H3 yoram eshet_kria_digitalit

E
‫קריאה דיגיטלית: אתגרים וסיכויים‬
‫יורם עשת‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‬
‫‪2000’s‬‬

‫‪1940’s‬‬

‫קריאה דיגיטלית: גיהוק ברצף ההיסטוריה של תצוגת טקסט‬
‫6541‬

‫053~‬

‫0003-‬
‫טכנולוגיות לקריאה דיגיטלית במרוץ המלכה האדומה‬
‫הדיו האלקטרונית והמכשירים הניידים: האמנם עולם‬
‫חדש ומופלא בקריאה ובלמידה ממסָ כים דיגיטליים?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫איכות קריאה דומה לקריאה מנייר‬
‫קריאה ניידת: קריאה בכל מקום ובכל מצב‬
‫זמינות: מאות ספרים על מכשיר אחד‬
‫קריאה פעילה: חיפוש, אנֹוטָ ציֹות והתאמה אישית‬
‫עדכון מתמיד של הטקסטים‬
‫ספרים אלקטרוניים: טכנולוגיה בפריחה‬

‫1102: לראשונה, רווחי‬
‫אמאזון‬
‫מספרים דיגיטליים > מאשר‬
‫מספרים‬
‫מודפסים‬
‫עתיד דיגיטלי‬
‫צפי שב- 0202 יהיה %07 מהמידע זמין בפורמט דיגיטלי ורק %03 מודפס‬
H3 yoram eshet_kria_digitalit
‫קריאה דיגיטלית:‬
‫מציבה מגוון אתגרים ובעיות בפני הקוראים‬
‫העומס הקוגניטיבי בקריאת הייפרטקסט מוביל לירידה‬
‫בהבנה ובזכירה )3002 ,.‪Rouet et al‬‬
‫בעיות בניהול קשב – ‪:task switching‬‬
‫קריאה מתודולוגית מול קריאה קופצנית‬
‫)7002 ,‪Quinn & Stark-Adam‬‬

‫•דפוס: קריאה מתודולוגית. דיגיטל: קריאה קופצנית‬
‫•דפוס: נמשכים לכותרות. דיגיטל: העין נמשכת לקישורים, לסרגלי הניווט‬
‫ולטיזרים‬
‫•דיסאורינטציה‬
‫•שיפוטי למידה‬
‫שיקולי עיצוב: ספר לימוד דיגיטלי מול ספר לימוד‬
‫מודפס‬
‫מה מעדיפים הקוראים?‬
‫• טקסטים קצרים: מול מסך; מאמרים אקדמיים ארוכים:‬
‫בדפוס.‬
‫• סטודנטים שהעדיפו קריאת מאמרים ממסך, היו בעלי‬
‫ההישגים הגבוהים יותר (או בנות...) ( ,‪Chang & Ley‬‬
‫6002)‬
‫עמדות סטודנטים כלפי ספר‬

‫קורס מודפס או דיגיטלי‬

‫)8002 ,‪)Precel & Eshet‬‬
‫תרומה‬

‫תדירות השימוש %‬

‫ללמידה‬
‫רכיבי‬

‫הוראה‬

‫ותמיכה‬

‫ממוצע*‬

‫גבוהה**‬

‫נמוכה**‬

‫בלמידה‬
‫ספר מקוון‬

‫23.3‬

‫5.64‬

‫5.35‬

‫ספר מודפס*‬

‫45.4‬

‫8.38‬

‫2.61‬
‫היקף השימוש בספר קורס מודפס מול דיגיטלי‬
‫07‬
‫06‬
‫05‬

‫9.75‬

‫05‬
‫7.93‬

‫04‬

‫ספר דיגיטלי‬
‫ספר מודפס‬
‫שילוב‬

‫48.63‬
‫3.62‬

‫03‬

‫02‬

‫7.95‬

‫9.75‬

‫3.01‬

‫8.51‬

‫3.62‬
‫41‬

‫01‬

‫62.5‬

‫0‬

‫באיזה ספר‬
‫באיזה ספר‬
‫באיזה אופן‬
‫אתה קורא בד"כ אתה משתמש אתה מעדיף‬
‫להשתמש‬
‫בד"כ להכנת‬
‫את ספר‬
‫לקראת בחינת‬
‫מטלות?‬
‫הקורס?‬
‫הבית?‬

