Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bouwformatie Nr. 4 (29 Maart 2011)

477 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bouwformatie Nr. 4 (29 Maart 2011)

  1. 1. B UWF RMATIEO N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R D E B E S L I S S E R29 MAART 2011 NUMMER 4 JAARGANG 4 OPLAGE 20.100 W W W. B O U W F O R M AT I E . N LEnergiepositieveappartementen jaar fabrieksgarantie 6 meter 0342 441050 NIEUWS SPROOKJES EN REALITEIT Charles Groenhuijsen vertelt over Dis- ney-sprookjes in managementboeken, Maurice van Sante neemt in zijn co- lumn de Crisis en herstelwet nog eens onder de loep en in een artikel van zijn hand blijkt dat de middelgrote bouwbedrijven in 2010 de grootste omzetdaling voor hun kiezen kregen. Lees het vanaf... P. 4 VISIE DUURZAAM BOUWEN Hendriks Coppelmans BouwgroepMick Eekhout (links) en Jaap van Kemenade voor een van de modellen van Concept House met vestigingen in Eindhoven en Uden houdt zich al heel lang metMeer energie opwekken in je stadse appartement dan je verbruikt, het kan. Een duurzaamheid bezig. In gesprek metprototype van Concept House - op werkelijke schaal - laat zien hoe. Het wordt Bart Hendriks, algemeen directeur enmomenteel geassembleerd op de voormalige RDM-werf in Rotterdam. “Wij gaan René Beks, directeur ontwikkeling. “We moeten toch werken aan eennu al verder dan de eis om energieneutraal te bouwen vóór 2020”, zegt prof. betere wereld.” En dat doen zij, zelfMick Eekhout van TU Delft. gezegd “vanuit de genen”. P. 18E nergieneutraal bouwen, laat staan: energiepositief, is bij stapelbare woning-bouw veel complexer dan bij vrijstaande Bouwkunde van TU Delft, op verzoek van enkele bouwers uit het oosten van Nederland, waar inmiddels een groot aantal onderzoeks- IN BEELD HAVEN INSPIRATIE KANTOORwoningen. Het dakoppervlak is immers veel instellingen en bedrijven bij zijn aangehaakt. De Werken krijgt in de Rotterdamsekleiner dan het gezamenlijke vloeroppervlak; en uitgangspunten van het onderzoek laten zich Waalhaven een extra dimensie met Port City: een stedelijke ambiance tedit betekent dat een groter aantal bewoners de samenballen in drie trefwoorden: ‘plug and midden van havenactiviteiten op eenopgevangen zonne-energie moeten delen. Dat play’, ‘energiepositief’ en ‘appartementen’ (mid- gedempte strook in het havenbekken,het binnenkort toch mogelijk is om gestapelde denhoogbouw). Anders gezegd: de onderzoe- een project van vier nieuwe kantoor-appartementen zelfs energiepositief te bouwen, ken leiden tot een energiepositief appartemen- gebouwen voor maritieme bedrijven.is te danken aan fundamenteel en innovatief tencomplex dat industrieel produceerbaar en Een prestigieus project in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. P. 28onderzoek aan het zogeheten Concept House. bouwbaar is, zowel bouwkundig als installatie-Het onderzoek is een initiatief van de faculteit technisch. De toekomst? Zie pagina 14 (Vellingkant)-lijmblokken TEL.: 024 - 648 84 84 Richt- T 013 57 84 170 84 170 7 Metselblokken prijzen Gevelstenen Profielstenen gemist? Splitstenen KERAMISCHE SNELBOUW staat voor hoogwaardige kwaliteit 013 BIA-ECO blokken 1 GA NAAR: Kijk voor nieuws op: WWW.MATERIAALKOSTEN ONLINE.NL w w w. b i a - b e t o n . n l www.uniblock.nl
  2. 2. 34 ICT Klant en eindgebruiker centraal in bouwproces Waal bouwt al vier jaar met behulp van haar eigen versie van het Bouw Informatie Model: het WIM, het Waal Informatie Model. Toch koos de Vlaardingse bouwer er voor om mee te doen aan de pilot waarin tien bouwbedrijven hun kennis en ervaringen over virtueel bouwen met elkaar delen. “Je praat met een groep vooruitstrevende bedrijven over de implementatie van BIM. Gegarandeerd dat je er wat van opsteekt.” A evering 2 in een serie over BIM in de praktijk. Door Suzanne van den Eynden W at gebeurt er als je naar de bouw kijkt door de ogen van een zesjarige? Dan realiseer je je al snel dat het heel anders moet, vertellen directeur Ebert van