Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Prezentacja seminarium-2013-11-28

  1. 1. SEMINARIUM MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?
  2. 2. SEMINARIUM OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK STARANNEGO DZIAŁANIA __________________________________________ „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu”. * * * „Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez: szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)
  3. 3. SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY _________________________________________________________ „Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)
  4. 4. SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA? (art. 435 k.c.) _________________________________________________________ możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego korzyści dla pracowników (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a odpowiedzialność na zasadzie winy)
  5. 5. SEMINARIUM DZIAŁANIA PREWENCYJNE _________________________________________________________ budowanie świadomości wśród pracowników:     kampanie informacyjne; szkolenia wewnętrzne; obowiązek informowania pracodawcy; „system wczesnego ostrzegania” – zasady zgłaszania nadużyć) procedura antymobbingowa powołanie zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi gromadzenie dowodów podejmowanych działań na wypadek sporu sądowego
  6. 6. SEMINARIUM BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW _________________________________________________________ kampanie informacyjne dotyczące mobbingu (jak rozpoznać mobbing; jak przeciwdziałać mobbingowi) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników (w szczególności na stanowiskach kierowniczych) wyraźne uregulowanie w regulaminie pracy obowiązku informowania pracodawcy o wszelkich niepożądanych zachowaniach wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania” pracownikom zgłaszanie niepożądanych zachowań) (umożliwiającego
  7. 7. SEMINARIUM PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________  zdefiniowanie mobbingu  określenie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w związku z mobbingiem  określenie zasad budowania wśród pracowników świadomości w zakresie mobbingu  uregulowanie zasad zgłaszania nadużyć (zawiadomienie; skarga)  uregulowanie zasad działania zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego
  8. 8. SEMINARIUM PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________ określenie sankcji (w szczególności: klauzula dotycząca naruszenia obowiązków pracowniczych i rozwiązania umowy o pracę) oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z procedurą okresowa ocena realizacji celów i założeń procedury (dokumentowana)
  9. 9. SEMINARIUM ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI _________________________________________________ skład zespołu (obiektywizm, niezależność, anonimowość) protokołowanie posiedzeń zespołu zasady prowadzenia postepowania anonimowość, wszechstronność) wyjaśniającego (obiektywizm, formalne zakończenie postępowania wyjaśniającego (uchwała, decyzja) przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniającego
  10. 10. SEMINARIUM ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI _________________________________________________ skład zespołu (obiektywizm, niezależność, anonimowość) protokołowanie posiedzeń zespołu zasady prowadzenia postepowania anonimowość, wszechstronność) wyjaśniającego (obiektywizm, formalne zakończenie postępowania wyjaśniającego (uchwała, decyzja) przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniającego

×