Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategia 2014–2020

11,224 views

Published on

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt - Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Strategia 2014–2020

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategia 2014–2020

 1. 1. Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014─2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 2. 2. Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa luonnosta lautaselle. 2
 3. 3. Evira vastaa  valtioneuvoston palveluksessa maa‐ ja metsätalousministeriön hallinnonalan osana  toimialan kansallisena ohjaajana, asiantuntijana ja yhteistyökumppanina  eurooppalaisena ja kansainvälisenä toimijana  elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten laatu‐ ja turvallisuusriskien ennakoinnista, ennaltaehkäisystä ja hallinnasta  eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistämisestä ja luo näin osaltaan edellytykset  ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiselle  kuluttajien oikeuksien turvaamiselle  kilpailukykyiselle maatalous‐ ja elintarviketuotannolle. 3
 4. 4. Visio Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat terveitä ja voivat hyvin. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huipputasoa maailmassa. Suomen elintarvikeketju toimii asiakas‐ ja kuluttajalähtöisesti ja on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. 4
 5. 5. Arvot     5 Tutkittuun tietoon perustuva asiantuntijuus Myönteiseen ajatteluun perustuva kumppanuus Rohkeus ja vastuullisuus Yhdessä tekemisestä syntyvä työn ilo
 6. 6. Arvot Tutkittuun tietoon perustuva asiantuntijuus Toimintamme perustana on paras saatavilla oleva tutkimustieto ja jokaisen eviralaisen hyvä ammattitaito ja osaamisen järjestelmällinen kehittäminen. Työmme riippumattomuus ja luotettavuus pohjautuvat huolelliseen tieteelliseen riskien arviointiin ja eri vaihtoehtojen avoimeen punnitsemiseen sekä aktiiviseen vuoropuheluun. Asiantuntijuutta on kehittyvä ja innovatiivinen asiantuntijaverkosto. Ymmärrämme kokonaisuuden, johon oma työ liittyy. 6
 7. 7. Arvot Myönteiseen ajatteluun perustuva kumppanuus Perehdymme yhdessä toimijoiden kanssa elintarvikeketjun haasteisiin ja asiakkaiden ongelmiin. Näemme edessä olevat mahdollisuudet ja tartumme niihin, toimintatapana vuoropuhelu. Asiakaspalvelumme on ripeää ja viestimme ennakoivasti. Valmistelemme asioita avoimesti. 7
 8. 8. Arvot Rohkeus ja vastuullisuus Etsimme rohkeasti uudenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja. Otamme kantaa avoimiin asioihin ja seisomme päätöstemme takana. Ratkaisumme kohtelevat eri toimijoita yhdenvertaisesti. 8
 9. 9. Arvot Yhdessä tekemisestä syntyvä työn ilo Työn ilo näkyy jokapäiväisessä työssämme. Yhdessä ajatteleminen on tuloksellista työntekoa, kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 9
 10. 10. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit 1. Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy. 2. Eläinten hyvinvointi paranee. 3. Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa. 4. Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen. 5. Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa. 6. Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia. 10
 11. 11. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy.  Ihmiset: ̶ ̶ Todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä Oiva‐valvontatulosten kehitys 1.  Eläimet: ̶ ̶ Helposti leviävien ja vaarallisten eläintautitapausten määrä Terveydenhuolto‐ohjelmien kattavuus (Naseva ja Sikava ‐kattavuus%)  Kasvit: ̶ 11 Uusien vaarallisten kasvintuhoojien määrä pysyvästi
 12. 12. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Eläinten hyvinvointi paranee. 2.  Eläinten hyvinvoinnin valvontakohteet täyttävät vaatimukset (%)  Mikrobilääkkeiden käyttö 12
 13. 13. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa. 3. 13  Maatalouden tuotantopanosten valvontakohteet täyttävät vaatimukset (%)  Kasvinsuojeluaineiden käyttö  Markkinoilla olevien elintarvikkeiden kotimaisuusaste
 14. 14. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen. 4.  Onnistuminen uusien vaarojen hallinnassa (ennakointi, nopea reagointi) => laadullinen arviointi  Kotimaisten elintarvikkeiden ja rehun homepitoisuus 14
