Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J05 ronit dabus_national_mooc_program

455 views

Published on

The Israel National MOOC Program for students support
Ronit Dabus, National Instructor, Ministry of Education

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J05 ronit dabus_national_mooc_program

 1. 1. ‫ב‬ ‫לומדים‬-MOOC ‫פריצת‬‫דרך‬‫במערכת‬‫החינוך‬ ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬ ‫ב‬‫עם‬ ‫שיתוף‬
 2. 2. ‫ב‬ ‫לומדים‬-MOOC ‫פריצת‬‫דרך‬‫במערכת‬‫החינוך‬ ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬ Mooc ‫מהו‬ Massive Open Online Course ‫המקוונים‬ ‫אקדמיים‬ ‫קורסים‬‫של‬ ‫המרצים‬ ‫בכירי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונחים‬ ‫לציבור‬ ‫ומוצעים‬ ‫בעצמם‬ ‫הידע‬ ‫יוצרי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫האוניברסיטאות‬ ‫בחינם‬ ‫הרחב‬.‫ביותר‬ ‫איכותית‬ ‫הוראה‬ ‫מציעים‬ ‫אלו‬ ‫קורסים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫אישי‬ ‫בקצב‬ ‫למידה‬ ‫ומאפשרים‬.‫על‬ ‫הגבלה‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ‫המשתתפים‬ ‫כמות‬,‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫זמינים‬ ‫והם‬.
 3. 3. ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬ ‫קורסי‬MOOC‫אקדמיים‬ ‫בעולם‬ ‫מובילות‬ ‫באוניברסיטאות‬ ‫אסטרונומיה‬ ‫ביולוגיה‬ ‫רובוטיקה‬ ‫עיצוב‬ ‫מחשבים‬ ‫ועוד‬...
 4. 4. MOOC‫החלל‬ ‫בחקר‬ ‫מגמת‬‫גליל‬ ‫חינוך‬ ‫בית‬ ‫תקשורת‬‫מערבי‬. ‫תשע‬"‫ד‬
 5. 5. ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬ ‫ב‬‫מערכת‬‫החינוך‬ MOOC ‫חינוך‬ ‫ערי‬ ‫לבין‬ ‫תקשוב‬ ‫מנהל‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ MOOC ‫מדעים‬: ‫חקר‬ ‫החלל‬ ‫תשע‬"‫ה‬
 6. 6. ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬ ‫מיזמי‬"‫מוק‬"‫במגוון‬ ‫דעת‬ ‫תחומי‬
 7. 7. "‫מוק‬"‫בשנה‬"‫תשע‬ ‫ל‬"‫ו‬ ‫תכנית‬‫הפעלה‬‫לשנת‬‫תשע‬"‫ו‬ *50‫כיתות‬‫לומדות‬‫מתמטיקה‬5‫יחל‬'‫בשילוב‬‫מודלהנבחרת‬. *50‫כיתות‬‫לומדות‬MOOC‫בתחומי‬‫דעת‬‫מגוונים‬. *‫פיתוח‬MOOC‫מתמטיקה‬5‫יחל‬'‫עם‬‫האקדמיה‬. ‫סטטוס‬‫הפעלה‬: ‫למורים‬ ‫מכתבים‬ ‫ונשלחו‬ ‫המשתתפות‬ ‫הכיתות‬ ‫נבחרו‬ ‫התארגנות‬‫להשתלמות‬‫מורים‬‫בשלושה‬‫גושים‬‫גיאוגרפיים‬:‫מרכז‬,‫ודרום‬ ‫צפון‬
 8. 8. "‫מוק‬"‫בשנה‬"‫תשע‬ ‫ל‬"‫ו‬ ‫סיימנו‬‫את‬ ‫ולמפות‬ ‫לפלח‬‫המשתתפים‬. ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫שונות‬ ‫בפסגות‬ ‫מתמטיקה‬ ‫נבחרות‬ ‫השתלמות‬ ‫החלה‬,‫מורי‬ ‫מקבלים‬ ‫הנבחרות‬‫לויווי‬‫התכנית‬ ‫ממנחי‬ ‫צמוד‬ ‫במהלך‬‫ההשתלמות‬:‫תהליך‬‫בחירת‬‫קורסים‬‫עם‬‫המורים‬,‫קבלת‬‫קרדי‬ ‫טציה‬‫ממפמרים‬, ‫התנסות‬‫בלמידת‬‫קורס‬MOOC,‫שונים‬ ‫מודלים‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫הכרות‬ ‫שיתופית‬ ‫ללמידה‬:‫ההפוכה‬ ‫הכתה‬,‫ועוד‬ ‫נבחרת‬.
