Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EBS Digest #5

1,065 views

Published on

Semiannual Digest of EBS Ukraine
Issue #5
December 2012
Layout Design Zhenia Melekhovets

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EBS Digest #5

 1. 1. Digest Дайджест semiannual | issue #5 піврічне видання | випуск #5 leadership transparency legality motivation лідерство прозорість законність мотивація www.ebskiev.com
 2. 2. 6 c. c. 26 44 c. 62 c.www.ebskiev.com
 3. 3. Олена Helen Вольська VolskaКеруючий партнер та директор Managing Partner and Director Шановні читачі! Dear Readers,П W редставляємо Вашій увазі чет- e are pleased to present you вертий випуск EBS Digest, в яко- the fourth edition of the EBS му ми пишемо на «вічні теми». Digest, where we write about Споконвіку бізнес пробивав і «eternal subjects». From time продовжує пробивати собі дорогу через immemorial, business has made and con- гори зовнішніх і внутрішніх перешкод. tinues to make its way through mountains Про зовнішні перепони потрібно знати of both internal and external obstacles. і їх прогнозувати, хоча вони складніше With respect to the external obstacles, піддаються контролю. Внутрішніми мож- we need to know and predict their occur- на керувати. Коли в бізнесі все гаразд, rence, although they are more difficult to ці теми «внутрішніх перешкод і опорів» control. The internal ones can virtually be здаються банальними. Але, як тільки controlled. When everything is alright in вони такими виявилися, менеджмент business, such issues as «internal obsta- починає втрачати їх з фокусу, і на обрії cles and resistance» seem to be common- виникають ще внутрішні проблеми, які place. But just as soon as that seems to не завжди видно відразу. Саме тому ми be the case, management begins to lose продовжуємо звертати увагу на питання sight of them and, in future, this gives rise внутрішньої організації та розвитку біз- to internal problems that are not always несу, поряд з тим, як змінюється наше immediately visible. That is why we con- зовнішнє середовище. tinue to pay attention to issues pertaining to companies’ internal organization and busi- ness development, as well as the question of how it is possible to change our external environment.
 4. 4. “... in order to manage, we must, after all, have a precise plan for some, or at least any, decent time period.” – Voland “The Master and Margarita”, Mikhail Bulgakov
 5. 5. назад до розділів back to the sectionsОсобливості національногоуправлінського обліку.........................c.7Particularities of nationalmanagement accounting.....................p.7«И опыт, сын ошибок трудных»А.С. Пушкін. ...................................................c.12“And Experience, the son ofdifficult errors” A.S. Pushkin.............p.12Час прийшов!...............................................c.17The time is now!. .........................................p.17
 6. 6. Дайджест 7 піврічне видання | випуск #5Особливості Particularities ofнаціонального national managementуправлінського обліку accounting «Краще гірка правда, ніж солодка брехня» "The bitter truth is better than sweet lies"У O мовою ефективного управління ne of the conditions for the effective компанією є доступність отри- management of a company is that мання першими керівниками the directors and managers have та менеджерами необхідної та access to relevant and reliableдостовірної інформації для прийнят- information in order to make timely decisions.тя своєчасних рішень. З об’єктивних і For both objective and subjective reasons,суб’єктивних причин бухгалтерський об- accounting and regulatory reporting are notлік і регламентована звітність не в змозі capable of providing such information toнадати таку інформацію керівникові, у the company’s management, as a result ofзв’язку з чим багато вітчизняних ком- which many domestic companies proceed toпаній створюють для себе так званий introduce so-called management accounting,управлінський облік, а насправді повний which is, in fact, comprehensive and genuineі реальний облік. reporting. В ідеалі покликання управлінського об- Ideally the purpose of management ac-ліку в деталізації інформації, що дозволяє counting is to record detailed information thatдосягти таких цілей: allows a company to achieve the following • Ефективне планування; objectives: • Контроль поточних фінансових показ- • Effective planning;ників та оцінка ефективності діяльності; • Monitoring of current financial perfor- • Максимізація доходів компанії при од- mance and performance assessment;ночасній мінімізації витрат; • Maximizing revenue while minimizing • План-факт аналіз. costs; На даний момент існує досить багато • Plan-fact analysis.різних теорій, а також практичних реко- At the moment, there are many differentмендацій щодо ведення управлінського theories that exist, as well as practicalобліку. Але до цих пір основною «при- advice, with respect to management ac-надністю» такого обліку залишається той counting. But until now, the main “charm”факт, що не існує жодного закону, який би of such accounting is the fact that there isрегламентував ведення управлінського об- no law capable of regulating the conductліку, на відміну від бухгалтерського обліку. of management accounting, as opposedІншими словами управлінський облік може to the situation for financial accounting. Inґрунтуватися на тих принципах, а звіти other words, management accounting canскладатися в тій формі, в якій управлін- be based on the particular principles, andцю буде зручно отримувати інформацію, the reports drawn up in the specific form,контролювати діяльність компанії і прийма- in which its convenient for the manager toти стратегічні рішення. Але, на жаль, така obtain information for the purposes of moni-перевага управлінського обліку є палицею toring the company’s activities and makingз двома кінцями: strategic decisions. Unfortunately, this spe- З одного боку, управлінський облік cific advantage of management accountingпередбачає отримання тільки необхідної is also a double-edged sword:інформації в зручному для менеджера On the one hand, management accountingвигляді. provides for only that information that the
 7. 7. 8 назад до розділу back to the section З іншого – методологія ведення управ- manager requires in a form that is conveni- лінського обліку не завжди дозволяє отри- ent for him/ her; мати керівникам достовірну інформацію On the other hand, the methodology en- про реальний фінансовий стан і резуль- tailed in management accounting does not тати діяльності компанії. always allow managers to obtain reliable Всіма різноманіттями «сумнівних», information about the company’s real finan- «креативних» і «цікавих» варіантів ве- cial condition and the results of its business дення управлінського обліку, які ви- operations. користовуються на просторах нашої In this article, we would like to share батьківщини, хочемо поділитися з with our readers a whole variety of “ques- читачами. tionable”, “creative” and “interesting” op- Першим в нашому списку і, напевно, tions in terms of management accounting, найбільш поширеним є ведення управ- which tends to be used in various places лінського обліку, ґрунтуючись виключно in our country. на касовому методі. Іншими словами, всі The first on our list, and probably the most господарські операції фіксуються тіль- commonly encountered, is management ac- ки тоді, коли