Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Po Z - Ko iz - ZG - ZS 15b

3,745 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Po Z - Ko iz - ZG - ZS 15b

 1. 1. STRIP BHOJ 15.2 100 STRANICA
 2. 2. . , Juémą cmxarx. , včoèľariľvmèmüšvgmkkšxumsmxxšx. umswxr. .. ,x. nv. ,_. .,. _.. *., ._. _, »ľ-łfľľlľľkłáľááñ, M* . č« : t , _ xšñľ'ľv*í“'ľv*á*ľ*w BRN 15 NINA SERIJA : íľfxíj-Vą-"á ~ , »P/ ą* Š, "ľil" ` . .t Ičł P5. (š
 3. 3. (45 zum SERIJA nm 15.2 PUTDMCI ZLA nurumcl zu S Naslov Oziginaía: LA PRUGENIE DEL MALE 3 Zagor 550 0 5.2011 ž Ieksí Moreno Burattini CrtezEMassimo Pesce f Nasznvnnca. Gallienn Ferri wwwzlatnaserijafreeizcom Sk : f l Pvülnm- Attila š P1JmarplexxFsdance. Fasniqi z evod' Johannbgaod. Fsdance. Kondor. Legazter , m : ga Fsdance ' Johannbguod twrektura. Strider sznn
 4. 4. č» »gr-Ir 4-15 *z-n- ” 'a Š Š. 'Š ~' iza-Ci” *a Viułéíuu-ąféľasrb . rą-: ąwg "J-išta . . .pçvvamza-: ąn
 5. 5. Dragi prijatelji. Na desetine puta proteklih godina, svaki put kad bih se susreo sa pubiikom, uvek se našao neki _) ) čitalac koji je pitao: a l' ki zašto i darkvudski heroj s __. / nema izdanje “Zagoronei kao što Teks ima 'Teksone' ili Dilan dog “Di| andogone“? To isto pitanje je bilo po- navljano u brojnim pismima koja sam dobio. tako da se na kraju pretvorilo u zahtev koji . je ne samo bio učestao već i obavezujući. j Naposletku, kako se približavala pede- ~ setogodišnjica Za- / gora koju ćemo, kao što znate. prosiaviti sledećeg meseca. ubedio sam sebe da nema bolje prilike da se najzad pošalje na kioske dugo očekivani gigant. Dakle, kao . što ste već sigumo ~ videli na poledini. ovo novo izdanje će se konačno pojaviti kako bismo na pravi način prosiaviii jubilej. zajedno sa izdanjem u boji koje će stići na kioske početkom juna. Tim potezom ćemo i zvanično “ugasiti svećioe" povodom rodendana našeg heroja. Na njegovim stranicama moci ćete da nadete i epizodnu priču koju je nacrtao Galijeno Feri. autor prvog Zagorovog crteža koji je izašao 15. juna 1961: iz tog razloga on nije ilustrator gorepomenutog Giganta. Zauzet radom na 'Manituovoj Škrinji", Galijeno nije bio u mogućnosti da uradi i "Zamak na Nebu" (to su naslovi ova dva slavijenićka izdanja). Zbog toga smo. kako bismo ga dostojno zamenili, poverili izradu ove priče u “ekstra- velikom" formatu njegovom zemljaku Marku Toričeliju - koji je član Zagorovog stafa od j 1986, dakle, već 25 godina - kao jedrnom " koji svojim 'radnim stažom" može garan- tovati da će biti na visini zadatka. Toričeli je uložio sav svoj talenat i iskustvo kako bi nacrtao table za ovu priču za koju, iskreno se nadam, neće izostati vaše divljenje. Obe priče je napisao Moreno Buratini; i on već veteran pošto je ovog meseca napunio dvadeset godina kako piše scenarije za Zagora. Upravo on je i autor prvog romana o Zagoru, iii bolje reći pripovetke pod naslo- vom “Zidovi Jerihona". Radi se o avanturi koja je originalno izašla u pet epizoda u magazinu 'Darkwood Monitor' devedesetih godina prošlog veka. koje su sada saku- pljene u jedno izdanje. Ipak, Buratini je revi- dirao i korigovao tekst i, povrh svega. zamo- Iio desetoricu crtača da urade nove ilus- tracije za različita po- glavlja. Na taj način. knjiga će sadržati osam tabli koje su ' nacrtali redovni crtači (Laurenti, Nućio, Pjere. Prisko. Ru- bijes. Sedioli, Toričeli i verni). kao i dve koje su nacrtali gostujući crtači (Emanuete Bar- ison i Valter Venturi). Nasiovnicu koju vidite na ovoj stranici, nije mogao da uradi niko drugi do Galijeno Feri. Roman sadrži osemdeset stranica formata malo rnanjeg od naših redovnih izdanja i moći čete da ga pronadete u svim italijanskim stripamica- ma. iii da ga poručite direktno od izdavačke kuće "Cartoon Club" preko sajta www. fumo- dichina. com.
