. 2. Es reunixen els equips docents per a programar, coordinar i pendre decisions conuntes. 3. Es realitzen les tasques administratives, omplint els documents corresponents. 4. Hi ha coordinació entre el professorat i l’SPE. 5. Es planifiquen les activitats complementàries i extraescolars, adequan-les als objectius que ens proponen. RESPECTE A LES FAMÍLIES VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Es realitza la reunió en les famílies de l’alumnat de 3 anys en el mes de juny, abans del curs en el que estan matriculats. 2. S’informa a les famílies periodicament sobre el procés d’ensenyament- aprenentatge, criteris d’avaluació, etc., intercanviant informació. 3. S’informa les famílies d’aquel alumnat que ha segut objecte d’un seguiment específic per part del tutor/a o de l’SPE.
 34. 34. 34 4. Es realitzen les activitats programades per part de l’SPE per a assessorar a l’alumnat, famílies i tutors/es. 5. La participació de les famílies en activitats complementàries es positiva. 6. Hi ha coordinació amb l’AMPA per a la realització d’algunes activitats. EDUCACIÓ PRIMÀRIA. RESPECTE AL ALUMNAT. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Es realitzen activitats d’acollida del nou alumnat. 2. Es dona a conèixer el Plà de Convivencia i RRI, organitzant el funcionament de l’aula, de manera que s’afavorisca la cohesió del grup. 3. Es controla l’assistència i puntualitat de l’alumnat. 4. Es fa un seguiment del procès d’aprenentatge de l’alumnat, partint de la informació del curs anterior i de’l’avaluació inicial. 5. S’orienta a l’alumnat desenvolupant estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi. 6. S’atén a la diversitat i dificultats d’aprenentatge prenent les decisions corresponents. 7. S’orienta a l’alumnat de 6è de primària en el pas a la següent etapa en l’IES. RESPECTE A L’EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Hi ha coordinació entre el professorat per a intercanviar informació al finalitzar el cicle. 2. Es reunixen els equips docents per a programar, coordinar i pendre decisions conuntes. 3. Es realitzen les sessions d’avaluació i es prenen les decisions relatives a la promoció, segons acords previament establerts. 4. es realitzen les tasques administratives, omplint els documents corresponents. 5. Hi ha coordinació entre el professorat i l’SPE. 6. Es planifiquen les activitats complementàries i extraescolars, adequan-les als objectius que ens proponen.
 35. 35. 35 RESPECTE A LES FAMÍLIES VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Es realitza la reunió inicial amb les famílies de l’alumnat de cada cicle i els equips docents de cada curs. 2. S’informa a les famílies periodicament sobre el procés d’ensenyament- aprenentatge, criteris d’avaluació, etc., intercanviant informació. 4. Es realitzen les activitats programades per part de l’SPE per a assessorar a l’alumnat, famílies i tutors/es. 5. S’informa les famílies d’aquel alumnat del que s’ha fet un seguiment específic per part del tutor o de l’SPE. 5. La participació de les famílies en activitats complementàries es positiva. 6. Hi ha coordinació amb l’AMPA per a la realització d’algunes activitats. Claus de valoració: A: Molt acceptable B: Acceptable C: Deu millorar
 36. 36. 36 6.3. ANNEX 3. INDICADORS DE L’AVALUACIÓ DEL PAT. LA INTEGRACIÓ DEL PAT EN LA CULTURA I PRÀCTICA DOCENT DEL CENTRE. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Té coherència amb el projecte educatiu del centre. 2. S’impliquen els distints òrgans i membres de la comunitat educativa. 3. És complementari amb altres programes del centre. 4. És acceptat per part del professorat, alumnat i famílies. 5. S’adequa a les decisions preses referents a l’organització i l’assignació de recursos. L’ESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ DEL PAT. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. S’adequen els objectius i continguts a les necessitats i característiques de la comunitat educativa. 2. S’especifiquen els objectius, continguts i activitats per a cada etapa i nivell. 3. La selecció d’activitats respon als objectius proposats. 4. La metodologia s’adequa a les actuacions proposades. 5. L’organització ha segut efectiva. 6. S’ha disposat dels recursos necesaris. 7. Hi ha coordinació i treball en equip per part dels implicats en l’elaboració del PAT. 8. Grau de participació en l’elaboració del PAT. EL DESENROTLLAMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. S’han realitzat les actuacions programades. 1. Les activitats afavorixen la consecució dels objectius plantejats. 2. Els recursos utilitzats són adequats per portar a terme les actuacions. 3. S’ha cumplit la temporalització. 4. La metodologia emprada és l’adequada. 6. Les actuacions han afavorit un bon clima d’aula. 7. L’alumnat ha participat activament. 8. Hi ha hagut una relació adecuada entre les famílies i el tutor.