‫העדפה כוללת‬

‫השיקולים המשפיעים ביותר על העדפות רוב הסטודנטים (למעלה מ%06) הם:‬
‫ספר הקורס הדיגיטלי - גישה המהירה לדוגמאות של אתרים והפניות‬
‫ספר הקורס המודפס - נוחות השימוש, זמינות וקלות איתור מידע‬
‫האם המדיום הוא המסר?‬
:‫הבנת טקסט מודפס ודיגיטלי‬
)Eshet & Geri 2007(
Total High School (n=40)

Print
Digital

100
80
60
40
20
0
Politics

Science

Economy

Sport

Total College (n=40)

Art
Print
Digital

100
80
60
40
20
0
Politics

Science

Economy

Sport

Art
Eshet & Geri (2010)

‫כיצד משפיע העיצוב על הבנה‬

‫קריאה הרמונית מול קריאה דיסהרמונית‬
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

political

science

economy

Print to Digital

sport

Print to Print

art
‫אפקט הקריאה בעיצוב דיסהרמוני‬
80

70

60

50

40

30

20

10

0

political

science

economy

Digital to Print

sport

Print to Digital

art
‫שיפוטי למידה וניטור למידה בקריאה‬
‫בני אדם מאמינים שהם זוכרים ומבינים טוב יותר‬
‫מדפוס‬
‫באיזה מדיום אתה מבין וזוכר הכי טוב? (אקרמן, 8002)‬
‫001‬

‫08‬

‫06‬

‫04‬

‫02‬

‫‪Screen‬‬

‫‪Same‬‬

‫‪Paper‬‬
‫.‪Mem.&Comp. Pref‬‬

‫אין הבדל בין מבוגרים וצעירים‬

‫‪Count‬‬

‫0‬
‫שיפוט וביצוע נמוכים במסך לעומת דפוס‬
‫אקרמן, 8002‬
‫טכנולוגיות בשירות ניטור הקריאה‬
‫(בן-יהודה ועשת)‬
‫• קריאת טקסט אקדמי מדפוס או מדיגיטל‬
‫• שימוש בכלי ניטור למידה (מירקור, קו-תחתי, מילות מפתח, סיכום)‬
‫• מבחן הבנת הנקרא. שאלות ברמות ידע והיסק‬

‫ממצאים:‬
‫• בפורמט דיגיטלי, אין אפקט לכלי ניטור הלמידה‬
‫• בפורמט המודפס: אפקט רק בשאלות ההיסק.‬
‫קריאה פעילה: עריכה של טקסט בדפוס מול דיגיטל‬
‫)3102 ,‪(Eden & Eshet‬‬
!‫הפתעה: אין הבדל בין פרינט לדיגיטל‬
0.6

