Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση

4,351 views

Published on

Published in: Education

ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση

 1. 1. Στάμου Ευαγγελία, φιλόλογος Απρίλιος 2014
 2. 2. ως εργαλείο ανάγνωσης των διδακτικών πρακτικών (με ή χωρίς τις ΤΠΕ) Το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου
 3. 3. ταυτότητες (μαθητών)
 4. 4. ταυτότητες (μαθητών) (πώρ δηλαδή οι ηέζζεπιρ αισμέρ ηος πόμβος (Α, Β, Γ, Γ) ζςγκλίνοςν υρ ππορ ηην εγγπάμμαηη ηαςηόηηηα ηος μαθηηή 3. Ο μαθητής ως ενεργό, ερευνητικό αλλά και κριτικό υποκείμενο Ψάξε, μάθε, σύνθεσε, παρουσίασε αλλά και δες ότι ο σημειωτικός κόσμος γύρω σου δεν είναι αθώος
 5. 5. έμφαση στη δομή της γλώσσας και στη διδασκαλία αποπλαισιωμένων από τη χρήση παραδειγμάτων
 6. 6. μεηωπική διδαζκαλία, μονολογική, δαζκαλοκενηρική 
 7. 7. από τη δομή της γλώσσας στο όλο (ολική ή ολιστική προσέγγιση) και στον ομιλητή ως παραγωγό λόγου, με έμφαση στο επικοινωνιακό πλαίσιο (ποιορ γπάθει ή μιλάει, ζε ποιον, πού, πόηε και γιαηί) 
 8. 8. Σ` απηή ηελ θαηεύζπλζε εληάζζνληαη ηα θηλήκαηα: • Whole Language (η γλώζζα υρ όλο) • Process Writing (ηο γπάτιμο υρ διαδικαζία) Μαθηηήρ: πξωηαγωληζηήο, ελεξγόο ξόινο, γξάθεη θαη βειηηώλεη ή βειηηώλεηαη ζπλερώο Γάζκαλορ: ππνζηεξηθηήο εμάζθεζε ζε παξαγωγή θαη ζπλερή αλαζεώξεζε θεηκέλωλ Η γξακκή από ην Γ πξνο ηηο Ταςηόηηηερ είλαη δηαθεθνκκέλε γηαηί ππνβαζκίδνληαη νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα
 9. 9. (από ηο επιμορθωηικό σλικό ηων θιλολόγων, γ΄ έκδοζη, Πάηρα, Μάρηιος 2014)
 10. 10. (από ηο επιμορθωηικό σλικό ηων θιλολόγων, γ΄ έκδοζη, Πάηρα, Μάρηιος 2014) (άρτιζε να απαζτολεί ηην επιζηημονική κοινόηηηα ο μαθηηής ως γράθων, οι ιδιαιηερόηηηες και οι δσζκολίες ποσ ανηιμεηωπίζει )
 11. 11. Συνέπειες για το σχολείο πρηλ από ηο ηη (δηδαθηηθός ιόγος) ηώρα ζηο πφς (ρσζκηζηηθός ιόγος) ● δηόρζφζε θαη επηζηροθή ηφλ θεηκέλφλ ● απαραίηεηο λα δίλεηαη ε εσθαηρία ζηοσς καζεηές λα βειηηώλοσλ ηα θείκελά ηοσς κε ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζόδεσζε δηόρζφζες● ηο γράυηκο φς ζηαηηθή δηαδηθαζία ● ηο γράυηκο φς δσλακηθή δηαδηθαζία ● βοήζεηα ηελ ώρα ποσ ο καζεηής ηε τρεηάδεηαη
 12. 12. Η Ελληνική εκδοχή ΔΕΝ δίνει έμθαζη ζηη διαδικαζία παραγωγής λόγοσ ΑΛΛΑ ζηην καλλιέργεια ηης γλωζζικής ποικιλόηηηας ζηο πλαίζιο ηης επικοινωνιακής διάζηαζης ηης γλώζζας
 13. 13. ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας Οι νέες θεωρητικές αναζητήσεις
 14. 14. αξιοποίηση ανοιχτών περιβαλλόντων Ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (από ηο επιμορθωηικό σλικό ηων θιλολόγων, γ΄ έκδοζη, Πάηρα, Μάρηιος 2014)