 6. 6. R AO POGLEDICA ODRONA, PONOVO GE OTVARA PEČNA KOJU GU U PROGLOGTI ZAGOR I MLADI ONEIDA PO IMENU UMAPAI ZATVORILI, A IZ KOJE JE NA POVRGINU IZAGAO GLEPI DINOGAURUG GA DNA TAJANGTVENE PROVALIJE. NEKOLIKO GODINA KAGNIJE IZ RUPE GU IZAGLI DŽINOVGKI GIGMIGI, A JEDAN OD NJIH JE OTEO JEDNOG RATNIKA ONEIDA. UMAPAI, I<OJ| JE U MEDUVREMENU POGTAO PO- GLAVICA GVOG PLEMENA, JE ZATRAŽIO POMOČ OD DUI-IA GA GEKIROM KAKO | IGTRAŽILI DNO PRgVALlJE ZAJEDNO GA GRUPOM I-IRABRI-I LJUDI. MEDU IM, U ZAGOVOR UM P INJU DA NAVIRU GE ANJA KOJA GU BILA IZBRIGANA. ON GE PRIGEČA N EGA GTO GE DEGILO PRE NEGO GTO JE PREUZEO ULOGU DUI-IA GA GEKIR M, U VREME DOK JE IVEO UZ GAJER, PRELQU GAMANICU KOJA JE BILA U GTANJU DA VIDI BU NOGT. .. DA, TO GAM JA. .. I TU GAM
 7. 7. LIGKO o ČEGP ETI DA OGEČAG NJE- I 'v GOVE EFEK- , "GVETLOGNI ČOVEK" ZNAČI DA ČEG MOČI DA VIDIG GTVARI KOJE eu IZNAD GTVARI, MAKAR | KRATKO VREME. .. A ONO GTO GAM BACILA u ŽERAVICLI NIGU mAvr; VEČ KOMADI MAI-IOVINE | GLJIVA KOJE PAGTU u PECINI/ VEČ ei IJDAHNUO Do- VOLJNO GVETOG DIMA DA PoeTA è svmocm "GVETLOGNI ČOVEK"? ... GTA TO ZNAČ| '?. .. l KAKVE eu TO euvr; TRAVE KOJE GI BACILA NA ŽERAVICLVP. .. DA LI JE oD TOGA POČELO DA . w er; VRTI u GLAVI? U KRAJNJOJ LINIJI, DA. .. BAG ZBOG TOG DIMA TVOJE MIGLI POKUGAVAJU DA NA- PUGTE TVOJE TELO/ ALI GADA GI<| N| ODEČU | UDI U TOPLU VODU OVOG IZVORA/
 8. 8. PLANINE ČE TI GOVORITI, REKE ČE Tl GAPUTATI, DRVEČE ČE TE GAVETOVA- v TI. .. NEPOZNATI i-IORIZONTI ČE TI GE OTVORITI l MUZIKA KOJU NIKAD NIGI » ' DO TVOJIH POGLUGAJ ZVUI< E' A ZATlM zATvoI2I OČI l BUBNJA. TAKO ČEG VlèE PUGTITI evoa UM DA LUTA. .. VIGE ČEè» NE MOGU VIGE DA GTOJIM NA NOGAMA. .. ` ČINI MI GE DA GUBIM. .. OGETITI DA ZEMLJA, U ČIJOJ GE UTROBI GREJE VODA GA OVOG IZVORA, KOMUNICIRA G TOBOM/ POVRH GVEGA. .. EAzuMEćEe DA JE ZEMLJA ŽENA | DA . JE ŽENAMA DATO DA RAZUMEJU
 9. 9. ' / ` ' (ž . z "GREGČEG ONE KOJ DA Ti POKAŽU PUT KO IM TREBA D "GTI VELIK
 10. 10. DA GI GTIGAO BIČEG TEK POLA PUTA/ " ` . :ítí 'ALI MORAŠ DA NAGTAVIG PO GVAKU CENU. .. JEI? 0D TEBE GTA GOD GE DEeiLo. .. GVE Do KRAJNJI ZAVIEI GPAGENJE *y j_ MNOGIH LJUDI! " - . g_
 11. 11. DAf. .. , . . NE BRlNl/ n. a ^ ovDE GAM! / . v NEJ. .. VIZIJA JE BILA GAMO MAJKA ZEM- ' NIJE VAŽNO l w j . LJA Ti . JE sovo_ " z ~ ' ' ODMAl-l RAZLIMETI. .. RILA r OTKRILA TI * “ NEGO tzAzuMETi u « MEèTo èTo JE j . i PRAVOM TRE- . a j'
 12. 12. 7 TRANGU. .. l KRE- 9^^^ E -JOŠ NLIO GI PRE/ IAA IVICI 3 r Ž Ž i {l MIGLIG Ll L* , . ( I DRUGE eTvARi KOJE , ' a . s eu T| GE DEGILE PRE . i, z ' DAN_ AL, - ~ NEGO GTC GI POGTAO ' - . - ` ČUDNO . JE gfo M, . DUi-I GA GEKIROME. . 1 ~ v« CNC ČESA 9,; QEČAM - r i<AD ei eREo ONU j j . j. , NE IZGLEDA POVE_ ŠAMANEU? ~ - _ 'í s '^ ZANO GA NAGIM er- - = J . LAGKOM IJ ovu PROVALIJU/
 13. 13. EèGLIO GAM DA GU MI GE G ANJA PROBUDILA ZBOG RET NJE G KOJOM GE GUO- AVAMO. .. UMEGTO TOGA, |Z- GLEDA DA JE NEKA DRUGA GTVAR U PITANJU/ . GVIH MI BRKO- vA MOJE PORODICE/ VEC ewo : nou oo GRA- McA SVETAI. .. PuTovAi_I GMO POQWDAI. .. zEM- . I_. JoM, MoREM, PA ćAJ< . I NEBOM/ ALI ovo eTo GAM VIDEO GE OD- NOG LO NA NEGTO DRU- GA IJE D evEGA GTC GAM vE PRoèAo. .. JOŠ NEèTo MoRA DA GE DEGI/ ru TEK èTo GE NIJE DEGILO/ IMAO GAM VIZIJU 00000 PUTOVANJA DO PROVALIJA U KOJU GE GPUGTAMO POV ZA- NA G ONIM GTA EMO GREGTI u ou- DLIČNOGTI. . ..VAŽNO JE DA PoçToJr BCIDIICNOŠT!
 14. 14. u evAi<oM GLLIČAJLI. .. KADA GI ME TRGNLio IZ OMAMLJENOGTI, ZALIGTAVIO GI T0i< MOJI-I GEČANJA. .. eiGuRNo IMA JOG GTVARI i<o. JE TEi< TREBA DA izADu IZ MAGi_E MoG PAMČENJA. NA A. JMo GE DA EMo IZAČI l iz MAGi_E ovE RuPE u KOJU GVE DUBLJE izMEDLi oa- TALOG, l VLAŽNOGT GE POVEČAVA I OVAJ . PuT KOJIM iDEMo j POGTAJE evE. .. `. + "IT
 15. 15. DA. .. | ČINI eE DA O znanec: ...
 16. 16. j v DEVICE OD , 0 PILARA, PO- MOZI M1/ a" ' š . ,"5*" , z; . C0 ni 5 š ` _ v. NE MOŽE DA z-zAGoRE. /.. .
