Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B B - VB - LMS 312

strip

 • Login to see the comments

B B - VB - LMS 312

 1. 1. P Ill Bun T N. m V 0 N U L
 2. 2. RUTH BBLIUTEKA 0 LUNOV MENUS STRIP BESMRTNI E‘-17.0}? -- Copyright by CASA EDITRICE DARDO. Milano KARABLNA 1 SALAKO — Copyright by Keystone Press Agency lzdaie i §tarrpa NIP -Dnevnik- Novl Sad, Bulovlr 23. oktobra 31 O OOUR Novmsko-uzdavaéko odeljenie O Redakcua Crtanlh izdanjn D Odgovornl uredmk: Sreten Dra§kovi¢ O Tehniéki urodnlk: Pam Mojak O Uredujo Ro- dakcijskn kclegqum O Broj tiro néunl: 65700-6C6-6350 -Dnevnik- No- vinsko-izdavaéka preduzeco. OOUR Novlnsko-lzdavacko odeljonjo Ova lzdanjo go ouobodono Ounovnog (swunog) I pooobnlh porno nu promo! aktom salm- tarlma za obrazovanje, muku I kulturu SAP Vojvodlno bro] 413-156/73 od 3. Jlnuura 1973. godlno.
 3. 3. $ 97?; 953 Besmp-rm mzcm ‘>38 Karabma i Saaaako § %’E (n ->18 '3 3 I I '3 I *3 I I . =E C 0 In I I I I I C I I I ~>1E -3!: 3% -3* fit -33% -29 +18 -38 418 3% ~38 -88 -$8 35 #9 -»E ~38 3% 48 K %1@a9%? %t3%@%2e%t2%e N
 4. 4. SI/ E D LDE PQEMA ZAPADLI. ..DA BI SPRE / O VOUS/ (U GENEPALA HAND’ HERSTA DA UHVATI RODOLn7UBEz BLEK DE PAO U POPS VO ENGLE" SKOG LOVCA EVENDI A KODI GA DE PREDAO VRA U OTROVNJA/ (U. OVA7 JE SKUEL’/ A0 NAPITAK K 7/ TREBA DA UNI TI BLEKOI/ U LI NOST. I/ OBA 77?/1-' PERA POSTAO as 55/was ONOGA 5T0 DE 510. SAD DE Tl/ OD: E " VENDI U. HAUDE 1 PIJ; ’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP n0TPlSANl¢
 5. 5. 0T:2ovNaAK 55 TRUD/ O o. v<o 5'/0.75 ZRTL/ E ZNA JUCI DA .75 BLEK po- ZNAT no voaoa EL/ CNOD P17.’ P10.’ P17.’ HA -HA GARA . ’ POLPAH - KAAH. .. l/ EL/ KA PRERIUA. é%M17/ ‘n " ' L . ‘rm? « "V ‘ . ‘ SAD GA FREDA GEM PIIIIH/ OD. .. BL/2!/ w 55 C/ LJU. ’ TEBI UA IDEM DA 5925- I/ JQAT~ posmcfu SLAL/ AN, M/ M PEC NJE 00 SLE- xvox 5305.47. A SAM KE- poa M/ A SA LUKOM . . . - vs/ vm , /2'ABRA- I KPOMI-7/IQOM A N/ K swar- IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSAN| «
 6. 6. 25 o<ro. =.z. &2,: 4776.. .l/ OJSKA ’ - -, c5'. '~_«‘A. ‘_EI? AL, = HA/ VDHEIPSTA LOGO- “ Dos‘/ E3?’/ ]Cz'AM$oIé/ Egg’/8 PO‘/ ALA as FE! /EROISTOCNO Mggunm, Mocau sn; . $? ,’fLA5»”; _95'L’v? -'3rfi K001 0E 5R’AV- UTVRD/ TI DA NEPF2/JA- - JA ZEM-JOM TELJ PRIMENJUUE STRATEGIJU . . sPAL:7E~ NE ZEMLUE" zscnpu 5/we 51/E Z/ ALIHAE H A- NE. GLAD ~/ E. PO I- NOE 134$ SE 055- . ,. , . E“ J i J, ‘ I ~. .~. _.- Au, GE. ~vERALE, ovAa r. 'F2’AJ osmuas 5;/ EZIM rm. -1‘? so/ w ; C'UE’OM»‘. ’/II; (:20!- MA 5 / ‘om: ooouga-: , NJ/ H .75‘ TE- go PRONA I A I . DP. !BLl. {!T/ IM 55,3512 su DLASLML/ .2 POZVAL SMO LO! /CE U POM IALI ONI SU SE OD}/ OJILI OD NAS IKAO DA SU ISPAEILI. TRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TP| SANl«
 7. 7. MEQUTIM KAO <‘3To M as P poz/ vATo, 7ND/ DA~cz gqpsvs, OPOR(39L? ¢l7l3lZEA: ’?<EN%/ %A23t, '4EéK PREKA JEN! LO! /Ch NA5! su as 57-/ GAO ; gm DA DAL/ NA ~a/ PR/ JATELUI. POZ- ; vAo SAM STOGA NUIHOVOG . BUDE pR’ML‘7E"' POGLA v/ cu KARNOGARA DA NAM STAV! NA RAsI: -oLAGA- NOE svoas NAUSF-’OSOB' NI DE LO! /CE . V PRETPOSTAVLUAM DA 51 V56 ISKUPIO vsow STE DA- z. ovc: _= K or TREBA SVAKOG DANA DA NAM 252'“: /v. r. DAJETE / sponu uau sro BIZONA. BOGATO CEMO NAM STAKLENCA ‘rs NAGF2ADlTI. ' OGPLICAM , K;5o— I LOSU ;2oz3.u. . BRA/ v/MA, DU ANOMI EBAD/ - . . V MA. .. PA AK I l/ ATRENOM I/ ODCM. - IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPISANl¢
 8. 8. .. U KEV NASE EASE. ’ KOUE NA5 Hl? ANE: GR’EJU, A Ogj ROGOVA PRAVIMO ORU- TRAZITE U SVIM KIOSCIMA . %m P ops/ .7Aé. = ZAMENU ZA 8 ONE/ .-3 IL/ OTINJE E. BEZ BIZONA NE BI EILO NI INDIUA" NACA. S/ ANOHER5TE/ CIPE! /E su Z52’: NAM DAT! SVA BLA- GA : voc3 SVETA, NUIMA NE F3! MOGAO PLATITI UN/ STEN E MODE RA- GE, DO EGA 51 Do- éLo KAD 3» SE um- MANILO KRDO BIZONA. ‘5// IE5‘? -1 OD! /ED/ TE TOG ‘ NEPr'-WJATELJA I KAZN/ TB ‘:3! GA SA TRIDESET BA’ SAVEZNICI. ALI: MO- % , . TINA . / b . gf°‘; -: »O'a’F‘§SANl« 'o'f. ‘P£lP
 9. 9. OVAJ DRZNIK ZASLUZIO UE . DA BUDE KAZNDEN. GENERA- LE. DozvoL.2AvATE LI MI DA ORGAN! -, ZUJEM MA- ‘ D.4.. .DA_ Maz- eKsps- TEASE o%°. %a? KOLgé'. J’-E LE5TE " SOLUE OD TO‘ GA . GENERALE ENE: -?AI_E. :2t: ’DAN TRAPER ELI 5 VAMA DA I2AzGovAr2A. Tl/ RD! DA NAM DONOSI RESE- NOE zA svs NASE NEVO- LUE u VEZI 5A SNABDE- VANJEM. DODAJE DA IMA I VELIKO lZNE' NADENUE ZAISTA .3 A M! SLU‘ AJNO NE DO‘ A NOS] BLEKO' IVPOLIM l/ AS. EKSELEN- CIJO, uDo- STOCHTE SE POGLEDAT! KO as NAPOLUU NE- CE'll’5_nZA2A- KO TE w .9 sTA H ETEPJA NE- MAM VI2EME- NA ZA GU8- LJENJE. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl¢
 10. 10. V SA§ ON. NAUI/ EC! NE- PRIJATEL STOUI ssspomo AN PRED VAMA. AI-{_. ALL. TO I OE VELIKI VE. '.. .-‘K. ’ . ‘.-3‘. ’.&'K. ’ PQVO, SE MALO DIVITEI O! /{M u**= _=. rL. =.~J. «.r / , % UKOCENIM CRTAMA LICA. ..PRA~ ZG«'2.A3."TE , - ZNOM POGLEDUWBLED/ LU. .. u c, ,:. / P5557‘. .. TO as IPAK VELIK! SLEK. .. na. N/ JE SAMO LISEN VOLUE. po- POTF? EBNO/ f SAN KAO cssrvse Ls, , 00:‘. /{AH E‘ »; TE VIDETI. . 4/, /Vb SLU IR/ 2lTE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »0FPfiSANI«
 11. 11. .. .. _. ', :7 ovo .75 NE- C/ .E». "E4’. <c1LAC/ E5/G£5T. 'EQA— : _ . “A I M05U¢5 ’ LA SAND! -,'ER- ~- ‘ ‘ ' - . jI"7i- :5.‘ ; —_ ‘_ A -" ' ovo was or»: I ‘K r-— % «fit. I ~4'§ 1“ TRAZITE U SVIM | <|OS(_‘, lMA STRIP nOTPlSAN| II
 12. 12. aoé SUMNDATE . = BLEK o PREMESTI Ol/ AD TRUPAC . ’ 1='A~'rAs'r1c~o. ’ ZAHI/ ALUUUUCI NAPITKU :21 SAM KAKO STE MOGLI SAM NAPRAVIODA ZASLU UUEM NA- * DA 6 TAKO GRADU. xouxo rzzvosr NAGEADA 24 nor nwre. -» HVATANDE BLEKA. -7 TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP n0TPlSANla
 13. 13. Poéro su MU I ROJANI ZLA? TNICI. KEVENDI as NASTA- VIO. . HILUADU ZLATNIH FUNTI . TA SI/ OTA cs NAM ISPRAZNITI NASE KASE Au, ISPLATI SE. .. r LO! /CA 3 PUKOL/ NICE ovo JE BANKROFTEIDONE- NAGQADA 2,4 1, SITE SANDUK. ’ zA_QOBLJAVA- ~. -_, ‘ NOE BLEKA {7~~. rte-Q-as 4.. .-4-nu mcjuu TAO LJME QA NAN.3'U‘_: .' u. ~‘l/ — LaAC, oA JE OKUP! I uz-gm; some 013 IZC-LADN LIH '. 'u~ KovA. TAJ CE L/ AM ITA~ - vu voosru SNABDEVATI TRAZIL1 STE ISKUSNOG LOVCA NA 5'/ zoN; :' 0A VAM DO‘/ OD. ’ r-.1 HAD‘/ E-EG , NAU- LUKA‘. /.1 :55 , NAJCUVE IJEG MEEJU SVIM OI/ DA Na/ M LOL~'C. 'MA_ VELJKOG BLEKA. ’ IHAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OIH3.'~"«Nl«~.
