Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ba - VB - LMS 995

798 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ba - VB - LMS 995

 1. 1. x u MAsNusSTRIP " - CENA_12000 om. “220 SIT o 1750 . qEH o 2,59045 o 3,00 DEM o 25,00 ATS
 2. 2. ; Jimi! .max . , : _, › 4-; :-^4_[u . _._ . a . . 0 Síulæhuľäxąľw. . Tu ! Intl . l.v. ,l. ?xnll, nlspivbiwilx, lu. l.hl H, „ hmW vlrwrhľMn . Lfčxzit unuk. ). , .. r . wir . QHLMUNH 1|. ..
 3. 3. Jesen. ' JE UKRAGICA šume PLANINA TAKONJK u MAGA- , čusEr6u. aumo ae 1 pm- RODA se suo; .7 DREMEŽA. IDIUČN! UGOĐAJ ODJEDNOM NARUŠAVA ELAŠNO PEVA- NJE. .. í AUTOPI: MI TRGU/ Ć š IVICA I ŽELJKO vasa: sam' 010mm« JA . A št; LA LA u. mogu: : srao DRU~ ? INA M: - . `-' - 3.'. . u/ //W/ íë/ M/sľąm `l ~ Uw " nm» _» g . ,.. ._. _p. -.~. ... -
 4. 4. BOCA WNA. PA DA. .. „æ &J DE . MJ m 6 JUTROG pruža 575 DOBRO BATACI Čsu PAGPOLOŽENI: 9"' OD“ N" pæoF-EQORE DPÄGI MOJ
 5. 5. VINO . ' HMM BOŽANGTVENO!
 6. 6. IDEMO. 000: , HI K _' BL EK : me oče- PROF E GOPE 1 ZAŠTO NE PA- ~ . A «swovčewz- GIIZMAKAO ZITE GDE BA- , KAD OD TEBE KADA 0 CATE OTPAD ? -_ DOBAR TPA- MOGAO SAM POGINUTI . ' RODLRODLETOTËNU PUTA «sAm . ..TREBA IC! 'z' 7/' n REKAO DA KROZ ŽIVOT. .. i OTVOJŽENIH OČI-
 7. 7. "1 1 1 PROFEGOPE. NE 9111115114 0A GLE- DAM. ' arsen: * u ČITAW 9 1 . ._„a. .._. ... ._„`, .q -. .ua-. . -. .-. ... -.. ..-. ... _Š. _.. „_. _.. .. Lz-_ą-ą __„. ._. ... .._. „.. ..u. ... ._. ... ..-_. .__ _- »--. ... ... .„. ... .._. ... . __ _ _ _ 1111« ? BILJA PONIŽAVAJUĆE ZA ONAJ KO MI a5 NAMEGTIO KLOPKU C' NEKA se 019120431 6A žworomz OPQEZNO: , PPOFEGORE. ' u ? sumu «se Nsšro M1~ (1510001. 12001. OGVETA će 0m ŽEGTOKA. '
 8. 8. ~ POBUNJENICI! 5703 {U PU' . P' / Š/ _` GORE: IZGLE- DA DA GMO NA~ GPABUGIU! 6AM0 KonAK 1 GO row ere. ' x Z ŠTANITE. 111m_ h a , . V C 1" i@ . 'U ! i . , H z" 1-1
 9. 9. POKAZA- Cu vAM. ~1ë- 111121051 MO K0111<0 51 SNAŽAMBLEK! NAPRED. '
 10. 10. NEGO: DA 65 0005005. ËŠEKË” 11565 ZNATI 61A 65 000001- 10 ĆEMO 65 00m0- 0111 005 6A6rAN- . . KA 6A BLEKOM. -
 11. 11. q M 0 M. EU 1m XD AW . ..ul »DC
 12. 12. l” ŠVVIHŠDĆOJMIZOINULI ! MORAM g OBAVESTIT? BLEKA. ALI1 15161001 00- 3561 ('51 1501/50- 1150 11565 5111 * zA00v01aAN.