0.4

Digital

0

ECI

0.2

Print

-0.2

-0.4

Types of Errors

-0.6
‫אין הבדלי העדפות לתצוגה‬

5%
No format preference

Digital format preference

Print format preference

50%

45%
‫הפורמט הדיגיטלי עדיף!‬
‫• זמן ביצוע: קצר יותר בדיגיטל‬
‫• איכות ביצוע: אין הבדל בין פרינט לדיגיטל‬
‫הטמעת קריאה דיגיטלית באקדמיה ובמערכת החינוך‬
‫באקדמיה: שילוב קוראי ספרים דיגיטליים בלמידה‬
‫באו"פ‬
‫• הפקת ספרי קורס דיגיטליים בפורמטים שונים‬
‫• ייצוא הטקסטים למכשירים ניידים ולאינטרנט‬
‫• עדכון אוטומטי של קורסים‬
‫• פיילוט: לימוד של קורס כאשר ספר הקורס מצוי‬
‫על קורא-ספרים‬
‫בבתי ספר, דרמה בפתח:‬
‫מעבר מערכת החינוך הבית ספרי לספרים דיגיטליים‬
‫• תוך 5 שנים, כל ספרי הלימוד יהיו בפורמט דיגיטלי‬
‫• מה הסיכוי להצלחת המהלך?‬
‫אז לאן כל זה הולך?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫על אף ההתפשטות הגדולה בטכנולוגיות לקריאה דיגיטלית, מאפייני‬
‫הקריאה הדיגיטלית אינם ברורים כל צרכם‬
‫האם בעתיד נגלה את "התמסדות" הקריאה הדיגיטלית?‬
‫להמשיך במחקר, להבהרת מאפייני הקריאה הדיגיטלית:‬
‫– פרדיגמות מחקר נוספות (למשל, התערבות פעילה)‬
‫– סוגי תצוגות שונים: מחשב, קוראי ספרים וכו'‬
‫– קבוצות גיל שונות‬
‫– קבוצות ייחודיות: בעלי לקויות, עולים, מבוגרים‬
‫– אסטרטגיות לשיפור ניטור הלמידה‬
‫עיצוב תצוגות המתאימות לקריאה ממסך‬
‫עיצוב סטנדרטים ליצירה של ספרים דיגיטליים‬
‫בתקווה שהצלחתי לומר כמה דברים שלא יכולתם‬
‫לחשוב עליהם לבד..‬

‫תודה‬
1 of 31

Recommended

יום שיא האחר הוא אני - עברית by
יום שיא האחר הוא אני - עבריתיום שיא האחר הוא אני - עברית
יום שיא האחר הוא אני - עבריתrishonim
702 views26 slides
Racism In America Today by
Racism In America TodayRacism In America Today
Racism In America Todayaliciagomeznyc
28.2K views18 slides
The Six Wives of Henry VIII by
The Six Wives of Henry VIIIThe Six Wives of Henry VIII
The Six Wives of Henry VIIITom Richey
10.6K views35 slides
G14 eyal reuven_nli_theopenlibrary by
G14 eyal reuven_nli_theopenlibraryG14 eyal reuven_nli_theopenlibrary
G14 eyal reuven_nli_theopenlibraryevaminerva
493 views5 slides
G12 susan hazan_roundtableopenaccesjewish by
G12 susan hazan_roundtableopenaccesjewishG12 susan hazan_roundtableopenaccesjewish
G12 susan hazan_roundtableopenaccesjewishevaminerva
350 views50 slides

More Related Content

More from evaminerva

G11 alex valdman_yerushaproject by
G11 alex valdman_yerushaprojectG11 alex valdman_yerushaproject
G11 alex valdman_yerushaprojectevaminerva
294 views22 slides
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology by
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyevaminerva
408 views33 slides
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology by
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyevaminerva
216 views33 slides
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture by
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureevaminerva
262 views21 slides
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture by
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureevaminerva
114 views21 slides
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants by
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsevaminerva
223 views23 slides

More from evaminerva(20)

G11 alex valdman_yerushaproject by evaminerva
G11 alex valdman_yerushaprojectG11 alex valdman_yerushaproject
G11 alex valdman_yerushaproject
evaminerva294 views
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology by evaminerva
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
evaminerva408 views
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology by evaminerva
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
evaminerva216 views
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture by evaminerva
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva262 views
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture by evaminerva
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva114 views
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants by evaminerva
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva223 views
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants by evaminerva
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva104 views
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016 by evaminerva
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
evaminerva254 views
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls by evaminerva
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva224 views
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls by evaminerva
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva77 views
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage by evaminerva
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva248 views
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage by evaminerva
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva112 views
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine by evaminerva
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva243 views
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine by evaminerva
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva60 views
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016 by evaminerva
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva338 views
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016 by evaminerva
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva125 views
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016 by evaminerva
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
evaminerva247 views
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio by evaminerva
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva354 views
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio by evaminerva
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva119 views
E6 natasa sofou_with_platform by evaminerva
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
evaminerva323 views

