Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Systemy emerytalne na świecie

2,320 views

Published on

finanse publiczne

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Systemy emerytalne na świecie

 1. 1. Systemy emerytalne na świeciena podstawie przykładowych paostw
 2. 2. niejsza dla rządowych w fala demograficzna ma uderzyc między 2025 a 2040 rokiem.
 3. 3. ROSJA Powszechny, oparty na zasadzieI repartycyjnej, gwarantowany dla wszystkich obywateli; finansowanie: podatek płacony przez pracodawców.II Zasada kapitałowa – EMERYTURA inwestowanie składek Dobrowolne oszczędnościIII emerytalne, zarówno pracownicze jak i indywidualne.
 4. 4. WIELKA BRYTANIA (osoby, które osiągnęły basicI Emerytura paostwowa wiek emerytalny oraz rozpoczęły starania o emeryturę i płaciły additional (za opiekę) składki.) over 80 Osobista (dbamy sami, składki do tow. Ubezpieczeniowego, kasy mieszkaniowej lub basku EMERYTURAII Emerytura prywatna gospodarczego; wypłaca się po przejściu na emeryturą. Za każde wypłacone 78, paostwo daje 22) Firmowa (umowa pracodawcy z pracownikami, firmy coś dokładają do składek, więc 99% dla wypłacających)* Zależy od pracownika, ma możliwośd planowania kwoty* Równy wiek 65 lat (-> 68)* Granica nie jest ściśle przestrzegana, oprócz policjantów i kontrolerów ruchu* Płacenie składek przez 30 lat* Warunek emerytury to nie praca, a płacenie składek i numer ubezpieczenia
 5. 5. CHINY Wszystkie pieniądze odI pracodawców – ok. 20% pensji; konta indywidualne 8%II Oszczędności dobrowolne EMERYTURA OszczędnościIII dobrowolne, fundusze pracownicze o charakterze prywatnym (różne podatkowe zwolnienia)* Najlepsza polisa emerytalna – dziecko, zwłaszcza syn.* Dla wszystkich, nawet niepracujących – wymagana składka na 10 PAEORJ od 100 do 1000
 6. 6. GRECJA Warstwa bazowa Finansowanie IKA: Pay as you go; IKA – prowadzi plany emerytalne 78,3 składkiI PUBLICZNY większości, niektóre grupy zawodowe mają własne. 13,74 podatki socjalne OBOWIĄZKOW Y SYSTEM 4,5 paostwo Warstwa uzupełniająca 0,5 struktura systemy EMERYTALNY GTAM – wszyscy pracownicy podlegający IKA. Zakłada 2,93 inne źródła się, że stąd pochodzi 20% dochodu emeryta. Składka 6% finansowana przez pracodawcę i pracownika. Działa też kilkanaście innych funduszy. Dobrowolne zakładowe programy emerytalne – organizowane EMERYTURAII przez pracodawców i w pełni fakultatywne (kapitałowe lub repartycyjne). W większości wpłacane tylko przez pracowników. Zyski kapitałowe są zwolnione z podatku dochodowego.III Dobrowolne indywidualne plany emerytalne* System nie ma minimum dochodu do opłacania składek, ale jest maksimum* Składka: 30% wynagrodzenia brutto (13,33 – pracodawca, 6,67 – pracownik, 10 – paostwo)* Emerytura wypłacana 14 razy w roku* Emerytury podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 7. 7. WĘGRY Obowiązkowy filar; wiek emerytalny 62 (lub 20 przepracowanych lat), emerytura obliczana naI podstawie przeciętnego wynagrodzenia przez cały okres pracy; finansowanie: pracodawca przekazuje 22% wynagrodzeniaII Prywatne fundusze emerytalne, brak kapitału minimalnego EMERYTURA Dobrowolny składnik systemu,III niewielkie, prywatne fundusze emerytalne (zazwyczaj instytucje non-profit), składki korzystają z ulg podatkowych* Pracownik który jest tylko w pierwszym filarze odprowadza na rzecz systemu emerytalnego 9 %* Pracownicy, którzy uczestniczą w drugim filarze odprowadzają na rzecz pierwszego filaru tylko 1 %swojego wynagrodzenia. Pozostałe 8 % lokują w prywatne fundusze emerytalne
 8. 8. NIEMCY Przymusowy i powszechny filar; świadczenia pochodzą ze składek wpłacanych przez cały okresI aktywności zawodowej Zakładowe systemy emerytalne, charakter uzupełniający, dobrowolny iII prywatny, mogą byd tworzone w ramach jednego przedsiębiorstwa, kilku EMERYTURA zakładów lub całej branży Indywidualna przezornośd, brak jednoznacznej definicji – mogąIII mied formę produktów ubezpieczeniowych, bankowych, papierów wartościowych, a także np.. kapitału rzeczowego
 9. 9. AUSTRALIA Bezskładkowy, emerytura finansowana z ogólnych dochodów budżetowych, beneficjent – rezydent coI najmniej od 10 lat, wiek emerytalny 65/61,5, emerytura indeksowana wskaźnikiem cen, wysokośd dla osób samotnych: 86 AUD/tydzieo, małżeostwa 155,25 AUD/tydzieo dla każdego z małżonkówII Obowiązkowe składki pracodawcy: 9% wynagrodzenia dla wszystkich zarabiających ponad 450 AUD miesięcznie, EMERYTURA świadczenia w formie wypłaty jednorazowej, od 55 lat możliwa wcześniejsza emeryturaIII Dobrowolne składki pracodawcy i pracownika do planów emerytalnych* Aktywa systemu emerytalnego Australii wynoszą ok. 500 mld AUD, czyli niewiele mniej niż 70% PKB Australii.* System pozwala na pewną elastycznośd: składki obowiązkowe mogą byd wnoszone do planów o zdefiniowanejskładce albo świadczeniu, wypłata – emerytura bądź wypłata na wypadek śmierci dla osób pozostających nautrzymaniu uposażonego itp..