надходять або оплачують- counting that is based solely according to ся грошові кошти (причому, не тільки за the cash-based method. In other words, розрахунковими рахунками, але і через all business transactions are recorded only касу). І відповідно, єдиним звітом, який in the case that cash is either received or використовується керівником, є Звіт про paid out (and this does not only pertain to the рух грошових коштів в різних його інтер- company’s bank account, but also transac- претаціях. Досить складно зрозуміти, які tions made through the cashier). Accordingly, управлінські рішення може прийняти ке- the only report that is used by the company’s рівник, ґрунтуючись виключно на даній management is the cash flow statement in its інформації, але можна ідентифікувати various interpretations. It’s hard enough to основні слабкі місця: understand what kinds of management deci- Керівник не отримує коректну інфор- sions the director might make, solely on the мацію про фінансовий результат діяль- basis of such information, but here it is surely ності компанії за звітний період, а мо- possible to identify some major weaknesses: ніторить тільки рух грошових коштів. The director ultimately does not receive Звіт про рух грошових коштів (у даному accurate information about the company’s контексті) – це, по суті, симбіоз інформа- financial results for the respective period and, ції з банківської виписки і касової книги, as a result, is only capable of monitoring cash структурованої за певною ознакою: ви- flows. In this context, the cash flow statement датки, реально понесені, але не оплачені, is, in fact, a symbiosis of information from the а також доходи від реалізованої продукції, bank statement and the cash book, which is які ще не поступили на розрахунковий structured on the basis of certain expenses рахунок компанії, ігноруються при скла- that are actually incurred but not yet paid, данні даного звіту. Також, навіть якщо while any income from the sales of products фінансовий результат за таким звітом that have not yet arrived in the company’s був позитивним, можливо, що сума роз- account is virtually ignored in the preparation рахунків покупців за придбаний товар of this report. Also, even in the case that the у компанії переважала над виплатами financial results for this report were positive, компанії своїм постачальникам і компанія it is still possible that the amount of payments має значний розмір непогашеної креди- made for purchased goods buyers from the торської заборгованості. Але неможливо company prevailed over the company’s own дати відповідь на питання, яку маржи- payments to its suppliers and the compa- нальність має бізнес. ny would thus appear to have a significant Звіт, складений з використанням касо- amount of outstanding accounts receivable. вого методу, залежить не від активності Regardless, it remains impossible for the di- ведення бізнесу, а від платіжної політики rector to answer the question about what the компанії та платоспроможності покупців. company’s business margins are.
 8. 8. Дайджест 9 піврічне видання | випуск #5 Керівник не може аналізувати основні The report, compiled using the cash-basedпоказники фінансової стабільності компа- method, does not actually depend on the levelнії, такі як ліквідність, платоспроможність, of business activity, but rather depends onкоефіцієнт автономності та інше. the company’s payment policy and on the Керівнику достатньо складно аналізу- financial solvency of its customers.вати і контролювати погашення заборго- This does not enable a manager to ana-ваності покупців за придбаний товар. lyze key indicators of the company’s financial Другим популярним варіантом філосо- stability, such as liquidity, business solvency,фії (методології часто складно визначити) autonomy ratio and more.можна назвати Змішаний. Чому зміша- It is rather difficult for a manager to ana-ний? Та тому, що вже деякі фінансисти lyze and monitor whether its buyers have fullyзмогли пояснити керівникам, що фактом paid for purchased goods.продажу товару є відвантаження, а не The second version in terms of popularнадходження грошових коштів. І в цьому philosophy (the methodology itself is oftenвипадку компанія використовує метод на- difficult to determine) is fashionably termedрахування при визнанні доходів і касовий the mixed approach. Why is it called mixed?метод для відображення витрат компанії. Namely because there are already some fi-У нормальних умовах ведення бізнесу до- nanciers who have convincingly explainedсить часто існує відстрочка платежу, тобто to managers that the sale of goods can beз періоду в період у звітність, складену за equated with shipments, rather than being as-такою методологією, завжди потрапляє sociated with the cash flow per se. And in thisповна сума доходів, а ось частина неопла- case, the company uses the accrual basis forчених витрат звітного періоду переходить declaring revenue and the cash method toна майбутні періоди, поки оплата не буде reflect the company’s expenses. In the normalпроведена. Використання різних методів course of business, there is often a delay inне дає можливості, як мінімум, проаналізу- payment. That is to say that, from period toвати валовий прибуток (маржинальність) period in statements prepared according toвід реалізації товарів, а як максимум спо- this methodology, they always indicate the fullтворює фінансовий результат діяльності amount of income accrued by the company,компанії за весь період. Такий метод, як while part of the unpaid expenses from thisце не прозвучить різко, можна назвати reporting period are carried over into future«самообманом», особливо коли регламен- periods until such payments are finally made.товані звіти показують не такі райдужні Applying different methods at the same timeрезультати як управлінська звітність. makes it virtually impossible, at minimum, to Напевно, головним переконанням у ве- analyze the gross profit (margin status) fromденні управлінського обліку є дуже пошире- the sale of goods and, at best, this two-facedний в нашій країні підхід – це управлінський approach ultimately distorts the company’sоблік з ПДВ. Достатня кількість власників financial results for the entire reporting period.малого та середнього бізнесу вважає, що This method, as hard as it may sound, can beвони не платять ПДВ (застосовуючи при- considered “self-deception”, especially whenйнятні і не дуже методи оптимізації ПДВ до the regulated records show that the resultsсплати). Варто відзначити, що для аграрних are not as rosy as depicted in the manage-компаній метод представлення фінансового ment accounting.результату з ПДВ достатньо обґрунтований, Probably the main belief held in termsоскільки, за законодавством України, такі of management accounting is an approachкомпанії мають спеціальний режим ураху- that is very common in our country – this isвання ПДВ (можливість використання ПДВ management accounting with VAT. A suffi-до сплати для розвитку операційної діяль- cient number of owners of small and mediumності). Але включення ПДВ компаніям, які businesses think that they are not subjectведуть облік ПДВ на загальних підставах, to paying VAT:) (by applying the optimiza-може призвести до отримання перекру- tion of VAT payable in ways that are ac-чених відомостей і як результат, веде до ceptable and that are not so acceptable). Itухвалення не правильних рішень. should be noted that the method by which
