Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F K - VB - LMS 370

strip

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

F K - VB - LMS 370

 1. 1. ,ím_-__. _-. . -_. .' HD Duff/ mi. ; Įz' , V
 2. 2. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w%%%%%%%%%%%%WM. if*Ė%%%%%%%%%%%%%%%%%Ė%%ää FANTASTICNI KESOBRANE _ O ' n „two x*%%*******%%**%%%%ww%*»**»w*w+ww%%***%%%x *
 3. 3. Row BIBLIUIEKA o LuNov macmcs sm? LUNOV MAGNUS STRIP 370 Naslov broya. FANTASTIĆNI KIŠOBRAN! Naslov ongmala LES »MONA UZA“. Copynght by Casa Edntrsce Dardoí Mnlano Dodaci SORAK iíopį/ nght by Chaavaruno-Manc. Parus U SANTA FEU. Copynght by Keystone Press Agency Prewdnlac Ksenųa RASKOWOTOMASEV Lektor i korektor Radojka POPOVSKI Tehmėbu uredmk Pezar MOJAK Odgovorni uredmk Sreten DRAŠKOVIĆ -Lunov magnus stripu - Izdavač OOUR Novínsko-izdavačko odeljenje NlP »Dnov- nika Novi Sad, Bulavar 23. oktobra 31 - Glavni i odgovorni urednik Dušan Stano- jev - Stampa OOUR Stamparija NIP -Dnevniku Novi Sad, Bulevar 23. oktobra 31 - Novi Sad 1979. BROJ ZíRO RAĆUNA' 65700-603-6350 »Dnevnik- Novinsko-izdavačko oreduzeėe. OOUR Novinsko-izdavačko odeljenje. 21000 Novi Sad. Bu- Ievar 23 oktobra 31 Oslobodeno Osnovnog (saveznog) i posebnih poreza na promet aktorų Sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu SAP Vojvodine bro; 413-155/73 od 3. januara 1973.
 4. 4. tastíčųi IŠ? ŪPŪŪ/ Jfv' MIF/ S. NEMA VON' ŪEŪNŪM FEHĮA TOŪ/ Š HC B/ MU / WOŪIJO , ' „ l_ į, ' ŪKJ NE 'JOU/ W ŪA ZAW- ŪŪŪĮĖT/ r , "Ū ? UŪETE U MOŪE ŪRAĆŪ/ J / WŪŪ/ í.“ Į ' / LŪNĆE . Ž/ JŠTC NE po' " / VTOGNETE Elf/ TU U CĖPAHŪĆJ'
 5. 5. U HEDU: SAMO NA OVOM A TI. .DAPAZITEI APOĮINA. PAHU. APOĮ/ N/NOM POST/ JV! STO. HE! HE' SPEC/ ŪAUTETU. ŪO- SPHEM/ ĮA SAM ŪAM MALO B/ BEFA. ZAĆ/ NŪENA ŪELA OŪUVE/ 'f SU M! B/ LA 5148057. LcDL/ JEAA ZA Pl- ' UF! SAMO »m0 SAM HAAJTAU/ V' sosov/ MA. ŲSPEĮQ DA 55 RES/ M STOGA Cu DoDAT/ .- OVE DVOŪ/ CE . ?OCE- Dos . MALO BrBERA. u su DA M! /DU O/ -A/ WALO SAM su- i _ 'VA Z/ VCE. ,-'-1H, ZA- 7 0/55 srAv/ o. „MALD DA ZABOPA- „was vai/ Nov . . xml/ vw B/ BEH. 5/5 HA J ? ims CE SOS * N/ HAD wat-I SUW E. 52m' sAmo » _ c . '1H'U5/J. 'Ū/ , 4
 6. 6. _ J' f' V, ' v „į g. „0_; ;.. ,„””~. ~Sa A- A z -. . , . . .1.. .„Į „ „nílllt a . , . ; , .._. _1wu1 ĖĄ. Ši. .. . nälfší . .
 7. 7. n, _/ „ owuom . w mWmwA : mn A AMHUM A pa. Ū , 0» vw: m% F, _ . . . í EP. . „üfn 3 71,. 111.4 Mg LMH 7 „am . n ųá 1 MM. ür VA JŪ FU UA UD VA BEST/ ?AŪA . ' DA sm : wo STE ? LAT/ LI 51/00 mum Hmuwnw mwmmss Paammn »A4:0E. Sn Swmmn
 8. 8. NA NUEGA NE SMS/ MO ZA So/ ?A- vAw, TOL/ HO WE ro u FOR- TU TANŪEHBOĮT N UEMU PFf/ DA- ŪU vE/ /Nc/ vAZ/ voSr. AH/ OVDE demo PHEDAH- CF/ 'VEN/ ' NUH. mNv/ su NA/ w / wc/ ND/ rrr. PREMOHENI. A N/ m: 0D ŪUT/ TOS N/ SNIO N/ SrA STAV/ Į/ u USTA. SICTU/ ?NO 05/ ZATVO- HEN/ N ŪĮADAN. 5.920/ SAHR/ 'JMO % SE c/ A/ASAR PA CE- y RAV/ o SAM mo v/ DEr/ sm v, CASc/ S CE/ WO DA/ UE. vooom. OAO. “ ZABO- P/ ?IČE/ YAŪ- TE MALO. D0- NEĆU vAM as. /DEM A / A Do / rA/ w.
 9. 9. HEŪ/ GAZŪAR/ CE/ .DR/ FHE“ y MEN/ JE POTHEBNO BURE P/ VA. M! 5vo05 NAUŪEBLŪE Tom/ o SAM S5 NAGUTAO P A- P/ L ICE / ISPEC/ I/ -l NA S/ NE DA / w/ 05 GMO ZASL/ ENO RAZNUU. UM/ HEMO 0D . / rAo NEOC/ SCSV SULUNDAR. ffAD FOMLSL/ M H/ ?ANA HOŪU ČE-'VAŪT MALO! HA! l-/ A/ HOĮIHO SMO PHEvoZ/ MO DA SLU AON0 NE- POGODI- M/ L0A PHEVAULI NAMENUENA WWE NAME/ ?U DA ZA 5/1 NA HOUM/ J SA 05 HUH/ NŪ/ 55 NA ŪEDETE › A . L/RANOM, A / v/S- PUHOVN/ f/A DA NE Pl 47/ TE - MO MOGĮ/ N/ S- u FORTU TAN- TA PO 0517m. DERBOLT. _ DI/ ?NETE u u N0u, 5/C5r5 BACEN/ HAO H/ ?A- NA SA VHANO- v/ /v/ A.
