Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol kpi

266 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol kpi

  1. 1. ArgumentaceStuduji geografii na pedagogické fakultě Masarykovi univerzity v Brně, proto jsem si chtělavybrat téma z tohoto oboru. Konkrétně toto téma jsem zvolila, že je mně a věřím že i většinělidem velmi blízké, i když to na první pohled nemusí všem připadat. Každého však ovlivňujekaždý den podnebí a počasí ve kterém žije. Podle čeho se všichni rozhodujeme kam nadovolenou?Podnebné pásy na zemi - Alisova genetická klasifikace klimatuAutor uznávané genetická klasifikace je ruský klimatolog Boris Pavlovič Alisov, který prvníverzi své klimatické klasifikace zveřejnil v roce 1940.Alisov vymezil 7 základních klimatických pásemHlavní klimatická pásma: pásmo rovníkového klimatu, pásmo tropického vzduchu, pásmovzduchu mírných šířek, polární pásmo.Pásy jsou rozděleny podle převládání typů vzduchových hmot během celého roku.Přechodná klimatická pásma: pásmo rovníkových monzunů, subtropické pásmo, subarkticképásmo. Tyto pásy jsou umístěny mezi hlavními a jsou rozlišeny podle střídání typůvzduchových hmot během roku.Klimatické typy dělíme podle charakteru aktivního povrchu na kontinentální a oceánský typ.A podle rozložení mořských proudů a různé podmínky cirkulace atmosféry – typ klimatuvýchodních a západních břehů pevnin1. Pás rovníkového klimatuStálá intenzita slunečního záření během roku podmiňuje vyrovnaný teplotní režim. Průměrnéteploty vzduchu mezi 24-28°C, roční amplituda nepřesahuje 5°C. Denní amplitudy 10-15°C.Denní maxima přesahují jen zřídka 35°C, minima klesají zřídka pod 20°C.Vysoký výpar spolu s teplotou způsobuje vysoké hodnoty absolutní a relativní vlhkostivzduchu. Vysoký obsah vodní páry má za následek již při malém poklesu teploty vzniknočních radiačních mlh. Roční úhrn srážek dosahuje 1000-3000 mm.V tomto pásu pozorujeme zenitální deště, mohutné lijáky na jaře a na podzim. Na pevniněsrážky v odpoledních hodinách, na oceánech v nočních. Rozložení během roku jerovnoměrné. Srážkový efekt - 12 000 mm.Rozdíly mezi kontinentálním a oceánským typem je nepodstatný.2. Pás rovníkových monzunůV době letního monzunu při proudění od rovníku vzrůstá vlhkost vzduchu, klesá denníamplituda teploty a vypadávají vydatné srážky v podobě lijáků. Při zimním monzunu vlhkostvzduchu na pevninách prudce klesá, stejně jako množství srážek a roste denní amplitudateploty.2 typy klimatu.Kontinentální typ je charakterizován vlhkým létem a suchou zimou. Nejteplejším a nejsuššímobdobím je jaro, teploty vzduchu přesahují 30-35°C. Minimum teploty připadá na zimu adruhotné minimum se objevuje v létě. Srážky v podobě konvekčních lijáků. Úhrn kolísá srostoucí vzdáleností od rovníku od 1000-1500 mm do 300-400 mm. V místech orografickéhozesílení úhrny vyšší.V oblastech s oceánským typem klimatu pravděpodobnost srážek v létě podstatně vyšší než vzimě. V zimním období teploty pokles o 2-3°C.3. Pás tropického vzduchu
  2. 2. Převládání anticyklón na oceánech a termických níží s malými tlakovými gradienty napevninách je příznivé pro transformaci vzduchu přiváděného sem od rovníku nebo z vyššíchšířek. Vnikající tropický vzduch obsahuje málo vodní páry a způsobuje nedostatek vláhy nakontinentech. Oblačnost malá a aktivní povrch je intenzivněji ozářen než v rovníkovýchoblastech.4 typy klimatu.Oblasti kontinentálního typu - typický mimořádně suchý vzduch, horké léto a vysoký obsahprachových částic v ovzduší. Oblasti s absolutními maximy teploty vzduchu na Zemi. Srážkyvypadávají jen zřídka, roční úhrn do 100 mm. Časté jsou prachové víry a písečné bouře.Oceánský typ klimatu - charakteristický malou roční a denní amplitudou teploty a velkouvlhkostí.Klima západních břehů má v porovnání s tropickými šířkami nízkou teplotu vzduchu, velmimálo srážek a vysokou relativní vlhkost vzduchu. Formuje se pod vlivem přívodu chladnéhomořského vzduchu a nízké pasátové inverze. Velmi silně je vyvinutá brízová cirkulace.Klima východních břehů pevnin se liší vyššími srážkami, vyšší teplotou vzduchu, než jaká jena západních březích. Rozložení srážek ovlivněno orografií.4. Subtropický pásVzrůstají sezónní rozdíly. Roční úhrny insolace nižší než v tropickém pásu. V létě převládátropický vzduch, v zimě vzduch mírných šířek.4 typy klimatu.Kontinentální typ - v létě stejné hodnoty bilance záření jako tropický pás. Oblaka se netvoří,dochází k frontolýze s transformacemi vzduchu přiváděného z mírných šířek, převládá suchéa jasné počasí. Průměrné teploty 30°C. Objevuje se zimní a jarní srážkové období. Roční úhrnsrážek 200-500 mm, někdy v podobě sněhu, sněhová přikrývka se netvoří.Oceánský typ - vyrovnanější roční chod teploty vzduchu. Teploty nejchladnějšího měsíce jsou12°C, teploty nejteplejšího měsíce 20°C.Klima západních pobřeží je typické teplým, suchým a slunečným létem a teplou deštivouzimou. V zimě větší část ročního úhrnu srážek 1 000 mm. V tomto typu