 9. 9. 10 назад до розділу back to the section Приклад agricultural companies report on their financial Розглянемо приклад компанії, осно- results with VAT is quite reasonable, since, вною діяльністю якої є надання послуг. according to Ukrainian legislation, such com- Основним ресурсом такої компанії най- panies are subject to a special VAT regime частіше є співробітники, тобто основні ви- (they are able to use VAT payable for the трати компанія несе на оплату праці. Якщо purpose of developing their operating activi- при веденні управлінського обліку ком- ties). But the inclusion of VAT by companies панія буде враховувати ПДВ, то можна з that maintain their VAT records on the same упевненістю стверджувати, що фінансовий basis to say that the company’s main ex- результат періоду буде перебільшеним, penses are related to the cost of labor. If the може і не на 20%, але досить близький до company’s management accounting takes цього значення. Деякі компанії включають VAT into account, then it is safe to say that у звіти, складені з ПДВ, рядок витрат – the financial result for a given reporting period сума сплаченого податку. Але варто не will be overstated – maybe not by 20%, but забувати, що методи, використовувані для still by a value close to this amount. With re- визнання витрат і суми ПДВ до сплати – spect to financial accounting reports drawn up різні: витрати – за методом нарахування, with VAT, some companies also include the ПДВ – за першою з подій (отримання гро- amount of tax paid in their line item costs. But шових коштів або понесення витрат). Тим it should be remembered that the methods самим, включаючи рядок «виплачений used for declaring expenses and declaring ПДВ» в управлінський звіт, не можливо з the amount of VAT payable are different: ex- високою точністю сказати, що тим самим penses are calculated on an accrual basis, ми відкоригували фінансовий результат while VAT is calculated according to the first періоду. Можливо, ПДВ за отриманими event to occur (between obtaining funds or доходами або понесеними витратами вже incurring costs). Thus, by including the line був визнаний в більш ранніх звітах, якщо item for VAT paid within the management мала місце бути передоплата. report, it is already not possible to accurately У завершенні сказаного хотілося б state that, by doing so, we have adjusted підсумувати, що управлінський облік – the financial result for the period. Perhaps це не місце для нововведень і креативу. either VAT on income received or expenses Управлінський облік повинен бути чітким incurred has previously been declared in ear- і злагодженим механізмом, який би на- lier reports in the case that a prepayment was давав своєчасну, а головне достовірну previously made. інформацію. Керівник, проінформований In conclusion, I would like to summarize про реальні фінансові показники, завжди in saying that management accounting is буде мати більше шансів змінити ситуа- not a place for innovation and creativity, and цію і підтримати життєздатність бізнесу в that management accounting must be a clear довгостроковій перспективі, на відміну від and coherent mechanism that is supposed керівника у «рожевих окулярах» Завжди to ensure the provision of timely, and most треба пам’ятати, що гірка правда – краще, importantly, reliable information. If a director ніж солодка брехня. is well informed about the company’s actual financial results, he will always have greater chances of seriously making a difference and supporting the viability of the business in the long term, as opposed to the approach taken by directors who wear “rose-colored glasses”. It is always worth keeping in mind that the bitter truth is still much better than being fed a sweet lie.
 10. 10. Дайджест 11піврічне видання | випуск #5
 11. 11. 12 назад до розділу back to the section «И опыт, сын “And Experience, ошибок трудных» the son of difficult А.С. Пушкін errors” A.S. Pushkin С T ловом «автоматизація» на сьогод- hese days, nobody is surprised by the нішній день вже нікого не здиву- word “automation”. Nowadays, most єш. Більшість компаній автомати- companies automate, at the very зують як мінімум бухгалтерський minimum, their accounting statements облік вже на стартапі, практично ніякий already from the start-up, and virtually середній бізнес не обходиться без якоїсь no medium-sized business runs without версії автоматизованого управлінського some version of automated management обліку та консолідації, і більшість зараз accounting and consolidation, while many або підійшли, або вже пройшли стадію others are at a stage where they are either автоматизації бізнес процесів. Не кажучи just approaching or have already passed вже про специфічні додатки, як напри- through the stage of automating business клад, CRM, бюджетування або управління processes. That’s not to mention specific проектами. Стало більше впроваджень, applications such as CRM. There have been а разом з цим, стали очевидні системні more instances where it is implemented and, проблеми, з ними пов’язані. І в цілому, with that, systemic problems associated with можна прийти до висновку, що всі сис- that have also become apparent. In general, темні проблеми впроваджень впираються it can be concluded that all the systemic в досвід: чим менше сукупного досвіду у problems related to such implementation всієї команди, починаючи від ідеолога, actually boil down to experience – the more закінчуючи користувачем, тим довше, до- aggregate the experience of the whole team рожче, складніше, проблематичніше про- (from the ideologue right through the end цес автоматизації. Чим досвіду, відповід- user) – the longer, more expensive, more но, більше, тим більше ймовірність і факт complicated, and problematic the automation успіху. Якою б банальною не здавалася process turns out to be. Correspondingly, the ця істина, часто в спробі оптимізувати бю- greater the experience, the greater probability джет на автоматизацію на старті досвід є of success. No matter how trivial this fact may саме тим моментом, на якому всі економ- seem, it is often the case that, in an attempt лять, з негативними для себе наслідками. to optimize the budget for the automation Розглянемо кілька характерних випадків. at the start, a company turns down the experience accumulated in exactly those Відсутність досвіду «нагорі» places where everyone tends to try save Як не дивно про це говорити, але саме money and this ultimately results in negative відсутність досвіду «нагорі» є найдорож- consequences for the company. In this article, чою складовою в процесі невдалої ав- we shall consider some typical cases of this томатизації. Чи повинен керівник мати happening. безпосередній самостійний досвід авто- матизації? Звичайно ж, ні. Тим не менш, Lack of experience “at the top” якщо відсутність досвіду у керівника су- Strange as it may seem, the fact is that проводжується також відсутністю такого the lack of experience “at the top” is the most досвіду у управлінської команди, то по- expensive component in terms of the failure to шук оптимального рішення і сам процес successfully undergo the automation process. впровадження може бути нескінченним. Should a company director himself/herself Інша ускладнююча обставина – це те, що have direct first-hand experience in the field of керівник не завжди здатний перевести automation? Of course this is not necessary. задачу з мови своїх потреб (тобто так, However, if lack of experience of the head як він їх розуміє і висловлює) на мову accompanied by a lack of experience of the