 17. 17. KARAMBA | KARAM- IMA TRAGOVE UDA* RACA MOJE GEKIRE, KAO I RANE OD METAKA. .. O JE DRUGO OD ONA DVA UDOv VIGTA. Ogg KOJE JE POBE- GLO/ IGLEDNO DA NIJE UGPELO DALEKO DA NAžALoeT. OVAJ GIGMIG NIJE
 18. 18. OVO MOIŽA DA GU OGTACI O vEi<A KOGA GMo TRA II_i. .. I NADAI_i GE D EMo GA PRoNA Iži- voG/ ŽIVOTINJA/ Mo DA. .. MORA DA II-I JE POJELA NEKA GAMI GIGMIGI/ ŽDA GVII-I MI BRKOVA MOJE PORO- DA, TO JE ON. .. PREPOZNA- JEM OVAJ POGEBAN POJAG KOJI JE
 19. 19. MORA DA GE TO DEGILO ODMAH PO NJEGO- VOJ GMRTI/ A GADA NEMA- MO NI TELO DA GA ODNE- GEMO NAZAD/ IZGLEDAJU I<Ao ČUDNE I<uLE KOJE IZLAZE IZ voDE/ AI_I oNDA. .. AKO Gu GIGMIGI LIBIJBJI l Ai<o NEMA viGE NADE ZA PREMINULOG RATNIi<A. .. MozEMo DA rosno ODAVDE! GVII-I MI BR- KOVA MOJE PO- RODICE/ ALI GTA JE TO?
 20. 20. GTA GOD DA JE. .. GIGURAN GAM DA JE TO ONO GTO ZRAČI GVETLOGT KOJA OG- VET LJAVA VODU AI<o žEI_iMo DA GI-IVATIMO GTA GLI iGi<oNGI<A TAJANGTVENA GTvoRENJA KOJA ŽIVE I_i PRovA- LIJI. MoRAćEMo DA oDEMo | Po- GI_EDAMo IZBLIZA/ KAPAMBAI VOAH/ NEG- O . i KARAMBľľA/ u z _ To g; poMAK. . GTA . JE To * LOUVQDL/ j
 21. 21. ègp” . z
 22. 22. l. . z O; Č a s _. . .. IGN . . . z _. . t- M«
 23. 23. PRoRi_ GTvo/ NE MoGu viGE = I NIGTA DA INIM ZA CRVENOKOGCA/ oGT vio Mu . JE TEi. o MožDA uvEREN g o, . DA E GA uGi<oRo oPET Poi<uPrri. / * vIDEo ME JE l i< ENi_Io PREMA MENI! Ai_i Ai<o v MoRAM DA GE » Gu IM G NJIM. .. DA TO URA- DIM PUNII-I v BRZ JE, ALI - NIJE NERA- ~ NJIV/ / ` .
 24. 24. DOI-IVATITI, BEGTIJO/ O I<i_izAv JE. .. ALI UGPEVAM DA GE zADRžIM GTEG- NuvGI NoGE OKO N. JEGovoG JA ČLI _ to DOI-IVATITI Q __ TEGE/ 1 z*** T ` l-IILJADU MI v GI<AI_PovA. (..
 25. 25. BRKOVA MOJE PORODICE/ PROKLET- GTvo/ ... Novi Č} . NAPAD/ .>
 26. 26. .s _ . Ks GToGA. .. M MoRAM DA * , IGTRAJEM/ * ` C O li P ąuą . T g", .E55 _-. J 'is
 27. 27. z MOGAO DA IZ- / _ DRŽIM Ni GEKUN- g NE Ig! o
 28. 28. l-IILJADU MI GI<Ai_Po- vA/ G ovoG EGTA j " 'P VTŠTE%V^EE5"ŽELAEŠ?6 v ” Go BOLJE VIDI oNo GTo Tej? ? A' izRANJA | Z GREDINE ' JEZERA! _, _,, E=. = -Eíí KARAMBA l KARAMBITAJ. . PLIVA PREMA . ONIM GTVARI- MA/
 29. 29. GVII-I MI BUB- NJEVA DARK- E rase T O POGTOJI ` . GRADEviNA
 30. 30. rgrraisoe " datirana? . 1 LIMAPAI? /j 4 j 3 g' (Ai . lL| NE MoRA. .. A T ŽJEZERO ' a, ČEMO oTI<RITi. / TI gEè ^^° E 9m PUNC J a oGTATI ovDE G DVOJI- ONIH VODENIN , i. s . i. a. : . coM NAGIi-i, ČIKO/
 31. 31. VREDI BACITI POGLED/ m M E R v a E M U
 32. 32. evru MI auarusva á ` DARKVUDAI. ./ ovA GPIRALA. VEČ GAM . JE VIDEO/ W
 33. 33. *PRVI Pi_IT JE To BILO NA DAvoLJoJ viGoRAvNi U NovoM MEi<Gii<u. .. I<AD GMo JA I DiJEGo DE I<oRoNADo PRoNAGLI GE- DAM GRADovA cooLE/ 0)” 4 , v. . . * ~ *j* * J U POGLEDNJEM OD NJIH, , ` . 'A - I* DAKLE, " MQGUČE VELIKO/ IA CRVENOM GRADU 1 i? ! Ji DA JE GpAQAVj- ZLATNIH KROVOVA, NALE' - _ * NA U KOJOJ _, TELI GMO NA NEVERO' Q' 'x Š_ . g; NAIA_ y VATNU LABO- . n' . i" z” ` . . ZIM NEŠTO J' . .- JAJ IMAM. - j. J I l_ GLIČNo TO- Gi. NEzIDo- r . J ; J J ~ ~ MEx. . GTA- vE. . J _ J , . i RA NAučNA GAzA MUA/ “DRUGI PUT GAM VIDEO GLIČNU GPIRALU NA PUTU ZA GRENLAND. .. KAD GAM BIO U POTRAZI ZA OGTATKOM "JEDNOROGA" KOJI JE OGTAO ZAROBLJ U LE/ <5"
 34. 34. ALI TADA . JE ewuaou_ eno h UREZAN U TAJANQTVENA "JAJA". .. KOJA GU ZAPRAVO BILA ORUŽJA KORIŠČENA L| *l > RATLI KOJI JE 9 VREMENOM PAO u ZABORAV. au 9 M ` I U QTANJU DA IZAZOVU QTRAŠNE EPIDEMLJE U NEPRIJATELJQKIM GEA " | MOŽDA eu UPRAVO ONI eTvomLI ČUDOVIŠTA KOJA GADA NAQELJA- VAJU ovu PPOKLETU PPOVALIJU/ , MORA DA POQTOJI IZVOR NEPOZNATE ENERGIJE OTP ENE NA VREME. .. AK l HILJADAMA QTOGA. .. I OVD Bl 9 MOGLI l GLI NI UBILA KI QTPOJEVI/ uevAkgM QLUČAJU. .. UDNA QVETLOQT KOJA OBAQJAVA VODU | ZDOVE PECINE, OBAQJAVA ' ALI JA GE VIŠE NE ČUDlM TOME, NAKON èTo eAM VIDEO ONE HELINGENOVE ŠTROJEVE. .. I ONU LABO- IQATOIQIJU u zEMLJAMA A ANAGAZA/
