Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studiu PR & Internet

1,732 views

Published on

A survey about how Romanian PR people see the Internet and blogs

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Studiu PR & Internet

  1. 1. 10-13 Top.qxd 3/14/08 9:05 PM Page 10 10 IMPORTAN}A INTERNETULUI |N PR Evensys a realizat un sondaj n råndul unor practicieni din rela]iile publice pentru a afla p`rerea lor asupra evolu]iei domeniului [i a influen]ei new media n activit`]ile curente. Cum a evoluat percep]ia asupra PR-ului n mediul de afaceri? Influen]eaz` Internetul rela]iile publice? Percep]ia asupra PR-ului este mai bun` 70% Da, cu un efect pozitiv 94% Percep]ia nu s-a schimbat mult 28% Da, cu un efect negativ 5% Percep]ia este mai pu]in bun` (ca nainte) 2% Nu, cu niciun efect 2% Care crede]i c` vor fi tendin]ele majore ale acestui an*? Cum afecteaz` Internetul rela]ia cu mass-media? Cre[terea ini]iativelor de PR n mediul online 78% Am o mai bun` rela]ie folosind comunicarea via Internet 74% Diversificarea activit`]ilor de PR dincolo de rela]ia cu presa 70% Nu am observat o schimbare major` 25% Cre[terea n num`r a ini]iativelor de CSR 67% Comunicarea cu jurnali[tii a devenit mai dificil` 2% Declararea unor specializ`ri clare din partea unor agen]ii 47% G`sirea de abord`ri noi n PR 47% Cât de important` este acum acoperirea online? G`sirea unor noi canale pentru activit`]ile de rela]ii publice 45% Foarte important` 83% Cre[terea bugetelor alocate rela]iilor publice 42% Pu]in important` 15% Consolidarea agen]iilor de PR 34% Deloc important` 2% Cre[terea segmentului “freelance PR” 34% Desprinderea mai multor departamente de PR Ce instrumente de PR online folosi]i cu regularitate?* n agen]ii de sine st`t`toare 25% Intrarea unor noi agen]ii de PR Interna]ionale 22% E-mail 95% * R~SPUNSURI MULTIPLE Lectura blogurilor 75% Monitorizare online 74% Care crede]i c` vor fi cele mai cerute servicii anul acesta*? Newslettere 68% Site-ul companiei (online media center) 63% Media relations 72% Site-uri de comunicate de pres` 62% PR online 61% Site-uri dedicate unor branduri/ activit`]i punctuale 48% CSR 48% Social Networking (de ex. LinkedIn, Plaxo etc.) 40% Planificare [i organizare de evenimente 42% Activit`]i de PR prin intermediul blogurilor 37% Comunicarea intern` 33% Instant Messaging (de ex. Yahoo Messenger) 35% Monitorizare [i analiz` media 25% Antrenarea unor discu]ii pe forumuri 26% Public affairs 22% Grupuri de discu]ii 26% Comunicarea de criz` 20% Reclame text (de ex. Google AdWords) 15% Comunicarea financiar` 9% * R~SPUNSURI MULTIPLE * SELECTA}I CEL MULT TREI R~SPUNSURI Care sunt factorii care limiteaz` dezvoltarea Sunte]i de acord cu urm`toarele afirma]ii? DA NU mai multor activit`]i de PR n mediul online?* PR-ul este ast`zi mai important ca oricând 62% 38% Nen]elegerea mediului 63% Beneficiile activit`]ilor de PR sunt bine n]elese 6% 94% Nu exist` foarte multe competen]e n domeniu 60% Imaginea PR-ului este pozitiv` 63% 37% Mediul online este foarte imprevizibil [i foarte greu de controlat 42% Exist` acum foarte multe oportunit`]i pentru PR 92% 8% Bugetele prea mici avute la dispozi]ie 34% PR-ul este mai u[or m`surabil acum 46% 54% Exist` ngrijorarea fa]` de securitatea datelor 34% Rela]iile cu jurnali[tii sunt din ce n ce mai bune 54% 46% Nu exist` instrumente de m`surare a activit`]ilor de PR n mediul Rela]ia cu media e la fel de important` ca [i pân` acum 90% 10% online 29% PR-ul nseamn` n mare rela]ia cu media 19% 81% Clien]ii consider` c` mediul online nu este potrivit pentru PR 29% Agen]iile de PR [i diversific` oferta de servicii 81% 19% Nu exist` un interes fa]` de acoperirea media pe Internet 26% PR-ul folose[te cele mai noi tehnologii 45% 55% Tehnologia este greu de implementat 18% PR-ul nseamn` n primul rând media relations 25% 75% Nu exist` un interes din partea comunit`]ii de PR 11% Pot ap`rea implica]ii legale majore 8% * R~SPUNSURI MULTIPLE
  2. 2. 10-13 Top.qxd 3/14/08 9:05 PM Page 11