 12. 12. Дайджест 13 піврічне видання | випуск #5професійної термінології. Сукупність та- management team, the search for optimalких факторів суттєво впливає на терміни, solutions and the process of implementationшвидкість і якість проекту. can be infinite. Another complication in the Як правило, саме керівник задає тон, automation process is the fact that the direc-і в той чи інший момент розвитку компа- tor is not always able to adequately conveyнії він розуміє, що «потрібно» та «пора» the problem in the required language due– пора мати оперативну інформацію під to his/ her lack of knowledge of the relatedруками, пора мати надійну інформацію professional terminology (i.e. he/she may notпро собівартість, залишки на складах і т.д. have a full understanding of what this entailsТобто керівник у такому випадку визначає and may not be able to properly express this).потребу. Але часто у такого керівника не The totality of these factors ultimately has aє достатньо самостійного досвіду у вирі- significant effect on the timing, speed andшенні цих завдань. quality of the project. І починається творчий процес. Вивчення As a rule, it is namely the director who setsтого, що є на ринку. Вивчення тих, хто the tone and, at some point in the company’sможе зайнятися автоматизацією. Спроби development, he understands the differenceскласти бюджет. Етап безкоштовного кон- between “we need to” and “it’s time to” – “weсультування через проведення тендерів. І need to” entails that current information isось він – старт! already at hand, while “it’s time to” entails Такий «старт» найчастіше виявляєть- the existence of reliable information on theся «фальш-стартом». Не маючи повної cost of production, stock in warehouses, etc.картини про бажану функціональність That is to say that, in this case, the directorсистеми, взаємозв’язку процесів і по- is typically guided by what is required at theтреб учасників цих же процесів, а також, time. However, it is often the case that suchправдивої та повної інформації про по- a leader has insufficient first-hand experienceчаткову спрямованость і можливості тієї dealing with these problems.чи іншої системи фундаментальні рішення Here begins what can be considered theщодо автоматизації виявляються в корені creative process, which entails the stage ofнеправильними. researching what actually exists on the mar- Прикладом може служити спроба ав- ket and the study of those who are capableтоматизації управлінського обліку (тобто of performing the automation. This is whereрозгорнутого фінансового обліку, з бажан- the company should try to prepare its budget.ням бачити баланс, дебіторську і креди- This is also the stage for free advice throughторську заборгованості, склади, коректно tendering. And then comes the start!розраховану собівартість, звіт про фінан- Such a “start” often turns out to be a “falseсові результати в розрізі аналітик), яку start”. If a company does not have the com-зробила досить велика торгово-виробнича plete picture of the desired functionality of theкомпанія, взявши на основу систему CRM system, then the interconnection betweenDynamics. Не дивно, що після суттєвих processes and needs, or truthful and com-інвестицій в проект значна частина за- plete information about the original directionвдань так і залишилася нереалізованою, and possibilities of a fundamental solutionsконтроль робочого капіталу і собівартості system with respect to automation end upтак і не був встановлений. Коментар в цій being radically wrong.ситуації простий – не може система без An example of this happening can beфінансового модуля забезпечувати ви- seen in one attempt by a fairly major tradeрішення фінансових завдань. and manufacturing company to automate its Іншим прикладом може служити спро- management accounting (i.e. full-scale finan-ба автоматизації управлінського обліку cial accounting, with the desire to see theна базі 1С 8, не використовуючи прин- balance sheet, accounts payable and ac-цип подвійного запису, а організовуючи counts receivable, stocks, the correctly cal-облік тільки на регістрах. Не дивно, що culated cost of production, and the incomeпісля суттєвих інвестицій в автоматиза- statement from an analyst’s point of view),цію процес складання балансу «вручну» for which it took the CRM Dynamics systemв компанії міг зайняти до місяця, а дані по as its foundation. Not surprisingly, after making
 13. 13. 14 назад до розділу back to the section дебіторській та кредиторській заборгова- significant investments in the project, a sub- ності завжди залишалися під сумнівом. stantial part of the tasks remained unrealized, and no control mechanisms over working Зроблено «in-house» capital and the cost of production were even Наступний блок проблем пов’язаний established. з тим, що з тих чи інших причин проекти Another example entails a company’s at- з автоматизації виявляються заручника- tempt to automate its management accounting ми тих, хто любить все робити своїми ру- system based on 1C 8, without using double ками. Іншими словами, в руках тих, хто entry bookkeeping, and organizing records любить формулу розрахунку маржиналь- exclusively not in the register. Not surpris- ного прибутку придумувати самостійно, ingly, after significant investments in automa- а не вивчивши це питання, як мінімум, у tion, the process of preparing a balance sheet спеціальній літературі. Звичайно ж, уза- “manually” within a company could take up гальнювати не можна, і часто рішення про to a month and data about receivables and впровадження якої системи внутрішніми payables have always been doubtful. ресурсами є надмірно виправданими та бюджетними. Однак, для цього має бути Done “in-house” поєднання кількох умов: The next set of problems is related to the • Висока компетенція внутрішніх фа- fact that, for whatever reasons, automation хівців і наявності у них успішного досвіду projects are held hostage to those people who вирішення подібних завдань; love to do everything with their own hands. • Мотивація на результат, а не на про- In other words, such projects are ultimately цес. Очевидно, що завдання можна ви- in the hands of those who love to indepen- рішувати вічно, особливо, коли фахівець dently establish a formula for calculating отримує за це непогану фіксовану що- the profit margin, rather than examining this місячну зарплату і доводить процес до question only in the literature. Of course, you такого стану, коли компанія потрапляє cannot generalize, and often the decision to від фахівця в деяку залежність. Важливо implement a system of internal resources is працювати з людьми, у яких спочатку при- very reasonable and affordable. However, сутня власна мотивація на результат. І for that, a combination of several conditions підкріплювати цю мотивацію правильним should first exist: балансом фіксованої та змінної частини • High competence on the part of in-house оплати праці. expertise and their accumulated successful • Наявність досвідченого, лояльного і experience in solving similar problems; етичного керівника проекту. • Motivation-based rather than process- На жаль, невдалих прикладів прове- based results. It is obvious that someone дення впроваджень власними силами may