 35. 35. .____. IQPOD NIVOA JEZERA. .. AlJ OVO MEGTO . JE POTPIJ- W MOŽDA NIJE JINO u NEPROPUQNOJ PROG- TORLJI. .. ALI MopA nam NEèTo èTo ODRŽAVA evE TE enzo- emu MIBUBNJEVA DARKVUDA/ smemo
 36. 36. 1 PREGTALO . JE/ m KAO DA QE NEKI QTROJ POKRENUO MOJIM PEO- LAQKOM/ u ALI KO UP- PAVLJA NJIME? ZAIQTAI GLEDA KAO NAU NA BA- » ZA. .. | L| @ORATORI- ^ , JA. .. GLI NA ONOJ NA ` DAVOL-JOJ VIQO- v . ..OČIGLEDNO DA JE IeTA QTARA CIVI- ".1:_. 4 , - LIZACIJA IZGPADILA Joè NEKOLIKO u f A l_ xuid'nrv1gnvnri A V QEVERNOJ AMEIQICI. .. | KO ZNA "z č* KOLIKO Joè PO evETu/ L D ` 3 ~ ą II
 37. 37. z I "I D' v Na; A K 4
 38. 38. I. x _QQ , k} í' evII-I MI 9..7,~5”” x“'“ r. g' ç _ , JW BLJBNJEVA I-_“. ..`«f l 7: . ; A 5 DARKVUDA/ ` v. « / u '
 39. 39. LETQTVO/ t v IMAJLI VRLO PuèTA NAKON JAKOG UDARCA PO RED IJIJ/ M , " r s z '~' u ' z ' yylvwivp
 40. 40. /
 41. 41. um' mo J z Š “v 11)/ . .ü Č . K' ATRAG! , v
 42. 42. IZDRŽI, DUèE eA agapo/ siv. . EVO l NAG/ ON | NEKOLICINA GU ME *BLED PLIVAJU l.
 43. 43. k), , t / Aážlzz i, th. _ ` J; L v ž} 4«, k ,
 44. 44. HILJADU MI ` QKALPOVA/ IZ- 'JV' GLEDA DA IH PUC- . ~ V » NJEVI PLAŠE/ " / DA. KO J 0? _/
 45. 45. “`` '. v. > : - I3), _>55_“gmnuugyg O . a PREPALA IH . JE BU- KA! ` . f {fxíxvnxxmxąux
 46. 46. DVOJICA NAGIH GU 'O V . ~ "Ž ALI KAKO . JE ' NEČEMO DOPUGTITI DA NJI- ' HOVA ŽRTVA BUDE UZALUD- . . 1 DXŠŠEVEŽYŽŠA_ T° ^^°G'JČE? --- NA. , . .. NEČEMO OTIČI ODAV" i, ł < _ ZE ČUDoVlè-I-A KOJA KAKVA IHEŽŠAEIJA v DE DOK NE UNIŠTIMO ovo E : HARAJU po ZELENOJ POK? E- PROVALIJI/ NIKAKVA MAGIJA/ ON GU PLOD GTARE ZADO- . . RAVLJENE NAUKE KOJA | N| GT TU I NAKON NEKO- LIKO MILENIJIJMA/ ALI NAGIM O IMA I UMOVIMA TAKO > GLOŽENA NALIČNA GAZNANJA ZAIGTA IZGLEDAJL! KAO MAGIJA/
 47. 47. AKo GOLJE RAZMIGLIG, A ČUDOVIGTA PRoTIv KOJIH GMO zIvoTINJE KoJE eu NE l PROMENJENE NEKIM RA ENJEM | L| GUPGTANCOM KOJIMA eu BILE IZLO- GE BORILI GU A TAKO JE I GA VODENOM ZMIJOM | L| GIGMIGIMA NA KOJE GMO NALETELI NA PUTU OVAMO. .. GVE su TO ŽIVOTINJE KoJE au ŽIVELE u PEČINI I DI NORMALNE vE- L| INE | OBLIKA PRE NEGO GTO eu DILE TRANFORMI- MgGUČE. .. ALI TO NE ZNAČI DA EMO IH GREGTI AKO IZADU ODAVDE U POTRAZI ZA PLENOM, POGTO POGTANU OG- ROMNE/ NA PRIMER, POGLEDNJA GTVORENJA KOJA GU NAG ZAGKOČILA. .. IZGLEDALI GU KAO | ZUZE| ' NO POVE ANI KUKCI, A M ŽDA GU ZAPRAVO OBI NE BUVE II. I GLI NI PARAZITI KOJI GU DOGLI U DODIR GA KO ZNA KAKVOM VRADŽBINOM KOJU GU OGTAVILI DREVNI GRADITELJI OVE BAZE/ MIGLIG DáJH IMA Jo . , MOŽDA eu UTACIJE GAMO GPORADIČNE | LDOVIGTA BRZO UMIRU u NEDOGTATKU HRANE. .. ALI POVREMENO GE MENJAJU I DRUGE žIvoTINJE/
 48. 48. ,V YW/ W// jľíł/ H} ` A z l' POGLEDAJ/ n. ~` , 1 g W _ Q 1 ovDE IMA zNAKovA "« . V VELIKOG UNIG- / d KAo DA GE OGLO- BODILO GTVORENJE PUNO VEČE oD oNIH MIJTIRANIH KI_IKAcA l ' / - 4/ g. Qv I' ' J IZA ONOG QREDIŠNJEG GPUŠENOG ZIDA POG- ToJI JOG VEČA PROG- ToRIJAz. . IDEMO DA GVIH MI BUBNJEVA DARKVUDA/ ALI
 49. 49. TO eu ČUDO- vIèTA POPUT ONOG Ko- ` JE GMO GRELI IZVAN PEČINE PRE MNOGO / l ` K " O ovAJ RZ- ` z GIJENIGPREMNIK. .. ` ' TO JE oNAJ IZ KOG JE JEDAN oD NJIH OČI- GLEDNO UGPEO DA POGEGNE/ GE DA RAGTU. .. | L| GE GTVA- ETO ZAGTO JE DIo QLEPI. .. IZ NEKOG RAzLoGA IZAGAO JE DoK . JOG NIJE DID POTPUNO . RAzvIJEN/
 50. 50. 24001251.. . ~ GTA TI GE Do- N m. A DE rI___R E. ZE IJ A D ovAJ PAK . JEGTE POTPUNO RAzvIJEN/ KoI_IKo JE VREMENA ovDE. .. | zèèro GE JEDAN AN PROGUDIO | ` oN Joè uvEK ovDE! KAo DA OČEKUJE NA- REDGU ZA Šąą: ", .. ` E NJEMU GL E
 51. 51. EČAM EE N EG/ zau- NJEN EAM! UČINILA EAM DA zAaoRAvIE oNo TO EI NAUČIO. .. JER M TOG JEzIKA MOŽE DA IZLUDI . ONOG KO NE ZNA PRAVIL- NO DA GA KORIGTI/ DoK EI GPAVAO PONAVALJALA EAM T| BEZGROJ PUTA BEZBROJ REČI. .. REČI IzGuELJENoG JEzIKA GTARIH NARODA. .. JEzIKA MAJKE zEMLJE/ , AI_I oN ČE Tl 'O O E. POGLUŽITI KADA ~ ELIDE TREEALo DA GOVORIG ONOMEK GA RAzuME. ..ITADA EE E; .. EE EETITI/ .