 13. 13. KADA a51zG150A10 DA C5 10A! 050 060511. NAGLO a5 0005- 1100 KONJA. .. 115a. v0AćA 651105- BA NAPUNITI 01610101 000~Ać1 (0 BLEKA 1 o3Av561111 6A o 111000.. . (1111 6A110A~1M 1111035 00A- GE PRIJATELGE.
 14. 14. IJUKAJTĐPRO- FEGORELJOŠ f . T MALŽgPA sn- A KRIVO MI -í . M0' JE šro 2A aanu- - % - ' ČAK NISAM Još v NEŠTO 90050. -- ČUJL-'M ropor KOPITA. GAKRIJ-
 15. 15. 145:219! _ zzíľwëľeľ: 'í osmum TRAPE- ? IMA KOD 61m0- VE KOLIBE P. ' NEŠ ro GE DOGO- DILO ? BOUIM SE DA NE' DONOGIM DOBRE VEGTL BLEK.
 16. 16. NEKA se eræAžs uovoe« mačem MI ĆEMO POKU- šAn DA UTVRDIMO u c'e- MU JE PROB- as PRIMETIO NEŠTO sum U OVOM KRAJU. IDEMO D0 NJE-
 17. 17. JAvLJAJu 0A JE NAŠ PLAN srama u 0EJ6rvO. NIKO NI NE SANJA o PRIRODI u REDU. HOĆU 0A 2A SEDAM 0A- NAäEa rAJNOG ORUžJAPRA- NA zsR/ šErE BLEKOV LOGOR 6A u- nM0 SVAKI KORAK rRAPERA cA ZEMLJE. ' I ČEKAMO VAŠE NAREOENJE.
 18. 18. PROFEGOPE: KO BUDE P06- . LEDNJ! NE DO- BIJA N! KOMAD ` PITE 6A JABU- OPKLADA vA ž: .6:NK0. „_. .. ... .- u' ! lgnnägèzíg` EJ! !.„š„su u PITANDU. N: K0M NE DAJETE PREDNOST. šrA ŽE. DAKLE. DE - DOK 6E NE POJA- wrE. NEĆE 06- TATI N: PARČEN- 6LEJD JE LovAc: NE PRoPušrA NLJEDND PR: L:Ku DA 65 D0KoPA PLENA. OKO KOLIBE JE UVEK PO- srAvLaENo wëE ? AMKL
 19. 19. .. - - ff? ' AU: . - „z / //' EE6ORE_. PO- „ . L MOZITE! ;s _A `x R0D: .6AMO " ° PRIZNAJ DA 6AM " POBEDIO. ; s KOLAČ 6A JAsuKAMA JE VAŠ! A 6A- DA ME O6LOsO0:rE. OvAJ JE POLO2AJ NED05TOJAN TRAPEPA. PO žELansrNov- ĆE !
 20. 20. , _*_; ".uíą_`" * ""'" " O MLJAEON' ~ , iz MLJAc. ..RA6- ša ą : UM: ?AZUBI- - AAKVA I 6RAMOrA . L UMREĆU 0D 5;! " / _-0v.5?'Ć'l"D`"`*<; 'Zí_- 'r, f U NO. .. . w LTL/ JL“ × / zAšro 6LEJ0 ` L g: : „ „v“ L, NE :2LA2: DA NA6 DOČEKA? UPOZORENJE JE BILO VA-
 21. 21. í “MM m : zGLEDA DA JE 6vE BLEK! NEKO EE KRIJE U . U PE_ NA 6vOM MESTU: _V A šumu DU JE. PRO- ` “go” ~. &VRH ~ - i! :: O **Ši š j çè. . / '_" ' I : F Š ' Ë x , ä-w' PORED ; m3- LA ! eRžE. PRE NE- GO 6:0 POČNE N; W DA PUCA. ' WW*
 22. 22. eLEK. ZA6EDAL BEžLrE . JA ĆU VAM 677m: OD6rUP-
 23. 23. OH. ' IZVINI . IZGLE- DA DA 6AM TI DIVNQSTAVITE GA U OKOVE 1 PA NA ELEK. ODvODE PROEE6O- . RA. ' ML6LL6ŠLLDNE6rO DA UČI-
 24. 24. ` si ~. s w. , b ' " ` k sąjąą} , ""*-›"5__. ~× ` L.