 15. 15. οι ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού με σημαντικές διαστάσεις στην επικοινωνία αλλάζουν το επικοινωνιακό τοπίο αναδεικνύουν μια «νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων ξαναθέτουν το ζήτημα αγωγής στο γραμματισμό ενσωματώνουν τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα στα γλωσσικά προγράμματα συμβαδίζουν μαζί της και καλλιεργούν τον ψηφιακό ή νέο γραμματισμό
 16. 16. • παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου • πολυμεσικά κείμενα • ιστοσελίδες • δικτυογλώσσα netlish) • ρευστότητα του κειμένου • υβριδοποίηση των κειμενικών ειδών • «διανεμημένη εξειδίκευση» • «συλλογική νοημοσύνη» • υπερκείμενο διαδίκτυο και νέα κειμενική πραγματικότητα πολυτροπικά είδη κειμένων
 17. 17. ψη • ψηφιακή διασύνδεση σχολείων • δυνατότητα εύρεσης πραγματικού αναγνωστικού κοινού • δυνατότητα δημιουργίας δικτυακών τόπων • δυνατότητα εύρεσης ποικίλου υλικού • κριτική αναζήτηση και διερεύνηση • δυνατότητα καλλιέργειας του ψηφιακού γραμματισμού • Απαιτούνται: • αλλαγές στις ισχύουσες σχολικές πρακτικές • ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα • αποκόλληση από τη μοναδική πραγματικότητα του σχολικού εντύπου
 18. 18. Η κριηική Η κειμενική ρεσζηόηηηα διεσκολύνει ηις διορθώζεις ηφν μαθηηών ζε υηθιακά ανηίληυη κείμενα και ηοσς απαλλάζζει από ηο θόβο ηοσ λάθοσς, ζστνά όμφς μπορεί να ηοσς παραζύρει ζε απεσθείας γράυιμο, τφρίς να προηγηθεί ηο απαραίηηηο βήμα ηοσ προζετηικού ζτεδιαζμού. (από ηο επιμορθωηικό σλικό ηων θιλολόγων, γ΄ έκδοζη, Πάηρα, Μάρηιος 2014)
 19. 19. Η οργάνωση και η δόμηση του σχολικού χώρου «διαστολή» του χώρου π.χ. προβάλλοντας, το χώρο των Μυκηνών, η μαθησιακή διαδικασία τύποις μεταφέρεται σε διεσταλμένο χώρο «συστολή» του χώρου π.χ. διδακτικά ασχολούμαι με τα πρώτα θρανία, οπότε ο υπόλοιπος χώρος είναι νεκρός Ο χώρος, ενώ τυπικά είναι προσδιορισμένος ως χωρητικότητα και διαστάσεις, μπορεί να μεταλλάσσεται και να διαστέλλεται ή να συστέλλεται
 20. 20. ομαδική επγαζία και ζςνεπγαζία μεηαξύ ηυν μαθηηών πειπαμαηιζμόρ και μεηαθοπά ηος κένηπος βάποςρ ζηη διαδικαζία ηηρ παπαγυγήρ άζκηζη ζηην καηάλληλη μίξη ηος γλυζζικού με ηον οπηικό κώδικα επικοινυνίαρ, ζηο πλαίζιο ηος πποβλημαηιζμού για ηην πολςηποπικόηηηα ηυν κειμένυν
 21. 21. δημιουργική γραφή Λογογραφήματα
 22. 22. Κι είν’ η ευωδιά του έτσι βαθιά, σαν το βιβλίο που μέσα στα φύλλα του έκλεισεν ανθών χιλιάδων την ανάσα Άγγεινο Σηθειηαλόο, Μήτηρ Θεού, Ι, 25-28. 1944. Λσρικός Βίος, Δ΄. Ίθαξνο, 1967

×