 52. 52. EILo . JE VREME KAD V DIO JE TO EAv EEN JEzIK. .. E' ~ ELI EvI LJUDI GOVORILI KOJI JE zvu AO POPuT A'-' ° '<°~"^^ JEDNIM JEzIKoM. .. TAKO MUZIKE I ODRAŽAVAO GTARIM NARODI- . I: / MA Govoplè? . ` KAŽU LEGENDE. ľ í PRlRODNl GKLAD. zATIM Eu EE LJuDI PODELILI NA GRLIPE. .. NA KRAJu EE vIEE NIEu ME uEoDNo RAzuMELI. .. | OTPO ELI EI_I KRvAvE ATOvE IzMEDu EEDE/ NEKE R IETAROG JEzIKA Eu I DALJE PRENOEENE PREKO EAMANA. .. KOJI Eu IH NAELEDILI E JEDNIM DELOM IzGLIDLJENOG zNANJA/ IAKO IH JE MALO, UZ TE REČI MOŽE EE KO- NEJŠFŠŠŠŠM ~3583: | K MUNICIRATI GA DUGOM GVETA. .. | PRIMITI A DA E . JEDNOG DREVNE ODJEKE KOJI PROŽIMAJU GVE DANA. .. Dľľl P TREDNO GTVARI POPUT VET RA KOJI GE GKRIVA DA GE LU M MEDu ETADLIMA/ NJIMEP. .. INI MI EE v NEMOGUČIM/
 53. 53. | MENI E ČINILO NEMOGU IM. .. PRE NEGO E O ME JE MO A U ITELJIcA NAU ILA DA KOMLI- NIcIRAM E KA- AU DRAG N; REčI GLUŽE LJLIDIMA ZA MOŽE IZGOVAQATI PQENOŠENJE NJIHOVIH MISLI. .. QVAKO TVOJE , EEČL/ ETvORENJE IMA vLAETITI JEzIK . , KORIGTEČI EE IETIM vIDRAcIJA- MA KOJE NAE GVE PRožIMAJLI/
 54. 54. ALI AKo zNAE NEETO O ELIDDI- NI (KOJA ME ŠIŠKA. .. ŽELIE LI RE I DA JE v ZAPIEANOP. .. DA ČE EE OE ARrrI, ETA GOD JA INIO? A TVOJA DU- TO JE . JEDNA OD PRVIH DUČNOGT GA- GTV/ ŽIRI KOJE GAM JER? GTA ČE BITI NAU ILA OD UČI- G TOBOM? ALI KRoz vEo vREMENA, EAMAN MOŽE DA vIDI EENE ONOGA ETo ČE EE Do- GODITI. .. JER JE EADAENJOET EAMO JEDAN OD DEzDRoJNIH TRENuTAKA KOJI EE PREPLIČU u TKANJu ETvARNoETI | KOJI Eu POREDANI JEDNI DO DRuGIH POPUT vLAKANA u TKA- NINI! ALI To ETo vIDIM NIJE NIKAD `<S šry l GAMO POM NIETA JOE NIJE ODREDENO l EvE zAvIEI EAMO OD TEDE. .. OD TvOG IzDORA, OD TvOJE HRAD- ROETI ILI TvOG GTRAHA/ OD TvOJE ENAGE ILI TvOJE LAKO PRoTuMAčITI/ JEDNOG DA- VRLO NE- GA N NIKAD NE MOŽE DA VIDI GTA E GE N EMU DOGODKI. .. MOŽE | DRUGIMA DA OTKRLJU GVOJU GUDBINU PRE NEGO GTO BUDE IZVRGENA. NA, KAKO KAŽEE. RAzuMETI. .. ALI zA- EAD MI JE EvE TO
 55. 55. I/ ľlłiíí/ II IUIŽ/ IŽUH/ EWENJ/ IVEIŠEFA
 56. 56. SAMI. .. P0- " E MAKAOJE . . JEEI LI GIGURAN? HILJADu MI EKALPOvA/ ç IZGLEDA MI NEPOKREF AN. .. KAO | PRE/ NIEAM TO GANJAO/ UČINIO PAK VRATIO NA GPAVANJE/ OGIM AKO. ..