 10. 10. r/ Ao v00N/ /r NŪEGOVOG VEĮ/ Ć4NST- VA Hįfyg/ ?IRAM sv5 TETIfA APOĮ/ N/ SE O BAS NE E SV/ ŪETL ' O. X 'mc-u -"*- `ę: › 1 Ć; y. -' . Į, o, _ VV"` 1 ę l ›_ w-ė' ; į à x 00%/ AH. NAŠ NAHEDN/ N N/ NAD N/05 UMEO SA ZENAMA. 291,0 Cu 75 NAu- '« C/ r/ LEPOM PONA- SAN0u, A za 70 zNAm A/ EPO-
 11. 11. ZAUSTAV/ TE 05! HA' »VMŪ/ M SE 0+* ZAUSmV/ TE 05.' ĆE 642045764 PO- 7A 5/75 c/ znw- 5557m. DA 05m / ro ~ 75 NE _ NŪA ZA TVOU DEO . PEĆE/ VŪA. 'mm/ E 05 DA 00544 / H/ VHA/ A/A- POMOGNE/ M „ 574500 55DN/ C5, PO- ŽEN/ 552 ZAS7/ 75 " x DA 271/7775 04 ag JZV/ D/M HO ŪE TAU 0D_ 5/1/7/,7/75_ ; ME/ w Z/ JROBLŪENIH, UCNA HHCE Cam/ A_ KDEŪQGLE- DAŪ DA S5 S70 555 o- SLOBOD/ MO 77;/ TRA-
 12. 12. DA 55 mA/ o DA N/ S/ PCM/ SRO DA CEŠ 57555.. EVO 7/ 7/ 057x171' 552 Sv05A 5PEC/ L7AL/ 'TET SADA STE SV. “ DOS/ U LEWC/ ŪJ. STA H/ JŽETE
 13. 13. OVAMO: HUVAHE/ DOD/ T DA V/ DiTE . ENGĮEZ! PRVQ THE 7 ; VA/ VI AĮJU PDA/ A HOĮA BA DA SE 5/95: C/ ŪAL . v rErA . POZABA VWO 5/1 ZAHOBĮŪE/ VI-
 14. 14. .VM į yra» III/ a J . p ,5// /Ća 5. : nį/ xx xx, l/ I/I/ /ĆJ/ .ų „ . Ir. .V f vir I o 7 In, of. n
 15. 15. H/ /N/ ligų , r
 16. 16. " x UA TEBE/ ' smm DHUZE. DA TE ZAGR- V . STAHI 00. DODI L/ M M Ne H/ JKO SI; 57249/ , U PRV/ MAH N/ S/JM MOŪ PANEHOTD 7 MOŪAO OŪ/ WA 017 HA! HA! HA! I POVERUŪEM. - STAH/ MOŪ. 7' E V/ D/M POS- ĮE TOUH/ H n Į; xt' '
 17. 17. BLEf-LRODI! PFŽĖDSTAVLŪAM VAM CDU- SVOG STAROG RR/ ŪATELŪA: PRO- SEVĮŪEN FESORA PANEHOTOH5A HOŪ/ M SAM. SAM ZAŪEDNO / SAO (. / A 5A0A. Pošro smo SE AA, /WAŪHO movA '70 vAm UPOZ/ *JAĮI/ DA į: BISTE / VAM oE sm: NA PH/ ĆA. ŪA SAM OBJASN/ Į/ Zįabiü su vAs NOD ; ru E, u vosimrvx, VHS/ O ENC-íĮEZ/ EHSPER/ MENTE sA . MOV/ I'll SA- ZAROB/ U. Hamm .41/ su ENGĮESH/ SPI- OUN/ LJSFEĮ/ 70 DA SAZNAŪU.
 18. 18. A Au Cmc/ D svE Cu VAM ŠogĮ/ ?DDŠUCŠ/ NAC7- s: SE OBŪASNITI . I 5/0 NE Po/ ru AvAu ON A SAM PR/ MORAN DA ME PR/ VOĮE NA Ao DA sA/ ?ADL/ DE/ w NA SARADNŪU AU ovDE HAO 5A EN ĮEZ/ MA DA N/ SAM l-/ TEO ENGĮESHI ZATO 70 su NIDA CUŪEM. ME UCENIL l. 70 D DRŽE DE za ROSĮUENU ST/ ?A NO' u FORTU TAWŪEnRBOĮT. TAMO su x „wENE 5.0.90- VCD/ U DA NASIAw/ w sA Eff5PER/ /14E. '! T/- MA ZA RAĆU/ x' EN-- * D GLESHE VOUSHE. ZAROB/ Į/ SU MOŪU HCER LE-
 19. 19. ŪADN! MOŪ PAIVEHOTO~ U ŪAD- HVALA. HMŪADU VGA". 5/ 5050, Au MOD/ PR/ ŪATE- PLITA HVAĮA. :Dr / DA PREDUZE EMO SvE DA SAMO, PLAS/ M DED- TE . iz NDEGA xzvu EMO. SE DA NECETE NOM 7x? - PERU N/ TA »VIŪE 'VE - / WOŪUCEI PROF E - SORE . USPETL /5PH7ĆAD7E N! DA 0 NDE- TAČNO/ ?Rosa/ Dz- NAM NEŠTO o MU NE zNAM M0 HUVARA. DE vA 70m TANDERBOL- NIŠTA V/ SE CSKA/ VI DA MU - 70. ovAD N/ ?AD SEM DA SĖ DEM cams/ C. , Nu DE POZNAT NAĮAZ/ NErro- HAO MOD DZEP L/ HO / WLŪA Au 0v0 DE ' ODAVDE. ME- PRV/ PUT DA Dar/ M. . NE/ ro CuDEM ZA 70 0D own vot/ - urvHDE/ VDE. „Ni/ NA MORA DA
 20. 20. PORT ŽGJFJDERBOLT ffAŽ/ DDE SE . NAĮAZ/ AHC) NE ZEU5.. ; "- " ' ' ` uA/ .v-'A ' 01': ) DE Prämw " . vw DA xrrDvAw w- <~'-į'/ ~7'»" k/ ARJ DA SEPEC1E` HAL' _ NA DVE »Area „ . Domas 41 ›' "C E= ~.= D:E: ; La' NE- oAsx/ xvo . Lt wūxrE- C0D TAJVOST/ ,ZA- aewsüz' t r ZGFFA UNC/ ij Lr7x. =›7';7:r. «7A NA ESC , AĮEGA R! m7, u DODNOĆJ/ J 57ENE "R/ '-. ~1=? .?5. F
 21. 21. ŠTA HAŽEŠ NA 70 DA PO- SET/ MO unre- TAŪ FOR T NAM PRED- STAVĮŪA VEĮ/ HU 51775 TNŪU. HIT/ VC SE / Ū AlAfV STRATEŪ/ ŪSR/ PO- LO AJ. SA 706 MESTA EN- ZEZ/ /VTOGU DA KONTRO- zxsc/ crrAv E. =70.«14E7u 05- »wo-? A NESFO DENŪE TAN- 17457! VEí/ !r. ~'#«' DE ZERA. NDFEDUZ: TI. DERgP/ ággñíl- 70 : NAČ/ DA 5“: - 'f 'O ĆE u . PROĮECE *TŪOQ/ /ñ/ A HR? - „HJC/ W 5*/ ruo PA RAL/ SA - A/ A. * __- _- 2ū` < Š' ęŠęaičä-“įföíę A7/ NWOF 50775. 70 : NA / 5577747/ ų wCDE :977510 70 MtL-rato NE
