Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yammer inleiding alliander college

1,238 views

Published on

Korte beschrijving van Yammer, hoe het te gebruiken en wat je er mee kunt. Specifiek voor Alliander College Summerschool.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yammer inleiding alliander college

 1. 1. Yammer: twitter voor bedrijven? Lifehacking @ Alliander College Summerschool 31 augustus 2011
 2. 2. Agenda <ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 3. 3. Facts & figures <ul><li>Gestart in 2008 door David Sacks (PayPal) </li></ul><ul><li>Ruim 100.000 bedrijven wereldwijd </li></ul><ul><li>In Nederland: ASR, Schiphol, Deloitte (bijna 50% deelname), Syntens, Buitenlandse zaken, Verkeer en Waterstaat, KNMI, Rhinofly (Frank Meeuwsen van FrankWatching, tip!) en … </li></ul><ul><li>Zie verder http://nl.wikipedia.org/wiki/Yammer </li></ul><ul><li>Maar ook alternatieven </li></ul><ul><ul><li>KPN Connect http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/19683 </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuele werktafels </li></ul></ul><ul><ul><li>Alliander platform </li></ul></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 4. 4. [email_address] <ul><li>Sinds april 2009 </li></ul><ul><li>Alleen met een @alliander.com emailadres </li></ul><ul><ul><li>Anderen? Start een Community! </li></ul></ul><ul><li>Eerste deelnemer: Marcel van Hest </li></ul><ul><li>Virus… </li></ul><ul><li>Augustus 2011: ruim 1400 leden </li></ul><ul><li>Meeste berichten, volgers, likes, replies etc. </li></ul><ul><ul><li>https:// www.yammer.com / alliander.com /leaderboards </li></ul></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 5. 5. Wat is het? <ul><li>Forum? </li></ul><ul><li>(Micro-)blog? </li></ul><ul><li>Kennismanagement? </li></ul><ul><li>Twitter voor bedrijven? </li></ul><ul><li>Facebook voor bedrijven? </li></ul><ul><li>Innovatie? </li></ul><ul><li>De online koffiehoek? </li></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 6. 6. Hoe werken discussies? <ul><li>10% van de gebruikers schrijft 80% van de berichten </li></ul><ul><li>dat is conform de 90-9-1 regel* </li></ul>* http:// www.antseyeview.com /90-9-1-principle/ <ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 7. 7. Hoe werkt het? <ul><li>Website </li></ul><ul><li>Applicatie </li></ul><ul><ul><li>Desktop app, via Adobe Air </li></ul></ul><ul><li>App </li></ul><ul><ul><li>iPhone, iPad, Blackberry, Android, Windows Phone </li></ul></ul><ul><li>Mail </li></ul><ul><ul><li>(denk aan weglaten .sig!) </li></ul></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><ul><li>#yam </li></ul></ul><ul><ul><li>maar wel eerst koppelen: https ://www.yammer.com/account/profile_info </li></ul></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 8. 8. Hoe werkt het? <ul><li>Plaats een bericht (of vraag) en ontvang reacties </li></ul><ul><ul><li>Doel: informeren van je collega’s, maar soms ook: feedback vragen (=vraag) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraag wordt door app’s niet goed ondersteund </li></ul></ul><ul><li>Promote een evenement </li></ul><ul><ul><li>Wie komen er nog meer? Carpoolen? </li></ul></ul><ul><li>Promote een collega (Praise) </li></ul><ul><ul><li>Doel: zet iemand in de schijnwerpers </li></ul></ul><ul><li>Peiling/enquête (poll) </li></ul><ul><ul><li>Doel: achterhalen hoe mensen over je stelling/idee/vraag/alternatieven denken </li></ul></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 9. 9. Hoe werkt het? <ul><li>My Feed </li></ul><ul><li>Company Feed </li></ul><ul><li>Private Messages </li></ul><ul><li>Groups </li></ul><ul><li>External Networks (voorheen Communities) </li></ul><ul><li>Members </li></ul><ul><li>Follow (unfollow) </li></ul><ul><li>Invite (let op!) </li></ul><ul><li>Topics (tags, metadata) </li></ul><ul><li>Zoeken </li></ul><ul><li>Profiel </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Activity stream </li></ul><ul><li>Notifications </li></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 10. 10. Wanneer is Yammer handig? <ul><li>Use cases: </li></ul><ul><li>Informatie delen </li></ul><ul><li>Vraag stellen </li></ul><ul><li>Meningen vragen </li></ul><ul><li>Kennis of kenner zoeken </li></ul><ul><li>Discussiëren </li></ul><ul><li>Al dan niet in een team (groep) </li></ul><ul><li>Wanneer niet? </li></ul><ul><li>“ Twitteren” </li></ul><ul><li>Waar we andere oplossingen voor hebben </li></ul><ul><ul><li>Documenten? Livelink </li></ul></ul><ul><ul><li>Formele communicatie? Intranet </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgebreide teksten? Kenniscafé </li></ul></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 11. 11. Hoe werkt het (demo) <ul><li>https://www.yammer.com/alliander.com/ </li></ul><ul><li>Of Rijkswaterstaat filmpje: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=U_Rq6IAm08Q </li></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 12. 12. De toekomst <ul><li>Yammer heeft overlap met </li></ul><ul><ul><li>Livelink: document opslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuele werktafels: discussies </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefoonboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail/chat: je kunt Yammeren ipv mailen #wqm </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe gebruiksmogelijkheden </li></ul><ul><ul><li>Innovatie (aparte Ideas module) </li></ul></ul><ul><li>“ Online platform voor samenwerking en verbinding” </li></ul><ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 13. 13. De toekomst (#wqm) <ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>Intranet, Kenniscafé Livelink Lync/WebEx Virtuele werktafels Outlook
 14. 14. De toekomst: unified communication <ul><li>Facts & figures </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>De toekomst? </li></ul>
 15. 15. Vragen? http:// www.yammer.com / alliander.com /

×