Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bo pr - MM - LMS 91

628 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Bo pr - MM - LMS 91

 1. 1. l k > l s l' . l: * ` 7)' A M. Ë; u * * » z'
 2. 2. DETEKTIV NEMOGUĆEG MARTI MISTERIJA BOŽIĆNA PRIČA 5 NIŠP »DNEVNIK« 1991.
 3. 3. DETEKTIV NEMOGUĆEG MARTIV MISTERIJA MARTI MISTERIJA Godina IX BROJ 91 Naslov broja: MART! MISTERIJA Naslov originala: MARTIN MYS1ERE' _ Copyright Sergio Boneili Editore S. P.A. -- Milano Direktor »DNEVNIKA-e: Miodrag KARADŽIĆ Za izdavača: Ilija VOJNOVIĆ A Odgovorni urednik Hedakcije zabavnih izdanja: Dušan STANOJEV Urednik izdanja: Mirjana ZAMUROVIĆ Likovna-grafički urednik: Slavka BOŠNJAKOVIĆ Prevodiiac: Ksenija RAŠOVlĆ-TOMAŠEV Titl: Dragan POPOVIĆ sekretar Redakcija: Olglca KULIŠIĆ Izdavač: Novinska, izdavačka i štamparsko preduzeće u društveno] svojini »DNEVNIK« Novi Sad Redakcija zabavnih izdanja, Novi Sad, Vojvođanskih brigada 7 Broj žiro-računa 65700-603-7711: »Dnevnik« Novi Sad YU ISSN 0353-1260 NOVI SAD, 1991.
 4. 4. á/ íž/ /ą-ælííu. " , Š I' 4 TEKSTWEN AccH/ ou „ „ _ _ _ «Š cmež: RINALD/ , 'ç/ .Ë/ '. ;/, ;/'. .~jí›- _ : Aj: i' / í / /II/ Iz/ //ímq ! PIII/ giiľľ Im: ć' NX R. .. u X ' , g_ ~ 'KLEIZMONT (MAGA USETS). u M lPIĆNoM GRADIĆU NOVE ENGLESKE 0 DA GE PONOVO o NEO iov NA VE TICE OBLIKU OPTUŽBE JEDNE oEvoo- i E PO ! MENU BEA. KOUU GE UZELA u ZA TITU MESNA sociaALNA RADNI- C ; A4 CIZNKI UA SALI VlTMANa PIZICIATËLUICA DIGI-INE LOMBAIZD- 8NA CIE Z TRA- IIA POMO MAIZTIUA MISTEIZIËIË. iz DOK GE DETEKTIV NEMOGU ES ZAPO O IŠTIZAGU: NEKOLICINA HULIGANA IZ KLEIZMONTA KIDNAPOVALA GE SALI “ UTC U KOME SU BILI I-IULIGANI SA SALI UPUTIO SE VAN 6IZADA- V' NAUĆIĆEMO TE {JEDNOM ZA SVAGDA DA TRËEA A PIZESTANEŠ DA TiTl - TU MALU VEŠTICU-
 5. 5. NISTE PIP- NULI f DOSAD SMO SE A- NESRE NICE/ LILI . ALI SAD PO I- UPIZOPASTILA Si NDËMO OZBILD- MI LICE. ' NO. l; I I' x . If ` akí/ ?ífmé 4 Kč-išić @s Q «VII -i dm l] . ..A9 il_
 6. 6. I "~'„IIIIII_IEIII I I I mi' U *: ::: ::2"-"'I - - . .._. .._. : :oceš u ME IZVESTI OSTAVI 6A MALO NA MIIZUIAKO 6A BUDES TAKO GNOA- VILA , UNIËTICES r 050m0@ NEAN- DERTALCA sA RIEKIM ~. '~; ;--" a a e N. .. i L4 I " Y . ti/ iti IL"!
 7. 7. a OKRUENA ae VELIKOM M NOOI-/ LMLIĆE oE. ..sn2A'sNo ae Mune. .. ~ PUSTI ME; ` JAVO. ' DA iTI I išąšçazš . g a@ . è o 4 ` ` u i' : '25. » . . , . , x i w ' . .. _ . n „ f i - a! . ew ' . a / /// // , Il/ li .
 8. 8. T321:: ALi . ..l sve zaoe MENE 1 ". / , / s
 9. 9. »l fiieoNoa ULlCl u KLERMONTU. .. . i'- ; ~ _ . ›-r. " „av m. . . . „HRT _ o l`t I _' . ;n. ._ y . . . ` ; .' KIDNAPOVALI SLI ' ' - : >= säëząaääæšéëšfäëac? ' 'i' sraz/ area ~. . ' ' " *""” '* u srAmau DA , SE POKRENË' i LI U OVOM PRAV- n
 10. 10. '; ×.. “ ug. " "J'nv: 2 m** ~ „g
 11. 11. i v” I. -2. i, N_ UI- . . _í x _ : I . *j ` 'l r' HAOUE! ODMAH cu z: i TEODVESTI x i UBOLNI- „ t' _ . cu» " p š a. _ i , i z; 5 " w . I I I ' pm. .. I
 12. 12. aoš Mi Nii-rAKo ` ` l NIGE aAsiVo KAKO : : PUKA KOINGIDEN- j DOGO- : mA | i.I ae BEA- ALmue ŠTA Mi PADA i_ NA PAMET' , I : r | I*: a, r re? " I . a 1 v " ' vľ . i; ' . , ii' . „ ', "v š} - . › . ,`. j_ "'_ ' f „w- 4 . j l . l
 13. 13. o se 'riče NDENOG Fi- Zi KOG sTANoA, NEMA Mesm zABi-liNuTOsTizm VE Ne- DELOE POTPUNO e se i í "W , i l w , ali „i l; : A7 4* . i l' i i“ ! i i "ąmzľiíi &IV H: lililii _. A a u ritmu -. .ritam INI ODMAH DoiAziM. LiZECU 'Noa AUTO; , i i i i mi) li! {JEŽ-H l I' a “AT IIIHLJII'VIIIIFNUII( I g _g ! . ..ALI - PR TIZPELA ae . sNA AN 'SOK i MISLIM DA će ~ ooo am ? omes- ITUACIDA CIE SVE TE NAUGORE OD SVEGA GE TO "STO NE › SVI SU TO ›. -I zNAM D K061i DA NIKO. .. _ „čir
 14. 14. __ __. I' Ihtllll SAM VAM POPODNË V- NE NOVI -
 15. 15. j} : :Trill " ` = _'i. 'Ć š 5 'i “" 'W I» _ " ; ;Ln“: _„__ - . . Ä 7' 'U _: *<4 i '. g' o; I i i . I ` I i" , . " _ fur* i Ili; . zbir ~ r l: ? X : ä. : v-: v ' l I »wi-P (su . ' ? OSLE UZALUD-
 16. 16. rzeci i smo/ wa m ääšäëwäcè. aizzo SPREMl a mmm. “ _ _ iOeM PRAVO Dore. _ AUTO NISAM ZNA- VEROVATNO 6A ae Po O e- « NULO N Tošro ae Pizo ITAOU NoViNAMA. .. I-IMM. ..$AV| O li-I a5 „A sm“, i, KLeizMoNi'. sero< GODIŠNOA DEVOU ! CA MORA DA NAPUST) ŠKOLU POSTO SU SE NELI IASOVI O NJE IM YOBO NGIM AROBNIM MO MA. PREDSEDNIK OPsnN sve PO- IZIČE v 'N20 ! DA se
 17. 17. **hp MORAM DA . LIKLONIM i POSLED- 5' , Nae zrzNce PRA- šiNe. .. AKO sve NE UDE SAVRŠENO ISTQDOKTOIZ Ki ae ~ i OSTAVI SE TIN . GLUPOSTI . ..TREBA ODMAH DA DANAS NISMO IMALI U PLANU r . ..iziAzAki -. ZNAM . ALI ; OVO . :ie HIT N ' SL D!
