Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J04 lihi telem_private_tutoring

487 views

Published on

The initiative for private tutoring of students for intensive Mathematics instruction in the Secondary School (five units in the Baccalaureate)
Lihi Telem, National Instructor, Cooperative Learning and Distance Learning, Ministry of Education

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J04 lihi telem_private_tutoring

 1. 1. ‫פרטיים‬ ‫שעורים‬ ‫תכנית‬ ‫נובמבר‬ ‫פיילוט‬–‫דצמבר‬2015 ‫א‬ ‫שלב‬'–‫מתמטיקה‬ ‫ב‬ ‫שלב‬'-‫אנגלית‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫ללמידה‬ ‫היחידה‬ ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬
 2. 2. ‫רקע‬ •‫כ‬–30%‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מהתלמידים‬,‫כ‬-40%‫מתלמידי‬ ‫וכ‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבת‬-50%‫נעזרים‬ ‫העליונה‬ ‫החטיבה‬ ‫מתלמידי‬ ‫פרטיים‬ ‫בשיעורים‬. •‫אנגלית‬ ‫אחריו‬ ‫והבא‬ ‫מתמטיקה‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫השכיח‬ ‫המקצוע‬. •‫סוציואקונומי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בהישגים‬ ‫פערים‬. ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 3. 3. ‫התכנית‬ ‫מטרות‬ •‫רקע‬ ‫על‬ ‫הלימודים‬ ‫שעות‬ ‫אחר‬ ‫תמיכה‬ ‫של‬ ‫בנגישות‬ ‫פערים‬ ‫צמצום‬ ‫סוציואקונומי‬ ‫או‬ ‫לימודי‬. •‫והכנה‬ ‫תמיכה‬ ‫באמצעות‬ ‫בכיתות‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫למידה‬ ‫חוויה‬ ‫יצירת‬ ‫בבית‬. •‫התלמידים‬ ‫הישגי‬ ‫שיפור‬,‫שלהם‬ ‫הלמידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שכלול‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ביכולתם‬ ‫שלהם‬ ‫והאמונה‬ ‫הביטחון‬ ‫והעצמת‬. •‫קודם‬ ‫לסעיף‬ ‫בהמשך‬–‫מוגבר‬ ‫מתמטיקה‬ ‫בלימודי‬ ‫הבחירה‬ ‫הגברת‬ (4-5‫יח‬"‫ל‬.) ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 4. 4. ‫הלימודית‬ ‫התמיכה‬ ‫סוגי‬ .1‫מידי‬ ‫מענה‬-‫הבית‬ ‫שיעורי‬ ‫הכנת‬ ‫בעת‬ ‫נקודתי‬ ‫סיוע‬ ‫וכו‬ ‫למבחן‬ ‫למידה‬. .2‫מקוון‬ ‫פרטי‬ ‫שיעור‬–‫לבחירה‬ ‫מקוון‬ ‫שיעור‬ ‫הזמנת‬,‫ללא‬ ‫תשלום‬. .3‫בקבוצה‬ ‫מקוון‬ ‫שיעור‬-‫ללמוד‬ ‫לתלמידים‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫אחד‬ ‫במפגש‬ ‫שיבוצע‬ ‫מסוים‬ ‫תוכן‬ ‫בתחום‬ ‫לימוד‬ ‫בקבוצת‬ ‫יותר‬ ‫או‬. .4‫מרתונים‬–‫הבגרות‬ ‫לבחינות‬ ‫בהכנה‬ ‫לתלמידים‬ ‫סיוע‬ ‫ע‬ ‫שיקבעו‬ ‫שיעורים‬ ‫באמצעות‬"‫המערכת‬ ‫י‬. ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 5. 