 14. 14. BANKROFTE, ' / MOJA ZENA KAr<O§/ MA [zap UTE MU 4 STAUE ME KAO ow u w GLAVl, MAs7KA MI sow- HM. ../ JLI. .. as oo GIHTA r VEZANA GENERALE. , as ZA STOLICUIOTAC MI . 0A IMAM w_= - 3 , . as BOGALU 1 NEPOKR'E' LIKE osA~ ‘ 5 TAN, A DVANAESTORO I’ I DECE UMIRU OD E. 5/10 05: DOSTA ’ BOGATO SMO TEE NAGRADILI. ’ UBI ‘ ‘ "2;’/ s;c». ;;v/2!/ /// if» TRAZITE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »OTPlSANlu
 15. 15. A TLLEPO MODE KRESTA- ' é . SVAKO our 0 ZA DOR‘U- AK DOBIDACE BISERNU 0521.: u. r. 2 VAN 5555 on specs, KE° vswoz as oovssz. 0 DO MESTA 605 GA as EKALO KRES NAPU§TAM ovu PROKLETU ZE- MLUU. IDEM U svoau ZEMLOU AJDUZE KROZ 5 MESECI. LE A u NA 60- MIL! ZLATA. KREEE. ’ _ POZLACE-NI KA- vEz. =,, Is: 55/ POZLA EN! GLAVO. ’ 250- GOM sgtza/2: IN- DIUAN E, z I , CAROSNJA E. ’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP . »0TPISANl«
 16. 16. ME9”7"M"-‘N9’ BLEK. ’ VECERAS HOCU . STD BIZONA S‘. /AKOG SLE- _ DECEG ANA. ’ TI C55 ME . . POSLU ATI. ’ SAD 5: M00.’ . .. - MODA svoa/ NA! . ELIMITO DE BESMQTNA SLAVA. ’KA- L E TO USPEH am KAD GA 9250- STAVIM ovorzur sv; CE zA MENE GOVORIT! : uovo OE GOSPODAR‘ vawcos BLEKA. /" 1.5% ME sLuSA, BANKEOFTE. /RAD! svs ITRAZITE U. SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP! SANI«
 17. 17. KAO AUTOMAT, Poga SATA ms- / wae, BLEK 55 UNJAO u su- zuw SELA CIPEVA. .. IR/ —ZlTE U SVIM KIOSCIMA STRIP nO'l'Pl$ANI«az
 18. 18. )]5éuJ1vo 1 5520 <'5-1<é_cE>m“ : .. .1 11‘51<o1.11<o SEKUND! KAS' . JE PREMA a513~o1v1 l/ !G'- « NIUE 121.5750 Ul/ IUEN u vAMu. . A ' BIZONOVU gozu. INDIJANCI . . {MA u 051 A DA 55 01v- LUA I PRISM AVAUU PREKRI-' VEN! KOZOM ZIVOTINUE KO‘ V ?2 VETAR Uu2‘111.. MO'~? A /1 ZA- os1 1 TRAGOVI--. TRISTA GPLA. .. PRA- VAC SE VEROI5’ ‘ a - , . pt» , ,;. ;-u's': ,v. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OII'~’: - AN
 19. 19. QO5LO DE LA AT . . , r~. ~ - PWL0 é__g': UM 5 ODJEDNOM peso BLEKOM 55 P. Jfi 10200.. sm "/ Ex poaumo 05 mo 552 G/ _,av-’_— APITAK K03,’ UE POPIO IZO TRIO MU JE SM/ SAO ZA OPIJEAP TAC/ C7U«i/ ID ISLUH STOUE I NA JEDNO3 IZEJOCENOJ STENI; NASPPAM VETPUI POSMATPAO UE BEZBROJ GRLA NAPASTI IH SA 055- we STRANEIPOTERATI DREMA oourw I NA‘ 1/ f TERATI DA uou u A, _/ JARUGU / /// ~:‘x‘ ’ . r ‘ /7 ’_ “ / // ’/o /4"/2 - ‘_ ‘. V . 4 r V / / TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTP| SANIu , // xi; /// /,;
 20. 20. TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISAE£lu
 21. 21. P;2EP: .Aé. »=_rvo, OGI20.w. ‘O KIPDO acou- Q/ LO JE GALODOM K40 as UGLEDAO 02"/ NA. >: ".E. '< SE SAV STQESAO. DUE5‘. "./ 'OM/ KAO DA DE IZEONIO I M, "~"A. ‘<A, USPRAVIO SE VEL. /- ANST’. /E". " 0 POLPAH ‘KAAH I BEL! 5.‘ZC'f/ ‘ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SANla:
 22. 22. OJAVA VEUKOG USAMLJENIKA PQOBUDILA as U BLEKU 2’: - 2:: '.»-J§Vs. zéGgE, <oaE su IZGLEDALE T ~. ./_ A NE ‘ , " . AH. KAKO ME . 9:‘: V" ‘ ‘E. . 1" ? uZA5~o sou / V‘ , ; . ié . . L ’/ A’. . v » > , ,2 ‘ . , . . ‘ ' . " . . , ‘ L V ' ' . " ' - ; ‘ ‘ I , I‘ r‘ ‘ ‘m "‘ ‘ / ( V r . GL4‘. /A 65 Mi 5.5 IRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANi«
 23. 23. DOVODIM AM NA. '.7l/ E‘ E5 LOI/ CA NA SI. /ETU. ’ KRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSAN| ¢!
 24. 24. ug, osm as P. QoéAo KROZ sve srm- HOTE DELIRIJUMA , BLEK SE v. r2A- 1 no U STVA Nosr. LICEM U LICE r‘. = 2 SA Nspow / wm POLPAI-l~KAAHOIv1. , _ '-. ~_: «-; ,A». .*“ .9" ' . . ‘ 8%? ‘ TFIAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSAN| «,
 25. 25. Wm-. .u: ‘~‘ -'. a‘; .'! lV"". *-‘ -. ‘r*"'. ..n. L.' ; .-; '. . -1 . 23 - 4 . _._§: .': .". .. ‘.‘ 55:: -.. . . . ‘.'. ‘.(A'. ‘.a-n: ."'-‘3.. .§'- ‘ . _'- y. ; , §: _ -uxf. 32’-<; ppa-. " . "I-'fi. C'= ¥nF. I) .4¢é2~xX»‘ gin‘: -2?
 26. 26. A, _ %. ; SKA Zzvornx/ JA NOSILA as pm/ oxoscr ~ — MLUIM GALOPOM ooasomom 05 {SPEED s’EI= ?L—: JN6§/35:5)/ QEA PONORA. .. KFZDO K035 ss KIIZTALO u pm/ cu >5TOJ/ T srzomsm . NAEODE. .. J50/NJENI u NAPOQU s1.: _=r< I BEL! szzo/ v PO- ozcsu su GLAVE PREMA NEBU pox IM .7= :2 ems; IZLAZ/ O é'uo~1/ U DJ‘. /LU! K. QI. '<. TP. AZl'l'E U SVIM KlOSClMA STRIP »0TP| SANl.
 27. 27. DJEDNOM DE GROM UDA- ‘ RIO IZMEDU TE D1/E PRO‘ » TH/ NICKE SNAGE. q--v-at . ‘D OTCWJENO, ocsreommo : '<F. ’DO : ODJEDNOM SE ZJUSTAR/ ILOI POSLO 2 TIM BFCIMA KOSA RASPOLA u MAGNETSKOM 7'? ‘-2’, ,3?" / // I’ ‘J A . IHAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPlSANl«
 28. 28. 7%. ? Neosxérw r CUDESNI Z. /-‘. - CA NA STARE ZASORA VLDENE LEGENDE. E0 SE RIZOQ POD SET LU TA LOG l. ~’JD. ’JA N — 5 um W“ Va M r . gm AAW ZMW mwo 0 map fix Mun POLPAH-KAAH SAVLADAN I/ ELIKOM MA- GIJOM CO! /EKA PLAVE TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSANl«
 29. 29. UH/ ALA as DOSADNO. ’ DA, KAD 5, LAKO pOB__E9UJEIWO I/ .. 'D! " SA“/10 To B]. 052?? vE"f. -"; ’-$7‘ 3539:3509 KEA L0’ TOM’-“U: I - — .53; I/ -'OGAO ZAGOUCATI “gg U'i}’, ’,‘, ‘2E U 1sTo; /] , : 5’. /4‘/ NU ENGLE'5KU (£3. OD GLADL TRENUTKU, T4 . V0‘75K“" " 5‘? LJ VOUNCP/ I " “' LOC5ORU/ GENERAL SANDHEQST JE / V1r'Q: /O SPAVAO I QE. .I~? EKA’.7 S. '.. . N? . NIJEDNOG Bl- KAKO B’! -4 RA- A ~. '(30.= ; 00 S. ~.’U*/ AO OD- NE I’/70455 DA1U5LE- : :.L-‘zA. «' E3{_ZO‘ zow/1. = .--. w.. Ml- DA: NIJ: ‘:‘D- r». I». /‘u : ‘3?_L: :KU Z/ «., u. 'J: NOM N06 8120' URAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISANl«
 30. 30. 7 AL]. AKO SE TI SI LUD. ’ 57'! /ARNO. ’ BIO S! U PFZAVU. ’ NE VARAM, 00 L49; aRzo, TOME. ’ zA. _ ZA- JEDNO KRDO PO INJE5 TRUBI opsru JURI PRAVO DA HALUCI- NA NAS. ’ Nu: /:5, ALI. .. STA T! JE .9 CEKAJ. ’ DUCACU u VAZDUH. ’ TRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISANlq
 31. 31. ;. o.~: »n~: ..-m. u.A& v'-*-~ «— . -7 ~ ~—~~ _ OH . ’ O. ’-‘ROSTI . ’ .5 . ’ -31"’? ', }a‘: _:= ,‘. ' _ ‘:1 A ‘ _- -5 ; _ < 5 5 ‘ . .1: ‘H h T0 «7E»~ZB0G 0U! -DE IPALJENIM HICEM, UZBUBENDAI GENERAL SANDHEPST 5E p;2o— ; mouo IZ svoa SATOQA. V . ¢u: v—-71_~1'ln'. ':'. ’AV‘. *'«'Irs'-l-. - . ' ‘ _ K _ . ‘ r ‘. _ _ v K ‘I ~‘: N-one :91;-. - : V~w| ~5“r. +:-L. ttoxvsttx _ C ‘ '3‘ - " " v). 3.: g. ‘ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl«'
 32. 32. AL. ',. §~T, -r. 05 on/03 NEMOGUCE. ’ ~_ 7frs'. yuTKu OGROMNO KRDO . ’ x.1.z no LIL: rm SAND! -IERSTOV UE SMAK SI/ ETA. ’ TRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl¢.