 25. 25. U MEDUL/ REMENU GRUPA rRAPERA vRAćALA 6E : z REDOvNE PATRO- LE. ... KADA 6U PRIMETIU 6ENKU, E:- LO JE VEĆ KA6NO DA :6rA UČINE.
 26. 26. HWŠ 'HA . l KAO NA GTRE (JA - MORAM GA EL: - M: N:6A: : PRE NEGO 6:0 NA PUN: PU6KU.
 27. 27. :: O JE 6REDE- No. A 6ADA U BAZU DA PO- 6ALJEMO : z- vE6:AJ GU- VERNERU. ' JL: : * . 9 V5: Ä i" 'r'. ~ *r ~^ „çgíy : N: , . d) v: D:6 DA 6AM BIO U PRA- vU: ALENE: KADA 6AM DAJMO : MA REKAO DA CUJEM Puc- L: PREžLVE-
 28. 28. O6:AL: MA NE MOŽËMO POMO : . DO ADVOKATA KONOL ! JA . VlĆEMONOGF POLA SAľA KA5NIJE _žaj í (A 1 PREBACI” GA NADOMAK LOGORA. .. M ZNAČLTO JE NJIHOVA TAJNA. IZ OVIH RANJENIK JE ! SPRIČAO KO- _ NOLLJU O NAPADU NA : RA- Žg/ ŠŽAQËQËQNËAJËAËÄŽNA“ 5A “E U BOGVONU.
 29. 29. f 'çľgíg'-. y// ::xuxuu; ~'ë~ímx a "31" O O ; w ': BLEK : ROD: 6:: G- L: 6U U GRAD DA 6E NAĐU 6A AD- . “ v0KA: OM KONOU- SVE JE U REüUaNlKO NA6 NE UHODI. 'ČUDNO. ..Ml6LIO 6AM DA ĆE HEJLRADU- NA6 KONOL: čEKAn. JEM 6E 6:0 R' vA6 v: D:M. . EE 'a . .__'~. F- . . _ . ,_ . :š- TL. w 'l 4:'. J? ' s 53
 30. 30. !ZVIĐAČI JAvLJAJU DA JE PRE NEKOL: KO DANA U 2A- UV AJKULA rAJNO . UPL0wO BROD 6A ČUDNIM : ERE: OM. J06 JE U6LDREN. A LE: KAKVE 6U NOVOG- Tl ? PROEE6OR OKUL: :6 JE U POTPALUB- LJU. A PO-; ADU 6ACLNJAVAJU OKO- REL: GDEARL. PREDLAŽEM DA PO- vEOE6 DE6E: AK RGDOLGUBA. ` AL: KAKO 6:: PRAnL: ` JEDNO6:AvNO. KREIANJ: NA6LH? NEGDE U PLANLNAMA : MAJU BAZU L2 KOJE | POLEĆU BALONOM NEČUJNO : vE6-
 31. 31. NI5MO TAČNO U: vRD: L: , GDE 6E NALAZI. ZNAMO 6AMO DA JE KON6:RUK- rOR GO6: GUvERNE- RA eELEwLA. DVA DANA KASNIJE BLEK SE OBREO U BLIZINI 2A- LIVA AJKULA.
 32. 32. IZ BALONA JAULJAJU DA GE NEKO KRE- MU GROMO- VA BLEK!
 33. 33. HAJDEMO. MOMCI! POEUNJE- I NIŠTA NE GLUTEĆLBLK JE :6AO NICI ĆE ZAPAMTITI PRAVO U ZAMKU. .. . OvAJ DAN.
 34. 34. PO6:OJ: 6AMO JEDAN NAČIN DA GA ODORL- NEKA TE NOšhBLEK. ' . .4 . v@ OVO JE JE- ZIK KOJI RA- ZUMETE.