 18. 18. säšäo OSEĆAS? NE NA o- tiTo LOŠE. .- uPi2i<os iZ6LEDU-- j 1 , .i If a1 »váái/ .íä/ L!" -e i . gg-; hgjv/ /l/ OSTA U 0A Ti A BEA? ... BOLDE . PRAVIM DRUSTVO 0A osmues 5 NĐOM MORA NE- KO DA BUDE SAMO 1 MOLIM VAS: PAZFTE
 19. 19. u MeouVReMeNu. .. uNuTRA ae OSTAO TO M RA DA ae " -z. - . SAMO aeDANJo ZNAM: ONO UDOVIŠTE aeR sAM VEĆ NEKOLIKO ae NAS ae No- . ..ČAK i Ai<o ae . PReDseDNiK OP TiNe NAM ae: OPAsAN TiP, MoRAMo izeKAo DA sReDiMo socia Nu RAD- sMesTA NESTO PReD- NICU KAKO BISMO Devoa icu MOG- uzeri, i Po ceNu _ u LECŽAËNO UZËTII BEZ ; POTR -B DA se NA ovAa - NAtiN _PokAzuaeM " 5 a. !ar ›(: r.` ' iš ä DOSADILO NAM ae tei<A~ Nas. .. Vi sre svoau PRiLii<u iMAi. i KADA `STE UŠLI sA PLI- NoM. ..sAD SMO Ml NA
 20. 20. DA. ..TO ME GE OGIZEBAO PRIGATELG ALI; AKO MI DATE VRËyË- MAENGAMISTERIGE AKO NAPAD- NA KOGE STE Ml OBE LI I ETE; GOLIM RUKAMA E vAs NA om oäNaEM zsorzu, VAS DVODICA? DA. SLU- v CADNO, l VI NE MISLITE DA N . .w __
 21. 21. BI ME SAM PR LA OVA STR/ Ä -
 22. 22. „w A æu. .. mm , ww
 23. 23. MALA ae u PlZAVU: KING KONGnuPREwSTI JE NëEA I NIŠTA n SE ›' NE 055m; A NE mA E. NE mea DA l n svoa IVOT srAv- LOAŠ NA KOC- Ku:
 24. 24. ^ I već SMO 'n A RE u 0A se NE 'V' AŠ' 57” te. ' i „ „ . I]
 25. 25. ZAUSTAVIMO AUTO/ NE SME' GU NAMĆPOBE- A i) „'. DŽ- NAoAaMo se DA trrAw lZ- vucu uz ove MASE FANATIKA- m E . S O . M w m U &Šaš/ ao se
 26. 26. ?Aug š*: A oo vrzAsAs ËŽ' OPKOLUAVA- au NAS . I × š '; ` KAo DA N NE LOIVA SILA GURNULA Lauoe Koa u P uu FERARI. ..
 27. 27. :m7 MISE 0A PO : meu 0A Sl-NATAM LOGIKU KoaA se uzme IZA ove Luoosn. ' MO (JESTE 0A ovveoe- MO eeu DALEKO 00 l Kaeæmourmmožm x u BOSTON. .. sve '_ IMAM NEKOLIKO POZNANI . I _. l ` › k. . _ ` › 4, _ " I A q ____. ._. .._: .___. MARTL. .0AVO. .. o MOLIM vAs, PO- ąçozure MI. .. / f kia«, 71/”
 28. 28. IM snsNeMo -u MU: POZABAVIĆEMO se I TIM PROBLE* . - MOM. ` › GROMOV . ' BLOKIRALIZ _ . o? I DEVOOUCA a ONORILA „_ 'po vnAtA n ALA uz AutA. .. , v - 0A PËËŠËËŠËE! ) /
 29. 29. A ' ' M 0A TE è - ustaeM, Au POĐEŠ u nos sAMo K CEËKA Aprze . ›
 30. 30. 2A „TO Vlzfąlèíg BEA DE NASTA- ; DOK se IZNENADA m- " ae NAŠLA PRED 'LUK- SUZNI TO-- ž i Mem oevoatncA. .. rvnae Moeqé DA ae BA ow- HAUDE ULAZI. ' ' a _ KAKO 1"! GE IME moggnčąižís,
 31. 31. A MALA ' vEšncE I VRATI se. ' OVO GE GNUSNO. x VATRENO 0202- UE UPERENO NA = SLABU (Ëevocr-
 32. 32. ew, - GOTOVO 000:211 . uweNAz _ o ae. KA0A se 'ŠFA STE NAUMILI o , . e 1o ae NA ASH/ Aha ` A *Pau tour-t. : tA M A A ľO 'ŠTO RADIMO U_ ME VERU/ ATI'- VER- ä RESLI ae ' , j te-u. uMe-~ 'SAM ste u snu z 'cAa KOEI! s « VAMA N eze.