take forever to solve a problem, es- часто більше, ніж вдалих. «Закопані» ІТ- pecially when the responsible specialist бюджети в такому випадку можуть склас- regularly receives a decent fixed monthly ти вельми гідну конкуренцію маркетинго- salary and can bring the process to the point вим і будівельним бюджетам. І картина where the company can develop a relation- стає ясною далеко не відразу. Спочатку ship with the specialist where it is somewhat можуть бути об’єктивні причини затри- dependent. It is important to work with people мок, не вирішуваних завдань, об’єктивні who initially have their own motivation in помилки через недосвідченість, потім terms of achieving results. Once approach процес стає рутинним і одночасно ви- that may be used in order to reinforce such ходить з-під контролю. І ось, проходить motivation is finding the right balance between пару років, і керівник навіть не хоче ні the fixed and variable part of the specialist’s бачити, ні чути, ні знати про суму, витра- financial remuneration; чену на проект, щоб не засмучуватися, і • The availability of an experienced, loyal продовжує діяти тим же способам, тільки and ethical project manager. підставляючи нові обличчя в старі кріс- Unfortunately, there tend to be more ла. (А потім можна писати новелу про examples involving the failed implementation
 14. 14. Дайджест 15 піврічне видання | випуск #5те, як «закопати» 5 000 000 гривень на of an automated system, using a company’sвпровадження Axapta і не отримати жо- own resources, than there are of cases whereден автоматизований процес, який би the implementation has occurred success-працював. Витратити 3 роки і мільйони fully. In this case, “wasting” IT budgets canгривень на впровадження 1С 8 у вели- make for very worthy competition in compari-кому холдингу, і за цей час не зробити son to marketing and construction budgets.ні технічного завдання, ні довідників, ні And the picture does not become immediatelyаналітик, і не перевести на 1С 8 жодну з clear – first, there may be objective reasonsкомпаній холдингу). for delays, insolvable problems, and objective forgivable errors due to inexperience… and «Недобюджет» then the process becomes routine, and also Будь-який проект по автоматизації – це can get out of control. And already a coupleбюджет розвитку. Беручись за такий про- of years will have passed, for which the com-ект, знову-таки, з причини відсутності до- pany’s management are not even interestingсвіду компанії часто не здатні оцінити весь in seeing nor hearing, nor knowing about theобсяг і терміни фінансування, необхідного amount factually spent on the project so asдля реалізації поставлених завдань. Іноді not to get upset. Consequently, the companyменеджмент про це дізнається глибоко continues to operate in the same way, mere-в середині процесу впровадження, і, че- ly substituting new faces in place of the oldрез відсутність фінансових можливостей ones. In one very famous instance of whenзмушений заморожувати проект. Однак, this has happened, we will see that someoneнерідкі випадки, коли на початковому етапі can eventually write some novels about howпроекту в спробі знайти компроміс між бю- to “waste” 5 million hryvnia on introducing au-джетом і функціональністю приймаються tomation at Axxapta, for which the companyнеправильні рішення, які не дозволяють didn’t even receive any functional automatedкомпанії повноцінно скористатися тим, що processes. A total of three years and millionsвона придбала і на що витратила гроші, of hryvnia were spent in order to introduceчас і зусилля. І в такому випадку, процес the 1C 8 accounting system to this majorвпровадження зупиняється сам по собі. holding, during which time nobody made any Обидва випадки однаково погані, тому specifications, provided any guidelines, pro-що, перш за все, мова йде про втрату то- vided any analysis, or transferred any of theнусу проекту. Поки прийметься рішення company’s holdings over to utilizing the 1Cпро додатковий або новий бюджет, все, 8 financial accounting system.що було зроблено до того, може вже статиабсолютно неактуальним. Крім того, що Not within the budgetпотрібно буде багато робити «з нуля», па- Any automation project should entail theралельно потрібно буде зі значно більши- availability of a decent development budget.ми зусиллями працювати над мотивацією Upon taking on such a project, once againспівробітників, які втратили віру в успіх due to the lack of experience, companies of-проекту. ten fail to appreciate the full scope and timing of the financing needed in order to implement Досвід коштує грошей the respective goals. Sometimes this is some- Очевидно, що досвід коштує грошей. thing that the management only seems to findОднак, на етапі початку проекту не завжди out deep in the middle of the implementationочевидно, що інвестиція в досвід – це ви- process, when, due to the lack of financialгідна інвестиція, яка допоможе впоратися resources, it often has to freeze the automa-з багатьма проектними ризиками. tion project. Nevertheless, there are cases Це інвестиції в своєчасну концепцію when, in an attempt to find a compromiseреалізації проекту (компанії найчастіше between the budget and functionality, theвитрачають час на узгодження), у профе- company makes the wrong decision duringсійну експертизу, в правильну координа- the initial phase of the project, which preventsцію учасників проекту. the company from fully benefitting from the fact that it has acquired things and that it has
 15. 15. 16 назад до розділу back to the section Так, успішний проект – це, перш за dedicated a lot of money, time and effort все, завершений проект, на результат in what turned out to be a failed project. In якого працює спільна команда з різним this case, the implementation process will досвідом. ultimately stop all by itself. І тут можливі помилки, і не завжди те, Both of these cases are equally bad due що здається досвідом, таким є, проте все to the fact that, first of all, we are talking ж відсоток успішності проектів з правиль- about the loss of tone with respect to the ною командою завжди значно вищий. automation project. Until a decision is made regarding the allocation of additional funds or the adoption of a new budget, everything that has already been done may already have become completely irrelevant. In ad- dition, a lot will also have to be done “from scratch”, while, at the same time, the com- pany will have to simultaneously have to make a much greater effort to work on mo- tivating its employees, who have likely lost faith in the success of the project. Experience costs money It is evident that experience is worth money. However, during the stage of a pro- ject’s start, it is not always obvious that in- vesting in experience is a good investment, which will help deal with many project risks. This is a timely investment in the concept of the project (companies often spend time on the agreement), the professional exper- tise in the proper coordination of the project participants. Yes, a successful project – is, first of all, the completed project, the result of a team that works together with different experiences. Nevertheless, there still may be errors; it should be kept in mind that not every- thing that seems like experience actually is. At the same time, with the right team, the percentage of successful projects is always tends to be much higher.