 9. 9. ‫אתגרים‬ ‫קורסים‬ ‫של‬ ‫ותרגום‬ ‫שפה‬ ‫קשיי‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬, ‫רבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫במונחים‬ ‫המשתמשים‬ ‫באנגלית‬ ‫ועבודה‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫שינוי‬. ‫הוראה‬ ‫לשיטות‬ ‫והסתגלות‬ ‫פיתוח‬/‫למידה‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬:‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬ ‫מודל‬,‫מודל‬ ‫נבחרת‬,‫קבוצתית‬ ‫השגיות‬,‫מתוקשבת‬ ‫למידה‬, ‫אינטגרציה‬‫חברתית‬‫בלמידה‬. ‫למידה‬ ‫תאוריות‬,‫תפקידו‬ ‫ושינוי‬‫של‬‫המורה‬ ‫ע‬"‫למידה‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חדשנית‬ ‫פדגוגיה‬ ‫י‬. ‫ויעילות‬ ‫זמן‬ ‫ניהול‬.
 10. 10. ‫תומכים‬ ‫אמצעים‬: ‫יעשה‬ ‫הלמידה‬ ‫ניהול‬‫ב‬"‫מוודל‬"‫יתנהלו‬ ‫שבו‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫בהשתלמות‬ ‫כתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫ב‬ ‫התנסות‬"‫מוק‬"‫וקיום‬ ‫משלהם‬"‫קהילת‬ ‫מעשה‬.‫ההוראה‬ ‫כיתות‬ ‫את‬ ‫ינהלו‬ ‫ובמקביל‬ ‫התלמידים‬ ‫מול‬ ‫שלהם‬.‫כיתתי‬ ‫מרחב‬ ‫בכל‬ ‫למידה‬ ‫חומרי‬ ‫יועלו‬,‫התהליך‬ ‫תיעוד‬ ‫מחויות‬ ‫והן‬ ‫ההוראה‬ ‫מחוויית‬ ‫הן‬ ‫ורפלקציות‬ ‫הלמידה‬ ‫קבוצות‬"‫וואטסאפ‬" ‫קבוצות‬"‫פייסבוק‬.‫ע‬"‫חדשנית‬ ‫פדגוגיה‬ ‫י‬ ‫למידה‬ ‫טכנולוגית‬. ‫ויעילות‬ ‫זמן‬ ‫ניהול‬.
 11. 11. ‫במסגרת‬ ‫ללמידה‬ ‫מוספים‬ ‫ערכים‬MOOC‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫משותפת‬ ‫ידע‬ ‫ליצירת‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ומקום‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ ‫פריצת‬ ‫תוך‬. ‫למידה‬‫חווייתית‬‫משותפת‬ ‫עצמאי‬ ‫לומד‬ ‫בצוות‬ ‫למידה‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫פיתוח‬,‫אכפתיות‬,‫וקבלה‬ ‫סובלנות‬. ‫יחסי‬ ‫פיתוח‬‫חיברות‬‫אישית‬ ‫בין‬ ‫ותקשורת‬. ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫המשתנים‬ ‫לצרכיו‬ ‫והתאמה‬ ‫משמעותית‬ ‫למידה‬.
 12. 12. ‫התכנית‬ ‫להצלחת‬ ‫נתונים‬ ‫רבים‬ ‫תלמידים‬ ‫הובילה‬ ‫התוכנית‬‫בהצלחה‬ ‫הקורס‬ ‫לסיום‬,‫למספר‬ ‫בהשוואה‬ ‫מסיימי‬‫ה‬ ‫קורסי‬-Mooc‫בעולם‬( .‫עפ‬ ‫ההצלחה‬ ‫אחוזי‬"‫עומדים‬ ‫מחקרים‬ ‫י‬‫על‬ 8%-%5‫בלבד‬( ‫בפיילוט‬MOOC‫החינוך‬ ‫במערכת‬,‫תשע‬ ‫בשנת‬ ‫שהתקיים‬"‫ד‬,‫בהצלחה‬ ‫סיימו‬ 83%‫הרובוטיקה‬ ‫בתחומי‬ ‫אקדמיים‬ ‫בקורסים‬ ‫שהשתתפו‬ ‫התיכון‬ ‫מתלמידי‬ ‫והאסטרונומיה‬.‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫ונערכו‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫הקורסים‬. ‫תשע‬ ‫בשנת‬"‫בלמידת‬ ‫הדעת‬ ‫תחומי‬ ‫הורחבו‬ ‫ה‬MOOC‫הבאים‬ ‫התחומים‬ ‫ונוספו‬: ‫עיצוב‬,‫מחשבים‬,‫פיסיקה‬,‫ביולוגיה‬,‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬,‫ומשפט‬ ‫חוק‬.‫אחוזי‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫ההצלחה‬86%.
 13. 13. ‫המשתתפים‬ ‫כמות‬ ‫תשע‬ ‫בשנת‬"‫השתתפו‬ ‫ד‬12‫ובהתנסות‬ ‫בהשתלמות‬ ‫מורים‬. ‫תשע‬ ‫בשנת‬"‫השתתפו‬ ‫ה‬18‫וכ‬ ‫מורים‬-150‫תלמידים‬. ‫תשע‬ ‫בשנת‬"‫ל‬ ‫מעל‬ ‫משתתפים‬ ‫ו‬-100‫וכ‬ ‫מורים‬-3000‫תלמידים‬ ‫ירבו‬ ‫כן‬.... ‫ה‬ ‫בעזרת‬ ‫לכולנו‬ ‫בהצלחה‬' ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬ ‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬

×