 33. 33. tA íä/ Ëzľí 4 ! CA ! GA sMo u VRLO sus-
 34. 34. A` O" ""' DA NEMA MK" ovoktokë ' oËËoKËMËŠË“ _ Kl „ t' PREMINULA : IE ”WA °EV°°` L " zA VREME PORO- ' `C| CA ODtETIRI _ ~ mm" QUE ' sAuće ce. “A á/ /xr-ä! a* „TAKO sAM IZNE ADA POSTAO OTAC; Au eez e/ veu'
 35. 35. „ OLED . sAM K en, ALI sAM ISIUVREMENO 'se A0": !ZV GNU MR DoDé/ OËIËŠMA' NDO0_; -,$MATRAO . sAM ae KRIVOM Z4 ONO o . - I """ t* › . _._ A -A ~ „ „ . _ HADDE: ~ A 'šžëä ä$äľiís `CATI putu. ' : IMALI NG“ KAO D0 N! lNfËËË ~ VALA' 'NIGËDNAJWOËQ PRI ' V_ "w v v r , g ' . æ
 36. 36. I/ . . . POTPUNO SKLZHAN G GUBITKA E- BILO KAKVE ODGOVOR- „. .. aavusnzau KOJA se uo MO e oorverz. mea SAM 0A po - NEM ŽIVOT / z POĆETKA , A u MOĐIM NOVIM PLANOVIMA / wve suo Mean zA sea ×' „ OTIŠAË »SAM U EvRoPu I 0806/4710 „ u NAoo srama Kuci SASVIM SE. .. ALI. POSLE NEKOLIKO GODINA sLucAaNo s : :pomagao pNEV. VRATIO SAM SE U . " NfK Mogg ; NEW a
 37. 37. i. .. ONA ae. BILA 074m. .. 0A, BAŠ TU REč ae UPOTEEBILAJ” / »:. ..U TDM DNEVNIKU EPITALA ( 5 KAKO DA MI 'TO SAD / KADA E BUDE IZODILO DETE KOJE JE O E- ' PREC? lSTlNU o NaeNoM I ' votu a TAaNu Koau . M! N| KAD Nme OT- . _ svet, USLED ËENETSKIH MUTACIa/ ľ KROZ KOJE SU ë OŠLI SVI NGENI I KOJE. I MAGVEROVATNIDE: 070 SE POJAVE I KOD NOENIH PO- „ 05:2, ZNALA JE 0A e NA- _ sem DETET siti POTREBNA POSEBNA za ITA A 00 0250245004 I R AKcwA i< _JI- MA esto DIZU - Ivo azensuoe one. MA ONI 0a; se po NE EM, IZDVAOAUU-v- O 1 I 'í « ~` " / .ms. . ' K '`
 38. 38. u A ME UTIM: KU" KAVI KNNAPUËEIO DA
 39. 39. ,n 7.0' ' uákdä `. l . . A w. .- ľæ-už' ' VW . g l i . ar-s. o o . | ; f: / . L " ' i u u . . . . . . . »A “. '.'l'. .." “äľć” v« " wx : :me › . „ - - I t_ u Ëçèrąm . L. . . v o ~ __ sexa; 'E jih u : Inu g*** ' V “ ľa` I A
 40. 40. Po 92v: PUTU ISTORIUI: MODŠ- : uN 0PALOA . UPOTREBLOEN ae 0A s: se za- ~. OH: :<oL: :<A * f : wzzNaA PREMA
 41. 41. ' ' A : seKL: su sve f-A "`D_J', í;~/ „_. ='; › ' " ' / V . 'A s s GUME. .. GRA" ' „ FW"? u _ MO TR ATI. ' 'š' ' DA Ne: <: „tu0AN " I V' v . › 4 REËTMËŠANT pove AvAo mama nem: : „ COCIKTAII.
 42. 42. MA KAKO aAK s: o,to:2- NA0o Ne Može _ _ 'I O. ..W. Ä.„. ×.IN. L _
 43. 43. DOVE! :MAate _ NA UMU 0A ae A MODA : cć: MLl-` , :a: ae : vot MoizAM 090.. .“ . o m) auoe pne- u VETAIZ! :zsLe- 0A oAouvA u ONOM
 44. 44. OVAG OVAKO lZNENADNI ve- ešt: cA TAR N:0e m2:- H e sve 0A . NAS uawe: sm: NE vnse _ M2? au: .NE _w › KoaeštAevešncA . e 0A : zsom : <Ao TO su IZGOIZELEI sve OSTALE veštuc: ~ . .
 45. 45. t: s: KRNA što KLERMONT PROPADA-u OVOME STE SAMI KRW! ! . «_r~
 46. 46. _ I ISKUPIO NA TR- . . GUHADDEMO : MI TAMO. ' .