 22. 22. /VEhOĮ/ HO „M/ 'NUTA ffAsNíūf. .. ČUVA DrE NAM NE Bm- CRVENE „ml/ TE, 90m, 7/ CES OTPRAT/ r/ Do S/ ro- RAHOVE/ SPHE Am PROFESORA u LOGOH T/ ?A- ? GG v/ DE- DRAGA vAM / A NŪA. BL/ 'ŪY- AFOĮ/ NA. TE OPREZ- U P/ YAh/ 'T- »vo/ wc 5050/ VA! AA × PERA. REC/ DA SA fVŪ/ M PA2LC= '.". "O . POSTC/ .RAUU M! CEMO / YASN/ ŪE DOC l. l - ' t *' šT/ „f/ ,f A/ /o SU A5/ Nu- -är/ „ų, LWARĆWT! SPEC/ c? ' 75"* 757/ / ST/ .wo / VAŠ APEr/ r, ONDA s-JE NAD- VEC/ vga/ LI? S“. '- *JREME/ *a/ A. SADA Cu 5/7/ AuvAH SvE/ S/roū cš/ ASA, POZNAT PO PR/ P/? E/“K/ ANŪU RA- ? VOVA NA APo/ /A/ /Ą/ MAC/ N. l / ' 's 73/ RAR D/ N- SrAN NA D. 'ñ. /A/ V7.'TL" SA . PR/ :OGO/ 'A 0D 'VA/ 'L/ :AE ? AKA . ZA Cm DE W -' E HS P/ OZ/ v w/ r/
 23. 23. A/ /o SE MOŽE VEHOVAT/ * . ` x HUVAHC/ ,UTVHDENŪE . › A/ DE DALEHO. ' 7 M „r „ / n EVO 67A, ' v N / VTOŪU * / MA DA VE R U DEM f H/ ĮQAŪŲ . nx/ u ŪABF/ 'OMA z , NEObVOŪ/ VA frz/ EDAVA. SA ZAEADA DE zAsr/ CENA 07/0- „vv/ 'ron/ STENOM . OPASA/ VA DE ŪEZERVMA, A SA ovE STEA/ x/E oh/ HUZENA MDC s/ A/zar, :A .
 24. 24. ZDRAVO, ŪRL/ ŠTVO. DA SAM ČUVE- V5” N/ KOHĮE, POZNAT S/ SDM SvE7A PO Sv0M Sv/ NDS/ /OM PECENŪUI RAHOV/ ,MA NA APOĮ/ N/N NAC/ N. TVOU PUHOVN/ H ME CE/ /A S VEUMM NESr/ ?P/ DE- H/ ĮJADU ML' DABROVA . r HAO . 4 Š . f - OTVOWTE į? Į/ ípíméžäsöaäšííäžäí? 55“ įéáä/ Ćíž C/ N bn/ ADA UL' x/ A/vv SVA / 0SA VEST/ TE V” m ' PUNOVNWA z
 25. 25. ?f HAHVA DE 70 DOPUST/ TE DA SE PRED- 7 A GAL/ WA 9 srAv/ n/, ž/VAZ N/ Pu/ /OVM- CE. AN- AH SDD/ o / ro/ r/E, NEOSPOHN! MAD- 570/7 HUH/ NŪE 0 / ro- ME SE ZNA / vAN S/ ?AN/ CA EVHOPE, SPEc/ DA/ N/ / ZAS/ A- N/ /Y ADMIHAUTE- vA E 99/57/5770 u DA SAM SA/ wo PCJ- OH/ KVARAVNO. NA EM UTVRDEP/ (J / /0vN/ /r, MAD570/7E. Mo/ /M vA5 vEu/ rA DE ĆAST ZNAT/ DA PUHOVN/ H ZA / z V/ NUEN DE, ZA MENE. DE 9503x510- STENHOUR PL/ /rDVN/ CE. MEDu- ĆAJ DA SU SE- 7/M, u VRHOV/ /WA/ /vE/ ?Az/ TAHO SDE DE MDDA : Dr/ SAZNL r/ c/A/ .N DA VEOMA CENDENA. Sv/ PR/ CAUU o vA- SEM UNAFĖRE- DENCVJ.
 26. 26. šm rmžere . O GENE~ ooano. .. 0015m. .. oouč/ VA MOM UNAPHE- mate. .. ALI sm HAZEFE ID A. 95mm/ OH/ OP- / va TO 04 , arr/ mazo 70 M! í-/ E/HE! war/ rs PROC/ JS/ MMO uz own AT! HTEO 54m : Joa/ m rmpzo/ cu ZADATAH. e50 ; vu/ vov- N-'CEOVOUE NIK 5005 942- MOU ADOMOC- 615040 HU/ -Il- N/ H.. . lZVOL/ TE: san/ ro POSĮE / MAŪSTOHE _. x/ AsGEA/ E-
 27. 27. PUHOVN/ ČE 7 555 sr4 NITE x 55055415 7 05m M! 55 74 ~5~ PUHOVN/ CE SPRETNA DEVOŪ~ 4 04 snzo/ v/ /55550 . 57,94 ž450/ #404 4400 575.540 05 0 7474 0005, ZATVOR/ 51406515 w 24 5v5 v4s5 5505057/ 555x144 v HM/ N00 052/- MO #40 740C4 2471045475 00m NŪEN omc; U TAMNI- 55055505 PANE- CU: FCJ- O MOTO: NE POCNE HOVN/ CE- SVOVE 555555/- MEN r5 0v05 0 50570. : J: i; s: (Ni
 28. 28. _<} - į , FA. 3.: - 'ę . . - 4 *yr -- ' 'V 5 " › v „- * ; v s-»u- . .z _. " - " '_: .' ų t_ - . - . ~ - , . . e ' ` › › " `" 5 51 ›- ~ . „u , Q ą . .~ -7 ~ « v* v - ; ` . a 7 ›_ , o. . „ g. _- ' - . › V . . ų , | n į 1 r. m. ; H; .-' ' ' ' ' l «-: . u _ r / 'A I I , 2 « . = - › . - p ' / - . . 4. < ~ ' „ 1._ . _ . , , . . „ ' „ . ' ` v `- ' ,1 ~- . . 7 `. " ' i _; i' Į , v. .I _ _ r . -. . , _„ . , ` -„ 5 V4 ų A ' . ' . | › . ` _. 5 u: 4' | ` › Ą r 1 r` , u . . I. r . . „ / ' .4 . ~ . 1 , / ` ` . „a 5 . -'. _, 7' '- „ . . 5. .7 , . , 1 ' l . 1 a ` _ / Š , 2 : - y* A x „ 7.3; -~. A _› . r a › „ , „ ` ų ` * » '› Į. .lv : L l 4 nl
 29. 29. /VIEŪUT/ /W . . . TO / WE HAŪDE SA JA/ TO CC/ Df/ MNOM, PO/ üm_ N4550A/ /C5 04 5444 C0 7/ 550.. . , 41/ 7/ 5/ 44/ ovDE TER NEĖTŪ NEHOĮ IKO POZ/ VA T 73 605 SE OVAŪ 050.9 Ć00N0/ 4 440540 5/5 55 24- 5157/ 04 54m 75 v5C 415505 v/050. 41/ / v401/4ZN/05 00 5v5- 54 05 70 04 7/ 05 444 05705 v5574N 501/45/ 5110400 m0 04550144 . I 54 - 541/ 45554141! 017144 5/ 440540 D! Ć/ 0 v4z00L/ Ć174v 114540.