 35. 35. ' 'A v. . 515,42%*** : cmvgľcr-ąvlË-Ë '. -'. .;: .:. ... < -""'è. h'. ' ` m: s: - a: &I
 36. 36. 2ADRžAL : . NA- DAM 6E DA BROD NLJE O: - UBRZO 6E PRED BLEKOM UKAZAO PRELEP: PEJ2A2.. . zAuv AJKULA.
 37. 37. DAKLE: TAMO JE PRO- FESOR. IDEM DOLE. HEJ, DRU6KANE: TREBA M: :vOJ , , ? K : l: . I 'f1 7" "I-IL GLEK GE 6PRE: N0 / :a š ' 6PU6:: O NA PLAŽU. .. ' . . r. ' 'M'
 38. 38. DOĐI I u gpAv- UZMI GA: LEPO- Ma; n; 5A vE6:0, ELEK GE : zL/ :O U6:RANU. ..
 39. 39. A 6ADA 6:0 PRE PO PROEE6ORA: KOLLKO U CU. DO vRA- GAČEKA : : 6ME- NU? PREMOREN
 40. 40. RU- KE U VI 6: UHODO . ' i, V' Dom, v GU6ARC- ĆU!
 41. 41. 2A 06m0. : :ME NE- / ' CE6 LAKO / .- J EL: M:N:6A- ~. n: a) v . ~` „W ' mu" : I L „ , :lI L I L . „ I I I I I . l . ' V ą . . . ` , . .
 42. 42. ODMARAJU GE . IDEM DO PRO- FESORA DOK GE NISU PROBUDI- | `~ Iä-Dq " ' * : m: “- b. . `, V r” sv _` I “ë-ľr. F EGORE . ' PROF E 50 - NO MI SE PRI- VIDA ! JEGI LI TO TI BLEK ?
 43. 43. DRAGO M: JE 6:0 : E VIDIM: PRLJA- A 6ADA DRzODO ČAM- cA. Č:M PO6:Av: M MLNE. KRECEM 2A VAMA. MORAMO 3:: : 6:0 DALJE KAD EK6PL0D: RA. HVA -. 'I (A: PROPE-
 44. 44. I . 'v' . `. -'. '.`-': E'. :`›; '-'A “. - : - _. ~ , ,. 1._ _ '-. ` '. x _. 2:3.«. TJZDËQoŽŠËGè`I IIHEJAŠ)_ËËËÄŠ(ÄE'HËHBJ híläix. . : š 'ni-blatni
 45. 45. JO6 NAM PRE- VA_ O6:AJE DA UN:6- : :M0 eAL0N. AL: . . ŽËËAËËL NE ZNAMO GDE JE BAZA. STRAŽARI KOJ: 6U ME ČUVA- I › L: PR: ČAL: 6U BEZ U6:EZA- NJA M:6LEC: DA 6AM OTP: - 6AN. KO: BLEK. BLEK: v: D:6 L: : : L ONO 6:0 JA v: D:M 9 g ŽURIU 6U NE 06EC I UMOR: DOK. .. . n: ' L AJUC
 46. 46. NE VERUJEM ROĐEN IM ZNA- ČIJO JE 1240- NA EAZALU- PO6:OJ: 6AMO JEDAN NA- I „v “ ČLN DA 6E DO6PE GORE. 6:GU- 3.1. RAN 6AM DA CE6 'u l: »t -›
 47. 47. PAŽ- LJIVO. ' 6:E- NE 6U KLIZA- BLEK JE LAGANO NA- PREDOVAO. .. K_ . LEŠ 'L
 48. 48. NAKON IZVEGNOG VREMENA DO6LO JE VREME DA PODMLRLMO RAČUNE!
 49. 49. HEJ. ' PAJO Č I I ' P°5°' JE . E 3 A DO 6:: aA- 6uæK›O0- MOR! NAMERA- VA6 DA DE-
 50. 50. :. . - : *L 25' f" "s23- l: ČEKAJ. ZA - DORAVLO 6:
 51. 51. 6:RA6NO. L VEC 6AM 6E PODOJAO DA JE BLEIËONEMOGU- BLEKIBLEK. ' DA LI JE SVE U REDU ?