 47. 47. `›Q~_: ` › : WW. . : :mie ovo i ` ' _ vA sAM: STE : zA2vAL. . SE VM A U 35A ”A 55 pa” ' OBLIKU NEKOM- mæu ° ~ &usnama; - MAGNET- '
 48. 48. EĆI DETEKTIVA NEMOGU- NESREĆE ĆE EG KAO DA su HIPNOTISA- . PIZESTAT| KADA _ * su PRESTALO v E NEDOVE- ````` I _ . "3*v-': o, l NA KMDU» puno NAoom. KAO DA su s ATILISUA ugl ae MART! nema. MRNUÄ ae SPLASLA ILOU- m su poćeu mEzvENo DA RAZMIË LDAUU-n
 49. 49. HADDEMO! !MA PUNO TOGA DA SREOIMO/
 50. 50. ` sAn KAD su se IRATILI 20o: - ' 1 15m: KOD suos , USVOOIL! A ce . ~., :- m LJRAĆI -
 51. 51. EVO VAM MOOE POSETNICE-. .UKOLI- KO VAM BUDE POTREBNA MODA po- MOĆ MOZETE ME POZVATI BEZ OBZIRA NA DOBA DANA. ' (14 SAM. ..HM. „OA sAM učNaAK ZA OVAKV sLutAaevs. s VREMENA NA VREME vo- LEO snu DA POSETIM BEUm TAKO, KONTROLE mg. ' ` _ ' A” . ' A. I" ~ AAA 4 A` ' _ ` „ _ 4 4 ' - ' › ° 'Vi' u j v ` ' n” . r 4 I i
 52. 52. NE MOGU DA OS- TANEM . WÄZUMETE LYPOTKAKO SAM GE NAOUSTO ; NE- L ` V E NIKAK- 3 TI REKAO. BE ' » DISKUSIOE! 4;. __ ( ' #V
 53. 53. MO GA BI TIZEBALO A ZÄNOIZIMO ANOVN| KE KLE - MONTA. ALI HETŠE' . ..NEMA TOG SUDA KOD! 8! MO- O DA Sl-IVATI OVO _ PONOVO PADA KI A. .. KAO KADASMQ STtGLl- BoLaE cE BITI DA PO- Mo PO DIOA MU
 54. 54. V - . ;~_~__, ='. '_- EIGPRESNO NDUUOIZK. POSLE NEKOLIKO DANA. .. 5:2 BoLN: cE. ..: DEN- ; TIFIKOVAlA oE svo- v {JE NAPADAtE : A A ` ”mgáfääadf t' D: aANA v TITI u NOUUORK. .. LELA . . f aE DA osTANE . ._. i: :: Im DIJANA owo-í V ONA ME ae oD 4.- . L KOMPDUTERA DA Bil-l - PROZIVEO ČLANAK ~ m' ° ç › ' ' VEšncE. ' MuTANn. KOUKO aE vrzsTA LJUDI __ KOĐIMA aE SUDBINA 00:2 ILA DA B Du RNOVANI
 55. 55. GOSPODlNE ROKFOR . TREBA LI A GAOLËIEDEM? ~ » : <1 < o f NE: NE TREBA DA HMM-„ODMAH ' PIN. ' &IE SAMI . NESPOSOB- - GA UVEDETEJJA GA UVESTITDSE NOAKOVIĆI. ..S'VI BEZ TRUN-j f ZABAVLUAM SEO l KE SAMOINICI DATIVE 'ZA oV: M STOLOM | .CEKAOUCT LauDE, DA - ZATIM s NtnMA NE BIH RAZGOVARAO ä J Q_
 56. 56. .. ŠTO MENI NISU NamovE GODINE NaIIIovO TETO. A _ „ Moa MOZAKDA sAMo NIaE , - ONE DROKTETE _I BITÄNGE r : JA BIN ' : zvoT: TE sEsTu GËSPODINE : :At OT. TITE c: ART. : P NEKO DI E? ZA VREME POSLA. GOSPO- DIN IZOKFORDE. AKO SE SE A I POSAO SAM DA ~ VAM PRO- „ ĆITAM OE- -ą DAN : zvä TO M1 IZGLEOA- PRI- ROUNO o GOŠPODINË ËCKFOËDË . ZNATE DA Ml u TO: ) oBTAs-. " T: NEMA
 57. 57. TOLIDI IZ MoaE ORGANIZACIOE PIZIKUPILI su sIAKI I NAaMANaI OKRET GIAVNIH GUNAKA. 'ČAK I NOIHO „ MISLI. .. NE ŽE- LIM DA sE VALIM. 605 DINE RO FORDE, ALI ITAaI. : I OVAO : ZVE TAILIMA ETE IsAK DA DIREKľNO IIIEESTVUDETE - u. DOOAOAOTMA. .. . u _ E SE ZAVR ILO? ~ DA LIGE BILO NEKU-I KONTRA INDIKACIOA? OD uMETNIKA NIKO NE TRAZI DA POCNE OD KRAaA SVOGA DETA. PROĆITAD- TE GAIPA cETE VIDETI aA VAM DAMČIM DA uze DTOIV KAO aE UZBUDLOIV KAO 'v NEKI ROMAN ITI, AKO ` BOŽ' NA ? mm VAM aE MILIDE: T505- PODINE ROKFORDEm I
 58. 58. OTVORITE NAM V---VREME DE 24 ` g , - RADOsT l vEsETaE i_ VRATA DOBRI Tau _ 'I x M [A m
 59. 59. DOBRO. DOBRO. PUBTIMO IH UNUTRA : AKO . aE POMOĆ PROš- TA. .. KOLIKO II-I aE U ERUPIPKOOA ' su GRUPA? PETA? OESETA? sE- DAMDESET PETA? . ..OSEĆAM sE KAO A sv: su DOBRUSV: PRIETOONI. .. EBENEZER SKRUDŽL; A zATIM. SLEDEĆEG DANA. sVE tUvENI DIKENsOV SE VRACA NA STARO. .. ? J CIIJNAK K002 GE I " Š. NEKAD STVARNO . ' MOGU Dž« PODNE' sEM BO : cNU _ VREME DE 'Z4 ? A009 I VEsELvEj - OMWAJ | `__ _- 13; _ _, ., b g "in. " n . - " fil} `~. ` "` Ha. .. nrđ-_ . ;.. .'». .a. ... .u. c„ ši« ~
 60. 60. HÄDDËI DË' DlCE-I „PE/ AU | DRŽI . ..I GLEDAa DA III PA ETNO POTROË To DEO MoaE . "IIIIIIIIIIIIHU, RMERIIT: : 125m! æ; I III. “ @fi II . .-_: ':_: _'- NISAM ! STI REKAO MALO POBTO a5. TVRDEĆI D NE VOLIM BO IC; 'I ` ž, II: III: II| "' R( . '. . y l š U IIAaDE. DEDICE . . `STA tEImE?