 30. 30. H/ LŪAŪU MU UAB/ VOVA. i O /4 BUŪAĆA v_ E fx/ 'AM ŪSU' '-7' ŪET/ 'T/ SVE PLANŪVE. All-l. .. NAŠAO 54/14 TE! sm 7/ OVDE T/ ?AZ/ s 54 7,014 50/145/4/1/1/4 o HU/ YA/ MA 7 . zJL/ ... .-3L»' PF/ ;íPoz- „wo 54/11 TE r II sa. . 'gríšgäñ s: VSI. .. BĮEH. .- *mi *#9 >
 31. 31. V/ DEO 5444 ? AP/ 'EfVO- rovo *+659 nu' 00- ,1144 su 05' srw/ vnt! ' . .á'/ *.›7,Ą/ .'C`C„›'„*(OC2J 5/5 ; iš „x/ „Jmz/ om/ v// uu DO Po- DOF/ GhQSFK/ P' BARAI/ A. -ä MAĮO SAM SE PROŠ E MO DO . LJ / "?'SE. ›V,4`Į A' . OVO CJTVWDENŪE ŪE 9.913 VC' EAFUTA/ VA . n? ? Čsva ar: 5/2 rro- ~*/ :›'«~: «-': ×': „za wcru. ×x-. 'U5. Pc×~÷<9r. <«x×. c›rçr ; ~:: «;7 Prar- . Dvi/ FO . man C5 55 sscnrr : now ŪE r.
 32. 32. NAČ/ N " SPREMLC/ 'EN 00 fPUHE . NIŪALNOG' PRO aasroe NA APQĮ/ N/N GE GENEFAL- FESO/ ?A Cu MU UA OHC/ LT/ SA Azms 74m Cno EHSPLO- GOD/ GA HOHĮEA. z/ v/vo. ga; 04 PHO- š/ N. AN: sPHEm/ BUDAĮA/ POZVAO ŪE OF/ C/HE NA BANHE T HOŪ/ M 514V/ SVOŪ BCJŪU 577/ NE O NAFfO m s 0 P M m E an w m m m. „m m U O m „K . n THEĆE. " / VE 2250- rmv/ r/ NEHOLIKO HAP/ S/ HĆETA PRVO . ' U FOSU- ŪU PCI/ VU VODE STAV/ T/ ĆET/ H/ GLAV/ C E LUffA. .-
 33. 33. ČETVRTO. .. S74- PETOŠ . FPAZMUTIT/ ŠESTOČ SIP/ JT/ V/ T/ P/ ĮČŽAŪEŪNO MALO H/ BĮŪEŪ . MALO ff/ JĮ/ UM N/ T- SA DHOBOM. l/ ĮŪA. .. , PATA/ ZVANOG. .. SAL/ TRA . a „vz2.= mv~vo. .Ąr5 ZA- l T į' % x v ? o Bmžzū/ Vo / Z- 5o6r4'„×/7.! ,94/214570 c ME ATI . PA OSTAWT/ 05 MOGC/ CE snwpzor- “ į 0.4 55 NUL/ A . NA Txuoū urūsaovmrro CE `- " vmm, ,varmv 0190112
 34. 34. AGEŪUT/ /W/ NEŪAKEHO ODATĮE ŠMR”, ŠĄ/ „Tíy/ '41 p „ v _ 5G ow VOVA/ IC! GPU- HEŪ, POLLYT' 5 DL5ĄJŪEKfŪE-*M 706 Bild/ VL , ORI5,'LC? AV, JU(_I VEDEA; LEN:7/x~Č'CE. /VIĖ/ MOU 265 Fm- ME DA RAID/ KM NAU- J/ T/ DA JOS Tf? 5/1 DA 095,75 6075 ūosgox/ E_ ? oo , r JA *m o /57/5 C/ Zmas. ~. ×A, ~o . SA/ u mr5-'5PFfw-. ×.A VJHO : is ovo „›“5_7«? o TESHO. .#490 C5 N-WE : į751O5OĮ7.'-'Ž' 076%? ?? '7
 35. 35. l Fffl ŪAVU- 570 NE DO- TU VOOU .7 ZA 5 E Ū l anas į 50 PVOSŪJALYA/ A/ŪO/ ° (7,4 CL! TE. .A OĮJLvLAWJ.
 36. 36. U AV~EŪĆI`JHEAW4ĖNUIFŪŪ' 3' EVO GA: GOSPODO. GA9N/ F?üx`-. A' LU- FESOR OHUíT/ S SE HO/ VY A' PAŪAŪAŪZOM A ? RETv/ Efxf . SO- SPFEMAO ŪA lZA/ ESE ' 50/14 NA AAPOUAŲAW MAČ/ NA AWE . FAĆU- NA STO SVO ŪE ŪEĮO. .. NA ŪUĆ/ OSMO SVETSKO C/ JŪO. BA C/ VŠ/ AmLcAA= ?5HcA-' . sava u' : APE- CAHA on 'LT/ S 55 ssüiä-AAĄA-'Aa . '70 55 . Re/ amex 5315m: r : ;=. rw. :*ct«* . HA aaron-s z , rrAswxnvs . › D; - uc/ .Nrre HO'A“*J›'CE. .wo- . AA/ »GWT 0457' . P/J/ V NArRAG EŪPvŽ/ TE ; j HLA'L/ /.~'J'C7(j. 5 DER »Am 5.975- MAM . Posmsrx- C0 . #004 2Au7s~ . , HOJE , Nepaa- yra/ vo PfWSLISTt-O. 5,720 BLEEI . A . t TJJ-J-? V/'O . N'A. P(J57×v"r' „fnrrwšwūe . WWE wo 570 / VJAT 65 CYTAV cšAqrv 50m' . NA- DE *AAA LEDMAA.
