Vhth

231 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vhth

 1. 1. JEHOVAH’S GETUIGENLeugen en bedrog over hetprediken ‘van huis tot huis’ (Hand. 20:20)
 2. 2. HANDELSMERKHet van-huis-tot-huiswerk is zowat het bekendste aspect van Jehovah’s Getuigen.
 3. 3. DE CLAIMWachttoren 2008 15/7 blz. 3-4 par. 4Het van-huis-tot-huiswerk — Waarom nu belangrijk?“De Bijbel zegt specifiek dat de apostelen van huis tot huispredikten. Handelingen 5:42 zegt bijvoorbeeld over hen:„Zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en vanhuis tot huis onderwijzen en het goede nieuws over deChristus, Jezus, bekendmaken.”… In een commentaar op Handelingen 20:20 wordtgezegd: „Het is opmerkenswaard dat deze grootste allerpredikers van huis tot huis predikte.”” Waar of niet waar?
 4. 4. HANDELINGEN 5:42IN 3 ANDERE BIJBELVERTALINGENDe Nieuwe Bijbelvertaling42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.Herziene Statenvertaling42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.Statenvertaling (Jongbloed-editie)42 En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.
 5. 5. HANDELINGEN 5:42IN NOG 3 ANDERE BIJBELVERTALINGENNBG-vertaling 195142 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.Willibrordvertaling 199542 Ze bleven iedere dag, in de tempel of bij iemand aan huis, onderricht geven en de goede boodschap verkondigen dat Jezus de Messias is.Groot Nieuws Bijbel 199642 En elke dag weer gaven ze onderricht, in de tempel en bij de mensen thuis, en verkondigden ze het goede nieuws dat Jezus de Christus is.
 6. 6. VOORLOPIGE CONCLUSIE?Het zal duidelijk zijn dat de bijbelvertaling van Jehovah‟s Getuigen, hoewel er best andere uitzonderingen zijn, één van de weinige is die het heeft over “van-huis-tot-huis”.Als we zouden vragen:“Heb jij in de Bijbel gelezen dat  Jezus van huis tot huis ging, of dat  Hij Zijn discipelen daartoe opdracht gaf?”Dan is het antwoord 2 x “Neen!”
 7. 7. ER IS NOG MÉÉR AAN DE HAND!Lees even Handelingen 20:20 EN de context!In deze tekst gaat het niet om prediking aan mensen die nooit van het evangelie gehoord hadden; niet om evangelisatie. Het gaat hier om het onderwijs aan hen, die reeds discipel, christen waren. In vers 17 lezen we dat Paulus de oudsten van de gemeente Efeze ontbood. Hén heeft hij zowel in het openbaar als binnenshuis onderwezen. Deze tekst heeft niets te maken met de prediking van het evangelie.
 8. 8. WAT DAN MET HAND. 5:42?Oók hier staat NIET dat de apostelen van huis tot huis predikten. Tenminste, niet in de NBG-vertaling. In de Engelse King Jamesvertaling staat „from house to house‟. In de Statenvertaling staat „bij de huizen‟. Dat de King Jamesvertaling en de Statenvertaling niet met elkaar overeenstemmen is bijzonder vreemd. Beide vertalingen zijn namelijk gebaseerd op dezelfde Griekse grondtekst. Het geeft maar weer eens aan dat er geen eenduidigheid in vertalen is, maar dat is een héél ánder verhaal!‟
 9. 9. NAAR DE GRIEKSE GRONDTEKSTWaar het in Handelingen 5:42 en 20:20 om gaat is de Griekse term ‘kat oikon’.Deze uitdrukking wordt in de Nieuwe Wereldvertaling ENKEL HIER vertaald met „van huis tot huis‟.De meervoudsvorm van „oikon‟ (huis) is „oikos‟ (huizen).
 10. 10. NAAR DE GRIEKSE GRONDTEKSTDe „Nieuwe Wereldvertaling‟ staat niet alleen in haar vertaling „van huis tot huis‟. Andere vertalingen doen dat ook. Dit is niet verkeerd.Wat wél verkeerd is, is dat men niet consequent is in het vertalen.Op andere plaatsen waar de term „kat oikon‟ staat wordt NIET vertaald met „van huis tot huis‟ omdat de context dat niet toelaat.
 11. 11. CONSEQUENT VERTALENHandelingen 2:46 in de NW-vertaling :“En dag aan dag waren zij voortdurend eensgezind in de tempel aanwezig, en zij nuttigden hun maaltijden in particuliere huizen en gebruikten het voedsel met grote verheuging en oprechtheid van hart,”Terwijl de voetnoot hierbij eerlijk zegt:“„van huis tot huis.” Gr.: katʼoi′kon.”Begrijp jij waarom er niet consequent vertaald wordt in de NW-vertaling?
 12. 12. CONSEQUENT VERTALENRomeinen 16:5 in de NW-vertaling :“en [groet] de gemeente die in hun huis is.”
 13. 13. CONSEQUENT VERTALENKolossenzen 4:15 in de NW-vertaling :“Brengt mijn groeten over aan de broeders te Laodice̱a en aan Ny̱mfa en aan de gemeente [die] in haar huis [samenkomt].”