  3. 3. 10-13 Top.qxd 3/14/08 9:05 PM Page 12 12 vensys [i-a propus s` afle care este percep]ia practicienilor din E Sunt blogurile un instrument de PR esen]ial? PR asupra evolu]iei domeniului n ultimul an, dar mai ales Da, pot aduce valoare ad`ugat` n unele cazuri 49% asupra influen]ei pe care o exercit` n cadrul profesiei. Ast`zi Da, blogurile trebuie incluse ntre instrumentele de PR 37% Internetul joac` un rol foarte important n cadrul comunit`]ii comuni- Nu, nu sunt un instrument esen]ial 8% catorilor, fiind pe de o parte un instrument, iar pe de alt` parte un Sunt doar o mod` 6% medium. La sondajul ini]iat de Evensys au r`spuns 65 de speciali[ti din Care sunt marile provoc`ri n lansarea agen]ii de PR [i advertising [i din departamente de comunicare din unui blog de companie?* companii, iar rezultatele au fost mai mult decât optimiste. Participan]ii la sondaj sunt de p`rere c` imaginea PR-ului n mediul Actualizarea periodic` 71% de afaceri a evoluat spre mai bine n ultimul an [i c` n domeniu exist` Reac]ia la toate comentariile ap`rute 49% foarte multe oportunit`]i de dezvoltare. Lipsa unei/unor persoane specializate 45% |n opinia lor, cea mai important` tendin]` n 2008 vizeaz` cre[terea P`strarea unei rigori corporative ntr-un discurs informal 43% ini]iativelor n mediul online, aceasta fiind urmat` de diversificarea Controlul mesajelor 40% activit`]ilor de PR dincolo de rela]ia cu presa [i sporirea num`rului de Riscul de oferi informa]ii competitorilor 22% programe de CSR. Dar chiar [i a[a, rela]iile cu media sunt la fel de * R~SPUNSURI MULTIPLE importante ca [i pân` acum. Vestea bun` este c` cei mai mul]i oameni de PR au v`zut o mbun`t`]ire a rela]iilor cu jurnali[tii. Care crede]i c` sunt cele mai mari oportunit`]i de PR Vorbind despre Internet, speciali[tii n comunicare au vazut n oferite de lansarea unui blog de companie? marea lor majoritate c` acest nou medium a avut o influen]` pozitiv` asupra rela]iilor publice. Ba mai mult, au recunoscut c` rela]ia cu S` primim feedback de la publicurile interesate 89% mass-media s-a mbun`t`]it datorit` noilor instrumente online, printre S` comunic`m ntr-o manier` informal`, dar eficient` acestea cele mai populare fiind e-mail-ul, lectura blogurilor [i monito- cu publicurile interesate 77% rizarea online. S` oferim o imagine transparent` asupra agen]iilor 66% Interesant este [i faptul c` acoperirea online a activit`]ilor este pri- S` implic`m angaja]ii [i astfel s` i motiv`m 46% vit` acum ca fiind foarte important` de c`tre practicieni. Totu[i, nc` S` atingem noi audien]e 45% nen]elegerea mediului online [i lipsa anumitor competen]e n dome- S` comunic`m direct cu publicurile interesate, f`r` a implica mass-media 38% niu sunt câteva din piedicile care limiteaz` dezvoltarea mai multor S` fim n pas cu noile tendin]e 28% activit`]i de PR pe web. S` ne distingem n fa]a concuren]ei 26% Blogurile reprezint` acum cel mai “sexy” cuvânt n comunicare [i tot- S` se vorbeasc` despre organiza]ie pe alte bloguri 22% odat` un teritoriu necunoscut. Chiar [i a[a, aproape jumatate dintre cei * R~SPUNSURI MULTIPLE intervieva]i au r`spuns c` blogurile pot aduce valoare ad`ugat` n unele campanii, iar mai mult de o treime dintre practicieni consider` c` acestea ar trebui incluse ntre instrumentele de PR. Cum monitoriza]i media online? Blogurile pot fi o platform` de promovare, dar pot juca [i rolul de instru- C`ut`m frecvent prin motoare de c`utare numele companiei 63% ment de comunicare n`scut n cadrul companiei. Blogurile corporate ar fi Urm`rim site-urile de media online importante aproape zilnic 48% utile, n opinia responden]ilor, n principal pentru a ob]ine feedback de la Avem instrumente proprii de monitorizare 23% publicurile interesate, dar [i pentru o comunicare ntr-o manier` informal`, Urm`rim doar blogurile importante 6% dar eficient`. C`ut`m rar prin motoare de c`utare numele companiei 2% Pentru oamenii de PR, cea mai r`spândit` form` de monitorizare a Nu urm`rim deloc ce se petrece pe Internet 2% media online o reprezint` c`utarea prin motoarele de c`utare, urmat` de * R~SPUNSURI MULTIPLE accesarea site-urilor de [tiri importante.
  4. 4. 10-13 Top.qxd 3/14/08 9:05 PM Page 13

×