 37. 37. NA NESREĆUA ENGĮEZ/ su zArvo- R/ U L/ LAZAVU NAP/ cw. N/7E vA NO f A/ ECE DUŪO 50/ ZATVORENA. .I . HE_'J_. . . GOA? ? ' BHJO QTí/ OH/ TE / VAFAMJL'. '__T”? ESA QAJ XfABFACKEM fíñnoTūūäçAxwí-'Ć ZA 5'; _'/ _A*((_`)V`n. j/_KQV l PEĆUAŪHE: AH. . . 04 . . . NEZNA - „of Up D r _ 0 T nra-z! TE MdP/ UL! Amr/ sro» AWALwĆA/ AĄ/ HFñ/ .PTO-
 38. 38. U . Isrom ? Ramuma/ l U PUHOV/ V/HOV/ A/I 00404444, Pm? 2410- 6457 JASDGA NA APOĮ/ A/f/ V . MAC/ AJ PR/ IVOŠEN CE rf/ .SZ/ ;MA ` "` > 0030m > o " `. . / '
 39. 39. 321;. / (ar . w 1- . „ . ... :. . ., š JR” , H . x . _ . lu . n | .. . spa JE sxrznwaaūrs M! SE írffEAiį/ TS H. 5 pana, PUHOV ( xxmam su 950443 OTVOFrEA/ A. 1 /
 40. 40. 5 TO M U / W U m f OVUDA PĮŪUS. .. Ė Q l , vga/ sm Pdf PUCA UT; 1 / Ū/OIC TAU COVER M! JE PZCĮTVWEBALV 5:? 'o ? E Maxo DOVĆWE- amx/ g. JOS CLE . ©7060 DO 4 sa: rm_ . ; . 'N- › ` _. „La“ į M. , °` 'T × . : fi-Ji
 41. 41. ;: ,:„"""` ' . - ~ - 4. _ ; ' w u „ -a r , .e „. - „ . w , _ l , - . - ': .'. ~_'Į. -.. ,|_. ..-, _ , ,_ „n t ` ` ` ' . , , :4- ir, en-'ąvqlf `
 42. 42. " 'z s. '-'. i . .~. L , 'g A _ . _-_'. ~ ; -_-~4- vų-ę. , - 'r w E“. „ . .'_-= h 4 10.4 ~ 4 . n_r. ~u| _-g= w._-= é-' V“ A" "` ' . __- . . . ., - . , 4 r . ' ` ` Š* . x_ "- -_„_. '. "` į o ; . ; m . rsįaęasęis “t V' í' E rr' r- *Fiygí Iàvü fv-Cfn- , - į v iš: .' ! ąé* - į ` ›' ' i › ›. . ._ _' '. _ ' «. -:~j'~ '-' "' '. › › n ` r . u ' "' *ti › 4 . „ : .. .e _ ' ! « „- ų . ' >' ' J, . I 4 '-° ~ 6 7 „ › „z ` V' r ~ - -s ' _„ . › › M' ` -' a 4 a' . , . _, , _ _; .,` . „ i , g . _ 1 › x . -' I A x ` `, _ . a _ `. ` ` r ; , o " ` Į , Į -A . „ , „ 1*" 4 „ ? Į 4 . r : - ›. , . _ ' n 1 į _ . i . _ , „_ 1 ` " „ “ - - -. ' x Ž ` . .w . o Į ` ›; ._. n _ V: . ~ u ' . :- › - _' › ` 4, a' , *" ' ' 't ' f I . ' f' Z A v . 'ų -. › ` v' ę 'L 6 7*. “ 6 A -' Ė Y n. w × „ . , . Ą „ * ų " › n , . 'x2 ' ' . „ , á « 4 ' « . .-` 1 1 į” „į _ J. . ›í --„› : ,-„ o v u l a `× i ' , L- › V_ , ;_ i `_ , 4.5 ' ~~ ' i w su _ ›„ . f ' 1' J „ , g' ", * z. “ › › › v 53:»- ' " * › 9'- ' _. ' L. ~ '. . ą f ` ; Į l 4 ` „Ą, ». Į _: «. u l ` ' . „. l - . ą ›„ , . › `~'. ` . po . › A" u. " ` ` x . › _: . Į x „ : n ` _ ` . ir' „f a' . I I nį ę .
 43. 43. ' E5?0505m'04›<0/ /C/ . ÷«'r_!5'r6': /' STE 04 VAM 4; r 24.70 0E VšĮ/ HI BLEH 0 „N74 51m . '70- I V` i Jríuírrmv» 5C. :': !TOk/ /. -'! (`E. LFSHCJ-? O CE VEST 0 TVO/ V? 240055021 V4- . wc/ 5205x352? a; SVE 5Frxr4.w'5- HE smsovE x Tr' wsEC/ o HONOFCU. V0' ? TVT ŲUIIVW -rwuųww- gra-r* _. ... ... _ CES ZAVHS/ T/ 444/4144' Hua/ m SE ñJ/ UE . P/? E mero #404 M! 0E . D570- = rEiv40 04 CL' 5/7/ 0414 PRE- ; Exv u _ 6E. .vE. .=?4z4. 5404 . - #404 54m 041/47/0 VEĮ/ /YOG u (E54, 905x400 sz4v4nx : w CE . IY-'E SE Pmsxiw. ? MC SE u-. ~4.= =. ? EC ?400v4rn = x.›c; rovA/ ,›CE. 04 ' 'S65 mr/54m . FKE - '#70 . v05LEaw„-. r.. r WEC. ų " CE. :=+r(„ׄ= >0 * I: 'if CEE; 171 91;. . x . ' ` ~~_×}~". u-o-uuuçu-į; TJ' ; L Į]
 44. 44. 143514! “O 13.44.4005 5441575 „szaáäęg “V 05m- “ " ›. 5001410 . . MARS NA 51504_ *Mmm 07 v5r05AI0E . ŠUTRĆŪAAJ, C/ /W C-'E STIGŠJŪ L' LŪŪĆJŪ ?5415554 , v 'v- JCĄČĆĮŠŪR Ūh"LĮ/ L7': '5 ŪĖ . ŲDCDŽ/ VAŪ 515 5;? "'*T'L3ŪJ'Ć~ VŪM 57,71' . ' - . J CM' *ŪŪATF . . . 74 Tv504v4 05 0505x001 V4. 54 Į. -- „ „M 7_ xwoCv4FrE. 0 2550 57504 „G, ?4,į, ',O`ö, Q*„ „çjąmįf PHEŪSTAVĮŪAJL/ /VEPHE-MOSTF / ZfVENAQEAą/ UA „r C/ NŪEĄŲ_ VE PREPHEVE. C0 04 orw ME 0C5rr000 D” “ff ŽZZ, VĖP”%%ĆĆZĆ, ›A , p ,1 „ / N! “Š 5:5, ` JAV / N- ñ÷67gg4ą3g; ,„ 4,054 575405 052554, Ū. “ 5' ' / v “ 4 005444405 54 N 05m 50056400, -: ENGĮEZY 552 05750- - C4 v4,v04 505050/ 51504 / MQŪL/ 44410 LET/ C-'JCL 5/7,”.
