Calendari escolar 2013 2014

835 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
524
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calendari escolar 2013 2014

  1. 1. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció Gene- ral de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014. [2013/6678] RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2013-2014. [2013/6678] L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educa- ció i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Forma- ció Professional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyaments d’idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General de Centres i Personal Docent, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic. D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar. Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcio- nal de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat pel Decret 190/2012, de 21 de desembre, resolc: Primer Les activitats escolars del curs acadèmic 2013-2014 s’inicia- ran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents: 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 9 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014. 2. En Educació Secundària Obligatòria, s’iniciaran el 16 de setem- bre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014. 3. En Batxillerat, s’iniciaran el 16 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014. 4. En el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 24 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014. 5. En el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 16 de setembre de 2013 i finalitzaran el 10 de juny de 2014. 6. En ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones adultes, començaran el 23 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014. Segon 1. L’alumnat que curse primer o segon curs d’Educació Secundària Obligatòria en centres que, de manera provisional, impartisquen estes ensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l’apartat anterior. 2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excep- te el que preveu la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil. 3. Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del consell escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria. 4. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresen- cial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial, tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta comple- ta, això sense perjuí que, quan un alumne estiga en condicions d’obtin- dre el títol, s’aplique el que establix el punt tercer 5 d’esta resolució. Tercer 1. En el present curs escolar, les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 849 i 862 hores lectives. La Orden de 11 de junio de 1998, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV de 18 de junio), establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana que imparten enseñan- zas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas. La citada disposición atribuye a la Dirección General de Centros Docentes, hoy Dirección General de Centros y Per- sonal Docente, la competencia para dictar la resolución en la que se fije el período lectivo de cada curso académico. Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el número mínimo de días lectivos que debe comprender el calendario escolar. En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio de 1998 y las funciones asignadas en el Reglamento Orgánico y Funci- onal de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, aprobado por el Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, resuelvo: Primero Las actividades escolares del curso académico 2013-2014 se inici- arán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes: 1. En Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 9 de septiembre de 2013 y finalizarán el 20 de junio de 2014. 2. En Educación Secundaria Obligatoria, se iniciarán el 16 de septi- embre de 2013 y finalizarán el 20 de junio de 2014. 3. En Bachillerato, se iniciarán el 16 de septiembre de 2013 y fina- lizarán el 20 de junio de 2014. 4. En el primer curso de los ciclos formativos de Formación Profe- sional, se iniciarán el 24 de septiembre de 2013 y finalizarán el 20 de junio de 2014. 5. En el segundo curso de los ciclos formativos de Formación Pro- fesional, se iniciarán el 16 de septiembre de 2013 y finalizarán el 10 de junio de 2014. 6. En enseñanzas artísticas, de idiomas y formación de personas adultas, comenzarán el 23 de septiembre de 2013 y finalizarán el 20 de junio de 2014. Segundo 1. El alumnado que curse primero o segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en centros que, de forma provisional, impartan estas enseñanzas, acomodará el inicio y la finalización de sus activida- des a lo establecido en el punto 1 del apartado anterior. 2. El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada según los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación, salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accede por primera vez al centro para cursar Educación Infantil. 3. Para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuerdo del consejo escolar del centro, se podrá anticipar un día el inicio de las acti- vidades escolares del alumnado de primer curso de Educación Secun- daria Obligatoria. 4. Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipresencial o a distancia, así como en la modalidad de oferta parcial tanto en régimen presencial como en semipresencial o a distancia, se regirán en toda su oferta por el calendario establecido para el primer curso de los ciclos formativos de Formación Profesional en régimen presencial y modalidad de oferta comple- ta, ello sin perjuicio de que, cuando un alumno esté en condiciones de obte- ner el título, se aplique lo establecido en el punto tercero 5 de esta resolución. Tercero 1. En el presente curso escolar, las actividades escolares lectivas del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán entre 849 y 862 horas lectivas. Num. 7053 / 25.06.2013 18828
  2. 2. 2. En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, las horas lectivas deberán ascender entre 1.010 y 1.025 horas lectivas. 3. En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se añadirán dos horas semanales más a las previstas en el apartado anterior. 4. Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de For- mación Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos títulos y se establecen los currículos actualmente vigentes. 5. Las actividades de evaluación del alumnado de segundo curso del Bachillerato, incluidas aquellas actividades del alumnado que curse simultáneamente sexto curso de enseñanzas profesionales de música o de danza, o de segundo curso de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional, se programarán en los centros, según las necesidades derivadas de su inscripción en las pruebas de acceso a los estudios universitarios. 6. Los conservatorios de Música y de Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático, las escuelas de Artes y superiores de Diseño, las escuelas oficiales de idiomas y las escuelas superiores de Cerámica se ajustarán a lo establecido en la normativa que regula los planes de estudio que se encuentren en vigor. Cuarto Los períodos de vacaciones del curso 2013-2014 serán los sigui- entes: 1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014, ambos inclusive. 2. Vacaciones de Pascua: desde el 17 al 28 de abril de 2014, ambos inclusive. Quinto Durante este curso escolar serán festivos los días siguientes: – 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana – 1 de noviembre, día de Todos los Santos – 6 de diciembre, día de la Constitución – 19 de marzo, San José – 1 de mayo, Fiesta del Trabajo Sexto Las pruebas extraordinarias del curso 2012-2013 del mes de septi- embre deberán estar finalizadas con anterioridad al día 9 de septiembre de 2013, fecha en que, como máximo, se entregarán las calificaciones de las mismas. Valencia, 20 de junio de 2013.– El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz. 2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’estar entre les 1.010 i 1.025 hores lectives. 3. En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegi- ran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior. 4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de For- mació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents. 5. Les activitats d’avaluació de l’alumnat de segon curs del Batxille- rat, incloent-hi aquelles activitats de l’alumnat que curse simultàniament sext curs d’ensenyances professionals de música o de dansa, o de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional, es programaran en els centres segons les necessitats derivades de la ins- cripció en les proves d’accés als estudis universitaris. 6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i superiors de Disseny, les escoles oficials d’idiomes i les escoles superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor. Quart Els períodes de vacacions del curs 2013-2014 seran els següents: 1. Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 6 de gener de 2014, ambdós inclosos. 2. Vacacions de Pasqua: del 17 al 28 d’abril de 2014, ambdós inclosos. Quint Durant este curs escolar seran festius els dies següents: – 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana – 1 de novembre, dia de Tots Sants – 6 de desembre, dia de la Constitució – 19 de març, Sant Josep – 1 de maig, Festa del Treball Sext Les proves extraordinàries del curs 2012-2013 del mes de setem- bre hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 9 de setembre de 2013, data en què, com a màxim, s’entregaran les qualificacions d’estes. València, 20 de juny de 2013.– El director general de Centres i Per- sonal Docent: Santiago Martí Alepuz. Num. 7053 / 25.06.2013 18829

×