 16. 16. Дайджест 17 піврічне видання | випуск #5Час прийшов! The time is now! «Щоб зробити кар’єру, слід “In order to make a career, одягатися у все сіре, one must dress in gray, триматися в тіні і не проявляти ініціативи» keep a low profile and do not show initiative” Шарль Моріс де Талейран- Charles Maurice de Talleyrand- Перігор (1754-1838), Perigord (1754-1838), Французький політик і дипломат French politician and diplomat.З N араз кожен роботодавець може ow every employer can certainly точно сказати, що в Україні вже say that, in Ukraine, gone are the точно пройшли ті часи, коли спів- days when an employee was, at first, робітник був щасливий для почат- simply happy with the fact that heку просто від того факту, що він отримав found a job.роботу. Про що б не говорила офіційна статис- No matter what official statistics on unemploy-тика щодо безробіття, робота в Україні є ment indicate, there are all kinds of jobs inна будь-який смак і на будь-який бюджет. Ukraine – for every taste and for every budget.Однак, чи та ця робота, яка мотивує людей However, whether or not this is the kind of«злізти з печі» і почати щось робити? Чого work that motivates people to “get off the oven”очікують наші сучасники від компаній і що and start doing something is a totally differentкомпанії пропонують сьогодні? question. What do our contemporaries expect Аналізуючи, що відбувається в різних from hiring companies nowadays and exactlyкомпаніях з точки зору кадрових питань, what are companies currently offering theirможна помітити певну тенденцію, коли employees?«верхи», з одного боку докладають сис- Upon analyzing what is happening inтемних зусиль з управління мотивацією different companies in terms of staffing issues,персоналу, з іншого боку, цей самий пер- we can observe a trend where “higher-ups”, onсонал стає все менш і менш мотивова- the one hand, are making systematic efforts toним, і ці вектори ніяк не зближаються. В manage staff motivation. On the other hand,результаті у «верхів» створюється своє these same staff members are becoming lessсприйняття того, що відбувається насправ- and less motivated, and these vectors do notді, у «низів», відповідно, – своє. seem to converge. As a result, the “higher- Для полегшення управління проблемою ups” create their own perception about whatнеобхідно визначити справжню картину, і is really going on within their company, whileзнайти невідповідності між спрямованістю the “rank and file” workers, respectively, formзусиль і бажаним результатом. their own view. Перш за все, важливо відзначити, що To better facilitate the management of thisсучасні мотиваційні чинники відрізняються problem, it is first necessary to determineвід тих звичних мотиваційних інструментів, the true picture and to identify where theякі використовуються останні 20 років. В discrepancy exists between the direction of theсуспільстві (і нашому рідному «пострадян- initiatives being taken and the desired result.ському») в цілому змінилося ставлення First of all, it is important to note thatдо роботи, що впливає на те, на які умо- modern motivational factors somewhat differви очікує співробітник, який результат він from those motivational tools that were typi-очікує отримати і які зусилля він готовий cally used 20 years ago. In society in generalдокласти. Сучасний світ дає всі знаки і (and in our own “post-Soviet” society), theпосили людині, що в житті є не тільки ро- whole attitude towards work has changedбота і успіху можна досягти не тільки в and this has influenced the conditions that«працетерапії». an employee now expects from his employer,
 17. 17. 18 назад до розділу back to the section Тим не менше, якщо розглянути осно- what results he expects to achieve, and how вний «посил» загальноприйнятих корпо- much effort he actually is willing to invest to do ративних систем оплат праці, його можна this. The modern world is giving people every звести спрощено до наступного: sign and indication that life is not only about Є певні кар’єрні східці, успішно прой- your work and that success can be achieved шовши по яких, співробітник, рухаю- not only through occupational therapy. чись практично зі студентської парти в However, if we consider the main “mes- певний прогнозований час, при сприят- sage” from the generally accepted corporate ливих обставинах в усіх відношеннях, remuneration system, we can simplify it by може дорости до рівня топ-менеджера. stating the following: Для різних компаній і видів діяльності There is a certain career ladder that, ці східці можуть виглядати і називатися when an employee climbs it, he can ad- по-різному. Це так звані «грейди», і те, vance from virtually the student’s stage що простіше, категорії. Який би термін in a certain expected time and under the не використовувався, принцип один і той right circumstances and, in all respects, самий – відбувається рух знизу вгору до to eventually reach the level of a top поступового отримання знань і відповід- manager. них винагород. For various companies and activities, this Така логіка існує давно і певною мірою ladder may appear differently and also exist себе виправдовує. З точки зору мотивації, under diverse names. This can be the so-called вона має на увазі наступне: “grades” or, much simpler, just categories. • Чим нижчий ступінь, тим нижча опла- Whichever term is used, the principle remains та, тим нижча відповідальність; the same – there is a movement that is taking • Чим нижчий ступінь, тим більше ру- place from the bottom-up, which involves the тинної і монотонної роботи; gradual acquisition of knowledge and appro- • Необхідно пройти ступені частково з priate financial remuneration. гаслом «спочатку ти працюєш на заліков- This logic has already been in existence for ку, потім заліковка працює на тебе». a long time and, to some extent, is justified. In Таким чином, показуючи перспекти- terms of worker motivation, it ultimately means ву, система кар’єрних сходів закликає the following: співробітників викладатися «на повну» • The lower one’s level is, the lower the сьогодні, з тим, щоб отримати справжню payment, and the less responsibility; винагороду в майбутньому. Але, сьогодні • The lower one’s level is, the more routine в компанії приходять працювати молоді та and repetitive the work; амбітні працівники, які не завжди готові • It is necessary to take some steps with або чекати цього майбутнього, або вза- the slogan “First you work for your report галі «напружуватися», щоб не зрозуміло card, then your report card works for you”. що отримати невідомо коли. І результат, і Thus, by showing that you have good pros- похвалу, і винагороду молоді фахівці очі- pects, the career ladder system encourages кують отримати сьогодні, з найменшими staff to contribute “to the max” today in or- зусиллями! der to reap true rewards at some point in the Є розуміння того, що винагороди по- future. However, today many of companies’ винні бути «в ринку» new employees are young and ambitious em- Питання розміру базової винагороди у ployees, who are not always willing to wait for вигляді щомісячної оплати праці хвилює such rewards in the future and are, in gene- звичайно ж всіх роботодавців. У кращих ral, “stressed out” by the fact that nothing is випадках, компанії намагаються отримати clear in terms of who will receive what and інформацію про рівень оплати праці по when this will happen. The result of such an регіонах та категоріях персоналу, і нама- attitude is that young professionals come into гаються при цьому «відповідати». У гір- their profession with the expectation that they шому випадку, компанії формують власне can receive both praise and rewards here and розуміння про те, що є ринкова зарплата, now.... To boot, they expect that this is possible і діють, виходячи з цього. while putting in very little effort!
