3

659 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3

  1. 1. Unitat 3. LA PREMSA (I) OBJECTIUS1▪ Llegir una entrevista i entendre el sentit de les preguntes i les respostes.(1, 2 i 6)▪ Elaborar el guió d’una entrevista. (2 i 3)▪ Preparar preguntes per fer una entrevista.(2)▪ Respondre preguntes d’una entrevista.(3)▪ Escriure correctament l’accent diacrític i la dièresi. (6 i 9)▪ Escriure frases respectant la concordança nominal i verbal.(9)▪ Reconèixer i utilitzar mots sinònims i antònims. (3 i 6) CONTINGUTS▪ Lectura expressiva de textos narratius i poètics (P)▪ La premsa: l’entrevista (C)▪ Estructura d’una entrevista (C)▪ Consells per fer una bona entrevista (C i P)▪ Redacció d’una entrevista a partir d’una notícia (P)▪ Escenificació d’una entrevista (P)▪ Edició d’una entrevista utilitzant les TIC (P)▪ L’accent diacrític (C i P)▪ La dièresi (C i P)▪ La concordança nominal i verbal (C i P)▪ L’oració (C i P)▪ El sintagma nominal, el complement atributiu i el predicatiu (C i P)▪ Sinonímia i antonímia (C i P) TREBALL DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1. competència comunicativa i lingüística. 2. competència artística i cultural.▪ Comprensió de la lectura del tema. ▪ Recerca de les figures retòriques en textos literaris.▪ Treball de la interacció escrita mitjançant la resolució de les ▪ Creativitat en la invenció de figures retòriques partint delsactivitats plantejades. models estudiats.▪ Treball de la interacció oral durant els minuts destinats al ▪ Realització dun treball comparatiu entre el llibre de lectura idebat o la reflexió sobre els temes tratats. la pel·lícula.▪ Adquisició de coneixements per a potenciar la capacitatcreativa del llenguatge.▪ Millora de lortografia. 3. tractament de la informació i competència digital. 4. competència matemàtica.▪ Reconeixement dels matisos que pot tenir un text, depenent ▪ Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb claredat idel narrador que ho expliqui. precisió el significat de les figures retòriques.▪ Presentació dels treballs utilizant un processador de textos. 5. competència de aprendre a aprendre. 6. competència dautonomia i iniciativa personal. ▪ Autoavaluació de les activitats realitzades a classe.1 Els números que apareixen entre parèntesi fan referència als objectius generals ded làrea que poden veures a les pàgines 3-5 daquesta programació.
  2. 2. ▪ Elaboració desquemes sobre el gènere i el nombre del ▪ Correcció dels dictats realitzats durant la unitat.sustantiu.▪ Valoració de lestudi de les figures retòriques per a interpretarcorrectament els textos literaris. 7. coneixement i interacció amb el món. 8. competència social i ciutadana. ▪ Acceptació de les pròpies carències, sobretot en làmbit de▪ Acceptació de les normes establertes a classe: puntualitat en la lortografia, amb afany de superació.presentació de treballs, participació activa i respectuosa… ▪ Participació activa en els moments de reflexió, considerant les▪ Utilització del material de forma responsable i curosa. opinions daltres i respectant-les. CON EIXEMENTS PREVIS NECESSARIS I HABILITATS - Nocions sobre la premsa i els gèneres periodístics. - Coneixement de les categories gramaticals. - Nocions bàsiques sobre la derivació. - Nocions sobre lanàlisi poètica. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES - llengua castellana i literatura: a) El substantiu: gènere i nombre. Comparació dels morfemes flexius de gènere i nombre en ambdues llengües. b) Per tractar els diferents apartats es parlarà amb el departament de llengua castellana per determinar quin professor/a sextendrà més en cada tema. Ja que, donada la similitud existent entre ambdues matèries en els diferents apartats comuns, seria absurd tractar-ho digual manera des de les dues assignatures. - Informàtica: ús de processadors de text per a la presentació de treballs. MESURES DATENCIÓ A LA DIVERSITATEn primer lloc, al igual que en la unitat anterior, es realitzaran diversos tipus de proves per avaluar lalumnat.En segon lloc, pel que fa a les activitats, es plantejaran de forma general a tot el grup (excepte les activitats voluntàries, que seran decaràcter ampliatori, tot i que es donarà loportunitat de fer-les a tot el grup), i, per tant, poden ser dampliació de coneixements, dereforç i activitats generals. ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONSsessió 1 : Introducció de la unitat▪ Resultats i correcció del control de l’unitat 2.▪ Breu introducció dels temes que tractarem en aquesta unitat2.▪ Lectura i activitats.▪ El conte. Mirar les característiques i escriure un text.▪ En el cas que els exercicis no s’acaben a l’aula queden per deures.MATERIAL:► Ordinador i projector2 Vid. Versió en paper de la unitat 3: Annex 1 p. 47-65.