 57. 57. 'ŠD íèíšr »si
 58. 58. ZAIGTA. .. I NEKI ČUDAN ZVUK DOPIRE ODAVDE IZA/ o I I DoGOvA MIJ. . ET To aaovoa UPALILA GU GE GVETLA KOJII-I RANIJE NIJE í i 7~7v è . .- g' ížwí F ` lih . J rE"
 59. 59. / WH / l 4m. , 'A #ŽE E _. M se. . . ą loss« 'ľ/ .ľ/ /í/ /í
 60. 60. .JJEIIIIII ' °' O! ! 9 v: PROKLET- T 1 o. GTVO/ 'I __ 'r IIIu - 9 I a_ . . / , “ J . u MORAMO NEKA NAM I' . BOGOVIPO- I 13/ Q ' p i Š , , . MORAMO GA GAVLADATI/
 61. 61. | JE TEGKO, GE PROK- LETGTVO/ mm P%. m "GO m. .. G a A NIEANrrI u ODzIROM NA TO KAKO DRzO KREČE. s. Dovgg g_ 99 : qľgio eç. -- o. op: E
 62. 62. I
 63. 63. PRODLIDILI O « EMO JOE JED- MORAMO DA H NAMAMIMO DA ~ IzADu oDAvDE. .. l DA II-I , zARoDIMo u uEKOM á' PROGTORU/ _~ . .V á mmm , I . i, " `
 64. 64. »iąpš x *š*
 65. 65. x TINA Š W QTAM, ZAGORE! NIETA vIEE E MO- ŽEMO U INITI ZA NJEGA/ DEŽIMO ILI ČE NAvALITI | NA NAE/
 66. 66. .: wxé ` s. .. . . . unw-d: : r , 1:4 . .z . W l PPOKLETQTVO/ .u QAMO JE JEDAN IZLAZ ODAVDE 7 ONAJ
 67. 67. NEMA IZLAZA ODAVDE/ ooonooo0°° gomuoooo V. PQOKLETQTVO/ n. POQTOJI l_| NAČIN DA ZATVORIMO umz?
 68. 68. A èTA AKO GE NE OTVOQE? UMREČEMO zAT- voszgqn OVDE? ALI KAKČ JE A NE ZNAMK. . ALI TA VRATA eu en; ZA- TVORILA u Poe» v LEDNJIČAB/ MOŽDA el; NEGDE NALAZI KOMANDA KOJA IH OTVARA. .. MADA, l KAD eu s ePueTILA, TO eu INILA A DA NIQMO NIèTA PIPNULI.
 69. 69. 'k GLADNA eu l OQEČAJU NAŠE PRIQUQTVO/ IA m mDN. DD uuT w: waw D A DA D u evAKoM eLu- ČAJu BOLJE DA 9: VRATAéJE OTVARA- JU. .. LIDOVIŠTA eu JOŠ LIVEK
 70. 70. ` D ZAGOREI. .. èTA T| JE?
 71. 71. MOŽDA. .. Š JA. .. . D. , V NIQU eLučAJNo oeETIo QAM ' MOŽDA eE VRAT X ovA QVETLA NAOKOLO. .. KAKO GOD DA A ~ ' . A l NE ZNAM KAKO. .. eE PALE, NE eLužE zA EAevETu/ oNA - j ALI oNA oeEćAJu èTA PROIZVODI; ZUJANJE . . n. : VIBPACIJU. .. D . g _ ' D JA MIQLIM/ KOJU oeEćAM/ ' 7 ~ ' A _
 72. 72. NEKO MI E QE oDRAćA. .. D NA JEZIK! ! sramu! v D
 73. 73. ALI, GDE GAM. .. | GDE Ql TI KOJI | QE OBRA A9? JA. .. MOJE IME . JE NAŠ GLAVNI QRAD. .. NAJVECI GRAD NAŠE IMPERIJE! Wi NJEGOVA SLIKA Šli/ ZI ` KAO POZADINA U ŠVAKOM KONTAKTI] QA MATRICOM! 'm -
 74. 74. ALI AKO BI RADIJE DA IMAM LICE, EVO GA/ QVIH MI DUDNJEVA DARKVUDA/ TAKODE, DUGO VREMENA ME NIKO NIJE KONTAKTIRAO IZ CENTRALNE MATRICEI. .. NIKO NIJE OVARAO NA MO- ' JE IZVEŠTAJE | AJNE PORUKE O LAGANOM PROPADANJU PRED- QTRAŽE KOJA MI JE POVE- PREDGTRAŽA . JE NAPuè-TENA VE- KovIMA. .. MOŽDA HLJADAMA DA. .. A UJEDNO I MESTO GDE QE | GADA NALAZIŠ, .JER TO ŠTO VIDIŠ POQTOJI GAMO U TVOM UMU. DUGO VREMENA QE LJUDI IZ BAZE NIQIJ QPOJILI 6 MATPICOM. .. I NIQLI VIŽŠILI NEOPHODNO ODRŽAVANJE/ Ll NA ONO POD- ZEMNO MEQTO GDE SAM BIO MALOPIŽE? GTROJEVI KOJI GU VAQ ČUVALI NAQTAVILI GU DA FIJNKCIONIŠLI POVEZANI Q MATRICOM. .. ODNOGNO POD TVOJOM KONTRO- LOM? ZAR NE? DA. .. ALI . JA NE MOGU zAMENrrI OŠTEČENE DE- LovE/ zA To JE PoTREDNA LJUDQKA INTER- VENCIJA/
 75. 75. MEŽI-ŠE? (ŽXŽTA BILI GMO OPREMLJENI l JE QLUŽILO? " I ZAŠTO PROGRAMIRANI ZA VRŠENJE Ovvèuw zšv%r. s'*'. ^z^žy. exzígxą>á+smz NIKOGA' GENETQKIH HIPERTROFIJA. GREČIKA PRILIKO EKQPIRIMENTA JE IJBILA TEl-IN ARE, | NIKO NIJE DOLAZIO DA IH ZAMENI. QIGURNO 9 NIJE RA- QVRHA NAèIII IQTRAŽIVA- DILO O NA NIM IGTRA- NJA BILA . JE UTVRDIVANJE ŽIVANJIMA u QVRHU POTENCIJALA LABORATORIJQKI DOBPŽA- QTVOPILI IZMENJENIH ŽIVOTINJA I<Ao u BTE DOVIŠTA-Č aIoLoèKoG ORUŽJA LI RATu PRoTIv NEPRIJATFLJA. DA. .. VAŠ PROKLETI RAT PROTIV ATLANTlDE/ u BORILI QTE GE BOMEAMA KOJE QLI PODQTAKLE QMRTONOQNE EPIDEMIJE. .. ŠITO GAM | PROTIV QVOJE VOLJE OTKRIO KAD QAM NAČIAO NEKOLIKO QKRIVENIH U LEDU/