5. ‫ראשונית‬ ‫הפעלה‬–‫הפיילוט‬ ‫שלב‬ •‫תמיכה‬ ‫סוגי‬-(1‫ו‬-2)‫פרטיים‬ ‫ושיעורים‬ ‫מידי‬ ‫מענה‬. •‫הפיילוט‬ ‫הפעלת‬ ‫תקופת‬–‫נובמבר‬-‫דצמבר‬. •‫בפיילוט‬ ‫שישתתפו‬ ‫תלמידים‬ ‫מספר‬ ‫צפי‬-2500-3000 •‫גיל‬ ‫שכבות‬–‫י‬'–‫יב‬' •‫דרום‬ ‫מחוז‬:‫באר‬‫שבע‬,‫אופקים‬,‫שדרות‬,‫הבדווי‬ ‫המגזר‬. •‫לפיילוט‬ ‫המוקצה‬ ‫שעות‬ ‫סך‬-‫כ‬-600‫שעות‬. *‫הרלוונטיות‬ ‫השכבות‬ ‫תלמידי‬ ‫לכל‬ ‫פתוחה‬ ‫תהיה‬ ‫בתכנית‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מאותרים‬ ‫לתלמידים‬ ‫מהמשאבים‬ ‫חלק‬ ‫להקצות‬ ‫אפשרות‬ ‫תתן‬ ‫למורים‬. ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 6. 6. ‫הפעלה‬ ‫הכשרה‬ ‫ליווי‬ ‫בקרה‬ ‫תשתית‬ ‫אנושית‬ ‫פעילים‬ ‫מורים‬ ‫גמלאים‬ ‫מורים‬ ‫זכיין‬ ‫מדריכי‬ ‫מתנדבים‬ ‫תשתית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫וממשק‬ ‫משתמשים‬ ‫ותחזוקה‬ ‫פיתוח‬ ‫השטח‬ ‫ישראל‬ ‫דיגיטלית‬ ‫אלנט‬ ‫המשרד‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 7. 7. ‫הכנה‬ ‫פעולות‬ ‫מודל‬ ‫גיבוש‬ ‫ההטמעה‬ ‫בשיתוף‬ ‫המפמ‬"‫ר‬ ‫מורים‬ ‫גיוס‬– ‫קול‬ ‫הפצת‬ ‫קורא‬ ‫הקמת‬ ‫המערכת‬ ‫בדיקת‬ ‫המערכת‬ ‫באגף‬ ‫בתי‬ ‫בחירת‬ ‫הספר‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מפקחים‬ ‫עם‬, ‫מנהלים‬ ‫ורכזים‬. ‫הפעלת‬ ‫פיילוט‬– 22.11.15 ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 8. 8. •‫המערכת‬ ‫ופונקציונליות‬ ‫משתמש‬ ‫ממשק‬ ‫אפיון‬ ‫בשיתוף‬‫אלנט‬. •‫באגף‬ ‫בדיקות‬. ‫הקמת‬ ‫מערכת‬ ‫גיוס‬ ‫והכשרה‬‫הטמעה‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 9. 9. •‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫וגמלאים‬ ‫פעילים‬ ‫מורים‬ ‫גיוס‬ ‫מפמ‬"‫הנחיותיה‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫מתמטיקה‬ ‫ר‬. •‫התוכן‬ ‫ספק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מורים‬ ‫גיוס‬. •‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬–‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬. ‫הקמת‬ ‫מערכת‬ ‫גיוס‬ ‫והכשרה‬ ‫הטמעה‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 10. 10. ‫הקמת‬ ‫מערכת‬ ‫גיוס‬ ‫והכשרה‬‫הטמעה‬ ‫מתמטיקה‬ 4‫ביום‬ ‫שעות‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ 16:00-20:00 ‫קבועים‬ ‫מלאים‬ ‫שעורים‬ ‫מראש‬–3‫מורים‬– ‫סה‬"‫כ‬12‫יום‬ ‫מדי‬ ‫שעות‬ ‫מזדמנים‬ ‫קצרים‬ ‫שעורים‬ –4‫מורים‬–‫סה‬"‫כ‬16 ‫כ‬ ‫או‬ ‫ביום‬ ‫שעות‬-55 ‫קצרים‬ ‫מפגשים‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 11. 11. ‫ההטמעה‬ ‫מודל‬ •‫ביום‬ ‫שעות‬ ‫ארבע‬ ‫במשך‬ ‫מקוונים‬ ‫פרטיים‬ ‫מורים‬ ‫זמינות‬,‫בין‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ 16:00-20:00. ‫מקבילים‬ ‫מודלים‬ ‫שני‬: .1‫מזדמנים‬ ‫שעורים‬–‫של‬ ‫מידית‬ ‫תמיכה‬15‫דקות‬.‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאויש‬ ‫המודל‬4‫מורים‬ ‫יום‬ ‫מדי‬–‫סה‬"‫כ‬16‫כ‬ ‫או‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫שעות‬-50‫קצרות‬ ‫סיוע‬ ‫יחידות‬. .2‫מראש‬ ‫קבועים‬ ‫שעורים‬–‫מראש‬ ‫זמינות‬ ‫מזינים‬ ‫המורים‬,‫שעור‬ ‫מזמין‬ ‫התלמיד‬ ‫נקוב‬ ‫במועד‬ ‫מלא‬ ‫באורך‬ ‫פרטי‬.‫ע‬ ‫מאויש‬"‫י‬3‫יום‬ ‫מדי‬ ‫מורים‬–‫סה‬"‫כ‬12‫שעורים‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫פרטיים‬. •‫השימוש‬ ‫ותמונת‬ ‫השטח‬ ‫לצרכי‬ ‫בהתאם‬ ‫שינויים‬ ‫ויעבור‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ייבדק‬ ‫המודל‬. ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 12. 12. ‫בשטח‬ ‫הפעלה‬ ‫לבתי‬ ‫פניה‬ ‫הספר‬ •‫המקצוע‬ ‫ורכזי‬ ‫המנהלים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ •‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫המידע‬ ‫הפצת‬ ‫היערכות‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ •‫חלוקת‬‫ססמאות‬IDM‫לתלמידים‬ •‫הצוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במערכת‬ ‫לשימוש‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫והכוונה‬ ‫סימון‬ •‫לתלמידים‬ ‫המערכת‬ ‫חשיפת‬ ‫תחילת‬ ‫שימוש‬ •‫סינכרוניים‬ ‫הוראה‬ ‫למפגשי‬ ‫ספונטנית‬ ‫נכנסים‬ ‫או‬ ‫מראש‬ ‫נרשמים‬ ‫תלמידים‬. •‫תלמידים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במערכת‬ ‫שימוש‬ ‫אחר‬ ‫הצוות‬ ‫מעקב‬"‫מסומנים‬" •‫במקביל‬ ‫המערכת‬ ‫והתאמות‬ ‫בשטח‬ ‫השימוש‬ ‫אחר‬ ‫שלנו‬ ‫מעקב‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬
 13. 13. ‫השונים‬ ‫בתחומים‬ ‫פעילות‬ ‫סטטוס‬ ‫מעקב‬ ‫יומי‬ ‫ביצוע‬ ‫דיווח‬‫אלנט‬ ‫לאגף‬ ‫ועופר‬ ‫לרוני‬ ‫שבועי‬ ‫דיווח‬ ‫ע‬"‫י‬‫ליהיא‬ ‫למנהל‬ ‫מעופר‬ ‫חדשי‬ ‫דווח‬ ‫המחוזות‬ ‫ומנהלי‬ ‫הפדגוגי‬ ‫למפמ‬ ‫חדשי‬ ‫דווח‬"‫רים‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫מורים‬ ‫גיוס‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫ביקוש‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫והשתתפות‬ ‫מפמ‬ ‫עם‬ ‫סיכום‬"‫רים‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ‫מול‬ ‫סיכום‬ ‫יסודי‬ ‫על‬ ‫בתי‬ ‫מול‬ ‫הספר‬ ‫מחוזי‬ ‫פיקוח‬ ‫בישוב‬ ‫החינוך‬ ‫אגף‬ ‫מול‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫התלמידים‬ ‫מורים‬ ‫והורים‬ ‫תלמידים‬
 14. 14. ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ •‫הפיילוט‬ ‫הפעלת‬ ‫במהלך‬ ‫שבועיים‬ ‫דוחות‬ ‫הפקת‬ ‫השטח‬ ‫לצרכי‬ ‫המודל‬ ‫והתאמת‬. •‫משוב‬‫מיידי‬‫תמיכה‬ ‫מפגש‬ ‫בסיום‬ ‫מהתלמידים‬ ‫מקוון‬. •‫הספר‬ ‫בית‬ ‫באמצעות‬ ‫מהתלמידים‬ ‫משוב‬. •‫הפיילוט‬ ‫בסיום‬ ‫השימוש‬ ‫דוחות‬ ‫בחינת‬. ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬–‫מרחוק‬ ‫למידה‬ ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫מנהל‬‫תקשוב‬‫טכנולוגיה‬‫ומערכות‬‫מידע‬ ‫אגף‬‫טכנולוגיות‬‫מידע‬

×