 33. 33. DPED RAZUARENIM 1<; eoo. x_4 % Koas T U: 1 ‘ sosom. voamcz su : =oc: :u DA IZMI u smremo UPLA ENI. ; ‘I = AULQVAO DA SKUPI svoae RASTURENE « 9z. =:s. =<uPrrE svo- mupe. ' as LJUDE. ’ KRDO = TREBA usrvasxem DRUGIM PI? AV- OV KOMAND/ ‘NT DE UZALUD POKU- GDE SU M! OFICI‘ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPiSANla.
 34. 34. EN PAL SANDHERST N ADA NE E ZABORAVITI STRA NU 56'5" NU IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP . o1'msnn. .
 35. 35. PULCOI/ NICE LEST£: i?U/ G05 5'. ) NAM TRUPE3 mu- SITE 2509/ BLEK. ’ VELIKI ELEK. ’ ‘ OVO US NJEGOVO IFMZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl¢.
 36. 36. AL! Tl/ ODE PACANUE svssn NEXE am ou- GA VEKA. JA cu 7'5 PONO1/O VRATITI U VECNI KAO DA SI SKLO' P10 '5 ‘. /EZ SA OVIM ! VOTINJA' IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nO'| ’PlSANlu
 37. 37. one NUO Ml JE LE9A. / also .40 as KROZ SI/ E ZAM- KE’KUC U0 05 CAS DA GA SE /25 JEDNOM ZA smcson / TR/3Z| TE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SAN| ¢
 38. 38. ALI VELIKI POLPAH-KAAH - 5050 05 NAD SVOJIM L7r? UGCM u 9095» ' »'; '.': .__. $ANDl-JERST as PEA! /IM du- DOM OSTAO 2/v. . TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISAN| ¢
 39. 39. 0570 E / wuo ST‘/ S;;7_A PCMETNUA. voamcz su 55 IJASLI o/ mu EN! St/ O7/M OFIC/ .QI»V'A SPQEMITE SE ZA PALUBU. ’ SPASAO 5! ME POLPAH-KAAH. ALI SE M0? M0 RASTATI UKOLIKO NE EL/ MO DA OI/ U POBE-DU I3.QETl/ ORHA. /IO U IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANlu
 40. 40. MEKUSCI/ SZASTO sgslfil; Ip<g, L(7o&;1L? jL; <1g. Ql§5MIi’ NE MOBIL! ETE u . ZAUsL/ n_MM: o., A _ CR! /EN! MUND. -‘Q, ’ SU NAM .4 ZA PETAMA. MO! -?éMO IH TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSAN| ¢
 41. 41. 1/E N 55 PUT‘ DVAJAJU, PL EMENITI POLPAH-KAAH. zsoGoM, .aIzo/ vs SA sLE5- ‘ TAVIH VF2HOl/ A.. zsoaom PLEMENITA 2:voT: - N00.’ aunt sLo5:cgNc> KA Pf? EI? .'. '.7.'. RASTI I M. ‘. ~'O4'. ’ 4.-:5.’ sumo sE_€. ‘u- 1/AU SA. ’-. 'DH£—_fF? S‘. C4 I NEPR/ .7.41E- LUA TL--’OJE RASEI. . IRAZITE u SVIM KIOSCIMA swan» . omsAN: .
 42. 42. DOLPAI-4' KAAH SE oL? :«<-.7uCvO S JOM E k’. ?DU KASNIJE C5 BLEK» :2 ZAH VAL '/ OST-'. «~ OUGO! U S‘. /A KOO PR. " 10: p, :a. »c'A'n Di‘/ NE DQICF O BELOM 8320 [U K00’ E o0STAT. v LEGE-'~": ".'D.4' BESMRTNI BlZON. .._ POLPAH-KAAH Jr: 2;: soaom 00$ IMA ‘Z'EDA D b . ‘ L. A §fV‘, {/, ’g4G0U 5153"; /G$3,5?(5)gU2;CO/ 'J; 'CU PRETEKNEM SANDHEF? - U M DRE‘ STA 1 PODIGNEM NA NO- GE C/ Deve- IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP n0TPlSANl¢
 43. 43. DOK as TE Noc/ , / zmeou 25. I 25. oxrosm, SLEK NEUMORNO aupzo PREMA ZAPADU. .. memo 5: ~; ”."_/ WA", KreE§~ TALOP ocaeatxo .7;-E NAGI~? /-IOU. ’ NDA smo BOG/ IT! I DA .41 IMATI 5'. /c—3,. z1voTN1 ELIKSIRT TR/ ZlTE U SVIM KIOSCIM/ SIRIP DA BIH D§BIO 51/00 (I IL/ OTNI EL! - KSIR"; TRE‘ BA Ml ZLA‘ KAKAV l/ END! ZLATA/ ZLATA. ’ ‘ KO KE‘/ EN‘ D! A Sam L1KS! R/ Ti/ O0 K5‘ DE ODMAGLIO PRE‘ MA ISTOKU IZJAVLJUUU' Cl DA CE ZAGOSPODA' em svsromx -OTP| SANl¢
 44. 44. KRALUP ON 251.: DA suns KRALJP VAS D‘/ OUICA CFETE BIT! ORUDE MOUE OS'u’ETE. UZMI- TE PO UEDNU PIL LU. PA ME PA LJIVO SLU AUTE. K1202‘ MESEC DANA u sosro- 5'37 NU. KROZ TR! MESECA' u LON- oorvu. s<; =.oz C571/2: u PA- J‘ Jfi frag mzu DA 8 zAw2§1o NA ~ KAPI~? !UU. ..U IVACU. .. SI/ E CE M_! SE ZELDE ISPUNITI/ HE-HE. ’ D0515 JEDNOG SATA DOI. <' 55 Ksvswoté ODMARAO NA PUTU ZA I STOK . .. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SAN| I.
 45. 45. may .752“; 5MEH_/ oouc/ cu GA DA on TOG ODMAH SAM PRE- SMEI-lA. TAJ Swan (‘:5 55 P ZNAO svocs ZAVRSITI SAMRTN/ M AKALA. TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSAN| ¢
 46. 46. 2Ivo'n JA as POBEGLA. /Am. ’ NE U DA MI 55 KAFA SAKALI VRANA, TlM AAAH. ’ 9374 DE 7'0.. . BOLUE. JEDNIM MET-' - KOM DI/ A POGOTKAO I‘. /70.7 5i"0IMAK. fl. s ‘R _ / TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP n0TPlSANII.
 47. 47. AT KASNIJE. .. AH. ’ UAGANJCI M_O- DI. /5.71 as BILO SA JZDAJNI‘ nKROZ CE-TIRI ME‘ 5ECA U P RIZU. .. DA 51 ZAV2 IO ZABO" RAVLJE . .." HE"! -IS. ’ SAD IMAM svs 5723 M! TI2EsA2%A POSTIGNEM TOLIKO - mam CILU/ P DMIADICU SE. .. PONOV u POSTA- Tl MLADI / HA-HA. ’ TR/ Z| TE U SVIM l<! CT/ SC! M%’ SIP. ;P nO‘. ‘£"I3.-'-. .‘5|c V
 48. 48. TAMNE SILE/ ' POMOZITE Ml. ’ PQETI/ ORITE ME U SNAZNOG DICA. ’ MLA- % V’ ' " DJEDNOM, 6541:2053 N JAK «gr; MRTAV mo u o. ~.'o TO OE Mrsuo DA :53 ELIKSIR / I/07A / A §To ;2.e= ., u s'rL/ Ax? /, £3/o SMIZTONOSAN NAPITAK. .. IRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPl$ANlu
 49. 49. OKTOBRA ; BLEK UE I D LUE UURIO KAO F ".1640 GA DE ZAUSTAVILA NE‘ OCEKIVANA PFZEPREKA. on. ’ NEMAM vI-? EM'E- *1 NA DA zAoB:5r: M . = - ovu . v.<2ovAuau. / TR/ ZlTE U SR/ {M l<: {v'S-CIMA STRIP nOTP| $ANl. rr ‘T66 ISTOG DUTRA , 26'.
 50. 50. SANDHERSTOVI KONUANIC! UDA- LJENI SU OD MENE JED! /A PET MlNUTA. ..Ol/ AU PONOR NE SA‘ MO DA DE BESKRAUNO DUGACAK. .. . ..vE¢ as I STRAHOVITO DUBOK. .. SEM AKO IRAZTE U SVIM KIOSCIMA STRIP . .on>ssAm.