 10. 10. USA Social security (nasz ZUS) – składka: 6,2% od pracownika i 6,2% I od pracodawcy, pełne świadczenia minimalne – 67 lat, odpowiednio zmniejszone – 62 lata, wysokośd emerytury ok. 500-1500 USD/miesięcznie, głównie jest to podpora na starośd dla osób biednych Amerykaoskie plany emerytalne: - „określonej korzyści” (75% planów) – pracodawca zobowiązuje się do określonych miesięcznych płatności po odejściu pracownika na emeryturę lub w momencie jego przedwczesnej śmierci. EMERYTURAII - “określonego wkładu” – regularne wpłaty na konto pracownika, ale korzyści zależne od wybranej przez pracownika strategii inwestycyjnej - plan hybrydowy – tak jak w planach “określonej korzyści”, ale pracownik ma możliwośd wglądu we własne konto i podjęcia decyzji i przejściu do innego planu.III Indywidualne konta emerytalne – Roth IRA – składki nie są wolne od podatku, za to wszystkie przyszłe wypłaty są od niego zwolnione
 11. 11. MEKSYKI Minimalna emerytura wypłacana przez paostwo Prywatne fundusze emerytalne, które inwestują środki na indywidualnych rachunkach emerytalnych, dwa subkonta, na które trafiają 6,5% wynagrodzenia pracownika oraz dopłata z budżetu paostwa równa 2,2% minimalnego wynagrodzenia wII gospodarce. Drugim subkontem administruje rządowa instytucja zajmująca się udzielaniem preferencyjnych kredytów mieszkaniowych dla ludności – 5% wynagrodzenia. EMERYTURA Po przejściu na emeryture subkonta sa łączone i ubezpieczony albo wypłaca emeryturę jednorazowo akbo programowo lub decyduje się na emeryturę dożywotnią.III Dobrowolne wpłaty do funduszy emerytalnych* Całkowite zerwanie z systemem repartycyjnym* Bardzo silne ograniczenie w zakresie możliwości funduszy inwestycyjnych, zabronione jest inwestowanie zagranicąoraz w akcje.
 12. 12. CHILE System regulowany przez paostwo,I Obowiązkowe ubezpieczenia kapitałowe składka w wysokości 10% wynagrodzenia – emerytura w wysokości nawet 80% pensji, każdy uczestnik ma indywidualne konto w jednym z 21 prywatnych funduszy emerytalnych , na które pracodawcy przekazują składki. EMERYTURAII Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne* Po reformie w 1981 r. wysokośd emerytury wzrosła dwukrotnie* Nowy system jest obowiązkowy dla wszystkich nowozatrudnionych i dobrowolny dla już pracujących* Trzy rodzaje gwarancji paostwa dla uczestników systemu: gwaranacja minimalnej emerytury dlawszystkich, którzy opłacali składki przez co najmniej 20 lat, gwarancja minimalnego poziomu stopy zwrotu zaktywów funduszu, gwarancja wypłaty emerytury w razie bankructwa firmy ubepieczeniowej w wysokości100% minimalnej emerytury
 13. 13. KANADA Old Age Security (OAS) – wypłacana co miesiąc stawka osobom po 65. roku życia, nawet jeśli ktoś jeszczeI pracuje lub nigdy nie pracował; warunki: obywatelstwo lub prawo pobytu, miejsce zamieszkania w Kanadzie, 10 lat pobytu na terenie Kanady po 18. roku życia lub mieszkający za granicą, ale obecni w Kanadzie przez co najmniej 20 lat. Rządowy i obowiązkowy, powstaje ze składek EMERYTURA pracodawców, pracowników i osób samozatrudnionych.II Wpływy mają odpowiadad ¼ zarobków będądych podstawą dla obliczanych składek, im póxniej składa się wniosek o wypłatę, tym jest ona wyższa (co miesiąc o 0,5% do 70. roku życia)III Dodatkowe formy oszczędzania – fundusze emerytalne, a także oszczędności w ramach planów indywidualnych
 14. 14. FRANCJA (system repartycyjny, warunek: 40-letni staż pracy,I SYSTEM PUBLICZNY wysokośd zależna od wynagrodzenia i stażu, nie można pracowad i pobierad emerytury, składa się z 4 części, można pobierad świadczenia z kilku na raz.) System powszechny (sektor prywatny) System specjalny (sektor publiczny) EMERYTURA System niepracowników i nierolników (rzemieślnicy, przedsiębiorcy, wolne zawody) System rolniczy (uprawiający ziemię oraz zatrudnieni w rolnictwie)II INDYWIDUALNE PLANY EMERYTALNE* Preferuje się wychowywanie dzieci – można za to otrzymad podniesienie emerytury, wydłużenie okresuskładkowego i ubezpieczenie społeczne (troje dzieci to podniesienie emerytury o 10%, każde kolejnedziecko do wzrost świadczenia o 5%

×