 61. 61. IIMMM. „OA BIH DA NE POMINaEM--OII. KART/ A RgKtA DA GA P- SABLAZAAI- DA TE SITUACIOE PRED- t TË NE MRZ I . srAVTaAaU NESTO-ETO POTRESE VE IZ NE 'ĆQVEKA. A GOSPODIN MISTEIZIĐA RAZLOGA-MO DA a NE BI žETEO DA 6A NEKO NEKE DOBRE . _ VID: 0A DOzE smo IZ- - . MA-NE VOT DA sE UzBuOUaEE u" O KEa. O KEO. ľAKD IIIIIII . ..ETOBA, DA BI . g . : IZBEGAO PROBTEM ~ I _ aE. MORA DA a : sAsEKAO GA , TAKO. ETAVI E. I . „ U KORENU. SI- I BEz sUMNaE ~ I vw MULIRAOUOI „ - . - I RAcIONATNOsT. ; - cINIzAM. PA - „ MAK L Koa: UOPšIE __ a NIUE NaE- 60V. .. IIIIËDIIIVIIIIIII 'pŠŠNNËM BOŽIĆNI DEVAĆ. .. P. H; TAKO cu sE OBO- GA : TI zAIIVATOU- s, JU I CINICIMA TAKE RUKE KAO ETO s M 0A I NI- KO NE E MOCI NIŠTA DA MI
 62. 62. zA-_; '2'Šr› ME TAKO GLE- 0A-: . <2 'ŠTA sA ovosA PUTA POGR IO? ., r' 0A u pesmu BOŽIĆNI PEVAČ? NE INI MI sE 0A sAM IKAD aAvNo PRlZNAO 0A u 00mm › GAOIM ru N DRAVU Emu. .. „ KAD 00m 'q TEM, Posm u BOŽIĆNI PEVACZ. „KAD O 515m, ezcu 25 155:224. „KAD suo M VELIKI. BI u PLEOBOO "n. × . ..NE/ MISLIM NA ONO a KAO o0t2As15 v. MOZDA 'n TO I NE PRIME UOEŠ×ALI TO NEPRESTANO poNAvLoAš. .. P KAD MI 'n TO KA Es. MORA 0A OE TA NO. ..Au TO a5 TEK JEDNA uzæetlcm; . PRIQODNO. .. , «I `
 63. 63. .. .ALL KAO ŠTO KAŽE 00m2 STARI vamo@ Fæoöo, NEKE NA E uz - ćlcč NIsu LJOPŠTE SLUCADNE: VE oTKIzIvAau NAŠU P0091667»- ZN š, poNEKA0 KA0 , KAzE „ KAo ODRASTEM". IMAM uTIsAK DA TI ` _ STVARNO TAKO I MšSLIŠ. ILI , BOLĐE. MISLI 0A ads NISI . . 225 . omsrem ACU ËÄVI STA- , RACI ! JEDAN OD ONIH- ' K035 K003i- _ NÄ TRpl SÄ- M0 ZA LGU' sAvIz ENo ZNAM . NIsAM 'VISE 0ETE IDA. NA LosT. „KAD sucem VELIKI". : N ću POSTATI NI so- ZI NI PEVA Nl ŽE- IsErz vE 'DA u 00NEsI MI ' „ PEPELOARU! 0I0ANA. « - 0oNEsI MI -0AsTutE. ..~ "ša. NADLEP E 00 SVEGA I JEËTE TO 'ŠTO NECE NI TA NAsLEmTus . . 0szIIz0M 0A. š po- IzE0 SVEGA TO SAM zAI2A0 . NI- æ -. sAMNITA USTEDE uvEK sAM ' AA TVRDIO 0A žu- veTI-vommo . _ IZNAD grozna I MoeućNosTI I PREDSTAVLOA aEONu 00 TAD- ; „ NI na ČOVJEK , NE 09mm. ..
 64. 64. SLU AoNo. NISTE REËSEIU 0A ovo aAoNae v pIzovE0ETE KIzITIKua - CI ME A NE IGRAD_ TOMBOL? ; Ëížíľ a, MgzIM u svAKoM . stu- ' BO I I A Ž tADUl UKOLIKO BI . . TO sAMao I a0sNE DUGA INFANTILDIN I GIZURA EVA A PO- " A 'STO ae KON- KUBAIA 0A A. ~ TTZADIKTORNO: GA NA VRATA 5 : IEIz DE vo- ' „ _
 65. 65. r/ /ľ/ /II/ I j' . ..DA, NEKA 00 ONIH T] ĆUVENIH zvEIzI Iz MENIIE- TENsKE suNIE. tema. .. gŽDA' OE TO NEKI DELEN 30 I BA- TE? KOD! DOLAZI DA MU GAME) MALO ZOBI. .. . ja , f-m "' “L 5-". .. a . ..J N50: ovo NIaE KUCA- __ NaE, KA 0A NEKO s25- ; ^~. BE. .. MO 0A oE TO MAĆ- . l 43; KA IL| NEKA DRUGA _ I p- : ŽIVOTINJA- „ . -
 66. 66. .A A@ 0m NDA" O B SATA? ISUS HRISTOS? NIDE GELEN KO DE g N nlllllIIIl. Ia1IĆI'45|. !f'IuIII'. I-Ć 10,1.] I l 4441.| :: „Žr/ //dŽä/ ž . I a! ili! Irl 5!! O I l' 'III ', f/. 'IĆ"'. 'A"""Ä NIDE LI b. .. . a
 67. 67. ' sAD EMO TE ŽAGRE *
 68. 68. I-IEa. zAIz GA ooš NISTE. “ SVIJKLI? MORAMO GA os- LOBODITI TII-I MOKIzIu PE- LENA. GAVOI DONESI I : JEDN c IP" o ovAK ` . Nea. KAKO sI „ TI OZBILĐAN» - › I. ' MALIËA-u 4| . _ «I f n- d. '4 'I -4 I . . „ | " Š . I 'g 1 „v _ I 1 ' NI' ` . _y E NAsMEaE ĆI MARTIEILI. MO 0A GA sMAr- IzA SUVIŠE IN- MORA DA DE . ..RODFTELEII ŠIRAŠNO UPLAŠEN- su SIGUQNO K0 ZNA OUAKLE PRIZIAVILI NaE- _JE ZALUTI-O Gov NESTA- MAK-MOGU „. DA LAMIsLIM KAKO sE osEcAau u