 51. 51. 7'0 a 8L. EI<. / N as. ’ . * an Ml D/ ‘-.2’-3.? C7L/ A / 0,4 . 'i! .‘J. ‘-T . GE] / ~‘/ .727“ ~ ~ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP _I-OTPIS Nld
 52. 52. PORUCNICE 1 TAU PI20- JADNA BUDA- TIV KO A SE M! BORIMO Lo, ’ BLEKA NIJE OVEK. ’ ON ZAPOVE- N/ smo 2,452.3- DA IVOTJNUAMA/ P121130‘ BILDA 1 US‘ DNIM PREPREKAMA. .. K0520 EMO POKOFZITI SI/ E , I NERANJLV DE. ’ RODOLUU~ BE . TFAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSANlu
 53. 53. UTRADAN: 27.‘ OKTEB‘ A0 DA DE RA-. .BLEK JE NA! A0 IVOT ZAU5TAV- NA VIGV ME U KOO! ‘ LUEN. .’. .A OI/ AU MA SU IVELI PRIPAD" PRODORN! NICICPLEMENA TAM - TAA/1.3.’ TuGA. ..aAo. ..MALopus 057.‘. .. KAKVA E. ‘ TO NESRE A PRI- TISLA IPEVE. -". . ALI El/ O PosLAv/ C3/Noe IRAZITE U SVIM KIOSCIMA. STRIP nOTPlSANld
 54. 54. ID! svoanw PUTEM»BLE- I KARNOGAR PR/ Cf. .- _ oouxl ZLATNE KOSE. ’ v5- . :— ~ uxo PROKLETST o SPU- ENGLESKF V°~7N’S['_ — _ yr; NA N - 5U NAVALILI NA "° 55 VAMAE ‘§5p‘33LA- Pave KAo Price L/ /CA KAQNO- GQABLUII/ ICE. U P0- ’. : , Gm UM/ as can-cu su IM 51/: § ‘~ 00 JADA, HRABRO o LEVA- _ u, PA-as AK MA- ~ -. 1 _ ~ rwru POMOGAO DA ‘ F? ATNA SI? %-’§‘A BU‘ . DE NA NA 00 KAD as PUKOVMK LES‘ TADA su HRABRI ! -'2ATN! C! TE? (Z §ANDER£>TO| /E V0.7‘ ODJEDNQM Q5ET; ;__I ; —g, :,o SKE OTKRIO E3L/ STAVU 50- DA su 952 SNAGE, oom- KAHUNAH I NASLUTIO DA KLO. IH as LEDENO KRILO 00 N-7E D01-A I SI/ A SNA- S. -VIFETI 1, MNOGO wés on GA NARODA u= EL/ .A,3A- OSTALIHIJA ossczw S‘. /E O10 DE DUBOKO U JEZE-' PATNJE CO‘/ EKA KOGA PO- LAKO NAPUSTA SNAGA. TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPlSANI¢
 55. 55. TI/00A PI2Ic‘: A ME as Do- TI2EsI. A I PLEMENITI sTAR6E. JA ZNAM KOLIKO VERUJETE . u TADANS vs. -vs UTICAUE I<o.7I ZRA E Iz ZEMLUE I %A NEBA. STOGAIDA SIH {PEI/ AMA VRATIO SNAGU I HI2ABI2osT, aA Cu vAIvI BLI- STAVU soI<AI-IUNAH 8:0:/ E E ZLATNE KOSE. ’NA- ROD IPEVA CE POMRETI ZA- 'm Sm BLIBTAVA 0KAHU- NAI-I NE z. r:zAcI VI E sA sverocs PO- ; Ir? ’-“. " ». b'; ’): l/ > ‘ K’ .4 ' .4 J 5 ~ , .. H J‘ - */ " tr ' . ’ ’*z. ; ~fi . . ova 0, BE MLADI¢u, oNA LE2‘! NA DuBI- Vt. -LII<l k NI on PREKO 5T_o S OPA. 0 sum UE/ U PRAVU. BELL‘ 4 N35 NE M0255 5r LPLU A ALI TA OE; !? AT! v’. '-"E5, . BI T! SE I2AsPI2sI. A,oBNE- % I. u ST: /ARI; MALI VU}' ' VIDEO BI, A KROZ USTA BI SOKAHU- BI zNAo DA TI POTEKLA KR; /. TO I BIO TE ODVEQE 8Ess”a%, z%a4~EM0G~ 632 215% GDE SPA! /A ' TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP3SAN| sI'
 56. 56. EZ REé’/ MAL_’ VUK DE POVEO BLEKA I OBOUJCA SU SE ~ UKRC. -‘«. LI U P. ’F: 'OGU. KAD SU ODWAKLI D/ ESTA METARA OD OBALEIDETE UE POKAZALO J. ‘ED. ’VO MESTO NA JEZERU. .. TAMOAVA 0/vu V005, 1.5%! BLISTAVA SOKAHLJNAH. Ngcsé MO ATI DA .75 TRA- 2: . NJENI uossrw ZRACI PRODIRU KROZ MRAK. /«KO sr STANDU DA 55 spu- sn VOLJA/0 DUBOKO/ IMACE seer: 34 as SPA‘ ZI5._Al_l, _DA u_ E MO¢I DA 0:: BONES: .= = TRAZITE U SVIM KIOSCIMA SIRS! ’ »0TPlSANl¢
 57. 57. 1'0 5PL)§3TANJ; ‘- MU as lZG. ’.EDA- LO BESKON; -1 NO; DEF? BLEK .75, gA. ’v1E: 'l? NO/ KO‘ IO SPUSTA'I;7E K-"K-0 B! :za. -». =.'- GAO DA Dora DO NESRE E. . .v"‘. '1, nu. ( INUT I PO KASNIUE sm- zzo as B! ?lLI- F/ ‘ANT, C4205- NI KAMEN L/ CEN TEZWOM KAME-'- NA , BLEK 95 spusr/0. '58 L— TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »C“TPiS.43.Nl¢
 58. 58. use JE C‘. /rAw, w T LOM OBUHI/ AT/0 N508! AN PR! -3° 0.v: ET. IsTo5 TRENUTKA ossr/0 UE OGROMNU 70- PLOTU. NEKA CUDNA MOC KRILA SE U TOM t64MENU K031 .75 / ZGLEDAO 2/v. IQOTEKLA su c. <o TR! MI- NUTA. TRADER‘ as POCEO 17»; OSECA ! ."£DC. ‘-STATAK KI- S: ONIKA. .‘<AME. V 05 o0~ JEDNOM OTSZAO. DA LI DE TD POCETAK s/ W271? IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANlc
 59. 59. SOMHWH-’ 355 %95a9%e%: ¢zA° I! 7' / I / . r. < __ ’ . ' ‘ B"5'A¥O 50 “Sn/0' TELJI, .90MOZI Ml, DA TE I/ RATIM TL/03/M Cl-' PEK/ AMA. ’ (}? :2;rEcwv: «v. v, SO/ <A. '~4Ur~. ’A'-4 as . '_s~. =<-_/ zrvuo / z BLEKOVIH Ruxy. « : .€~= =;; .w; ,£. v I. -’EK. 'M (‘%«-«'-_7rv. %'. »A. ~ smmuorw, VIDEO DE KAMEN MKO PLIL/ A. If 5, < ' ~ ~: ; ; T “ . .fir. .,/ .49 - IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPISANl«
 60. 60. T . ..I; vac NA l2'. ,.AKU SNAGI uuéscr E‘, EK un- G E 5" 55 waxmo GA u wot. VATIO ZA KAMEN I640 ZA SLAMKU SPASENJ/1.0N GA DE 170 l/ UKAO l/ RTOGLAI/ OM BEZINOM. .. ~= _:-. . VELIICI ELEIC NAM DE t 1/RATIO SOl<'AHU'- . ; '’_“ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nO'l'PlSANl«
 61. 61. {M as UGLEDAO Cup/ v srsmw KAME. -‘«'. 200 c; I A’ KAO DA .75 VIPACE-N u IL/07'. PE‘/ A C01/EK ZLATNE KOSE . . SLAL’. '_JE-‘N 5/o MA- NAS as SPASAO. ’ GO/ ORIIBLEDOLIKIISPASIOCE Mxsuo 5; REC! 05AM- moa ~A. r2ooA. ~Aam2AaR am OSAM~ sro ; agpm RATN/ K, sro FZATNIKA POL/ INOI/ A E 55 % VELIKI POGLAv. 'CO/ DEE T‘. /OJ/ M ZAPOVESTIMA. POSLACU MAL! vuz< / sro roe svoaz-2 cs ASNIKE DA poo/ cwu SA PLAVOKOSIM Sl/ A NA BRATSK4 meme: oz MENA peonv Wo- JIH NEPRIJATE- "5 ' . 1' ‘ » . ‘- A . - n‘ ' “ ' I p ‘ ; - . ’ " , . fir s fl%: ‘:iiiN TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSAN| c
 62. 62. 50- OKTOBRA 4776 KAO 5T0 SE I ZAKLOIGENEI-? AL SAND‘ HERST DE PO57’/ IVIO LO(_~50.? ISPOD L}'«'"lv’. ?D. -'_-'! .'UA SOLT GLADNI SUI SM/ QZAVAJU SE. No, gr, LU/ jegos p‘_? _eLéE[3). “2‘L%; ."A. -’r. '?C-‘L’-. ' . L St/ I‘ TEA gséuo POCETI DA . /«'. '~“ ' / BOMB "’DUE7EMO PA ZAT/ M CEMO PREC! ISTOG DANA . POSLE T}? ODN-E’. /NOG PE5ACENJAz NA CSELU ClPEl/ A/BLEK C/ ‘E S'~"‘! Gx2O NA DFZUGU OBALU MOREUZA SOLT K031‘ OD! /A3/1 CI'EZEf£’O / QON OD GO}? /VUEG UEZEPA. ‘' : - SANDHERST as « . ;§.5,g5: gi. -*2. I NA DELU. POSA- =5 ; ,.. . 5.7.: DIMNE SIGNALS 5-mm F’£_EM. ":‘N/ MA . - ' HA 5El«"§F<"U/ " "9 TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SAN| «x
 63. 63. 5'; -. -.»'rr«. r: o 00 so: _TA,005o§/ s_u CLASH. /_ sTuPA- U no.7‘ PL-E. -'~. ~ENA SA VELIKIH JEZERA. 4’ or/ AMO, DO- TAvA7'0MIs(. ’ JHAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP -0TPlSANI¢
 64. 64. IAKO MALOBROJNLIKOR, -‘STECI / z_— pgzov/ TE; 5;, -E NENA9E. ‘JC'E. -SAV: ZN. ’Cv' SA SE‘. /E- K. /I: -.: Af'DA. N'TE/ ‘O;2GA- RA uDAF<‘I'. ! SU NA ENGLESKU . M'! ZUJ'M0 oosmrvu. ’ voaszw. .. (1:25; :5 ’(‘)MAr‘DANT ,4’? Th’. JERIJEP ' cz. -«:2 : M057. E‘/ I f‘, ,’D'_, /5’-’D", ’,, ,5§§5’/ 7 % ~74’ t3,a, ~.»; r. R’A’. ji-’f§3/r. —1A NAD 50L‘; [ V -» J-. . A/1OF2A. Ju U VC. .'3LJ. CUJEM puc- » ' . NUAVU. ’ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SANIc
 65. 65. KAD SE SPUSTILA Nod, JA vzés SLEICI NJEGOVI PRIJA- £5-UKA 55- vou/ v1 §To TELUI NAPQEDOVAU su L/ ggmo op SAM OVDE. Izmsau SE/ AFZA. .NE BIH VOLEO 0 5 M u . -<0 I ST. /2‘E/ ‘V70 " H 09”‘ U LAGUNU SA- KQIUTE SE NA DN8 KANUA 1 UTITE. ’ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP . .oTpISANlr
 66. 66. ZAUZMITE Sl/ E3 EN- GL: -5I<E CAMCE Isu- DIT. -E’ SPRE-MN! DA D0- CEKATE OPSEDNUT IZ UTVRDENJA. DA U DA OTVORIM VRATA SOL- smo 6135 DA sT. A=_. , BLEK VAS N&: CE OSTAVITI NA MIRU. ’ STRA7AF: ’I /2 UL/ .2_"NOG ‘/ ‘D15 U 7" 1 U»? I ‘-/ ID’-V1 " ~ UT: /I{? DEN: /‘,4 UGLEDALI 1‘; % _ . . bi’/00371 : su PQED 5o. :3o».4 FAN- / '5-. ~ TASTICNU 1:»-. ~.-; ,<u I<. A~ KO s. ~?L.7A ca_, :,uo. v EEZ OBZIRA. - w. er-a;3_s; ir ] . _.1 éx ‘E § T: 1 If = u ‘:1 ‘: E _j 5; '1' ‘ M’ r ’ ‘E- 4‘. . O .9‘ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPISANI~x
 67. 67. E/ jo 7P_2LA SATA S7/I STANOVN/ Cl BIL! SU IZK/ EDEN! {Z : L . UKRGAUTE -5 u cf. A.. v— CE. ’ ~A<_‘a. r sAv. E7mcI (5/~ PEVE VAS ocfexuau. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl4
 68. 68. 5 mo Sm as BLEKI oc‘§E1<1vAo sw OPSEDNUTI u urvnasrvau SPASENI su. PUKOVNICE ROKVELEr 26a- DRZITE TR! CETE/ TO E, uz ARTILJERIDU, am Do- VOLUNO DA AUSTAVI NA- SE NAPADA E. UA (DEM DA OPSEDNEM Fgfsaunm, UEDNA PATRO- LA PROBILA 55 (4202 WL? JJANSKE RE-DOVE I DOSLA Do GENERALA SAND: -IERSTA. I: .'DI£7AiyC! su oovsu posguwa NIKE ! Z souza. mo, :DA E DA zAuz— mu I GRAD. TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SANl¢.