  3. 3. sessió 2: La premsa (I)▪ Introduir les tasques que es faran amb el dossier de premsa: Activitats amb premsa escrita, exposició oral i realització d’untelenotícies.▪ Mirar el DVD graduïs, ara en secundària (unitat 1: Comunicació) Activitats: Els alumnes han de prendre notes a partir de lesexplicacions del DVD per tal de dur a terme el telenotícies. Mostrar graella de coavaluació▪ Posada en comú de les característiques i els elements que cal tenir presents a l’hora de fer una exposició i un telenotícies.MATERIAL:► Ordinador, canó, DVD, dossier de premsa3 i graella de coavaluació4.sessió 3: L’accent diacrític i la dièresi▪ Corregir els deures▪ Realització i correcció del dictat▪ Lectura i explicació “L’accent diacrític i la dièresi”▪ Activitats: Omplir buits amb mots que porten accent diacrític. Entre dos mots accentuar el que porta diacrític. Posar dièresi quancalgui.▪ Activitats de reforç (fotocòpia nº 10) i dampliació▪ En el cas que els exercicis no s’acaben a l’aula queden per deures.MATERIAL:► Ordinador , canó, activitats de reforç (fotocòpia nº 10)5sessió 4: L’adjectiu▪ Corregir activitats i aclarir els dubtes▪ Explicació i lectura “L’adjectiu”▪ Activitats: Reconèixer adjectius en un text. Flexionar adjectius. (fotocòpia nº 5)▪ Activitats de reforç (fotocòpia nº 12)▪ En el cas que els exercicis no s’acaben a l’aula queden per deures.MATERIAL:► Ordinador , canó, fotocòpies nº56 i nº127Sessió 5: Els gèneres periodístics I▪ Repartiment del dossier de premsa▪ Explicació i exercicisMATERIAL:► Ordinador, canó i dossier de premsa (fotocòpies nº 9)8Sessió 6: La realització dun telenotícies▪ Visionat del DVD .▪ Inici de la preparació del telenotícies.MATERIAL:► Ordinador, canó i DVDSessió 7: La lírica dels segles XIV-XV: Ausiàs March▪ Explicació i presa dapunts.▪ Activitats▪ En el cas que el resum no s’acabi a l’aula queda per deures.▪ Activitats dampliacióMATERIAL:► Ordinador i canóSessió 8: Repàs de la unitat▪ Corregir els deures i aclarir els dubtes▪ Activitats: Elaborar un guió d’estudi del què s’ha après en la unitat.▪ Posar accents i diéresis. Derivar mots. Relacionar conceptes.MATERIAL:► Fotocòpies de repàs de la unitat9Sessió 9: ControlMATERIAL:► Fotocòpies de les proves10Sessió 10: Els telenotícies▪ Veure els telenotícies dels diferents grups.MATERIAL:► Graella de coavaluació (nº 14)113 Annex 2 p. 19.4 Annex 2 p. 90.5 Annex 2 p. 27.6 Annex 2 p. 16.7 Annex 2 p. 29.8 Annex 2 p. 19.9 Annex 2 p. 55.10 Annex 2 p. 103-108.11 Annex 2 p. 90.
  4. 4. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 1. Diàriament es realitzarà un control de la llibreta, no només per comprovar que shan realitzat les activitats, sinó també per assegurar que la presentació és ladequada. 2. La puntualitat en lelaboració de les tasques tindrà un pes important sobre la nota de lactivitat en qüestió. 3. En els apartats que ja estan tractats en cursos anteriors, es realitzarà una exploració prèvia dels coneixements de lalumnat. 4. Les activitats de reforç tindran molt protagonisme en els apartats de gramàtica, lèxic i ortografia; perquè laprenentatge daquests apartats determinarà ladquisició de nous coneixements en les unitats posteriors. 5. Quan es miri la pel·lícula sobre la lectura del trimestre, lalumnat shaurà de fixar en el tractament que reben els personatges acusats de bruixeria i aquells que els acusen; després es redactarà un treball comparatiu entre el llibre i la pel·lícula i juntament amb la prova de comprensió lectora i el treball dinformació previ a la lectura del llibre sobtindrà una nota que tindrà el mateix valor que la duna prova de la unitat. CRITERIS DAVALUACIÓ12 1. Comprendre textos escrits i realitzar exercicis de reflexió. (2, 4 i 8) 2. Redactar una entrevista seguint les pautes donades. (2, 6 i 9) 3. Utilitzar correctament l’accent diacrític i la dièresi. (6 i 7) 4. Saber navegar per Internet i editar una entrevista. (2, 6 i 9) 5. Conèixer el recurs de la sinonímia i l’antonímia per enriquir el vocabulari. (6 i 9) 6. Aplicar correctament les normes dortografia tractades. (6 i 7) 7. Organitzar la informació del treball del telenotícies.(4) 8. Assenyalar les diferències i similituds existents entre el llibre de lectura i la pel·lícula. (2, 3 i 8) INSTRUMENTS DAVALUACIÓ 1. Un cop finalitzada la unitat es farà una prova13 2. Control de la llibreta. 3. Activitats realitzades a classe i a casa. 4. Dictats i graella de gestió dels errors. 5. Activitats voluntàries sobre els diversos aspectes tractats. 6. El telenotícies RECURSOS1. Espai: aula ordinària, aula dinformàtica.2. Material elaborat: Pàgines web, fotocòpies i DVD3. Material delaboración pròpia: Bloc, power-points, fitxa de repàs de la unitat i controls.4. Material tecnològic: ordinador i projector.12 Els números que apareixen entre parèntesi fan referència als criteris davaluació generals de letapa que poden veures a la pàgina 7 de lannex1.13 A lapartat dinstruments davaluació (p. 12) es poden veure els apartats de la prova i a lannex 2 hi ha els models dels tres tipus de proves ( p. 103-109).

×