 18. 18. Дайджест 19 піврічне видання | випуск #5 Є розуміння того, що потрібно вина- There is an understanding that financialгороджувати за результат compensation should be “market level”. Будь-які компанії та організації (навіть Of course, all employees are concernedнеприбуткові та благодійні) очікують отри- about the issue of the amount of one’s baseмання результату від зусиль людей, які payment as a monthly salary. In a best-caseв них працюють: успішно проданий то- scenario, a given company tries to obtain infor-вар, залучений великий клієнт, успішно mation about salary levels according to regionпроведена акція по збору коштів і т.д. У and the category of its staff members, while,будь-якої ідеї є конкретний результат, який at the same time, trying to “accord” with that.підтвердить її успішність. Таким чином, з In a worst-case scenario, a company formsбоку компаній створюються різні системи, its own understanding of what a market-levelякі повинні мотивувати, спонукати, а іно- salary is and then it acts accordingly.ді і змусити отримати свою винагороду There exists an understanding of whatв залежності від успішності результату. rewards should be given for particularКількість варіацій компенсаційних систем results.з орієнтацією на результат безліч і кожна Any companies and organizations (andкомпанія насправді вважає цю систему even non-profit charities) expect to obtain re-своїм ноу-хау, при цьому в них витриму- sults based on the efforts made by the peopleється певне співвідношення фіксованої і who work for them, whether we are talkingзмінної частини оплати праці, змінна час- about successfully selling goods, attractingтина, в хороших випадках, залежить від a major client, conducting a successful fund-результату, в менш сприятливих випадках raising campaign, etc. For every idea, thereзастосовується принцип зменшення (де- is a possible concrete result that would con-преміювання або штрафування співробіт- firm its success. Thus, companies typicallyників). Для оцінки результатів і визначення set up different systems that are intended toпоказників як таких (використовуються motivate, coerce, and occasionally compelрізні технології і проводяться різні масш- their employees to do earn their compensationтабні проекти, такі як системи збалансо- based on the success of results. There areваних показників (BSC) або KPI. so many different variations of compensation В цілому, основні постулати такої мо- systems that are based on results achieved,тиваційної системи виглядають логічно і and each company actually considers thisвиправдано, особливо в частині, яка сто- system to be its own know-how; in this regard,сується роботодавця. Роботодавець при they maintain a certain ratio of the fixed andцьому теоретично повинен отримувати: variable parts of the remuneration. Under good • Лояльний персонал, зацікавлений у circumstances, the variable part depends onкар’єрному зростанні, і повній віддачі, за the outcome and, in a less favorable cases, itрахунок кар’єрних перспектив depends on the reduction principle (a demerit • Конкурентоспроможну собівартість system or a system involving employees’ pe-за рахунок утримання ФОП в ринкових nalization). To assess the results and indica-рамках tors as such, a variety of technologies are • Керований ФОП, який повинен зміню- employed and several large-scale projects areватися пропорційно зростанню компанії. conducted, such as the Balanced Scorecard На практиці, на жаль, маючи всі елемен- (BSC) or the KPI.ти системи на руках, роботодавець часто не In general, the basic tenets of such a mo-досягає тих результатів, яких він очікував tivational system are logical and justified,від систем – відчутна частина персоналу especially as they relate to the employer. Inзалишається нелояльними, а ФОП при всіх this regard, the employer should theoreticallyзусиллях постійно виходить з під контролю. achieve the following: Чи означає це, що система віджила Loyal staff, who are interested in careerсвоє? Ні. Однак, важливо те, що це всьо- development, and who are fully committedго лише система, вона регламентує базові thanks to their own career prospects;принципи, а адаптуватися вони повинні пра- • A competitive cost of production byвильно, під індивідуальні умови кожного. keeping payroll within market levels;
 19. 19. 20 назад до розділу back to the section Помилки в тлумаченні та застосуван- • A manageable payroll, of which a certain ні системи, найчастіші в цілому процесі part should change in proportion to the com- управління людьми виключно через цифри pany’s growth. і Excel – таблиці як правило і призводять In practice, unfortunately, with all the ele- до тих негативних результатів, яких так ments of the system at hand, the employer намагаються уникнути роботодавці, впро- often does not achieve the results that he ваджуючи власне саму систему. expected from the system – the company’s Розглянемо ряд основних питань staff largely remains disloyal and, despite all окремо. efforts, the payroll continually seems to be out Кар’єрні східці of control. Однією з основоположних помилок при Does this mean that the system has already побудові кар’єрних сходів є неправильне outlived its time? No, it does not. However, «зважування» категорій персоналу, які what really matters is that this is just a system; ведуть до перекосів в сумах компенсації it is regulated by its basic principles, which знань, навичок і відповідальності. should be correctly adapted to suit each in- Так, часто можна зустріти випадки, dividual situation. Errors in the interpretation коли некваліфікований персонал, що зна- and application of the system are often due to ходиться на першому ступені кар’єрних half-measures, and the overall management of сходів за рівнем окладу практично не people, conducted solely through numbers and відрізняється від кваліфікованого фахів- pixel-based tables, generally leads to negative ця, який перебуває вже, наприклад, на consequences that employers so greatly try to третьому щаблі й працюючого в тому ж, avoid, despite the fact that they themselves in- або в сусідньому підрозділі. За таких умов troduced such practices into their own system. принцип мотивування «вгору по східцях» In this article, we shall consider a number не спрацьовує. Перспективу важко і на- of fundamental issues separately. полегливо працювати з повною віддачею The Career Ladder протягом декількох років, щоб отримати One of the fundamental errors one makes in невелику різницю в окладі (20-30%) люди the existing structure of a career ladder is the вважають недостатньо привабливою. incorrect “weighing” of staff categories, which Особливо це проявляється у випадках з ultimately leads to distortions in the amount низьким рівнем окладів на першій ступені. of financial compensation that should be re- Таким чином, необхідно опрацьовувати ceived for employees’ knowledge, skills and такі відстані між ступенями, які насправді responsibility. допоможуть розділити персонал і за рів- Thus, you can often find cases where the нем навантаження, і кваліфікації і відпо- base salary for unqualified personnel, who are відальності, і будуть достатнім стимулом at the initial stage of the career ladder, practi- до зростання. У певному сенсі для співро- cally does not differ from that of more quali- бітника завжди повинен проглядатися го- fied experts, who have already, for example, ризонт, на якому він бачить «золоті гори», reached the third stage of the career ladder і усвідомлює, що дійсно сума винагороди and are working in the same or neighboring компенсує його нові зусилля. А інакше, work unit. Under such circumstances, the prin- навіщо напружуватися? ciple motivation of moving “up the ladder” does Ринковий рівень оплати праці not actually work. People are now finding the У багатьох випадках зарплати, буду- prospect of performing heavy and hard work чи ринковими, залишаються за фактом for some 2-4 years in order to obtain a small недостатніми для забезпечення базових increase in salary (of 20-30%) as a fairly un- потреб людини. Не будемо брати до уваги attractive idea. This is particularly evident in офіційну статистику за споживчим коши- cases where a work position involves rather ком, набір якої не переглядався вже 12 low salaries at the initial stage. років в Україні, і яка не має нічого спіль- Thus, it is necessary to develop a bet- ного з реальними потребами українців. І ter idea of what the distance should be be- вже, звичайно, вона не оцінює такі важливі tween the steps on the career ladder, which параметри, як реальна вартість житла, should actually help to divide staff members