 69. 69. s2;? V2m= sa+2z5m ‘ - . _= =.. ~ -. :- . v M21205 . r DIUANCI PRIHVATILII 6%, »/<; zE¢Lj “£5 E’ OVA 5U RANUEN/ KE. 5 7‘ I PRoT[V N*.2,c_: ’,'/ V VQ, :lH ’ J1-1 ‘ . I. V , ‘ V». ZDA , n/1A. '_y SAMO ~s; <o- ¢. t.»_V‘? .', *'; :-gt/ ' . T ‘ run’ w5.< LIKO MINUTA 5£L—, P(OM‘ . ; _ SPREMAN. 3¢v§§F£53’£¥9 vA‘T7-'2'oME— 7 "- « ‘"7 ’ -— v ~‘ - TU SA PLA' V0. ’O 5 i M IRAZHE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| SAN| «
 70. 70. HI-HI. ’ MALI vuxc MNO-' VOAH. ’EN- A ' 5,320, Go vo: _a7iv §A. :.E 8.‘. E' csr_5s: <r NE-' p, ,oNM; ,0 DOLIKOG. PQIJATELJI 55 NA HOCE DA * . . u I/ FEDENJA W“ K902 ‘MA. -.1 vu-I ouzrvu 164- CE , my IZGL/ BLUEN/ I VELIKI 02‘. -NE. usgo/2o or/ C1 u vs-u. <A -Lf yo; o 9,», LOW TA PREDAKA. LE7‘; ,, -v, :,'Ly TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP n0TPISANlq
 71. 71. é’£’£%~m SLICAN DIV aoa ‘ ' __ ‘ GU KIMA' b_"' ' DA. DA VOLEO . DA LETlM. ALl LETET! MOGU SAMO DIVLUE PTICE SA JE‘ ZERA IRON. NE’ LUU‘ ‘k D2 m. ’ A WFIIIII. ’ JA » LETETI KAO . _ DIVLJA GUS- ‘ ‘A 3. ' - 3‘ ‘‘ 1| . ,__-, .a k 2. .3-*. e.~»~--. . / ' ’ . _:_*‘l*a. _}'. " 'k’g; ~~»-! §,’_! E‘-1;-, ._; a. _ _ KA- . , 3.. -. Ia}. -"_ 1, ‘ " ‘ . _ n -5!‘ . ‘-; I)’. .. _. ' po:2ué~zéE. / 'D0£3!¢ETE DES T DANA " __ . . TAMO. ’ UEDAN co- ZATVORA ZAITO 570 sn; 1/51¢ LETLI V SS NAP! E TO -. _ _— "GA NE ET_E v. 5w— _ DET! L. E:TECE - TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISANl¢.
 72. 72. POSLE : _ET5~ ; CE causxs oo— ‘- BA. PLIL/ A . ‘ E‘}w~%E rC»‘‘é 7'; 5,4 V5? MI DA G_1,_E' ', —ggg4M BLE-' ~%“%8§5?'e ‘ ~ SK gu Ncélv q’, ,‘_. ‘.’- 1:5 '73 "-. -:~" 1’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANlu
 73. 73. 7:: -DAN no. -uzsvz GENERAL as U ~51/ov. .:/ ..- Moo: voamcv MOJA voo- SKA I 57: rzswuur 1 sve- TO Kezwcom JEDNOG 05- owocs covE1<A. / 54. OKTOBI-'2A GENERAL SANDHERST 55 5:0 ZAK’L'= O DA (55 ZAUZETI sou". TA ZAKLETVA STALA as n/07:4. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPi3ANl«
 74. 74. CIA HTET! .-’. -'-3.‘: )'I. '-‘-‘C/ IT; ' DA ESE ZABAL"_C’/ -UM SA I/ EL! .'~; '": ’u/7 BLEKC/ L7/‘/ O.‘»4' NAU DH/ Oi/ I“ A/ fA. DA PREKLINUATI vau- KOG . QATN/ K4.’ 5200:75- L0! su M! MR7‘! /l. ’.. .UA POTPUNO 5?w. r 7'1 ME‘ NE ZADR ATI. ’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPISANla
 75. 75. S U ‘VQA DA N - _ _ u; .// v 01/AKO, MNO~ . g'§¢__; §-f3AD". Mg: UFZ’_U, F-’ 60 501.05.! ‘x ONDA ‘reg? ' SEAL EV‘; -5-_§A; ;</ M NA P952 I , BAVNO I A JAKO ‘NA- 3. N01/'E. vV. 'E3.‘? A / I7/"'6. NADO/ V.-‘AK LOGORA ‘TRAPER’/ s.. . OVO Es'v". "! ’. /PLO ZA5AV. ’. ’O. / FJITI KAO VEK/ E.'{’. 'CA NA GRAN. ’ KAD VETAF3 DUI/ A.’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP -0'| ’PlSAN| ¢
 76. 76. , cfnzgvu-4 DVADESET QANA 5 E1<*vE . PFZELAZIO REKO 0:: ZEF? A :9 NINA: .: DOLINA 1 UMAISUKOBLJAVADU I SE SA HILOADU PREPREKA we HAJUCI . ZA OPASNOSTI Ix POSLE SUKOBA SA HILU pu INDIUANACA 1 PORAZA Z51- TAV ENGLESKE 1/ODSK'E; STO Pu- TA as UMAKAO SMRTI/ N§,4. . H ‘-“"1 70 meal NIKO BIO u __ . smmur MO UEDNU SUI AU SMO DOBIU MALOG ‘ I/ UKA. é : ‘ IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »01'PlSANl»= .
 77. 77. NA GRANICI KANZASA I KOLORADA I-HLOK DE MESTO (J Egg/ ETGOTOVO SVAKO; KO DOQE U OI/ AD KR/1D, MORA DA I . ..TAKO su s: a2A"r/ L: SALIVA- ~ov: ,C‘1.-<A HENRI I DDIPI. .. DA SE OK'UPAM_ . HED. ’ KAKVA SU TO SEDAM DANA: K LA BEZ KONOA KOUA PU E LULU MIRA IND! - JANSKOG POGLAVICE. ’ _‘ i _ N P a' —: -~'‘ $713 T. . "7 | a"___. : IKAD NISAM v/ - 0.= _=o TAKO Nséro TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STR! P »OTP| SANl¢
 78. 78. i ’ DJ/ PM ' MUDRI PRO’ ‘ LAZE UZDIGNU' TE GLAVE SAMO TQE ' ~70 NAM 55 NUTAK I. PREZRIVO IRAZIIE U SVIM KIOSCIMA SIFNP »0TPlSANla
 79. 79. énco. DIMNJAK as zA~ ~ApRoTrv, mE- pusaw. .. MANOI PARU BA as pove- 41.‘; U I KAZAN CAT! SMANJIM PR TISAK. ‘- NE EMO SE 0 LOBODITI EPA OH ’ SADA MI US UAS‘ NO: PQITISAK CE 6128/1 cm EP . __: 's. . ,1!‘ , 1 ‘I A, ‘ A . 7 uz. s ~, ~.. . . A T’ . as KI= ?z2:gAMro ‘pg. , H‘ _ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPlSANl«
 80. 80. DRZNICII SPEC! ‘ ' DALNO ZA MEME NAPRAVLUEBD KOLIKD NE! ’-"RIDAT— NOSTI ZA ‘ , - % 4. MOLIM was NE ‘V? W. 1 OS CAM DA E RA- ¢‘u~ am , . ; ,_. , -y, ‘ . ., -u. ' _ 3 '> . . . . - V . r . ., . _ y {Hy V ‘ ‘- ' » , -' . . ,-I ‘ . « » ‘ , ' . " _ I i 7 4 . TRAZIIE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »Ol’Pl3ANl¢.
 81. 81. our 5720- H -‘ POTEFZA3 :7 ~Aéu su ~ “ <? " x , ONAMO/ JA u NAS. ’ ZA NJOM/ PUCAD U NJU; ALI PAZI NE TR/ ZlTE U SV! M ! <l‘ei.7$""a; .'. *‘. SEFLIP »OTP1SANI¢
 82. 82. __. ** %3i . .-a; ‘av: ‘.'3M-. :-‘£"'. 'fL‘xc. - . ,1 —~ 4- av ova -. - _ _ _ - . , -" , .o -' " ‘ @. ~£"L""; ’a K‘ ‘ , 1 . ‘ —_ ‘ J»? T ‘ ' IMAM opsr SPECIUALNO 1 TFZIDESET STAKLO r PRETPO‘- DOLARA I. .. STAVLUAM 3 MODE . . 'z*2'§~¢2SA* ' ‘R . " . _I. I [3 ~ "' ' . {€'%'r-A ‘fro 5PA5AVAD 5E K0 MOE IRAZITE U SViM KIOSCIMA $? a’1'iP »0TPlSANl¢
 83. 83. £0.12 SA5VI—M ISTOVREMENO as 5 :2 HILOKA. :1-r AL’: NISMO 55 OSTALI u‘rEs‘: Mo 5:: ‘ p . smo BEZ DA SMO rz- OK” Au’ Dam’ -rgyosssr BEGL! UDAF? ~ , _ cs METLOM 1 . «: :~*“.2I«‘l‘%» ' . .)& “ ‘X '3‘ A 2‘ . '. .' . l|; u;_-"' DE BOLDE NEO SVA KURATILA NA IBAZITE U SVWI KIOSCIM/ STRIP DOTPISANM
 84. 84. . ' -- . . , - , . ‘ -. -_ ‘ " - . ' ' -- ‘. :;! '£. i . " ' , .»o‘. ’ L. .: . » -r .1 - -: ._~. / 1: v’ NIK. .SLEPl R5c: .Mz.4or ¢ovE~ CE. GDE I K/ IDA SI 55 avamawo uv KAO u 2‘ . - 2 w * _, ‘ . _‘ I ' -.9‘ r ‘- ' --. . 1 . -' . u_ -_ I . - . _. : . n ' 1: u-:
 85. 85. TOLIKO 55 upméto HADDEIDETE QA mg M025 DA IZUSTI NE p(_A¢_1,"_t 55% M RE»-' DROFESOI? SALI- ' VAN was om- NE MOZE am 0, GA .75 MO‘ HES’ as L; -'CE; !><C as oo: E oosreo- as I’ TOM, L.'1'—‘LA mo 3;. cu 55 ~01- ME D192/18A‘ E". -’ . » DPESTA- oppgzwo, : ‘ " NI g/ -1 BEZIQ . IL! ~27 5 _. urn 2:- ':3=Zbr$sD? °s': -Vo- w '; . DALI? ! A- TRAZIH: U SVEM KIOSCIMA STRIP nOTPISANl¢
 86. 86. 3.40 I <’. -STA as rov JAO ’ POPJO SAM BAR PO- K LA REKE’ . . . -roe TRENUTKA NEKO SE l : .:£= _:5 éarro ~A5rA- - spu§'rA NA new [.1 . -:9-3’ . ‘- ! X! Lmsusrucz , . . 4.; u *5 SVE DOK T! :z- - vssmw 050 TELA NE ; . ZABLIST-’- KAO 2 E2- r~, DA SEVERNJA . r : , ‘fa. ‘§ ‘ 4 - ___; 37313:? .. o Pa: §A~n. .