 15. 15. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa. 5.  Elintarvikkeiden hyväksyttyjen kansallisten laatujärjestelmien lukumäärä Suomessa  Hyvän käytännön oppaiden kattavuus 15
 16. 16. Strategiset päämäärät ja niiden vaikuttavuusindikaattorit Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia. 6.  Pakkausmerkintätarkastusten osuus (%), joissa ei ole todettu merkittäviä puutteita  Raskasmetallien ja kasvinsuojeluaineiden saanti (ihmiset) 16
 17. 17. Kriittiset menestystekijät ja tärkeimmät monivuotiset toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Kuluttaja luottaa suomalaiseen 1. elintarvikeketjuun ja Eviran viesti kuluttajille tunnistetaan. 17 Monivuotiset toimenpiteet  Evira lisää viranomaistoiminnan avoimuutta ja tutkimuksen näkyvyyttä.
 18. 18. Kriittinen menestystekijä Evira on ennakoiva ja luotettava uuden tiedon tuottaja ja hyvä yhteistyökumppani kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 2. Monivuotiset toimenpiteet  Evira toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.  Evira toteuttaa tieteellistä tutkimusohjelmaa, jossa määritellään tavoitteet kansainvälisille tutkimushankkeille ja kansallisille tarpeille.  Evira kokoaa ja analysoi järjestelmällisesti valvonnasta ja laboratoriotoiminnasta kertyvää tietoa. Evira panostaa epidemiologisen asiantuntemuksen käyttöön.  Evira varmistaa tutkimusmenetelmien luotettavuuden ja vertailulaboratoriotoiminnan toimivuuden ja edistää analytiikka‐ ja diagnostiikkapalvelujen saatavuutta. 18
 19. 19. Kriittinen menestystekijä Riskien ennakointi ja analysointi on tehokasta koko elintarvikeketjussa. Monivuotiset toimenpiteet  Evira seuraa elintarviketurvallisuustilannetta kansainvälisesti ja kansallisesti, arvioi siihen liittyviä riskejä systemaattisesti ja suunnittelee toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.  Evira seuraa eläinten tautitilannetta ja 3. mikrobilääkeresistenssiominaisuuksia kansainvälisesti ja kansallisesti, arvioi eläinten terveyteen liittyviä riskejä systemaattisesti ja suunnittelee toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.  Evira seuraa kasvintuhoojatilannetta ja tuotantopanoksiin liittyviä riskejä kansainvälisesti ja kansallisesti, arvioi riskejä systemaattisesti ja suunnittelee toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. 19
 20. 20. Kriittinen menestystekijä Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden 4. turvallisuudesta ja laadusta. Monivuotiset toimenpiteet  Evira kannustaa toimijoita laatimaan laatu‐ ja vastuullisuusjärjestelmiä sekä hyvän käytännön ohjeita.  Evira ohjaa ymmärrettävästi ja nopeasti lainsäädännön toimeenpanoa.  Evira ehkäisee elintarvikeketjun rikollisuutta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 20
 21. 21. Kriittinen menestystekijä Elintarvikeketjun viranomaisten toiminta rakentuu avoimelle 5. vuoropuhelulle ja tuottaa lisäarvoa kuluttajille ja ketjun toimijoille. 21 Monivuotiset toimenpiteet  Evira laatii asiakkuuslinjaukset ja toimii niiden mukaisesti.  Viranomaiset kehittävät ja hyödyntävät tehokkaasti rekistereitä ja tietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia.
 22. 22. Kriittinen menestystekijä Viranomaisvalvonta toimii tehokkaasti ja riskiperusteisesti. 6. Monivuotiset toimenpiteet  Evira seuraa ja parantaa toiminnan kustannustehokkuutta.  Evira kehittää valvonta‐ ja seurantaohjelmia vaarat ja epidemiologiset vaatimukset huomioiden ja varmistaa niiden toimeenpanon.  Viranomaiset arvioivat ja kehittävät valvonnan tehokkuutta (ml. kustannustehokkuus) ja vaikuttavuutta. 22
 23. 23. Kriittinen menestystekijä 7. 23 Kriisivalmius on korkealla tasolla. Monivuotiset toimenpiteet  Evira varmistaa, että valmiussuunnitelmat ovat kattavia ja päivittää ne säännöllisesti.
 24. 24. Kriittinen menestystekijä Ravitsemuskysymyksiä käsitellään osana 8. elintarviketurvallisuutta. 24 Monivuotiset toimenpiteet  Viranomaiset ottavat ravitsemusnäkökulman huomioon valvonta‐ ja riskinarviointisuunnitelmia laadittaessa.
 25. 25. Kriittinen menestystekijä Eviralaisten asiantuntijuus, innostus ja aikaansaavuus 9. ovat korkealla tasolla. Monivuotiset toimenpiteet  Evira lisää systemaattisesti henkilöstönsä asiantuntijuutta.  Evira laatii henkilöstölinjaukset ja toimii niiden mukaisesti. 25

×