 76. 76. KAo I oNE NEvERovATNE ETRoJEvE zA uEIJANJE KOJE EAM PRoNAEAo Aggžžoíggcílágg' NA DAVOLJOJ vIEoRAvNI, EPREMNE L' ' ' P zA KoRIEćENJE l AN-DANAE. .. A REKTNO U MOJ UM: ' T' 9' N ETo EE MOŽE R | | A EKRIvENu I BAZLI KOJOJ EI Tl uvARIcA/ ETRoJ KOJI NE zNA ETA EE DEEILo u MILENLJUMIMA I<o. JI Eu uELEDILI oD TRE- NLITKA u KoM JE NAPRAVLJEN. .. vaš RAT JE zAvRssNI. .. vAEA CIVILIZACIJA I CIVILIZACIJA vAEII-I NEPRLJATELJA Eu uNIETILE . JEDNA DRUGU, MATRIcE. .. ILI EI_I BILI uNIETENI u VELIKOJ KATAKLIzMI o KOJOJ . JE IzGLIELJENo EEćANJE/ PROČITAJ MI MIQLI AKO M0- 'ro | RADI/ IA oTKAKo gMo žEè. .. I oTKRIČEè DA JE EVE ETuPILI u KoNT KT. .. zA RAzLIKu ovo IETINA/ TVOJE Poero- oD DRLJGoG ovEKA KOJI E Jame, I oJANJE ove PRATI, E Ko. JIM NIJE MOG A 942: NEMA gmguu NIKAKvA vEzA/
 77. 77. ALI TI ME MOŽ Š RAZUMETI. .. ZATO ZNAM DA Ql U PRAVU. .. NEKO TE JE NALI IO JEZIK MAJKE, OBRADUJEM INFORMACIJE KOJE Ql TO GAM GA NALA PREľRA- MI DAO, ZA QPROVODENJE POQTU- ŽLIJU l TVOJ UM, . PAKA ZA KOJE QAM PROG- RAMIRANA. l ETA NAMERAVAE DA uR ? m PoE- To. JE NEKA PODIVLJALA LIDOVIETA, TAMo GDE EE u ETvARNoETI NALA- n/ u: D V VAEA VRATA, .3 MATRIcE/ I-IoćEE DA KAžEE DA QTČE DoDILI NEKA uPLITETvA LI ELu AJLI DA OTKRIJETE DA NEMA vIEE NEPRI- . JATELJA PRoTIv KOJIH EE TREBA BORITI l DA JE BAZA NAPUŠTENA? HILJADLI MI SKAL-
 78. 78. ČLIDOVIETA LoKIRA lzLAzl. .. . r O« LD D »Jux JDŽIL . E L
 79. 79. TREBALO 7 j . ME! NEMAMo TgLA NAQM D » - VREMENA DA GE PQUATQQLJA/ 1 z POBRINEMO ZA
 80. 80. zNAM ETA ČE EE DOGODITI. .. oVA BAzA ćE EE EAMA uNIETITI, JER Eu JE TAKo Po- DEEILI oNI KoJI ELI JE NAPRAVILI/ ZATO. . MORAMO POBEČI PRE ne o šro evo: suv: Imena za ro:
 81. 81. I I v. D I] / a í""í ` . ~ MI GKALP - t, 'I ' ' z V ñ VA! T i” D 4 I D* `I - . |v / ` - i _ r/ s* 1` J, 'E y a' ' 7 I MožEMo DA EE A VRATIMo NA- Y / "!3/, ( V. »n / BuDI EPREMAN. .. ' / t ' IPRoVLIcI EE _' A gľľšłg š uzA ZID/ - è , . , ł 4 iie-J: : -. V á : Za I_ '/ , ^ " J `“ , ., V, ` r V l / r l. d. . " __ r ^ ł w-e V V / /
 82. 82. .3 p. . MoRAM LIEPETI/ ` 1
 83. 83. HILJADU MI GKA O- x
 84. 84. , ' PA. _ w umAPAI l BUBNJEVA DARKVLIDA/
 85. 85. zAETo EI ME UČIL JEzIKu ETARIII, AKo EE ME EADA NA- TERATI DA GA zA- ' BOPAVW? zATo DA BI MoGAo DA IMAE IzBoR I<Ao ELoBoDAN ČOV K. zNATI EVoJLI BuDu - NOET JE NAJGoRA EEČAČEE EE EVEGA N; zNAM, AI_I gcu u oDREDENoM ČAELI, c Iam OVDE, JER E MI; KADA BUDEŠ DALEKO MOJA QUDBINA ODVEQ- ODAVDE l KADA MENE . ~ i' ' ' TI NEGDE DRUGDE. V NE BUDE VIŠE/ QTVARNOQT JE MNOGO QLOŽENIJA OD ONOG ŠTO VIDIŠ | MOŽEŠ DA ZA- MIQLIŠJ. .. POQTOJE TAJANQTVENE QILE KOJE ŽIVE IZVAN GRANICA QTVAR- NOG, Ll ORUGIM DIMEN-
 86. 86. PRE MNOGO GODINA, EAMANIcA KOJ J ME NEKE G” L' QTANJ” DA 9^^^E MOJA MAJKA POVERILA DA ME NAu l TAJ- PQED” GRAMCU K°J^ 9^ZDV^J^ NAMA KOJE Eu IzVEENE MuDRE ŽENE PRE- N^Š 'ŠIJIHRXŠŠRIEŠŠQŽŽQOQU NOEILE OD ETARINA, IzVELA JE IETI RITuAL NADA MNOM KOJI EAM JA NAD TOBOM. BILO JE JAENO DA JE MOJA EuD- BINA DA EE EuPR E- TAVIM VELIKOM A- RoBNJAKu KOJI JE PRETIO DA PODIGNE IZ BEzDANA NEKA PAKLENA ETVORE- NJA, uEEDE DA II-ł MOŽE POT INITI EVOJIM cILJE- MOJA UČITELJICA ME JE NAućILA KAKO DA . u IETO VREME IMALA EAM IZ MAJKE zEMLJE cRP ENERGIJu POTREB- vIzIJu TvOG DOLAEKA I Nu DA POBEDIM TA LIDOVIETA l EPAEIM . MORALA EAM TI PRENETI EVOJ NAROD. .. I DRUGE LJuDE KOJI ŽIVE VAN « . D. - . D NEETO ETo ČE POELužITI GRANIcA DARKvuDA, KOJE BI NAPALI PO- O . D IETOJ EVREI, ALI NA TOMcI zLA DA IH NIEAM zAuETAVILA . » ~ - ^ DRuGOM MEETu | u NA VREME! - O . . DRIJGOM VRE-