klimatu můžemepozorovat suché severovýchodní pasátové větry.Monzunový ráz má typ východních pobřeží pevnin, kde se zimní měsíce vyznačují suchým,poměrně chladným počasím. To je způsobeno vpádem suchého kontinentálního vzduchumírných šířek.5. Pás vzduchu mírných šířekKlimatické podmínky jsou dány převládáním vzduchu mírných šířek. Výrazná cyklonálníčinnost napomáhá meridionální výměně vzduchu a umožňuje vpády arktického a tropickéhovzduchu. Rozhodující význam má advekční proudění místo transformace vzduchových hmot.Bilance záření v zimě má záporné hodnoty. Velká proměnlivost počasí.4 typy klimatu.Kontinentální typ - charakteristický vlastnostmi kontinentálního vzduchu mírných šířek. Letos poměrně vysokou teplotou, nízkou relativní vlhkost a instabilní zvrstvení. Zima má nízkéteploty, značnou relativní vlhkost a stabilní zvrstvení. Stabilní zvrstvení a ochlazování odzemského povrchu vede ke vzniku mohutných anticyklón a velkému ochlazení. Radiačníochlazování často zvyšuje sněhová pokrývka v zimě. Roční úhrn srážek 300-600 mm,maximum v létě, rozložení je závislé na orografii.Bilance záření oceánského typu je vyšší než na kontinentech, přičemž i v zimě má oceánoteplující vliv na atmosféru. Cyklonální činnost je rozvinuta během celého roku. Proto setento typ klimatu vyznačuje malou denní a roční teplotní amplitudou.
  3. 3. Klima západních pobřeží pevnin charakterizováno převládáním mořského vzduchu mírnýchšířek a cyklonální činností během celého roku. Proto je teplejší zima a chladnější léto.Klima východních pobřeží má výrazný monzunový ráz. V zimě je pod vlivemseverozápadního proudění po východní periférii pevninských anticyklón, v létě pod vlivemcyklonální činnosti od jihovýchodu. Proto je zima studená a suchá, léto deštivé a chladnénebo mírně teplé. Roční úhrn srážek 500-700 mm.6. Subpolární pásV zimě převládá proudění arktického i polárního vzduchu, v létě vzduch mírných šířek.V Evropě subpolární pás není vyvinut. Na jižní polokouli se vyskytují malé oblastioceánského typu.2 typy klimatu.Kontinentální typ je charakteristický velmi chladnou a dlouhou zimou a relativně teplým,krátkým létem. Typický největšími ročními amplitudami na světě. Množství srážek je malé,200 mm. Srážky jsou nejčastěji v létě na frontách. Množství souvisí s malým obsahem vodnípáry v ovzduší při poměrně nízkých teplotách.Oceánský typ je charakteristický sezónní výměnou mořského arktického vzduchu (zima) amořského vzduchu mírných šířek (léto). Roční teplotní amplituda nepřesahuje 20°C. Zima jerelativně mírná, léto chladné.7. Arktický a antarktický pás (polární pásmo)Radiační bilance záporná v důsledku vysokého albeda povrchu krytého sněhem a ledem.Teplota vzduchu i v létě nízká, neboť větší část přijímaného tepla se spotřebuje na výpar.Průměrné teploty v zimě se liší jen málo. Vertikální rozdělení teploty je typické mohutnýmiinverzemi subsidenčního a radiačního typu. Při nízkém obsahu vodní páry vypadává málosrážek, převyšují výpar.2 typy klimatu.Kontinentální polární klima je typické pro Antarktidu. Má mimořádně surové zimy a studenáléta. Průměrná teplota všech měsíců je záporná. Typické jsou studené svahové větry a silnéproudění v okrajových částech. Srážky nízké, k okrajům kontinentu přibývají.Oceánské polární klima je typické pro oblast Arktidy. Letní teploty vystupují nad 0°C, zimníklesají na -50°C. To je způsobeno oteplujícím vlivem Atlantského oceánu. Roční úhrn srážekje 150-200 mm.Anotace:Text, Podnebné pásy na zemi - Alisova genetická klasifikace klimatu, pojednává o rozloženípodnebných pásů na zemi, tak jak je vymezil klimatolog Boris Pavlovič Alisov. Každý pás jev textu stručně charakterizován. V případě, že se pásy dále člení je i toto členění uvedeno acharakterizováno.Klíčová slova:klimatické pásmo, typ klimatu, albedo, amplituda teploty vzduchu, srážkový úhrn, vzduchováhmota
  4. 4. Literatura:NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie. 1. vydání. Praha: SPN, 1984. 272 s.- patří k doporučené literatuře- i přes to, že je to starší literatura je přesto aktuální- je velmi podrobná- taky přehledná- je strukturovaná RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. FYZICKÁ GEOGRAFIE. Katedra geografie, Pedagogickáfakulta, Masarykova univerzita . [Online] Centrum interaktivních a multimediálníchstudijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení , 2013. [Citace: 2. 1 2013.]https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2012/Ze2BP_KHP5/um/fyzickageografie/pages/05-klima.html.- patří k doporučené literatuře- přehledné- strukturované- autor je kvalifikovaný v oboru- podrobné Klimatické klasifikace Vsetína. Navrátil, Bořek. Vsetín : Hvězdárna Vsetín , 2011, Sv.http://www.hvezdarna-vsetin.cz/view.php?cisloclanku=2011090003. ISSN 1802-3762.- propojuje obecné téma s konkrétním- dobrý jako příklad- lépe si dokážeme díky tomu představit obecné- je příkladem z našeho území- můžeme porovnat i s jinými klasifikacemi

×