 87. 87. pu5KE M1,’ _ o :2 DAN ‘mean 055- KAKVO as as :7: cu: m KAMENOMIT ovo BLA- DUIPI. ’ é'rA 5 NAM 55 cos NEPRIJATNO ossm. : ‘I I 7D OD“ *_3.’ _ I :35,‘ . 4 ~; ,,;1r_. , GLE. ..GLE. ..KU- ‘ / g5‘; DA coo I<RE° , -~-: ¢{z/7~€. NEM/ NA! ‘ _. g osm NA « TE : .urAu- 6 * . _ . E . I’ ! -'9-3'/ ECAO ‘/ AM SE , 5203. K0 5: T - _ o. t.= .cAdE .9 , » AKO Tl oo- ‘_ _ G01/0R1: POJESCU sops-rvsma ‘ CIZME. ’ Q, u9a€ . /§'_ : TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP -OTPISANR
 88. 88. REKAO E 1- az. EoAau¢I u Tess, KO. ’ 721 TO TR! -EBA ‘ DA ZNA I? ( _ _ L: f. AT‘‘" 0 M! DOZVOLITE DA KA EM svoaa MISLUENJEI AKO NE GOVORIIZNACI , DA DE NEM. KAKO NAM T0 N! J§/ PALO NA IRAZITE U SVIM KIOSCIMA IOTPISANIK,
 89. 89. aoé MA§ saga NIUE VAZNA KA- A , SRE E. aA: <. DA ove um: :14 IGRA. , - Koo: ZA TAKO RATKO VREME POKU- so vzwez, Pl roux! ~ovAc. - KA ES DA , V , , VARAM. -" A ON DE VE STAVIO RUKU NA KOLT. A ‘I 3" ' . .~. ~. , ‘ I r ‘ / -~ 2 . : 4 _ , . A MA Sirui’ »"'§Fi$.5aNIu
 90. 90. BOCICA POTRCITE PO LE' NE I/ l2EDI. ..GOTOV SAM. .. DE FZAZEII‘ ' 1 "’ENA/ AAH. ’ A. ..LA. ..KO. .. DOKTORA. ’ BAK SLOAN. ’ 6ovEK LJMl- UMJREP NEKO GA as NA- zv o VARALICOM. .. . . . DO LO are no . Puc~aA~ vs. .. l’( , _,~zA
 91. 91. DA NA 510- BAK. ’ mas ' AN. asaom 3§2’L‘},5,, DA. ’ON. DE IZDAHNUO. ’ ‘<1.-r Jv. ":: :::3“ _ ‘ A " : ZA BAKA 5 GOVORILD DA as NERANDI I (MAO as NA - " ‘- — ‘- TELU VISE OZILDAKA NEGO RECITE rm Pt? E~ mo. KO 0 TO uc‘: — KAf3.-of § ou, zA£—‘. To, aAK. =v' N10: ER! - 5:. .C. ?', —'-3‘/ ‘L BA’ zAéTo OVOGA PUTA ~: - FE. -" I: .:: .v. gs TA- sz uvmo vt2.‘_= - K09-- _/ . ..‘. l-'1 , ;.I/ '-: ‘ W 1 _ ? ‘H -' 147 _ -‘V . ‘ ' r , ,, , [ _, -'7-—:1.—. ———-n - TPISANL: ‘ w. ’ 13.9.2115 u S’lM KIOSCIMA smnv .0
 92. 92. g, ‘:. Mom PLAN PA A- Ju u voou NE M0 Eé l%RTl/ OM dos/ EKU TRA- . ’ - XTKUPNINU ZA r: 5/ . » V”“s""%ss7'*v: ::; ;M ~ 0 IMA. .’. ‘. .AO - ; »z / ,, ‘ as MRTAV. ’ - / - ‘ . wax. "r- ' - 2. {V IRAZITE SVIM KIOSCIMA STRIP I20 PISANUI
 93. 93. ALI, 2.4 MALKO MA OVENSA 31- SADA as L0 as 005 L0 11-! VESTI. MORA MO AZGOVA - EFOM TRENUTAK DOCNIUE 8:éE 9252.4 uzsv , “K KAKO STE Mo- KADA SUDE ms duo >§°‘* , .,, _ G’? /'4.-'3O6Lr{4‘34L: i'I: 'uDA —> ‘v I ZENA I DETE -’ DE EAK I‘. /IQTAV M031 DLANO‘/ I SU PQOPALI JO M0 M0 . . ' ~ATEi2A- aoxu T», EFE CEMO U001/ICU DA .0:2OGOl/ OR! 6135 as ELOAN vo 5Kr? O- VI. TE . . . .. ~. -1" mane svuvn KIOSCIMA srmp . on>: sAm.
 94. 94. AKO DE DRITISNEMOISV E Au MOQDA N45 To N5¢E NAM RE 1- omssrr DA OSTVARIMO svoa PLAN. wés vou T0 NE“ ' M0 DETE NEGO NJEN Muz. ("4/if u REDU. is. -uA 0'/ OGA PUTA -- MORA DA as u GI~? A- BICE E2 - ---—-' ou POTQUDITE 55 GEE . ‘<E. . 3 DA 0&? _ mavens-, ,, . T: . “uh 1’ 1:? 1*‘ 3.4 * ‘-"17-—-*? "'——: —‘ ' L : <u n_: o¢, Po- . o.4.os2Ec. ao SAM ecu are MALO you 0» cu _ . DA SE 09- Pi-EONAC! oET= ... _-, «. KRILA an as u NEKA pA: :NA x. . A” '3' Z". ._, _1- ‘. ’ IRAZHE U SVIM KIUSCIMA SIRIP n0TP| SAN| u
 95. 95. Tn. - PARNA KOLAP E U DE TOGA TRENUTKA H T IGLA5: C3l. 'LA ZA TAKO TA. ’ OVENSOVI LDUD! ,STl U UGRAD. .. MEN! 5: 5m: Y DA as cm on pAz: ... §5r2n= .' NE ‘IRES! !- BOLA POLUDE-' M574 DA POSUMNUA. 1‘ . ..7i'A. TJ“i'0 ~ mi; FEFZIFE; 3.’: LI? .0. 0'} =1 ' : .:.7v: >r 1.2 os: é— N‘ DOCNIDE u GDE as MADAM : ~7A DFZUGU HOTELU. .. : ;': v=zAr_J KAD ME UGLE- - T . -,, ' 3- 1;: __ ‘. ___. —.. ._—u: ». NA PR! /OM SFg? ATUz%OBA BRO3 3. TA HO ETE OD NOE. -7 J
 96. 96. aids P DNA D .75 tv. . NE VICITEMLI ésr SE P iDRU" m MU ur PODITE SA MNOM u_r (65 M03 D us NAPOLUU NANETI VA EM swu 44/- LJADU NE! /OLOA. ’ ‘QTA .2 MOME 5:- '. ' 1' u. = ON 05: u VA- « “ N : , 1 % at J yv; :v TE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TP| SAN| q IRAZI
 97. 97. DA. DMAH cs: MO as P VEST! E! -'-U. _ J '~ ‘.1’; V77 V * o: r SINR. " NE uzau+3ua- GDE as Moo ~‘-: ia‘; *.«u'- . «PORAZGO~ f *5 VARADMO /4 ~ KAO DR. ’- fla UATELJI. .. . . -. ~ 60E 05 SM TEN N KO VAEEG MU PVLUK NE ZNAM. SAMO M03 5"‘ ‘ fin ZNA TAUNU TOGA SKROVI
 98. 98. KARABINA SLIM ! NUE- TO su TA GOV! PRIJATELDI 5PA- ‘ KOLA BEZ KO VAJU; KADA. .. . N_£7A. , '”: f’-"'. e,l"¥"-’_-L/ " ‘Q T’ « ODMAH < , -my —. , , éu DA 034- ‘ ‘ - "‘ VESTIM DRU' ' liu/ /// mum A ,1 HUIIIII/ /// IIll(K. ' A 70 DE GLISON. ’ MORA DA A- UE F’ AO. "‘ Q’) ,3/, , .-- J/ ,/~ — A M-‘E72 _. '— , ,. __. TRAZHE U SVIM KIOSCIM
 99. 99. V» xiauc HUAP! - ye: -HIFA , KAKO TU I , MALU saw 20- ‘ c. ‘ “ VU DIJANCI. _‘V . ..I’ : 7' ‘I . , - - -. /X; ‘ usxo
 100. 100. . ‘TO NICE Mo- GUCE-. .KAKO SU MOGLI. ..