der Wal en teamleider annex modelleur Joris Raaijmaakers. “Je de klant niet voor wil betalen. Virtueel bouwen is de tool die deze doelstellingen ondersteunt.” De bouwsector zoals deze nu is georganiseerd, stelt Van der Wal, is eigenlijk al failliet. “Ik hoor collega- bouwers wel eens praten over ‘na de crisis’, als alles ziet dan dat de huidige focus op de klant, in de weer ‘gewoon’ wordt, maar dat wordt het nooit branche zoals deze nu is georganiseerd, niet voldoen- meer. We zijn in een soort nieuwe realiteit terecht de is. Als aannemer is het je taak te zorgen dat zowel gekomen, die vraagt om een nieuwe aanpak.” klant als eindgebruiker meer dan tevreden zijn, dat hun verwachtingen steeds overtroffen worden, zodat Vakmanschap beide echt fan van je worden. Daardoor moeten De eerste stap voor Waal was virtueel bouwen. klanten en eindgebruiker nog meer centraal komen “Architecten zijn vaak niet meer in staat om een te staan in het proces.” Deze conclusies leidden tot gebouw op een goede manier technisch uit te een radicale koerswijziging die Waal zo’n vier jaar werken. Het vakmanschap bij de bouwers neemt geleden inzette, en die rust op vier pijlers: virtueel drastisch af, de kwantitatieve en kwalitatieve bouwen, lean productie, een teamorganisatie en instroom is te beperkt, en de uitstroom neemt toe. ketenintegratie (zie kader). De ene verandering is Wij hebben er daarom bewust voor gekozen de onlosmakelijk verbonden met de andere, verklaren uitwerking van gebouwontwerpen meer naar ons toe Van der Wal en Raaijmaakers. ‘Alle zijn ze gericht op te trekken, en om daartoe in samenwerking met alle het creëren van maximale waarde voor de klant, en betrokkenen gebruik te maken van virtueel bou- het voorkomen van verspillingen in het bouwproces. wen.” In eerste instantie liet Waal het modelleren Verspilling, hoewel soms noodzakelijk, is alles waar over aan architecten of engineeringsbureaus. “Daar B UWF RMATIE
  3. 3. SERIE: BIM IN DE PRAKTIJK 35zijn we van teruggekomen. Gezien de keuze die wehebben gemaakt voor wat betreft onze rol in het Het winnende team is….bouwproces, moeten we het gebouw gewoon zelf De weg die Waal insloeg met lean en virtueel bouwen, bleef niet zonder gevolgen voor deuitpluizen.” Inmiddels heeft Waal zes modelleurs in eigen organisatie. Twee jaar geleden transformeerde Waal zich tot een procesgestuurdedienst, die van ieder ontwerp een drie-dimensionaal organisatie die werkt volgens de principes van lean productie: gericht op waardetoevoe-model maken. Uit dit model worden productie- ging voor de klant en het inzichtelijk maken en verminderen van verspilling. “We zagen optekeningen gehaald waarmee de bouwploeg per een gegeven moment het licht: als we echt die klant en eindgebruiker centraal willenspecialisme wordt aangestuurd, gekoppeld aan de stellen, moeten we ons anders organiseren. Binnen de traditionele werkwijze wordt voorplanning op dagniveau die samen met alle betrokken ieder project een nieuw team samengesteld. Bouw is echter net topsport: je moetbouwpartners, de vaklieden en de uitvoerders wordt veelvuldig als team met elkaar trainen wil je er goed in worden. We realiseerden ons dangemaakt. Modelleur Raaijmaakers: “Bij virtueel ook dat het steeds samenstellen van gelegenheidsteams niet bijdroeg aan een optimalebouwen is het eigenlijk de bedoeling dat de mensen prestatie. Bij alle interne overdrachtsmomenten ging bovendien enorm veel kennisop de werkvloer met vragen komen: kun je dit of dat verloren – waar de klant alleen maar last van heeft.” Dit leidde tot de overstap naar een teamorganisatie: vaste teams van specialisten die bij elk project met elkaar samenwerken. Een radicale verandering, erkennen Van der Wal en Raaijmaakers. “Je zet de klant centraal en vormt daar je organisatie omheen. Je haalt je afdelingshoofden weg, die vaak het MT van je bedrijf vormen. Maar iemand die ooit hoofd werkvoorbereiding is geworden omdat hij zo goed brandjes kan blussen, is niet per se