 69. 69. oA. aA sAM. I ZAHVALEIU- aENI vAM AKO PIzATITE Moa PROGRAM . OPIzOsTITE 'sro au sAD DA BUOEM KRATAK«- . REKLI STE MIS- TERIDA? R ITE: DA VI: SL ONO: NISTE ONAD SA -u. ... _-. ... -.. ..-. ..-. -.. ..„ MART! GE UKIZATKO UPWNAO POLI- _ 'CAZICA S ONIM ŠTO SE DOEODILO. .. š' NIcA a5. I DA sE - j SILO N * zT-? Eäfzuuz- O DAKLE . ..A TAU MALI BROD LüuDä KODIMA S- POLA EMO VE ZIE ç ZAU T . U SI M __ SLU ADU: SA- E' IMAMO NEKOLIKO ODE OENDA ZA TE SLLI ADEVE I ALI SAD GE BOŽIĆNA NOĆ: I OSTALI SMO SA VRLO MALO r IzGusLaENo g DETE. .. NEZ-
 70. 70. " IzGIEDA' 0A NE? ~ MAau NIKOG KOGA BI POSLALI PO . tINI MI . sE DA sAM RAZUMEO " DA sE MALrsAN NALAzIu ODLIĆ- . NOM zDnAvs NOM sTANau. ..A. KAKO vI u IVATE GOsPoDINE MISTE- IzIaA? sAD ću vAs ZAMOLITI NEŠTO m makne r . Do SUTRA Uauľ_ DETE KOD: ) VAŠ) . _ R0? DA. MISLIM svE D0 u u - . „ . - _aE LI MoGuCE. '
 71. 71. NAIzAvNo UKOLIKO NE- V ' _ . . Ko BUDE órzIaAx/ Io NaE- „SËAÄËA , ËIŠÄBËHËË; OV NESTANAKIOD AH KOD NAS? DA MI 10m l EMO vAs POZVATI. O MI a5 ŠTO vAs-OVOLI- KO OPTEREĆUĐEM- A NE SMETA NE . ovrs- IZEĆUDETE' ME. u KIzAa- Naoa LINIUII u PITANaU Eaäæw f Noc«- IAKO NIKAD NISAM ŽELEO , DEcu. sv5 u SVEMUI aA 'I MALI GOST KAO D a5 GUTA I I . svAKU REČ RAZGOVORA. .. TO TI a5 PAMETNO, aAvO. .. SASVIM sAM BILA ZABORAVILA DA sE TA BEBI-NOSILZI- _. I' KA ads NAIAzI „
 72. 72. AKO SENE VA- _ ~ __; A 'n, MA . RAM I osuxsvëtáægä_ I TEKU NA IIËËILIŠËI Tzu? ? JE MOGA l GODlNEH KUTIGU PELENA. . MISLIM NA PTS ICEEA ` DA ovoG MALOG MAN- - „ PO _RAUAVOW / GUDA. »TIzIEVBhAl PREPO- L .1. 'ÄY' r &$154 'Jii-đ'. „Ir-xü-aą-ssfrwv- POIAKO, MAR- TI. ' ZABORAVIO „ U EKOa 3 LILICËVA ING- TON Mauz. .. . _ SPAVA . VEIZU OEM DA CU USKORO I 0A DA Z SPIM~ IIII `Ë M| IIIIIU| IIIIIIËIIIIIIËW] . „IIIIIIIIIII
 73. 73. 4 SATA n_ 25 MlNUTA. .. ›
 74. 74. HM PROBUDIO SAM SE PRE PO- LA SATA I NIKA- ~ KO NE MOGU PONOVO DA S* ; „. PlMmNlüE NI TA . I"I l, VATNO SAM NER- ' ZBOG I' . v MALOG MALOG? 0A. .. ALI; ~ MOLIM TE; sum Is- nozem. .. AKO TE 00a- . Izo POZNAOEM/ ZNAM DA «nae _I zsos TOGA _. ; PRE SVEGA: „ I-ITEO BII-I I7A TI ~_ SE IZVINIM ZBOG ONIH Moon-I z u VEZI sA B - g ' NISAM TI ČAK N VAĆIÄIO NA PËKLONU
 75. 75. .. .A ZATIM: RAZ I - 'LDAM o ONOME 'I`O sI MI nekamo *CI- -Ä NOENICI DA „mo - , O auoem VELIKIM , TAKO DALDE I TAKO 0ALae. ..u IZ/ ES- NOM SMISLU/ u PnAvu SI . SVESTAN sAM 0A; poosves- N0.0I7BI- . ..I DA. MI CIE MNOGO PIZIUAT- NIOE S NEKIM KO GE DVADESET GODINA MLADI OD MENE NEGO S MOUIM NUÄCIMÄ. D SE NAĐEM S N IMA U IZLI 'NU/ - ODMAI-I OSETIM SAVIZ ENI I IMAM UTISAK DA SAM IS „PIZIPADNIK GIZUPEŠ DA IMAM NDII-IOVE GODINE . ..A Lama. KAD se POGLE- DAM: OTKIZIVAM DA Blu IM MOGAO sm orAc. .. ILI tAK I DE × KAKO ME as- NA VAG ONAJ DEĆAK. .. « . ..ZNALA SAM DA TO NECES OBGASNIĆU TI. .. NE MISLIM DA 2 PATIM OD TAKOZVANOG n KOMPLEKSA y' PETRA PANA "I ZBOG KOGA LDLIDI I: ODBIOAOU DA ODIZASTU I PIZIl-IVATEg. - SE SVAKE ODGOVORNOSTI . UPRKOS SVIM MOOIM MáNAMAz MISLIM . ..I E SAMO TO: AK IMAM UT ISAK I DA ME MOĐI SAC-DVOIZNICI PIZII-IVÄTAUU KAO . NARAVNQU SVAK M SLU- ĆAĐU . ..NE ZNAM TA BIH DAO KADA BI SE. IZNENA- DA: PODAVILA PINOKI-
 76. 76. r „ IIALO, MART/ I DRAGI Moa. : upæ s ME TO MIzzI so IO, I 'TI sI IPAK 0o- ~ v sAIz 05m0 h . ..OvO aE STARTUP 50UND*KOMP- ~ A OuTEIzA. NEKO 6A OE OKLOLICIO *_I NIK PROGRAMI okäæ" EMITUOE ONDA I<A0A SE UKLOVZŠ.
