Calendario Escolar 2012

299 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Calendario Escolar 2012

  1. 1. Num. 6801 / 21.06.2012 18142 Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció Gene- RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2012, de la Dirección ral d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013. [2012/6146] fija el calendario escolar del curso académico 2012-2013. [2012/6146] L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educa- La Orden de 11 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura,ció i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels Educación y Ciencia (DOGV de 18 de junio), establece los criteriosquals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos losde la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació centros docentes de la Comunitat Valenciana que imparten enseñan-Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació zas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación SecundariaProfessional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyances d’idio- Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, enseñanzas artísticasmes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres y enseñanzas de idiomas. La citada disposición atribuye a la DirecciónDocents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la com- General de Centros Docentes, hoy Dirección General de Ordenación ypetència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada Centros Docentes, la competencia para dictar la resolución en la que securs acadèmic. fije el período lectivo de cada curso académico. D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el número mínimo delectius que ha de comprendre el calendari escolar. días lectivos que debe comprender el calendario escolar. Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de de 1998 y las funciones asignadas en el Reglamento Orgánico y Fun-la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, aprovat pel Decret cional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, aprobado98/2011, de 26 d’agost, resolc: por el Decreto 98/2011, de 26 de agosto, resuelvo:Primer Primero Les activitats escolars del curs acadèmic 2012-2013 s’inicia- Las actividades escolares del curso académico 2012-2013 se inicia-ran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates rán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechassegüents: siguientes: 1. En Educació Infantil i en Educació Primària s’iniciaran el 7 de 1. En Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 7setembre de 2012 i finalitzaran el 21 de juny de 2013. de septiembre de 2012 y finalizarán el 21 de junio de 2013. 2. En Educació Secundària Obligatòria s’iniciaran el 14 de setembre 2. En Educación Secundaria Obligatoria, se iniciarán el 14 de sep-de 2012 i finalitzaran el 21 de juny de 2013. tiembre de 2012 y finalizarán el 21 de junio de 2013. 3. En Batxillerat s’iniciaran el 14 de setembre de 2012 i finalitzaran 3. En Bachillerato, se iniciarán el 14 de septiembre de 2012 y fina-el 21 de juny de 2013. lizarán el 21 de junio de 2013. 4. En el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional 4. En el primer curso de los ciclos formativos de Formación Profe-s’iniciaran el 26 de setembre de 2012 i finalitzaran el 21 de juny de sional, se iniciarán el 26 de septiembre de 2012 y finalizarán el 21 de2013. junio de 2013. 5. En el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional 5. En el segundo curso de los ciclos formativos de Formación Pro-s’iniciaran el 14 de setembre de 2012 i finalitzaran el 7 de juny de fesional, se iniciarán el 14 de septiembre de 2012 y finalizarán el 7 de2013. junio de 2013. 6. En les ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones 6. En enseñanzas artísticas, de idiomas y formación de personasadultes començaran el 24 de setembre de 2012 i finalitzaran el 20 de adultas, comenzarán el 24 de septiembre de 2012 y finalizarán el 20 dejuny de 2013. junio de 2013.Segon Segundo 1. L’alumnat que curse primer o segon curs d’Educació Secundària 1. El alumnado que curse primero o segundo curso de EducaciónObligatòria en centres que, de manera provisional, impartisquen estes Secundaria Obligatoria en centros que, de forma provisional, impartanensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al estas enseñanzas, acomodará el inicio y la finalización de sus activida-que establix el punt 1 de l’apartat anterior. des a lo establecido en el punto 1 del apartado anterior. 2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els 2. El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada segúnestudis cursats, sense que puga escalonar-se la incorporació, excepte la los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación,prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accedevegada al centre per a cursar Educació Infantil. por primera vez al centro para cursar Educación Infantil. 3. Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ 3. Para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuerdo deldel consell escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les consejo escolar del centro, se podrá anticipar un día el inicio de las acti-activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària vidades escolares del alumnado de primer curso de Educación Secun-Obligatòria. daria Obligatoria. 4. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipre- 4. Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipre-sencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial tant en sencial o a distancia, así como en la modalidad de oferta parcial tantorègim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en en régimen presencial como en semipresencial o a distancia, se regirántota la seua oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles en toda su oferta por el calendario establecido para el primer curso deformatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat los ciclos formativos de Formación Profesional en régimen presenciald’oferta completa. y modalidad de oferta completa.Tercer Tercero 1. En el present curs escolar les activitats escolars lectives de 1. En el presente curso escolar las actividades escolares lectivasl’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán864 i 874 hores lectives. entre 864 y 874 horas lectivas.
  2. 2. Num. 6801 / 21.06.2012 18143 2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les 2. En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria,hores lectives hauran d’estar entre 1.018 i 1.030 hores lectives. las horas lectivas deberán ascender entre 1.018 y 1.030 horas lectivas. 3. En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegi- 3. En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria seran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior. añadirán dos horas semanales más a las previstas en el apartado ante- rior. 4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de For- 4. Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de For-mació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen mación Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en losels corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivosi s’establixen els currículums actualment vigents. títulos y se establecen los currículos actualmente vigentes. 5. Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxi- 5. Las actividades de evaluación del alumnado del segundo cursollerat es programaran en els centres segons les necessitats derivades de del Bachillerato se programarán en los centros, según las necesidadesla seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris. derivadas de su inscripción en las pruebas de acceso a los estudios uni- versitarios. 6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art 6. Los conservatorios de Música y de Danza, la Escuela SuperiorDramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles oficials de Arte Dramático, las escuelas de Artes y Superiores de Diseño, lasd’Idiomes i les escoles superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix escuelas oficiales de Idiomas y las escuelas Superiores de Cerámicala normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor. se ajustarán a lo establecido en la normativa que regula los planes de estudio que se encuentren en vigor.Quart Cuarto Els períodes de vacacions del curs 2012-2013 seran els següents: Los períodos de vacaciones del curso 2012-2013 serán los siguien- tes: 1. Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2012 al 6 de gener de 1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2012 al 6 de2013, ambdós inclosos. enero de 2013, ambos inclusive. 2. Vacacions de Pasqua: del 28 de març al 8 d’abril de 2013, ambdós 2. Vacaciones de Pascua: desde el 28 de marzo al 8 de abril de 2013,inclosos. ambos inclusive.Quint Quinto Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents: Durante este curso escolar serán festivos y no lectivos los días siguientes: 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana 12 d’octubre, dia de la Hispanitat 12 de octubre, Día de la Hispanidad 1 de novembre, dia de Tots Sants 1 de noviembre, Día de Todos los Santos 6 de desembre, dia de la Constitució 6 de diciembre, Día de la Constitución 19 de març, Sant Josep 19 de marzo, San José 1 de maig, Festa del Treball 1 de mayo, Fiesta del TrabajoSext Sexto Les proves extraordinàries del curs 2011-2012 del mes de setem- Las pruebas extraordinarias del curso 2011-2012 del mes de sep-bre hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 7 de setembre de tiembre, deberán estar finalizadas con anterioridad al día 7 de septiem-2012, data en què s’entregaran les qualificacions. bre de 2012, fecha en que se entregarán las calificaciones de las mis- mas. València, 15 de juny de 2012.– El director general d’Ordenació i Valencia, 15 de junio de 2012.– El director general de OrdenaciónCentres Docents: Jorge Cabo Martínez. y Centros Docentes: Jorge Cabo Martínez.

×