een goede teamleider, dus die functies zijn niet één op één over te zetten.” De volgende stap voor Waal is te komen tot product-marktcombinaties bestaande uit optimale, zelfsturende teams, die zich ieder richten op dat type project waarin het betreffende team excelleert. Naast enthousiasme, riep ook deze verandering binnen de organisatie hier en daar weerstand op. Van der Wal: “Er zijn mensen weggegaan, goede mensen, die zich niet konden vinden in de nieuwe organisatiestructuur. Dat is jammer. Aan de andere kant merken we dat we ook juist mensen aantrekken – medewerkers, klanten en bouwpartners – juist vanwege onze nieuwe manier van werken.”B UWF RMATIE NR 4 29 MAART 2011
  4. 4. BIM 37 voor mij visualiseren? Zo’n proces moet op gang komen, dus om maar vragen uit te lokken, vroegen we vier jaar geleden zelf aan bijvoorbeeld een uit- voerder wat hij in 3D getekend wilde hebben. Zijn antwoord? ‘Dat hangt ervan af wat de architect heeft getekend’. Alsof iemand die door de ober gevraagd wordt hoe hij zijn biefstuk gebakken wil hebben, antwoordt: dat hangt ervan af hoe de kok hem klaar- drastisch verminderen. Omdat het te realiseren ge- maakt. De omslag in het denken moest toen nog bouw van begin tot einde in een 3D- lmpje wordt gemaakt worden: namelijk van tevoren bedenken vertoond, kunnen we fouten ook veel sneller opspo- tegen welke problemen je kunt aanlopen, en die in ren. Onlangs zagen we bij het bekijken van het lm- een zo vroeg mogelijk stadium visualiseren. Het blijkt pje van de planning van een project dat er een foutje zo’n krachtig middel te zijn. Nu krijgen we bij elk in was geslopen: op de dag dat de wanden zouden gebouw al veel meer vragen, bijvoorbeeld of we de worden neergezet, bleken de vloeren nog niet te zijn fundering in 3D kunnen aanleveren, en de invoer van gestort. Doordat we dit ontdekten in de modelleer- leidingen naar de meterkast. Aan de hand van de fase, kon de fout hersteld worden voordat het bouw- planning en het model draaien de modelleurs proces startte. Behalve de kostenbesparing, bouwen volledig uitgewerkte tekeningen uit van ieder onder- we ook veel sneller. We zijn al in staat om grondge- deel van het gebouw. Omdat de planning samen met bonden woningen binnen tien weken op te leveren.” alle betrokkenen wordt gemaakt, is die planning Werd virtueel bouwen met gejuich ontvangen binnen Waal? “Het was een verandering. Dus stuit je op weerstand”, zegt Van der Wal nuchter. “Door onze Virtueel bouwen stuitte in eerste overstap naar virtueel bouwen hebben we afscheid moeten nemen van partners waarmee we jarenlang instantie op op veel weerstand hebben samengewerkt, maar die niet mee gingen in die ontwikkeling, om welke reden dan ook. Je zoekt toch naar gelijkgestemden, partijen die hetzelfde voor de mensen op de werkvloer ineens niet meer dromen. De ontwikkelingen die we met WIM en lean ‘opgelegd’, maar eentje waar ze hun eigen hand- hebben ingezet, vragen veel van de veranderings- schrift in herkennen. Iedere ploeg krijgt naast een bereidheid van onze mensen en onze bouwpartners. visualisatie van het eindproduct een tekening van Het 3D model zelf stuitte niet op veel weerstand, wat zij die dag moeten maken – niet meer en niet maar het werken ermee is lastiger.” Raaijmaakers: minder. “Een metselaar hoeft geen tekening te zien “We hebben bijvoorbeeld calculatoren die de bereke- waarop ook de badkamer staat afgebeeld.” ningen uit het 3D-model nog niet vertrouwen. Zij me- ten alles nog na met een liniaal; ze willen per se ‘ge- Goedkoper voel’ hebben bij de cijfers. Die precisie, en die Waal verwacht mede dankzij virtueel bouwen over structuur, zijn de calculator eigen. Dat vergt wat lob- twee tot drie jaar dertig procent goedkoper te kun- bywerk van de kant van de directie, maar het is een nen produceren. “Dat komt omdat de verspillingen kwestie van wennen en tijd totdat we niet anders waaronder faalkosten met lean en virtueel bouwen meer doen.”B UWF RMATIE NR 4 29 MAART 2011

×