 14. 14. CONSEQUENT VERTALEN1 Korinthiërs 16:19 in de NW-vertaling :“De gemeenten van A̱sia zenden U hun groeten. Aqu̱i̱la en Pri̱ska en ook de gemeente die in hun huis is, groeten U hartelijk in [de] Heer.
 15. 15. CONSEQUENT VERTALENFilémon vers 2 in de NW-vertaling :“en aan A̱pfia, onze zuster, en aan Archi̱ppus, onze medestrijder, en aan de gemeente die in uw huis is”Begrijp jij waarom er niet consequent vertaald wordt in de NW-vertaling?
 16. 16. CONCLUSIE NU?Men weet dus HEEL erg goed hoe de Griekse term ‘kat oikon’ vertaald kan worden!Jehovah‟s Getuigen zijn echter zeer selectief in de keuze van vertaling op de plaatsen waar men één en ander bewezen wil zien!
 17. 17. BEDENKINGZouden JG dit al hebben gelezen?Bij de uitzending van de zeventig in Lukas10:1-12 zegt Jezus in vers 7:“Gaat niet van het ene huis naar het andere.”Het lijkt erop alsof Jezus het huis aan huis werk verbiedt!‟Hoe leggen JG dit dan uit? Let nu even op!
 18. 18. LUKAS 10:7Handelt plotseling niet meer over de prediking als het gaat over het gedeelte waar Jezus zegt:“Gaat niet van het ene huis naar het andere.”In het Inzicht-boek wordt dit plotseling behandeld onder „Gastvrijheid‟ (!).Hier wordt uitgelegd dat dat Jezus‟ discipelen “bij hun bezoek aan een stad in het huis moesten blijven waar hun gastvrijheid werd verleend, en dat zij ‟niet van het ene huis naar het andere moesten overgaan‟. Zij moesten dus niet naar een huis zoeken waar hun meer gerief, ontspanning of materiële dingen werden geboden.”
 19. 19. LUKAS 10:7Handelt plotseling niet meer over de prediking als het gaat over het gedeelte waar Jezus zegt:“Gaat niet van het ene huis naar het andere.”Dat u dit ZELF niet had gezien! Jezus had het bij deze opdracht NIET over de PREDIKING, maar over het aanvaarden van GASTVRIJHEID!Het zal duidelijk zijn dat niet de BIJBEL voorop staat, maar de GELOOFSVISIE!
 20. 20. ZIJN WE DAN TEGEN?Let op!Prediken „van huis tot huis‟ is niet verkeerd!!Integendeel! Het is een uitstekende methode om mensen persoonlijk met het evangelie te confronteren.
 21. 21. ZIJN WE DAN TEGEN?Prediken „van huis tot huis‟ is niet verkeerd!!MAAR!!1. Beweren dat Jezus en zijn discipelen dit deden2. Dat WIJ dit OOK zouden moeten doen3. Zeggen dat je maar een WARE CHRISTEN kan zijn ALS je „van huis tot huis‟ predikt4. De „van huis tot huis‟-prediking gebruiken als een selectiemiddel tussen WARE en NAAM-christenen IS VOLKOMEN ONBIJBELS en NODELOOS STIGMATISEREND!
 22. 22. NOG EEN BEETJE LOGICANatuurlijk gingen zowel Jezus als zijn apostelen naar de huizen van mensen bij wie zij waren uitgenodigd. Vaak was dit nadat deze mensen hen hadden horen prediken op de marktplaats of in de synagoge. In dit opzicht gingen zowel Jezus als zijn apostelen dus „van huis tot huis‟. Zo was Jezus ook te gast bij Lazarus, bij Simon, bij …Is dit echter synoniem met “van-deur-tot-deur”?Let op! De laatste uitdrukking is bijbelvreemd en komt dus NERGENS in de bijbel voor!
 23. 23. SYNONIEMEN?Is de uitdrukking ‘van deur tot deur’,een synoniem voor ‘van huis tot huis’?Als Jezus „van huis tot huis‟ ging zoals een dokter dat doet bij de adressen waar hij werd uitgenodigd …Wie zou jij dan, in geval van ziekte, het liefste zien verschijnen?Een dokter die „van deur tot deur‟ gaat om zijn diensten aan te bieden? Of een dokter die „van huis tot huis‟ bij zijn zieke patiënten gaat?
 24. 24. SYNONIEMEN?Als de uitdrukking ‘van deur tot deur’,geen synoniem is van ‘van huis tot huis’, hoe krijgen JG dit dan „verkocht‟ aan hun leden?Ze laten het hen ZINGEN!!Lied 103 in hun liederenbundel draagt als themaVan huis tot huis (Handelingen 20:20). Zij zingen:“Van huis tot huis, van deur tot deur, verbreiden wij Gods woord. Het wordt in elke stad, elk dorp, door iedereen gehoord. …”
 25. 25. DEFINITIEVE CONCLUSIEEen klein beetje nazoekwerk leert algauw dat De namen van de leden van het vertaalcomité van de NW-vertaling niet worden bekendgemaakt. Niemand in dat comité voldoende Hebreeuws en Grieks kent om uit de grondtekst te kunnen vertalenDe NW-vertaling ondersteunt dus de sekteleer en niet omgekeerd! Elke bewering dat de organisatie van JG op de bijbel zou gebaseerd zijn, is dus ENKEL waar als het over de NW-vertaling gaat. Maar dan kan je de NW-vertaling enkel bezwaarlijk als „de bijbel‟ aanduiden.

×