 77. 77. OTIAO : IE . DOK SMO MI * spAvALI. .. I? « POGLEOAD GA SAMO. '
 78. 78. ` ~ š_ NE 90a SE: NE „ 90a sE . ..sA0 OE SJE u REDU. .. _ K aE SVE «wx › NEMOGU SILOKE . ..I U POLUMRAKLI æ SPUSTILO DOSLO ` Moau I2A0Nu F» . sosu. .. 4 I . v ` ` Ll I I m ` . GOM NASLA- / í/ GAI. NA STO- ' ' LI KNOIGE KOGE SLI Bl- LE NA ZEM- LUI
 79. 79. .. .uI<LOu ILO GAI UKLULIĆILO HARD DISK NE ZABORAVI 0Asu sw PREKIDACI sA zA0NaE 51m NE I NISU LAKO DOSTUPNI. .. . ..I POPELO sE NA Tu GOMI- Lu 0A 8| DOMA- ËILO KOMDUUTEIZ. . »UNORILO" aE I' 20-: GI2AM 2A *ETAMPA- gig*: - I. I=I2E NEGO ĆE PETIIOT" »KUCALO OE OVA _ › _sLO _
 80. 80. MO KASNIUE QAZMISLITI. SAD GE JAKO UMO* RAN. NAPOR DE' BIO PIZEVELIKI 'v ' I _ „I ŠAĐ ME. MALI. .. n 0A TI SLUĆA NO I A I E IZAZUM OVO S10 MI Govo- O uMEš OTVOIzI 5% I zATTVO II-I- OTVORI ll-I I AKO
 81. 81. " ODGOVOIzIO aEI STO MU sLumoa/ Iío NE I ? OK AVAS 0A - s 4 MA uspos- TAVI vezu? MOLIM TE: ODGOVOR! OSTAVI GA NA MIIZU: MARTI. .. ALI E ooeazëvoæ O; sAMo OE zA ZíAsAK IZBËFIO OČI: T MALO AsMI _ `MAIzTI. TO APSOLUTNO NI A NE vamo PAZLJME ŠTA ć H MI GOVORIMO- › v I _
 82. 82. VAšINGTON MOuz. 0A. MOŽDA IMA MALO X 25. DECEMBAR. 4o . TEMPEIZATUIZU. .. ONA NOĆ~ NA 'ŠETNOA POTPUNO GA ' UE ISCIZPLA- ' JOŠ MI NIOE aAsNO zA ĆASAK . ..NATIVIšE ME ZA A- ' KAK üE TO IZVEO. A SAM MU I 0A Nauae To 0A ao NAIZ ITO. ZA O; POD POVEFZOVALA- NIKO Mag zvAo. _ PRETPOSTAVKO DA DE SV I SMO BILI OCIGLEDNO DIZETEIZAO TvI20EćI 0A ME : IE nAzuMEm. ME- MALO LIZBU- ĐENI ae 0A sE , NIDE , IZ- GUBIO. .. NAMERNO SU GA OSTA- VILI . . OsTAvILI sožIcNoa NO I. BAS LEPA POLIC- NA PRIČA. .. .
 83. 83. _. _g V_ ` - O ` f í I) I w I ` : ËŽII „II ' . " . "- ' li. ' . l. , * I . . g» . _ . A t. . ' „/ .l. Ë1V_ I' í-è_ a ` . a, I I I ` ' X k; u I 7 ` × I " ' . uz . ..DA ĆU 0A POGLE- _ . DAM Ko GE TAD I' _ SAM. !OLITE ! <0 NAS UZNEMI- . _'. '* 'I I RAVA U VO 4_ „- AE? , c ` I' if" J 'i , . , - T
 84. 84. .. .ovu No. u INILI STE ` „GNUAVA n- - GGAVA Eu_ _ . ME HTELI 2 u OESTE LI U LI U TIZAG RODITELĐI- 3“ MA? KAKO NEKO 9A VAM m. '_- 6* ' MrRËËv ? Šxoäugnë ZEM' ”m ×. «a» Bązíć- azwägæzsv' , ”a5 NO " IEROVATNIU OSTAVLUEN- . ..ODNEĆEMO 6A u DOM u no- . . _ mo, ene E vo- ŠËAMMË-ČÄËA „_ _ 1 ae z sum. NOE mem- s PEO *sax ; j MOŽDA NE 91 i TFZEBALO DA 6A 00mm „v ODAVDE 0o- te. .
 85. 85. .. .MO6 DA RAZU- MEM AOSEĆATE/ GOSPODINE MISTE- RIUAM CENIM TA VAŠA oseCANaA , „, AU DETE NIO NA- PUŠTENO MA ~ MO po nose- UAJNAM. NISAM +1150.. . DA PA. .DA sAM TOM 6A ZAOR2IM. sAMo SAM MALlŠANU 0A vonzs- . IMAO UTISAK. .. _ BAN. .. uKRATKomA smo MU MI KAKAV LmsAK, A, / csosponme MlS- / /" DIKENSOVA vszeMe NA ZAUVEK LJ ZA NA~ MA l IROT! TA DANAS NE L! E NA TAMNICE› MI vAM GAMĆiMO DA _ ĆE MALPSANU TAMO ~ am VEOMA LEPO~ TIZEBNA Lau- BAV I GOSPODINE MlSTERIOA/ MSËUVSXM 'cm DA ĆE : u „ lMÄTl--J
 86. 86. HAUDË. MAU. ' sAn EMO TE ODNETI Kuci-. - DETE ae ODDEDNOM voćem 0A se onMA. .. MAUŠAN 05 3
 87. 87. vmo REĆITIM POKRETOM C-SIAVE MAUŠAN KAO DA aE . ..DA BJ ZATIM UPERlO KAŽIPRST U MlSTERlUU-u ' --II MAtzru DA N15' -HTËO : zec: „MNL MOŽEŠ u 0A ME PAZUM ? AKO ME RAZUM . snsm A PESNICU
 88. 88. I v" „o A : u 0o . Gospo- . ×-"'~< DINE MISTERIJA s ` 1 DADTE MLMA- » 4m DOK DE MISTERIDA OKLEVAO NAS- TODEĆI 0A 005005 u VFZEMENU/ ` VAM ovo _ š KA EM, Au NE IZGLEDATE MI PSI- . HOLOŠKI SPOSOBN! '› . 0A o NaEMu V0- DľľE sansu- . ..mo 0A oćAaNIčKz TRAŽI NEŠTO STA 81 se Ul-IVATIO. .. | |9!! HU95'39Ë*AË_ËË; ? ž . .. _zg_ s íaäësąaąín " : !mm U-l ; _. _`- „ g; . . š. › - . Ši_ . „ 3 "^ .
