Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint Tweede Wereldoorlog

23,373 views

Published on

Deze powerpointpresentatie geeft in een notendop het verloop van de Tweede Wereldoorlog weer.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Powerpoint Tweede Wereldoorlog

 1. 1. Van het begin tot het einde van de oorlog…
 2. 2. De oorzaken van de tweede wereldoorlog <ul><li>Eerste Wereldoorlog </li></ul><ul><ul><li>Verdrag van Versailles </li></ul></ul><ul><li>Duitsland voelt zich vernederd. </li></ul><ul><li>Duitsland wil wraak nemen. </li></ul><ul><li>Hitler geeft aanzet. </li></ul>
 3. 3. Cartoon Network
 4. 4. Cartoon Network
 5. 5. Het startsein voor de tweede wereldoorlog <ul><li>1 september 1939: Duitse troepen vallen Polen binnen. </li></ul><ul><li>3 september 1939: Oorlogsverklaring door Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aan Duitsland. </li></ul>
 6. 6. Het verloop van de oorlog <ul><li>10 mei 1940: BeNeLux wordt zonder oorlogsverklaring door Duitsland binnengevallen. </li></ul><ul><li>Blitzkrieg: strategische overval. </li></ul><ul><li>Churchill </li></ul><ul><li>R.A.F. </li></ul><ul><ul><li>Royal Air Force </li></ul></ul><ul><ul><li>radars </li></ul></ul>
 7. 7. Het verloop van de oorlog
 8. 8. Het verloop van de oorlog <ul><li>Operatie Barbarossa </li></ul><ul><ul><li>codenaam </li></ul></ul><ul><ul><li>tot december 1941 </li></ul></ul><ul><ul><li>terreinwinst Duitsland </li></ul></ul><ul><ul><li>later grote verliezen </li></ul></ul><ul><li>Stalingrad </li></ul><ul><ul><li>Rusland </li></ul></ul><ul><ul><li>keerpunt </li></ul></ul><ul><li>V.S.A </li></ul><ul><ul><li>Pearl Harbor </li></ul></ul>
 9. 9. Het einde van de oorlog <ul><li>eindoffensief </li></ul><ul><ul><li>begin 1945 </li></ul></ul><ul><ul><li>verovering Berlijn </li></ul></ul><ul><ul><li>tapijtbombardementen </li></ul></ul><ul><ul><li>maximale schade en aantal slachtoffers </li></ul></ul><ul><ul><li>breken Duitse moraal </li></ul></ul><ul><li>Volkssturm </li></ul><ul><ul><li>volksmilitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Opgericht door Adolf Hitler (1944) </li></ul></ul><ul><ul><li>slecht bewapend </li></ul></ul><ul><ul><li>tegen Sovjet </li></ul></ul>
 10. 10. Het einde van de oorlog <ul><li>in Europa </li></ul><ul><ul><li>verzetsstrijders en geallieerden </li></ul></ul><ul><ul><li>D-day </li></ul></ul><ul><ul><li>6 juni 1944: Canadezen en Amerikanen bevrijden Europa. </li></ul></ul><ul><ul><li>8 mei 1945: Duitse leger geeft zich over. </li></ul></ul>
 11. 11. Het einde van de oorlog <ul><li>in Japan </li></ul><ul><ul><li>Kamikazepiloten= Japanse zelfmoordeenheden </li></ul></ul><ul><li>Beelden zeggen meer dan woorden… </li></ul><ul><li>http:// www.youtube.com / watch ?v=NF4LQaWJRDg </li></ul>
 12. 12. Het einde van de oorlog <ul><ul><li>Atoombommen </li></ul></ul><ul><li>Elona Gay= Amerikaans bommenwerper </li></ul><ul><ul><li>Little Boy= eerste atoombom </li></ul></ul><ul><ul><li>2 september 1945 </li></ul></ul>
 13. 13. De balans van de oorlog <ul><li>even cijferen </li></ul><ul><li>http://www.cijfers.net/wo2.html </li></ul>
 14. 14. De balans van de oorlog <ul><li>gevolgen: </li></ul><ul><ul><li>veel vernieling </li></ul></ul><ul><ul><li>vermiste munitie </li></ul></ul><ul><ul><li>onuitwisbare trauma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>verval koloniën van grote Europese staten </li></ul></ul><ul><ul><li>veel landen die aan de oorlog deelnamen => bankroet; VS rijker geworden </li></ul></ul><ul><ul><li>Koude Oorlog tussen Sovjet-Unie en VS </li></ul></ul><ul><ul><li>Berlijnse Muur </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote afstraffingen van oorlogsmisdadigers en collaborateurs </li></ul></ul>
 15. 15. En classe <ul><li>le programme des études: </li></ul><ul><ul><li>l’homme et le temps </li></ul></ul><ul><ul><li>l’homme et l’espace </li></ul></ul><ul><ul><li>l’homme et la sociéte </li></ul></ul><ul><ul><li>l’homme et la technique </li></ul></ul>
 16. 16. En classe <ul><li>cinq suggestions pour apprendre ce thème </li></ul><ul><ul><li>une course d’informatique </li></ul></ul><ul><ul><li>une ligne de temps </li></ul></ul><ul><ul><li>un jeu de rôles </li></ul></ul><ul><ul><li>un jeu comme ‘Risk’ </li></ul></ul><ul><ul><li>une activité d’expression </li></ul></ul>
 17. 17. En classe: la matière <ul><li>une image complète pas des détails </li></ul><ul><li>l’armistice la diversité </li></ul>
 18. 18. Bedankt voor jullie aandacht! <ul><li>Tom Danssaert </li></ul><ul><li>Katrien De Bruyne </li></ul><ul><li>Sofie Delombaerde </li></ul><ul><li>Liesbeth Baeyens </li></ul><ul><li>Evy Anyssa de Burger </li></ul>

×