 37. 37. 37 L’EFICÀCIA DE L’ACCIÓ TUTORIAL. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Grau d’èxit dels objectius programats. 2. Grau d’encert de les decisions organitzatives. 3. Grau de motivación de les activitats. 4. Grau de satisfacció del professorat. 5. Grau de satisfacció de l’alumnat. 6. Grau de satisfacció de les famílies. Claus de valoració: A: Molt acceptable B: Acceptable C: Deu millorar
 38. 38. 6.4. ANNEX 4. PROPOSTA DE PUNTS A TRACTAR EN LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES. • REUNIÓ AMB ELS FAMÍLIES DEL NOU ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL. JUNY. Equip Directiu. Equip d'Educació Infantil. Psicopedagoga SPE. 1. Presentació. 2. Horaris: setembre/juny, octubre/maig, menjador escolar. 3. Entrades i eixides. 4. Normes generals del centre: RRI, puntualitat, horaris d'atenció, protocol en cas d'accident o malaltia, canals de participació, col.laboració amb el centre, servei de menjador, activitats extraescolars. 5. Intervenció de la psicopedagoga per a orientar els famílies davant l'inici de l'escolarització. 6. Entrada de l'alumnat de 3r d'Infantil segons llei. 7. Torn obert de paraula. A continuació és realitza la primera va reunir de tutoria amb els famílies d'esta etapa. • REUNIÓ AMB ELS FAMÍLIES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. OCTUBRE. Equip Directiu. Equips Docents. Representant de l'AMPA. Personal del SPE. 1. Presentació. 2. Horaris: setembre/juny, octubre/maig, menjador. 3. Entrades i eixides. 4. Normes generals del centre: RRI, puntualitat, horaris d'atenció, protocol en cas d'accident o malaltia, canals de participació, col.laboració amb el centre, servei de menjador, activitats extraescolars. 5. Torn obert de paraula. A continuació és realitza la primera va reunir de tutoria amb els famílies d'esta etapa.
 39. 39. 39 • REUNIÓ DE TUTORIA. PRIMER TRIMESTRE. OCTUBRE 1. Característiques de l'etapa. Informació dels característiques psicoevolutives. 2. Característiques del nou curs: objectius generals, criteris d'avaluació del cicle i del curs. 3. Dates d'avaluació. 4. Organització i funcionament de l'aula. Normes de classe. 5. Materials necessaris. 6. Reforços. 7. Orientacions pedagògiques (lectura, hàbits d'estudi, etc) 8. Autoritzacions d' eixida de l'alumnat ne horari lectiu. 9. Dia d'atenció de famílies de tutoria. 10. Butlletins d'infomació a les famílies. Entrega i importància del seu seguiment per part de la família. 11. Faltes d'assistència i justificacions. 12. Web famílies. 13. Família coordinadora grup-tutor. • REUNIÓ DE TUTORIA. SEGON TRIMESTRE. 1. Valoració dels resultats de la primera avaluació. 2. Seguiment de la programació. 3. Funcionament del grup-aula: normes, convivència. 4. Activitats complementàries. 5. Informació i valoració de la intervenció de professorat de PT; logopeda i psicopedagoga. • REUNIÓ DE TUTORIA. TERCER TRIMESTRE. 1. Anàlisi dels resultats del curs. 2. Valoració de la programació. 3. Funcionament del grup-aula: normes, convivència. 4. Grau de compliment dels activitats complementàries. 5. Informació i valoració de la intervenció de de professora PT; logopeda i psicopedagoga.

×