 89. 89. ŠTA TE TO TU ; INTERESUDE? __ I I . 1 _~ . , „ ' 2 , I r' vn- - i I - 7 ' - . „ A , . , '. x y . , A v . , b nmuuannæ' : A I". › " ` r }_J ' l < _ III/ IIIIII/ III" I n n r u - I ` 4 . 1 . _~ . , s `. T ` T V „„›„. T_`. š * š! g_ x . š 1 = ` š 'L 'd ç ` A Nn5.. . Mu - TOLIKA ZURBA? 0A se NË PlA- 'SITE DA u GA POWARIT! ? POŠTO a5 sneAo 0o 050m5 00553- . ..I ODLUČNIM POTEZOM ; zutu- NE POLtCE, MALl'SAN sE sMuzno. .. ce os no ncNzncsu NA
 90. 90. POSLLJŠNOOE vozvouo ŽENhPOLl- . cAacu 0A 6A PREUZME. .. 0215510: u s MAuM u AUTU DOK n OBAVIŠ FORMALMOSTI 5A 605- MALl A. ' E ' NAMEQAVAM
 91. 91. AšaNcsTON Mauz. .. A 25. DECEMBAR 1 ISPITNI-HŠK! _ NEŠTO? KAO 0A . .. AKO SU SV! TI SIGNÄLI UEDNOSTAVNE ONDA B' To mita! , CIOENCTOE. NIDI DOGAĐAO OD SAME NHS" . 1 N5 ZNAM i „__„_ r . E„ i TADANSNE- TILA KAKO a5 GLEDAO aëaèg- a5 NA TO NIGE BILO SLUCAĐNO. _ OVOGA PUTA SAM SIGURAN J-u % TU KNO! ËM„“ DA OE. BI RAM 9A . ..PRlZNAĆU Ti A ISAMA po INDEM 0 IEIZUOEM u . "'51 ZATJM au a5 „ i PRONAŠRO i BACIO . NA zsMLau, PA se 0N0A SMIR| O- KAO : EMO í SIGU' t I | v : l u
 92. 92. . OVO GE KDMPLI KOVANI 'ľIZAKTAT O ĆELIDSKOĐ AUTOR 00a x a5. Moa KOLEGA s 5437.g. NIsMo „ . _. M _ _ 3A O ; AT I. Au sMo_ BILI A SAMO ovws PREGLEDAO. N5- T 00sT a5 MI s05- CIF NO ZNANDE MAN: MI 6A a5 POSLAO sA POSVE- ' V ! TOM n, MOME sTAIzoM KOtEGI 34,3421:- leru. sIGurzAN s UAgA NE 5 DRO- ľľ/ TATI: ALI KONA o ES MEĐUSVIM - svo IM NEPOTREBNIM KNOIGAMA ; M I 0A POKA- . I I aeançy I OZBILONU-u TI 00025(- vo 5505 MAM ON SE POTPISIVAO TIM NA- 0IMI<OM . NE ZNAM ODAK- LE 0 ICE; r . F«. 0»- I MANI. .. MALIŠAN a5 I NEPREKIDNO Iz5OVA- DA BIHGA MO" `
 93. 93. .EODINAMA 5E . tULl-ALIIO IZGOVORI U I ĆETËAMELITA@ . w . I MAZTIZ. . MART! MISTERIOA? TIM U MU ISP? - TI 'STA SAM DO I- VEO NAS NE ISPA NEM V GLUP m 006 u IzN5NA- ĐENOA! DEĆI DA- <0 GE MNOGO GIO~ . ..PRILIKOM LEDNĐEG NA EG SUSRETA I BIO SE PRESELIO U Ëüä- DINA- A: KAKO I I I DAN vs BO IĆ/ R IO SAM DA ISKO' RISTIM PRILI- 'ELIM SEE AN u 0A VABŠPO- _ PRAZNIK | U" DEUL'. NADAM SE DA ' f NIOE PKOMENIO
 94. 94. r "". L“f. :-. ZNA`CI NIsI . A ~ KUĆI RAZNOSE ARENU HAIZTI- ' . "a. I' MANI. .. MANI OTIšAo IMA V „RAZVELI ` (uz ? ste sE? 00- ËÄŠMËE ŽTEAo, YTËËI GE SVE. IZNENADA : BEZ OBUASNOENDA
 95. 95. .. .ODAVNO a5 v5ć 0IzI0IzEMAO BEKSTVO. Os VIO Ml a5 NOVAC. KUĆU. .. ZADR O a5 SVEGA N5- I<Ou O HILĐADA DOLARA l AUTO. OT A a5 : JEDNE NOĆI Os- TAVN I MI sAMo a50NO . . ' ' A. « '0"' - _ / ` ' . ` ~; '."`~ľ **VI 3_ I 'í „if ` I: ' " 1 / è7”1ËWän/ I×n„ g. V 6A. .. ZNAM PAMET. „Ne Moa 0A TI „wusAw zNAM DA u TI OVIM o5aAsNIM A sE NANETI vEI. II<I BOL/ ALI ON C5 z IPA 5m MANUI oD ONOE ŠTO 5/ 02o NLDAVALA Iz DANA u DAN m sAM OsTAO 00050 ' _ „ 2500040 -ząuvexą. zNAa 57o Mu aA. ..srVA NO TAvm DA TE VOLIM svE : _ DA TI I<AZ5M. =. › 0o KRADA. ..”. ETO. TAKO æ' -. I KEROL. sE PISMO zAvIzSAvALO. -
 96. 96. . NIŠTA I NE- . ..NE MožEš ZAMISLITI. .. LIKD Moa 0 I. NE sAM PATILA. ' zAsTo a5 OTI AKO BI NI POMOGLO- TVIZDI DA M5 IOLI'? 'S'I'A MU sE . NA GORE a5 0009.0- BAR SE zA- . VA0AVAM 0A A zATIM, zNA . - 5 005- KAKVI su LULIDI OV- V I<I0AM. ..+I0 5 „u DA 0 A NE- 05? I2AD0zNALo TE ~ DOĐEMO I< TEBI? Mož- MA ' Iauço 51 ZAGLEDAZIUI suM- DA TI a5 00m 5N0 DA MI TO 0050.0 ľCA SE ISPRAZN l--- _ tINILo. .. g . I a “ü 47A I* nm MARTI MISTERIJA VAM ZAKAZUJE SASTANAK ZA MESEC DANA U 5012001
 97. 97. - 25A ` Mužmąu u sos: se - smo samo NEKO cun- Nestanafä Čarlsa Gulda uvu- kao | e Manija í-alisteriju u neo- bičnu istragu koja će na kraju dovesti do gotovo apsurdnog razjašnjenja događaja. Nemoj- mo propustiii sledeću epizo- du QËËTEKTIV 4:22?) “ | `.. 'I: ^`. R.| -IJ na": ' i*: l“ i: !VHS I *-; `|| J1- v s„ESNIPËOR&ČUN 3 , ak_ 3:32 Lis@ ' J A $ | PRORACUN šátílľŽ . i u, .. „ .

×