 45. 45. Ą A A _ v . - 'h-Zę , '. 'I 4 4 . _ _ < __ . i . ' _ ' „ _ `. _« ' "r ~. ._a' ` 'ö v vžííorf' . ' _'~. .n-'N 4 V" _-__ ' ~ ~u. v x x „ r _ varž: ,. _ _ v . 4 u; -" 4 . , _„ „_. _ `- M, _ . . m_ . . ~ › - _ ' e ų“ ' 5396?? _ . _ ›` . į . .--; .='"= _; " u l ` ' ` ' m' ą'- . ' 9 ' y, .i ` ? sr ' . - ~. ' ri › ' x n. "~, _„ ' ` ` . .V _ V_ 1. „ . v 2„ 1 x -' . ., _ Ą I V- 4 n. 4 3. " ~ « x. `-l` 'x x ": _ Į „ . « »Eu z x - 4 , r ›' x. 'x '* . . ~. x ir Ž' , " _ . 4, , - . n ' r „- _ ' A 'ri . į 2 , . ` ' l» › ` L” 'I . x i, ę_ - . . 4 į: 'į' ' v. l x' ų . V f _. . r w . , Iw 4:4 g. 'T' t". ' x' . Č] z. . K *. _› . v '. ` * ą' . - n' -I . o '* '. . O A 4 „ u s ' . . . , . x. . , . ; _ . a , . 4 , , n. c . , . . Jf' ' ' “ . . _ i . - , . ' 1 x - . i , , -. . .u ' ' “i . . . & i I . ` I . y, :v iš* '„ u. _ h- ` 'xfi _ _ ~ ›(~"“' I ' ' " 'a_ „. .. __ . n -- . "*-“= :a: a'; wr. :rss: ;éwE-; ='. o.a-: .÷› '
 46. 46. `v'x'? .4T/ TE 5E HUCAMA 1 ŪOBH/ IJŪUD/ l : NE BRW/ TE. BLEH z' (E- WC/ Ū/-í CE ĆJSHO/ ?O BW! , IVTEŪU P-. '/Jx": f'4. 547 WŪN/ ŪE 071/0005. V 05mm Axas m: mo rasoma. Mum . x . #700 . ~'7.7Ox'-'E5O“? wrc/ ms 1 . PROFE- „om 0,4 parasa/ xx: 505* PANEKOTO omvwo yEC mm PO- su , xxpm 5,4 - WIDE u St/ GUOU 1450564 TO- rYIOG/ VEM. VHSEM nnn? x' HIV! . . MOŽŪA SAM W] F' O? FT E ' KONC E N TRA C : '04 .
 47. 47. /VIIH 7 HONŠE - TFAC/ ŪA 7 TA 5VE TO 608/ SE ODA TLE z DEĆ/ JCE EVE / MO DA / VAM IKO - SMETQ _/ 41/ (JB/ ?ZO CL' /70 oozwarx. 04 ? RCV/ RIM HHO SJĆSHAĆU DA ? Jūras N00 va CZ. " 55. UbLWJ/ ST u LABOFPATCJR/ ŪL' DA warm HAHVE su TO ? DUNE ,
 48. 48. A HAD ŪE PALA NOC. .. II g_ ; Į ; ar ur! 00š / wAL0 PA Y MOHFEŪ x 0914;: 00rov0, FOSLE TO- x/ EC ĆEHA „g, CC, ,(302 LIN/ H APOWAI DA NAS PŪ/ /W *ų _ TAVĆĄĮSĮ-(O zAsLu zu 07140 DA u ZLJGHĮŪAŪ: ~ ~ 55 0944051440. ST/ J . "?/ MOU- OT`*/ Oñ'. '_»1'7 O x , OC
 49. 49. GE' m „m . O 5 m. 5005 sm - LJFMDIO DA. .. -' - š . .. .nx f . . 2 « „ ų „ x x t . „ . š f x . . . x . z 7“. 1x7.. . „. u . ą , .. ›„ . .- x n : 4 u. . . „ . .. .x n. x , ›. V 2 . .. . „, a. „PM x x. . , r. .„ . . , . . ` w. , M . nx . x„. 9 . @.J. .„ xšxvwlx. . . „„x. x„„„. ..„wx„„„ą . w v
 50. 50. "r/ š/NA . ' vrmm 55 OTVAFPA nu. HAHL-A 'i 'h LUCDF. 00.9 ; m v'- JE ovo '. „ _' 74:10/ CE *F-/ qik/ d- fyáasamwaas w -. f- . - / N DA 01~'„4:„H! - g - ą . . ma SVOJĖ PE-
 51. 51. k u PR/ J vu ŪADN/ 0400, orrua N55, / w/sz xm RŪDA öHc/ PO DA 05 VHEME DA s/ . PANE- 5! ? MT/ O NA su TA UNU HOTO. svoūu FrUčZDO- OTHH/ ŪE/ WO MA- xzvou. Z NA (057 . UPAO 5.' C! 174955./ ZA' HA? ? U F L ›' FrYJfVŪE' LQ/ W POD/ OC! / OSTAI / MA . A5A0A C0 VAM '-'= „› A_ .5,=7505mv/7/ 0:45 - ' KOŪ/ CE : VíJrW BIT/ „ų, _. N5P0a5g-'Lw 5Av5z- 13% N, l_ , „.