 87. 87. T "/ "/7' MožDA POETOJI ` RAzLOG, JEDNOG I ALI. .. zAèTo PAè DAŠŽzNŽŠ-IŠA TI EI EAMO ČOVEK. .. RODEN u KOLIBI u EuMI OD OBlČNlI-I RODITE JA. .. BEz BOzANEKII-I Mo I. .. A NIEI NI PREDOOR DEN DA III IMAE/ ALI NA IO EI Do- VOLJNO, ATO ETO ZAH- VALJuJu l TEBI REVNA MuDRoET NE E BITI IZGUBLJENA! A MožDA NEMA RAzLOGA. .. | MožDA TE EAMO VLAETITA ŽELJA zA PRAVDOM, NAETALA IZ TVOJE PATNJE, VODI DA EE BORIE TAMO GDE EI POTREBAN. ' KAO ETO EAM REKLA, MOŽE TI EPA- EITI ŽIVOT, A E NJIME l EVET, AKO JE BLIDEE DOBRO KORIETIO KA- DA ZA TO DODE . ..I AKO EE BIJDEE OELANJAO N ENAGLI VELIKE MAJKE IJI ELI JEzIK zNALI ETARI, A KOJI EI_I LJUDI IzGuBILI POELE VELIKE KA- TAETROFE/
 88. 88. ETA OE EE DEEITI KADA DODE TAJ DAN, JŽ D RAMA, ALI ZNAM DA LI ZNAM DA L| ČEŠ LIQPETI, | DA IJ JA UGPETI U QVOJIM N ME- U PRAVO VREME zNA . ETA TREBA DA , URADIM. NE zNAM, ALI TI NEMOJ VERO ATI U ONO ETo TI EE UDE INILO DA VIDIE. VIDE- EE ONO ETo TVOJE OČI MO- MOŽDA OE ME POBEDA NAD ETVORENJIMA Iz PROVALIJE KOETATI ŽIVOTA, IETO TAKO KAO ETO | TI MOŽEE DA IzGUBIE EVOJ. TAKO OE RADAJU MITOVI l LEGENDE: LIZ- IMAJU QE RAZUMLJIVE GLIKE ZA QKRIVENU IQTINU GU DA EIIVATE. TVOJ U OE DATI OBLIK | EMIEAO NE EMU ETO PREVAzILAzI REALNOET. ŠAJER? KOJA EE E MOŽE DRUGA IJE PRI- TEBI IZGLEDATI KAO @VET- LOQT, I< O VEFAR | L| ZVUK. .. TVOJA ULA l @LIKE KOJE ZAMIQLIŠ LI UMIJ ČE IZADRA- TI KAKO DA DEŠIFRUJU ONO ŠTO NE MOŽEŠ RAZUMETI. "
 89. 89. ALI NA KRAJLI, GTA GOD UDEŠ VIDEO, ZNA EŠ DA Ll GAM LIQPELA IJ QVOJIM NAQTO- JANJIMA | L| TO ŠTO ČEŠ PRIMETITI DA Ll AKO ME I NE BU- ČE LIDOVIŠTA, KAK V GOD ODLIK DEŠ VIDEO VIŠJE. .. IMALA U TVOJIM O IMA, DA NA- NEMOJ ME ZABO- PUQTE PROVALIJU | L| DA DUDU RAVITI/ POTIQNIJTA.
 90. 90. POLAKO, PRIJATELJU MOJ. .. OVE JE GOTOVO/ ONEQVEQTIO GI EE U VODI. OKRZNUO TE . JE KOMAD GRUŠENE KULE. .. ALI JE UMAPAI IJEIPEO DA TE QPAQE. DUGUJEM TI IJA DUGUJEM 7} _ _ @VAKAKO Ču ŽIVOT, cRVENI TEBI, I TO NEKO- UMAPAI NAM JE LIKO pLrrA_ IGPRIČAO ŠTA GE DEGILO. .. ALI TI MO- RAM PRIZNATI DA MI NIJE QVE TI EVE IEPRI- _ ČATI. ..
 91. 91. NAKON ŠTO ODEMO ODAV- NEOEMO BITI NA v , EIGURNOM DOK EE NE VRATIMO NA VRH PROVA-
 92. 92. ETO JE BILO NA DNU, UEKORO NEOE OETATI NIETA/ DAKLE, BILO JE IETINA. . EEOAN A NA ONO ETO TE JE EAJER ILA PROBUDILA EU EE U QVAKOM PRAVO VREME. TO JE BILA g AJ”, PONOVO MIGIJA ZA KOJU GI BIO OEM zATVORITI ULAz U " D PQEDODPEDEN" P INU/ l TO BOLJE D > - NEGO PROEU PUT/ EOJIM GE DA JE NAG GILAZAK U ZELENU PROVALIJU GAMO UGP TAN DOGADAJ, NE ZNAM KOLIKO GL AJAN, ZA NEGTO PUNO VAŽNIJE GTA TEK TREBA DA GE DEGI/
 93. 93. NEMA GUMNJE DA MI JE JEZIK GTARII-I KAO | MOJE IGKUGTVO GA DRUGIM LABORATORI- JAMA POPUT OVE IZ KOJE GAM POBEGAO BILO OD POMOCI. .. GTAVIGE, BILI GU PREGUDNI/ KAKVE GOD ETVARI DA ME ČEKAJU. .. MoRAM UzErI U OBzIR ETVARI KOJE EAM NAUČIO. .. | EETITI EE EAJERINII-I REOI/ ALI MOJE VIZIJE GU GOVORILE O NEČEM DRUGOM". O DUGOM PUTOVA- NJU. .. O JOG IJDALJENIJIM ZEMLJAMA. .. O LJUDIMA KOJE JOG NIGAM GREO, KOJI ČE GE KAD-TAD POJAVITI PREDA MNOM. .. I PREPOZNACU II-I/ PA. .. G KAKVIM GOD IGKUGENJIMA BUD E DA EE EU IE, MORA GUMNJAM, TRBONJO/
 94. 94. ,EFT-ŠE 7951275 íí frišívi' 1
 95. 95. ZLATNA SERIJA u SIEDEČEIII BROJU; NUVA ZLATNA SERIJA

×