 20. 20. Дайджест 21 піврічне видання | випуск #5реальна вартість охорони здоров’я та осві- according to their level of stress, as well asти, і реальна вартість послуг державних their relevant qualifications and job responsi-службовців. Не можна забувати, що в су- bilities. At the same time, this would serve asчасних умовах потреба в «видовищах» a sufficient stimulus to growth. In a sense, anніяк не менша, ніж у «хлібі» – зараз важко employee should always look forward to hisсобі уявити людину як мінімум без мобіль- future, in which he envisions his own “goldenного телефону. mountain” and comes to the realization that the У таких умовах тим більше перестає amount of compensation he receives actuallyпрацювати принцип мотивації «вгору по compensates for new initiative on his part.сходах», з урахуванням того, що він з са- Otherwise, why would he even bother?!мого початку орієнтований на молодих Market wage levelsфахівців. Не бачачи реальних перспектив In many cases, while someone’s salaryдля себе заробити в найближчому майбут- may be considered as corresponding to “mar-ньому істотний достаток, люди не ставлять ket rates”, it is, in fact, insufficient to evenсобі «великих цілей», нехтуючи при цьому meet one’s basic human needs. We will notкар’єрними сходами як такими. be taking into account the official statistics Якщо рівень оплати праці буде зали- with respect to the cost of the consumerшатися недостатнім, це завжди буде про- basket here, which has practically not un-вокувати співробітника на пошук іншого dergone any revisions for the past 12 yearsроботодавця та інші види діяльності. in Ukraine, as it has nothing to do with the Винагорода за результат real needs of Ukrainians today. Of course, it Така система винагороди, як правило, should also be noted that such a salary alsoпоширена на тих ділянках, де результат does not take into account such importantдіяльності кожного окремого співробітника parameters as the real cost of housing, theможна чітко ідентифікувати і виміряти, і real cost of health care and education, andпри цьому, співробітник безпосередньо the actual cost of the services provided byвпливає на результат. Частою помилкою public officials. We should also keep in mindбуває спроба «натягнути» цей принцип that today, there is a contemporary needна всі категорії персоналу – наприклад, for “material goods” that are seen as impor-бухгалтерів, юристів, електриків і т.д. Крім tant as one’s “bread” – for instance, todayтого, мотивація на результат відключаєть- is now hard to imagine a business personся в тому випадку, якщо спочатку цілі є who does not, as a minimum, have his ownявно завищеними, і їх досягнення вимагає mobile phone.більших зусиль у порівнянні з можливою Particularly under such circumstances, theвинагородою. principle motivation of “climbing the career Для підвищення ефективності цього ін- ladder” ceases to work given the fact that thisструменту його треба використовувати «до concept was originally aimed at young profes-місця», при цьому необхідно підтримувати sionals. Due to the fact that they see no realмаксимальний рівень прозорості результа- prospects for themselves in terms of makingту для співробітника, а значить, формула substantial wealth in the near future, people doрозрахунку має бути простою. Крім того, not set any “big goals” for themselves and, atбаланс фіксованої частини доходу спів- the same time, they tend to neglect the careerробітникам і винагороди за результат має ladder as such.бути збалансованим, так, щоб фіксована If wages continue to be inadequate, this willчастина покривала його мінімальні потреби. always be a factor encouraging employees to «М’які» чинники switch to working for another employer and Описані вище елементи системи в engaging in other activities.основному роблять акцент на матеріаль- Results-based remunerationну складову мотивації персоналу. Тим не This system of remuneration, as a rule, ex-менш, на ваги мотивації та загального за- tends to those areas where the performance ofдоволення умовами праці необхідно по- each individual employee can be clearly iden-класти ще й істотний ряд «м’яких» фак- tified and measured, and also when an em-торів. Ось деякі з них: ployee can have a direct effect on the result.
 21. 21. 22 назад до розділу back to the section A mistake that is commonly made entails an - Зниження + Підвищення attempt to “apply” this principle to all catego- мотивації мотивації ries of staff, even including accountants, Спілкування з співро- Наявність сильно- lawyers, electricians, etc. In addition, the ap- бітниками в форматі го харизматичного винятково негатив- обєднуючого лідера proach of motivating staff based on results ного зворотного безумовно сприяє should not be used in the case that the original звязку безумовно загальному задоволен- goal is plainly excessive, the achievement of знижує самооцінку, ню роботою і лояль- which clearly requires a lot of effort in com- мотивацію і лояль- ності до роботодавця ність до роботодавця parison with the possible reward. To increase the effectiveness of this tool, Формальний підхід Можливість отримати it should be used “to a point”. At the same до організації та про- якісне навчання як для time, it is necessary to maintain the highest ведення навчання, потреб поточної роботи, ігнорування його так і для використання в possible level of transparency in terms of an результатів при по- майбутньому, безумов- employee’s results, which means that the for- дальшій оцінці спів- но, сприяє підвищенню mula for its calculation should be somewhat робітника і його про- мотивації співробітників суванню по карєрних simple. Furthermore, the balance of the fixed сходах знижують income part of one’s earnings and his results- його мотивацію і ло- based remuneration should be balanced, so яльність до компанії that the fixed portion is still actually sufficient Нерівномірний розпо- Справедлива сатисфак- to cover his minimum human needs. діл робочого наванта- ція додаткових наванта- Soft factors ження, неадекватна жень нейтралізує дра- The above-described system elements оплаті інтенсивність тівливий чинник і сприяє праці, часті пере- підтримці мотивації і mainly focus on the material component of робки знижують лояльності персона- motivating personnel. However, to achieve мотивацію і лояль- лу, і певної готовності a balance in terms of motivation and peo- ність співробітників співробітників докласти більше зусиль тоді, коли ple’s overall satisfaction with their working цього вимагає ситуація conditions, it is necessary to include a more substantial number of “soft” factors. We have indicated some of them below: Резюмуючи, в інтересах і турботах насамперед роботодавців знаходиться - Decreasing + Improving обов’язок збалансувати і врегулювати пи- motivation motivation тання мотивації, що прямим чином впли- Communication with The existence of a strong ває на здатність компанії досягти свої цілі. staff using the approach charismatic unifying lea- Якою б великою не виросла компанія, of solely providing nega- ders certainly contributes необхідність працювати з персоналом, tive feedback certainly to an employee’s overall створювати, впроваджувати і підтримува- lowers the employee’s job satisfaction and loyalty self-esteem, motiva- to his employer ти корпоративні принципи залишається. tion and loyalty to his Якщо компанія серйозно зацікавлена в мо- employer тивованих і лояльних співробітниках, перш A formal approach to The ability to obtain a за все, необхідно зрозуміти і прибрати зі organizing and conduct- quality education both шляху явні дратівливі чинники, частина з ing training, ignoring the with respect to the needs яких описана вище. Однак, тільки це не за- employee’s results in fur- of one’s current work and ther evaluations, and his/ for use in the future, cer- безпечить 100% успіху. Елементи системи her advancement up the tainly contributes to moti- мотивації також повинні мати й індивіду- career ladder certainly vating employees альні нотки – між категоріями персоналу reduces his/her motiva- tion and loyalty to the (наприклад, виробництво і продаж і т.д.), company між віковими групами співробітників (не пропонуйте пенсійні програми студентам). The uneven distribution Fair compensation for ad- of one’s workload, inad- ditional work loads neu- При мінімізації дратівливих факторів equate pay considering tralizes aggravations and успіх забезпечить постійна об’єднуюча і the intensity of one’s promotes employees’ loyal- навчальна робота керівництва з персо- work, and frequent pro- ty and motivation, and en- cessing serve to reduce courages a certain willing- налом, залучення співробітників не тільки an employee’s motiva- ness among employees to в робочий процес, а й у соціальну актив- tion and loyalty to the do more when the situa- ність. company tion requires it

×