 52. 52. į. H/ LŪADU MU » A' 7/ O.'? O'›/ A./ . į Au 505 55 HF! !- 00 75.. .m0n/ A uz5w7 l i. SU TE GOS- PE ? JA NE V/ DFM N/ STA ŪHUGO SEM TR' Ž/ /VCV- SH! ! . LV/ SŪBFM- NA 0.' JAD/ VE . VEZNAL (CE . ' OVA TH! HISOB/ ?Afná-J_ su /14005 LETEĆE mAza/ .ME ; (005 savo 440;/ PH/ ŪIJTELŪ PANEHOD UA NA , PR/ J V/ l_ l ? RE/ HA . <?. a0ov/ .×1,›7.A 5LAv- N06 LEO/ VA ? DA 0.4 VINGI- UA . r »(005 5M0 5355/14: . , / MONAI u; „rworx/ A UZA u x. . / í/IOVA L/ ZC u/ 'c/
 53. 53. T/ Š/NA . AA-wxa: DRZAJ/ ČE. 7.' NA VASU : <0:= ?- , UMESTC' A -0z5A nviAs Pm LĖFJC! Ūí I . TO . ×`. /.7Af`fxl. 'E L JOU. . . SQ/ J f ? N73 _ V/ L/NSHOG #10- “ ' »JU/ FA Zílė-'TEDJ A 75.02: T×5A «×„u= ;.5.r«› r w0~ xittęírr ›. E-fĆ7/~'›×'C = 2,: ; i ; '12 , ' S OBZfFO/ Sū i (_"OSTIJ; ;_'L7/: *7; 7/ C5š HOC» : v: f. «”›J, '}'7/I PRG/ - I . HOM 5°×ų: ;x. *._1«x«': aJ avys? - | 055135 'Awvxv05550zT, 2.2_ a huçm : A „ m0.»~. <.: I , -,' . f
 54. 54. 5ç/ r7A0zJ/ v.. HAS/ VG 0 / VOĆI/ /V/ ŠTA / V/ŪE . D550s/ rAzn/ A/0 į- „ „ . . __. „ñ STA C5 55 055/7/. .. Ė 4 L____ VE/ v/. Ax/ i . Av. ›'. *-. *23.'~<'-/ .I/ « 07:' UL) / WC/ Ūf/ -í tars/ já 7*: ir; ga; ų z ' w „m . Do/ s į"f-` ų PFC" , V , 055.5 At. , . „ 5P_«'? E`›×7f'! .v / 'rA/ v/JE/ ?Bo/ . -
 55. 55. .-, ` . ,į/ I. ' . į html; :` -'l : HF JT' 'ft-h' _ M_ U litu/ mm, mų/ /I/ Vlrrvtaa' A : J ĆŠČ-'N ČT-TNĮ . . -. -Ž „nr". "t'. 'i4'yw; ""- o Š . '*Eą I ` p . ės ' Į „ . ', '- _' U „ = › . v`| . . į ė . ' . - ' ' M' "u ' . ` 3 i . . A 1.? .Į " " x 'i ' „ _ „s"- ab= a== ą=eaem
 56. 56. :ų ` O " 'N' . x ' `` ` `* ` ` į x *ių ~ `ä~ ` "` . jp' „W ų Ą"% ` ` ~S`! ~. " '
 57. 57. /VQŠEAIE VE TR-OM . MOMA MAŪHO MŪŪA ' " U/ l/. TJHINĆ/ 5/25 50 :57515 22mm OHULT/ SEI . ' ×x5C ūsowonn. Pczvorm. awzow! 55 : ž5us u L/ ŪAFY/ ĆCJ' u . LI/ Lama „w Tvoeo- V4 . zaro S70 54m LAHSV. 04 55 NAŪSPOH/ ŪE 555157444 . 7/ö/ Na4 / STAFL? 5/75- LŪE Ėvííl 5 U ? A7 H O. 5995/14 . ' ESĖ UA? ) AWE FF' -
 58. 58. į' AAA/ mam: .I „woo- „ / WOC/ »VE ZNAM Da PLN/ A m . / SĮETANŪE N/ ŪE 5110 . PR/ ŪATNO. L A sm 55 TO H/ LŪZCDL/ ,vnu TAA/ TO DE- HE TOHTL 514V? ? .7/ HŪLIHO VWE ZBŪG / WílíO VODE . *"`T1~, - * t' '-4' t“ -įü J' Q í , l -nhgíjäšá `
 59. 59. m. ; 'L/ ,a/ ;55/ . mov/ x 900.144 'E/ WA.4'? 0.24%- LE ; ūozazkw-í- AU C7. “ CC! 5520 Ėaväs/ Tr / 5: 5 FF? ? O; 505,1' 5 5 Fassa 5 ' `f4` Fr? : ir »fOTE r ž wl_! į Y
 60. 60. *àaz UA Cu 55 5055/- ' . › ' I""„ . _____„. manau 37;/ Ai] '” PJ' I _ V 34. L 50m' PANE- ~ -' Hc5rrma? l (i: s
 61. 61. JA , r ROD/ 65110 0510500;- r/ 1E77C/ CTJ. vzxs Dvoūsoa 55 mac/ TE u 4R5E. Ą/„:1„ 12095/- NASE BEHSTVO. E „u S „n m. . 9. o. . u m m E w 0 E 7 Į . .. „ . .l. . ųíírrnp nrv) ęf. N ŪENA 505,4 CIE 0044414 PO* RED PUHOVNI '- HOVE BAPAHE.
 62. 62. ñüųädävmäaäñäį . Ųlpäüwaühäü-äñ l. ... ... mü. .mdüulu. „.f›u. .. Hämwrvrémüwųwänūáäül 4 0 n ` „ . 4 y , 4 , A . „ 0 „Ž . . k. , »Jil ĮMĮ , . :Ū: 3 àšcę. š . ... ,w `A. „|. o„›v` : ni n. uh. ...1`. l r_ mmhnvw. .. uiaHNä _ . . , lrwdüwcühüųüuąhcáhfu . Tai saųüünnääųųäžläsüuluñaaäuaänrsltnfä. šxxla w „cn ųüži`uhnhųluwminhuüųíwnrlguüc, (tik: ., .
 63. 63. m. .. Ū m M u m_ w m m E 050,4 44542 #40 05 5/0 / Wíį x. 00- 540 5414 5.0410 2506 7555. a. O 5 Ū m m. m T: . m CJ! U SL-'SEŪsN/ OŪ 5057.. . Hmm: 'm -' ; raso 5/ u HáOPffo' . m0 . max V0 04.04 ; V4 . BR? 0 DA ; TN/ »íl/ -K ZA UZ 501V ' / . wzUADU MU oasrrouaa . × . map/ va 5054 05 , PfmZ/ VA.
 64. 64. R! 'IHW/ /l Jlíílll/ Į Ė į ž į iš. 31 Į, š š „e š ž ž SHĮŪAKVŪAŪ „ „ , M' 55 5 Píim' , . o. ,. mac/ w. zu SILOM x
 65. 65. ZA TO VHEME 054 PROFESOfP/ J 50 SE USU/ VŪALA U AHSEfVAL : sm/ A LŪUŪUC/ ovom GEA/ /JGL- -VO/ Y! LJHEDEŪCJ: QTVRDEĄUE. : ~ r CE S/ T/ PHETVO- 2.' Rsm/ O u ? Fanu "`l 31 Ldflfjį” 4 Ex V')x u „xLHL/ LJ v _ ` 1 775 77'. ĖNCT ' : EĄŪFJ : TŠ 5-12' 0Ū`ŠL"`1"7-'" 'k-Ū-"Šh '. Mum/ ux! 050- _ 24mm VATHO- ` »nera . - . mmrvoc/ ro į ; Iaūvo MOLBG, NATFMG vx/ SE NE xvozsnao. »wo- ? AMC «°. ./Z”°= .'O'. /0T/ .