 52. 52. VREME JE ? A SUSRET' SA KONSTRUK- TOROM I GUVERNEROM. DLEK JE UN:6::0 DALON. A V: .PRO: =E- 6ORE. ŽELITE DA NA- PRAV: :E JO6 VEC: 4" . IL “.53 L Im: . ä
 53. 53. NE BRINITE. GUVERNERU: IZ OVIH NAPRAVIČU GI- STOPA ĆU SE BACITI NA POSAO. GANTSKI PRI- ? A DESET DANA IMAĆETE NOVU MERAK. BLEK LETELICU. . -A JE GOTOV! BRZINOM MUNJE: BLEK NERULUPO- DËEËPPËTCŽXFL/ ËŠCËŽËPLO- 6 ~ moc: uvo-
 54. 54. 6m VAM 4' v: R: : Z DžEPA. PR0rE6ORE? UH. .. 6:0 MU GRO- PRE MA _ NA- REĐENJU ! TVORCI PAKLENOG PLANA NE - STALI SU SA LICA ZEMLJE.
 55. 55. f/ Vi? ?? LLLLLLLLLLLLLLLL} L3* LLLL I . 0A/ I . L 6 / 1 DLEK UDALJA- lg -_'. VAO. ODORE- . I( . NA 6VECA / .L : ZAZVALA KADA 6E OKRENUO. PA- LA: U JE VEC ZAHVATIO ŽEINF KO NE ODRACA PAŽNJU NA NA6;
 56. 56. NJAJ GE z GLUPANE . '
 57. 57. cas NOĆI sm( a5 04m0 ssz 2A- usrAvLaANaA. .. . , t-v; -í wan ' _. V . . i l 'T' „ ` 1:, .. .on a: UJUT- WH W RO DOGPEO >í~. ..ag DA: RODI. MISIJA JE OBAVLJENA.
 58. 58. ppo- NE BRINLBLEK. KADA pggopg-„DEM 66 VRATIËnČEKAĆE TE pa KONOUUA: BOGATI RUČAK. RODLPOKAZAĆU n KAKO «se pm- NADAM 65 DA KUVAR PREMA KOKOŠIUA sam A'LA OKUL~ NIJE u KUHINJMSAMO nepæsrs DA Použsér s: SMETAO. a Iž". ľišËiä-Ëa- % / llllllllm I [li] a „WËŠËŠËPŠËË 1% | , ~ „run II? .×~»~~ 4:9,'. _n-CQAWËK. ' ooučNapæAzuA JE. MOJ ĆE TALENAT DOĆI 00 PUNOG IZRAŽAJA.
 59. 59. USKORO GE OGE TIO PRIJATNI MI- BLEKA Još NEMA. “ -` A . . BIĆE NAJBOLJE RUČAK JE _A " . _ 0A GA POTRA- ž_ GOTOV . ' ? BILJA ! ŽGLEDA FANTAŠTIČ- NO. NE MOGU 0A ODOUM. M(UAC. ..M(JAC. ..
 60. 60. PAZ! - TE 0A VAM 55 NE ZAGLAVI KOST u GRLU: , _ 0205550125. AU, PRGFEGO- RUČAO 6AM 6A AovokAroM KONOUJEM: TAKO DA JE GLA~ DAN 6AMO. .. ŽAO MI OĐBLEK. NEODOLJIVO 7 JE MIRIGALO. . ..RO- Dl! GRPP. ..
 61. 61. ČUJ- rE, RRorE6o- RE. ..MoRAMo 0 NEČEMU 025m0- NO 0A 000m- rzvma. 'm, ?UR/ M 00 rRAPERA GAČEKAJ BA~ REM DOK MI 65 HRANA 6LEG- INTEREGANT- N! SU! 4 TAKO 65 SITUACIUA u L0G0Ru NORMALIZUDĐA MI 65 0RRA6rA- MO 00 NAšIH JUNAKA. ' A KRAJ 5012005
 62. 62. l KLASIČNI KRIM| Ć, NAŠI JUNACI ZITE SE SA NJIMA. NEĆETE SE POKAJATI! AKO VOLITE MISTERIJE. HOROR C5 VAM ISPUNITI 25m5. onu

×