 101. 101. ow: su 55 PRE-A “ TVARALI DA su P060- 53‘ . . . . , '9 ‘ - A r: Luv'wE— ‘<“‘V5"‘7 V9" ‘D’ '4‘ " ' ‘,9’ aUMgG D1E. ’fA‘r: ’A. .7A-: ’J§’ “ ‘ V. ‘A ‘ N *. '~. _ . . ’, . . q_ _ . -—u u (qvrv-5' R. Z, " 1' Ur/ £.. -'<'. .’: " " . f" ~ ‘, ,. 2 “ ’ . j, NE wow; 24%; _, , Nan-«ovo LU~ ~w;1.s~ LTD 235 av» 2»+N. MA~). I DALDE IH ZABAVLUAUI TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTPISANln
 102. 102. I on/ rm éu GA CF-'’C/ /. ’E'' / UH. ’ DJIE’! [ DE. U OF’ASNO" . ‘—‘ f . 7‘ ‘Ix , ‘ H ‘ . [R/ -‘. Z|'l E U SIM KIOSCIMA STRIP »OTPlSANl«
 103. 103. 000.4/VIA/ .' GLlSC2N. .’. . QTKRILI , su GA. ’ sup 8! DOBRO DA SE DA . IZGUBIM ’ TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »O'l'P| SANl¢
 104. 104. -. .-. ( E. 12.4 LE‘. '-7A. KARABINA. ’ T.9.. §‘: 'Ci SE OS/ ESTIO u ME9.= .:. _4?5.~m= mu ' ' urea SAM A KORISTE-TC! Gu2‘L'u, ‘ 04 MU Kg- » GLISON 352; “ - , , §ECI; /VERE - - LI - DA vi- DIMO o~5
 105. 105. ITAV sr, oE. =- Ada-T = 0a oJ: cA NOSE (3:2- uc H - . ; Aglo-I-J’! <PR! DADU ‘ ME MAFZKE CL/ ENS. OVENSPTO DE TE MALE SOVE NE vo- T!2GovAc. Koc~ E vI_A(3u I DA SEE No~ KAR. .. . u DF<‘2.'_'~: ’ DALEKO 00 . = vooa. ODMAH SAM / zmzo DA DE To 3 ZNA : “ "' ‘-" ' A/ IOGAO oo NOE‘ ' HM. ..TE LEPE ‘. r GA DA in KU" = rzms SE NE SLA- " ‘u SA smaomuom _ ODECOM ov/1.: "5/. //»a= ; LUUUI. AH. .’. . M. ’- ? ~ {TE 9,: IM H-4 :15
 106. 106. A MOZDA IH :75 POSLAO "’ DA NAS LIKVIDIRADU. . ~ : “.‘l‘z: - 3, KA 55 DA so > _ , HTELI DA GA ~‘_ A , % 5:» OTMU-’ sv1¢E_. SRECA. arcs NAM 95- / 2/: GA POTRA-' “K55 , C§§GA' NUTAK 2175 u BR 1-‘ 4 . - ' Doc~:3,, §§€5§, MAIA M u NA . _ RECI. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRSP »OTPlSANl«
 107. 107. =_-. «.- . _; ~ _, ;*' TAKO MI éE'. "v. r=: TAsToG ’ ZA1/QT 0.4%/ ovo 005 ~11-‘nu. .. SI- GU52 o as PRE- _ ' PLA EN. .. TAKO" / ' MALI DE K LA- ‘-Ag KO N DE sKm. - O I C , ’ SE A DE PO A0 U SU- PROTNOM PRAVCU. *3 V d‘/ KA 1-+e_= ,v; ?/, POGLEDA 3 (DNA M02 NE M/9"/ TE M. E / .-i. »""? U ml‘ ail t / {I4 , gxl ‘ / TRAZITE U SVIM K! OS<"iM/ SIRIP nOTP| $ANli
 108. 108. . a-§? _ __, '/. .{'~—5__. ‘g_av, .__, _ __fi_', ‘ "~‘*’ IVAPPED / TIL O / _ i/ UUUH ’ I/ UCI_’ ‘ ~—1 . ‘ »- ‘ I _ ~- / Q’. » , . -5%; ' _ = ’ / ‘ Q 1 ‘. AT UP’! TO I 3 " ' %_ . .:" “ . - ‘ / :// ~ K35 aorovoz pomxaz/ cu SERIFA u H! - LOKU AKO as NEKO IZGU- s; o 0575 u ovom K? /1 au, 712554 LO 5: To ow DA zm: ‘ ’*" / .44 IRAZITE u svnm KIOSIMA srnui . ;omsm. .
 109. 109. DO VIQENJA . ’ DO was . :'A. KARAB1- NA. ..POTF<‘A I MEBU _ svoao 005- . T com NEJTO g _ ' - 2% ovoa 05- ; LEEPA 5U M ISCRTAN/ LCRTE ((A0 0.4 PRIKAZUOE GEO‘ GRAFSKU . .a“ . -. ..-‘A / ~' mzca-A QUZNA IDEJA. ’ Ego‘/ gajo 5 "- , ..Jr-x . ‘ . ‘ _r_‘*. }1 / P T 7 ’ M PF<"EEK! DA- . ~, . . / ’ ' NA LINIJA. .. 7 . _, TO MORA ox - % . . , DE C-RANICA. TRAZITE U SVIM K! OSC| MA STRIP »OTPlSANli
 110. 110. HA-HA TO SAM I PE’ C KAKO 053 NE . MOGAO DA u INI TAKO M5570 0.40- UA TA KVU GEOGRAF~ UPRA V0 DO- LAZ/ , PPIJA - DA La’ (35 NEKO JAV/ O DA DE . — NEST/10 GL - 33.99/1/orxxerm 05 AK: : -j-— 51:- 1 -, cu 2;: % ~~ s: was DA / %"*-< {.2 {5L_L/ VONEMI, K4. ~ UCIN/ Ma . ., . - . 2ETE= £2. 4, TRAZITE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »0TPlSAN| «
 111. 111. ' :3‘ K as KLEM ‘ psz¢‘ALo ss DA a as- SZMDNK '75 ; ':? s:aP%‘: E<o§~oa aAIg4E'_ ‘5MRTAN. ..8lO as ssm RIFU - DAUANE. .. aAvA~ u or/ oaoa: — pR'c“° ETA SLOANA ' fa/ filzu IZ 'zAssos. svA- . . RIF IZ VORTINGA ISDEWDOGODI T DE DAVIO ZA NUEGOV Kl PUT 3! SE IZVUKAO . o 51/calm NE- NESTANAK ~ . ' 5VE: ;:72:aArsLa: MA. BAK , SLOAN E Cu- : DNA I N051: / /, SLU A0 SAM " a ' ¢ , ‘ , ,,g, / o NOEMU. 1 _ . . - ‘ - 2.7/. -, H — A uz POMOC NEKOG 1AaA~s'rvs- W ' _ . A i MNO EOGATSTI/ O KOCKOM , . , * sPsKuLAc: aAMA, ucs~aIvA’- ' ' ’; §, UEKgICAJflgR 126' 2%? g.9l’AGn: l'mDE TAK. -‘-‘ BAE IZIGRAO. I’ I 1 N06 ORTAKA SKUPIO as oGRo- V I‘ '1 ‘ TA. .‘JA as U TOME 57:) as - UVEEK rzzszfiw/ so svs 5|/ oas , rm KOLIKO ows BILE sM. =:= TomosNs, IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP -OTPlSANI¢
 112. 112. 234 TO VFZEIWE NA O’/ EN‘ S03/OM : '€Aiv'CU. .. PS2’! -E NEGO 5T0 0% IZDAHNUO, 2eo. v:uc o JL-‘: _NE Tq KAO. .. “ . ..‘. rAKA. ..STE- Y U ‘I U RUCI BO’ UUUUH. ’ TAAWO » ~ , ICU P/ ODE. .. E Bio STRA- . N SYTZELAC. .. SA KARABINOM. .. NEKI I21./ ID‘ . .‘ ‘ . “ . ,3 , a -4 .4 o--. r-v / GU51 gm 5:: -: od‘:3u ! ... P0-_7ALJi . w o~u 25- ” " NU. ’ o. ..o0 ezwxosaa TAJNA NA- c'r«‘TArvA 05 NA KLE- In/ .'Ov’. '.'_/1 z. _+; ‘£; :M. .4 _. :-192 : <Ls: .4A, N/§TA TRAZITE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »0IP| SANlu
 113. 113. .. w.J . ... ... H1 . .m". .¢. wwm. wMww. %.. . . .. . . . . _r . aw. da»t. .~; _.. H . 1 . ... w. u. E , sAz~Acu 0 CEMU 55 In. N A ram m P N . I M. m NE S om " K Pu. .. ..u. . A EOA . % 4 v7J. m.V . .. . an I O . T L . ( 3, V m EEK N M EGD V .522 0 . A, z m. D A R W 5U ONI NITKO‘ W S IRAZIIE U SVIM
 114. 114. A 1/AS OSTALE OF‘OMI- NUEM: NALUUTIO SAM SE, M06 0 Bil-I VA5 IZ- _ -HA-HA. ’ ‘ ~ I L: :vo. «.: .NEGo, PO v/ .v; -am C4 can BiNU”5AM POGODIO : <o - . -_. ———. .._‘, a. uC x*= v . . 4 -_ 7 NE TRUD/ TE 5E: KARABINA ’ SLIMEJVIOJI SU MOM‘ Cl MIROLDUBIVI. STOJNI OM- E OKO VRA- , TA. -‘ D ' , /.. _..4-v/ /V -"——-O 3’ . MAém/1 TU DA 05 ZNAO. ENU NIS- (524.4: NE NE MOGU DA TE VlDE- POZNAUEM. L! -7’ N. ’-. ?l<. :1DA SAM GOVOPAN ZA _ ' 5310 DOBAR 5 EA- POSTUPKE A-- KOM. .. NESR N LUUDIKODI + , , lI‘; .‘xZ4IE U SVIM KIOSCIMA STRIP . .orms, :m“ , 1, 2www4*wT‘%” " . , C L571/c'r. ‘3""” ‘I ,1 . . >. ‘ ”‘I' / ‘ ‘13"-15> . ‘ E25’ 1 V. _ V_ V» l I l / » . dz;
 115. 115. 21.0. MI be on TE~ -t BE. ovt~_'-N55, K40 * 1 on ‘rvoau-1 Mo- , “"5513 "‘*. - 4‘ ~. -r. -~o '4:-¢. ‘&: ;.. « . ‘i: v,s. <— -V . -' ‘ V‘ ' I sro. T: ss ; . NE SVIQAM. .. . ‘ , SPAVATI on - . LOSTI. gut" -:2 , / V ‘ 00231655’; D‘/ ADE- . 551' o_: gz. AreA AKO 575 P0953: ZA NJIM MI vsé ; ‘ _ NEPRIMECEN. DAT! ovens ¢E POSLATI ZA MNOM OED‘ . N05 or: svoau-2 ~n'- . ~-. ~ ~ xo: /.4.“ DA SE 190-" : ; t , lGL%AMO MA- TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP , =>0TP| SAN| ¢.