 66. 66. ONŪA . . . „N'E. 'T, CJ ? OC N E 5 V E Th' OV ~' N . C . ŪM 77,395 C7' SL' LPDJLJ' . ą r . ;**; v'r°.5>í: i > *` J. ' IĄJL-IE , `| lu/ OŪC f " " ` « r- '-9 ' ` . n vw *L 'TCFWNJ of" ›, „me, _ i ' , CH Ju kį_ | _›_`JF „y- , man . 5arx! .:; .J . '74 : E waezęur = '- ~ „ 554554.” -ĖFJPP- `o`r((j)f7mw”. ?:_ v J _, ; - ~ N „ LĆZĆCĮ `_'›-- *KZ-CF , , _ „ . - - , u u . 1,. r r f“, _ , , v/ ;ŠIO m3. . ' , fu ' . . › A (Qs . v , `. -` ` l, ' . , . ~ į . A , n, ` r 1 1 " 4 'A' , _. " . n ' 4 ' į .
 67. 67. l-J/ ĮŪADCJ MU BHZO› EMO ll-l TAMO . ' D/ JBROL/ „A . ' US: BL EH f . POZUR/ AAO; PEO JE Da ME low-(ovuvxw FZREVIJHI. »TE (JGRA EJO r Don su orwzns PJNEHOIO Náñsíiiííūáí/ 54 . SVOUOM AMC/ Jam. 55 ūucr = :on„-. ~', v(_x' MEDL/ ENŪLEZE
 68. 68. v . › 1 1 . . . , 4 i a. : . i . . .., c ų _ . „_ . „ R. . . „w L „ . ausa-ab. .. „ . „. . _. _ . Š „ ų „ „ . . › . . ĖmJ. .1 ų . ofiám. . . .. v , _ , . . . „ (1 ` . s: a L ų . ,_ . . , 1 . x . n: . „r . 1. . u, ... . . . . / ` - . . . . . . " _ , „, .r . s . x . . . „s, „FT . ` nx _ . _. ., . `. . a. Į. ; . . u HH . . M. . _. „u, „ . „mf . x , . . . . „. I. : u . „ . . „ | › L s . .. ..T . r . _ _ . r i. . , „ ` . „. ` „ a , ų. . . . . ' m; . - „ , . , . „ . . . „ ` n ` . .. :Č çu. .. ų . . . . , . . ..›„. . . I J. . y ; A. .. . . A. c 4 n . . a. .. u. n. . ..r . , : ... w. . , .. .. 1 x . .. .. ..F Š. .. . . , _. . n. . Ž , . . . . ›. . „u , _ , Ž . .Ž , „_ . „ . z . . „m , 4. . .. .. ..u , . t . z x LJ. , „ . . . . „ , . 54.. .. . ų . 4 . . : III _. ,. . „. .. . „. .. . . . , a. .. . . . . m u. . : , . ,. . . . . v . , . . , ... . _. „. „. 0. . c . . . . . . ų . _„. . . , ' . .į „. „ . _ J? .. . . _ . a, _ . . _, ._. : u A : J „, . n . .. _„, . i ` ` Ą. ; u : . _ . , _ 1 a. , x „. . t. „ Z . x ą . .. .u . .u . T „M n . . „n . . a * "s , . 'iki ' '-: ..-.
 69. 69. OVDE JA xzm 05m za- „Dovss n. BAC/ .m0 HEVOLVER u w-. .=?0r/ v„v0,w, 0%, „w . ?BE TJ mm om PHEO/ JŪ SE , C RVEN/
 70. 70. .. I.. ... .`. „ . . ` i "Pn `. . . ._ųn„„. äš„. šsxs„r„a„, ..„@ 0 „ . . w, „. r . . . . .. , „. . .. ,„. .„. .„W1uw„. ųs„x . wuŽs . ,. .. , . Rs „man . gas. äpaäáš . w . . - , .„ i . .. „ . . 1 ų xa u. u. l. .s . . Ši“ 0%
 71. 71. r-›. tu: /s , . ` if? J" ` 1 : i . Į Il- J! I iš y" , W, n | -n -v-a www "ųįąíirį-. mąnrėvš
 72. 72. B *73 _ snurroū ? EE- »m sv: @40- 0015.75.71' L* I'«5ZĮ7!J›'~'. DCi/ TADA UE FAZNETA U HO- MAD/ CE a' POŪAV/ O SE OTVOH. .. / T/m UNO / WOŪA f HA- POHUŠAŪM? 9.4 SE/ ZVU E- mo rz ovoci va Ar: 2 tawo
 73. 73. . -áĖ“". -m"i'ni'~íi7"rf. f* . ` ` ` , w u' u ›* . ;s *""""'. „ x . A › „vw 2.' * > w ' ' . › . ~' -` '* . ' , - i ” 3' u' ` '. .` _ "a s' . „ . ` " '* . „ „ . ç_ „ w ` I' ' ' lv › ` ` , ' - ; x ' ' ' . . u. . › ų . X- ; 'o u u ' “? ` ' › c ; į t“ " JI: : a , „ A. - f . .. ./uz a_ Į A' ? šį „. .. a l, “v ar. “ wnųwQTV* : ankciau-a : ... -LM asas-J”
 74. 74. i: Pitt* '-'T . ua 59;? › ' iqf, V `- NŪ Į - rr i? m? ` J 'g , F- ›| ` ; '11 į
 75. 75. _ LET/ Cíūü & -íE›'1'"POŪ/ .' LJLTŪAVO/ 'KFOŪE fVaF/ »LĮ ñ/ ŲŪE Ū/ Žf 0575/ sm CE . wo Z/ VKZAĆ/ L! JE 5 . ~'Z` OVOG Moñäa . -. 'C'~'. MA 9 “JJJTWE ! arabų_
 76. 76. r/ u , Musu 50950 PROTIV ZA vove- srrupo . wo Pm- t Į m PŪČEZ E04 C' TAM O . . H C? OZ CJ W 7 .
 77. 77. aaa/ rr Hop/ z L ET/ C/ ŪA r Z/ v/ / Zormw/ ŽŽ `- 515112 vo c; LMŪAŪL/ SHWHAAJOĖ, 'O 30570 ; vas TAHO / ammm; .O _/
 78. 78. MORA : JA vAm ` Toy/ r . SAM 5,75- , wsmourg 55 ZAfVPL/ 'T/ LO ĆA/ v ro 5/ Z/ v 55 sgtm U GĮAW 0D DA / VTE TVOŪĖ 5A 90953544 ONOG ; ETA U ZAD/ R/-HVANŪE 5,53 05 ' “ Šžàžíäzfsíšáéä' s NA APOL . lA/ /N . NA CW 7 HOŪI 005 / V/STE svA= /2.'px f 04/10/4/0//1 GEDA/ v 7% HA : AA / POLŪUBAC NA LET/ C!- F " „g/ „a/ ŲA, 'w i; Ū/ A/ NAĆW 755/ / zö/ EOA A " ' . . % V/ SE ? Hr/ JA ODŪASTOGA '- - NA APOU/ V/A/ 4“/ /žíífl/ Aäžz/ Mr HRQŪ EPIZODE
 79. 79. v| NAMĄ NARUDZ BENICU MI VAMA POSTERE (NARUDŽBENICU TRAŽITE U ZLATNOJ SERIJI I LUNOVOM MAONUS STHIPU),

×