 116. 116. MA RECI. . _ ". _~ “ / DA" POGLE-3 Al-! .’EI/ O GA. ’ - ~1 DAM 5 TE DOBRO as au- - I/ I5INE. .., ‘ mo. IDE 9125- % V’ E. .;'-‘N0_ MU DE’ I/ !SE on z:5§5'_-'1' _ MINUTA 0.4 » ME . ‘.}TlGNE. .._ '10 E75 00- . ; . :/ o:_ar~. vo : énvo, KARABl- NA 5ug1 SE I/ RA A. ‘’~_ xi" -ff’ A}g‘ZAf1i%2U5IBVQ4 } S -7125 TAK cocmas EM . éTA 5540 on‘, ._/ PRONASAO SAM TC ; yK%aTzA: ¢,6 Aae354r: E n . .‘x VJ - “- : usnso INDlJANSK£—I‘TE- 9; I R! TOI? !UE. r NEDALEKO 3 «R omvo . T E ooLzc‘5~o; éI- . =‘ * " / KA HENRI. ' :5 TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP »0TPlSAt'
 117. 117. RAZUMELI smo 55,6: KA HENRI? URADITE ONAKO KAKO SAM RE- KAO : <'. ‘uvAa- - TE MALOGA. / ’ NA AM 55. POM! - su = %: 5:71 KLEM (9 P031 E ZA NAMA. , , &KA HENRI IKLEM T E" E SKLONITI KOO NA 1% PRIUATELJA OSONA. m OVENSOVI LJU- __ 0/ UP; _4§Tl u ,2“ F V. ’ ésmo NA_C‘l , ‘ ‘ID Du? ! LAz<o. -= / ' V2‘ 70 . . pu1:. .ov: -_= ~s dz "75 ’°’Qr~- NA5 sez M~o- - M" W57‘) _ GO MUKE SLE- TRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nO'IP| SAN| ¢‘
 118. 118. ~ A ssss. ’ ésss . / Dst‘. ‘Ak- ‘ YOGA 'n2E- T o~u< Mr L! DA "rm ' as 54 ~azMs/ sys ZNAM, ’ UTKA. .. as LUKAV TO as N - vso os— . V = ' ' KA. ..UPU-- POAO as PREMA ss- LOM KANUONU. ’5IGURNO 7NA GDE as BAKOVO sKsovI§- . TE-'. HA-HA-HA. ’ I M! ¢sMo 170 as NU. .. / /I / / . /// // . » / / ,1] 5/’ / ' ’l I 1"’ . ‘ I 2 ‘ I A’. I , , - '. H. :< u. t“¢‘'; -,1-. » , . u VA 1 ca KAMEM4 £3 PLANINA/ Z‘ - O; '7£3i-3.40U su: vZ‘s . SLEPLUUJE. '/ I ZRACI. NEKADA as ' . CVO; PREMA INDl0AN" SKOJ LEGEND! ’ BIO BOGAT KRAU. .. NEMA VO- DE . /KA KO "" LUUC‘! ll/ ELI? . . NEMAM POJMA. ’ ALI, LUU I SU SNALA LUIS/ I. TRAZIIE U SVIM KIOSCIMA SIRIP IOIPISANIII
 119. 119. ' . _ A .3209 NEK! IND! Ayssfv _ rsoz. /.= _=c? uLac. " : '<o: r.15- C'flxE-3.4? 7351- ~ . ‘%3ggJ’. °.-"*7 M SANA ; A'. v.'mcoM ' 1.» ‘ "' cu-o 4-v V054.’ PO5TO- -' , : .7! IL! as P05T0- fl, C,_W_‘_/ J., ’7 ‘C / ' '1 ‘ I . ? ’”§%‘ “ 1 . L . " . . ‘ ‘‘ ~: _xV, ‘ . _ w -; ._‘ . . . ‘ EDA Z7.’ TR/ ZlTE U SVIM | (|(‘: ?T"? i‘. ".. ’ SYRIP »OTFi€. ’i. N|I
 120. 120. 0:51‘ P! §E §A- LAKO, 1 SLOW- MA 5.4 was- IM 00 ill ETVRT. '4- TO POSTAUE AJANS varvo. zA- V TO ; n;= ETVRTA- 57‘: RUPE. -" UUUH‘ uoosuo SESTI NA TO oémo KA- '; ..t'-,1 ! -.3: , _q-»: "_'_ . -. PROKLET! _ ¢‘ETvRTAsTI. KA MEN U, 8.41 CJCU TE. _. TRAZITE U SVIM KIOSCIMA SIRIP »OTPISANla
 121. 121. / A / §'; _"$/ ‘r_, h ‘Z? -' §%‘§~F3". <“2'- -DA f‘ e M: -:~c; cf; = U O1/E IQUPE. @ . » POLAKO, 5TE: ’CV! - T’! _; z;D IRAZHE U SVIM KIOSCIMA SIREP uOTPISANla.
 122. 122. KVA DI‘/ NA DoLwA, oK/2U- ENA vzsomm BRDIMA. ’ PR5 - KRA SNA §A . zvo INANAC. a INDIJANSKE LEGENDE TI/ R E DA VODA SA TOGA IZI/ ORA LE 1 SI/ E RANE. ’ POGLEDAJMO 4§, , owu KOLIBU / ‘ . . *__ I. » .9 £5‘; 15' " / ’ ova DNI/ NIK’A wozmo KOGA .75 pa» ’ . M _. « T SAC’ A/ "*-"‘ V I E-". "_Q, TIM£-I :55 03- , J. -‘-. ::‘NJ. £‘/ A NJEGOVA . #5 9'4 NEEANJIVC-'.3T. I V 1-/ ‘ I 6 . , . ’_' I ‘__ _ ‘_ I _; _ _ »> 7 / -, *5‘ 1;’, -‘. ~ "~‘-. " "‘»r. "?__‘4;~ ’ " TRAZHE U SVIM KIOSCHVIA STRIP »0TP| SANIc
 123. 123. . RA/ VA. /(0:70 SAM I/ MAD IVA RUCLZAPASL zA JE- DAN DAN ODLU /0 SA/14 I 0L/ DE SKLANJAM 51/5 '70 / A4A/ ,«z '' ‘ ‘ A 2.1‘ 'e‘ ; Ii . . ‘ ’ -. ""s": ' ; ~ K , .. 44 APRIL 157'7.NA~ cemo 54,44 NA KLE‘ _ m ' V. may/44 I'D/ /1'/ '14 . ’-~ vex NOS. 'O 523- KAPTU ALA. ’, ~u , . ICU ova L/003 ozcou/ v.= .= 'rA. <o . ,_ A _'_"~ ' NA N-.7560!/ «J ~57 o~ P/2c~AcH /2:32. . ; ; H , 1 , srescumev A 0'. /om sws/ <c41(, ._ » = . , ; : - ' “, NA —. //EA I-’E-GA , A - <: ~:25:u 224 '. E.’ IRAZITE U SVIM KIOSCiMA STRIP »OTPlSANl«
 124. 124. LUKAV 5; KADA 5.: ZA TAKO KRATKO v En. {.vE__ A TI 5; OTKI-210 TAJNO ', , BAKOVO SKROI/ I - . _ UPAO u KLO‘ TIE: /zv1D/ w- . .. ' PKU KOJU E T f, gar 5AM TI P0- . ' . _ ’ - - " STAVIO / I ' K, i‘ . ' _ V, . / A P0 'LE. '7;. 'aU DE AKA KOGA ‘ ‘SA. ’/. 'r DO‘/ EEO ON :75 STAQ. " : 3.‘ OD KLEMA . KLEM CE SVE PO ZAKONU NASLEDITI HA-HA-HA ’ TEBE DE LAKO PREVARITI. IRAZITE U SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPlSANla
 125. 125. METAK ovewsovoé KOLTA ZAPALIO as F-‘ITILJ NA F155- KU DJ. 1AMITA. ..l. -. -~_ , , / .- ' M « — u v . . . V 54'£": "’: : . ~ ‘ KA ES ’ OH ’ ’ r/ “;, "¢v '3; IRAZIIE u svnm KIOSCIMA smut». »Oi'PiSAN| u
 126. 126. ' Nets VI‘ gWSAM MRTAV. ’UNl- fir: MKOGA / A ‘no 5: MODE P - NAPA- _ " NOI/ EzA%__lE A U , ‘._- _4:‘, v' 41': ' C» s-3:‘-‘--I". ‘—’ .4-(( C' K ENPI. ’ TRAZIIE U SVIM KIOSCIMA STRIP »OTP| sAN| .
 127. 127. c‘. ‘EKAo SAM DA SE01/EN5 SA MNOM as BIO UDALJ! DA am UPAO K NOE- MU. OSTAO SAMO UEDAN é°VEK"' PRATILISTE ME. éss2u= s.= . % A V . ‘HI ‘ DA. ..! MI smo SE SPJ. -71.! KA~ DA 5AM SE upuno u = -m. o:< / ~ u P ATNJI $0- 744; MA. .. I ‘ V’ 6 1» Z/ U-H/ ALJUJUC‘! .5‘: /7» ’ PROFESORU SA- -’= ‘ T- LIVANUILAKO NA - 510 ORTAK BA- ' / KA 5 UANA. -- r " . r-. -r; ;,: oA~ 900- A 95.70 55 T165 IZVO . ' . ~3r. n<o NA-- 81 E SVE ' DALEKO as on ~AsELaa‘}. '. ' uzzzro EST NADAM SE DA o Magma DE BAK NE- NIKO NECE RAZGOVARATI. .. SEM NAS3.’ TAKO DES; KA- QA F. -?! l. ’A JRAZLTE U SVIM KIOSCIMA STREP nOTP53ANlu
 128. 128. POSTE ‘O I 0' a c 0 0 I I o - n Q 9 a n I 0 0 0 v o o c . Pavle Vulslé kao . ' . . . . . . . . . . . . JOCA Aieksandaraeréekkao N‘ . . . . . . . . . . . . MRKI Z1ataPetkoviékao . . . . . . .1 -7 “ M3, Dragan Nukohc Svl posted vaééh ‘ljubimaca su u Jcdan poster koioru 40 dlnlrl. Pave Vuisic ‘ ‘ Kolor poster! vailh Ijubimaca su -Vi nama na vlllkom narudibonlcu _‘ . iormatu ml vama V . . S. ‘-,4 5 (sex 98 cm). postere. AIe§§_§: I_§fr__tw£3l<______________ __________ ‘______ (navasu Ime gxumca rkotseinu) Ukupan iznoe od , tfxnm plauéu poéuru prilikom ptljema postera. (prozlmo i we izammange) (ulaco I bran I’-NARUDZBELNICA I-1'»: -jmuowsultuwutj NRO -Dnevnik-. ooun IZDAVACKA osmmosr (Prodaja) 21000 Nov! sad, Bubvar 21 pklobta 31. (poitanslu bro} i rnesto) (svojerucni potpis narucioca) _— T‘Tj*__T—
 129. 129. ‘G FAN ART STUDIO
 130. 130. PAN; ;; *gPAN}; § "l'P| SAN" V , ~ : ; . -, __~, _-~, _‘. . '_‘_ ” . L _. — . 9", , ‘ »VAMA~ RE: -% % , ’ ‘ r-5 -t". ‘.‘. - ‘ L A‘ I V 2'0» » “ > _I-. ‘. . h ‘ _-‘V ' ' )a :1’. ‘ t i . Ia. ."- ~_‘ , _nV ‘, ._ ‘fr . —=. -4~; - , _ ; . _; ‘r‘ . ' . . , . . _< , , n . . , .- . VI~NA A-«= NA ' ' - ‘ 3 ‘ ‘ ‘ ‘ 7., 4. . ' ‘; r , . 5 . ‘ ’ ' -‘ . -. '- .3.’-_'! _—L _ . "._1’e‘. us) ‘}‘T. ’., :‘_ . .f-. . ‘ _'. '‘, '‘-. ,.A, ;. -u. . ‘ ‘ «' ‘ - ‘ - ‘ ' 4 xv . '. - ‘ , , x 4*‘ q I . . ‘AL. .3 I . > ‘A u . . ‘f ‘‘‘-M. :. ‘. ‘r-_

×