H3 yoram eshet_kria_digitalit

 • 1. ‫קריאה דיגיטלית: אתגרים וסיכויים‬ ‫יורם עשת‬ ‫האוניברסיטה הפתוחה‬
 • 2. ‫‪2000’s‬‬ ‫‪1940’s‬‬ ‫קריאה דיגיטלית: גיהוק ברצף ההיסטוריה של תצוגת טקסט‬ ‫6541‬ ‫053~‬ ‫0003-‬
 • 3. ‫טכנולוגיות לקריאה דיגיטלית במרוץ המלכה האדומה‬
 • 4. ‫הדיו האלקטרונית והמכשירים הניידים: האמנם עולם‬ ‫חדש ומופלא בקריאה ובלמידה ממסָ כים דיגיטליים?‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫איכות קריאה דומה לקריאה מנייר‬ ‫קריאה ניידת: קריאה בכל מקום ובכל מצב‬ ‫זמינות: מאות ספרים על מכשיר אחד‬ ‫קריאה פעילה: חיפוש, אנֹוטָ ציֹות והתאמה אישית‬ ‫עדכון מתמיד של הטקסטים‬
 • 5. ‫ספרים אלקטרוניים: טכנולוגיה בפריחה‬ ‫1102: לראשונה, רווחי‬ ‫אמאזון‬ ‫מספרים דיגיטליים > מאשר‬ ‫מספרים‬ ‫מודפסים‬
 • 6. ‫עתיד דיגיטלי‬ ‫צפי שב- 0202 יהיה %07 מהמידע זמין בפורמט דיגיטלי ורק %03 מודפס‬
 • 8. ‫קריאה דיגיטלית:‬ ‫מציבה מגוון אתגרים ובעיות בפני הקוראים‬
 • 9. ‫העומס הקוגניטיבי בקריאת הייפרטקסט מוביל לירידה‬ ‫בהבנה ובזכירה )3002 ,.‪Rouet et al‬‬
 • 10. ‫בעיות בניהול קשב – ‪:task switching‬‬ ‫קריאה מתודולוגית מול קריאה קופצנית‬ ‫)7002 ,‪Quinn & Stark-Adam‬‬ ‫•דפוס: קריאה מתודולוגית. דיגיטל: קריאה קופצנית‬ ‫•דפוס: נמשכים לכותרות. דיגיטל: העין נמשכת לקישורים, לסרגלי הניווט‬ ‫ולטיזרים‬ ‫•דיסאורינטציה‬ ‫•שיפוטי למידה‬
 • 11. ‫שיקולי עיצוב: ספר לימוד דיגיטלי מול ספר לימוד‬ ‫מודפס‬
 • 12. ‫מה מעדיפים הקוראים?‬ ‫• טקסטים קצרים: מול מסך; מאמרים אקדמיים ארוכים:‬ ‫בדפוס.‬ ‫• סטודנטים שהעדיפו קריאת מאמרים ממסך, היו בעלי‬ ‫ההישגים הגבוהים יותר (או בנות...) ( ,‪Chang & Ley‬‬ ‫6002)‬
 • 13. ‫עמדות סטודנטים כלפי ספר‬ ‫קורס מודפס או דיגיטלי‬ ‫)8002 ,‪)Precel & Eshet‬‬ ‫תרומה‬ ‫תדירות השימוש %‬ ‫ללמידה‬ ‫רכיבי‬ ‫הוראה‬ ‫ותמיכה‬ ‫ממוצע*‬ ‫גבוהה**‬ ‫נמוכה**‬ ‫בלמידה‬ ‫ספר מקוון‬ ‫23.3‬ ‫5.64‬ ‫5.35‬ ‫ספר מודפס*‬ ‫45.4‬ ‫8.38‬ ‫2.61‬
 • 14. ‫היקף השימוש בספר קורס מודפס מול דיגיטלי‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫05‬ ‫9.75‬ ‫05‬ ‫7.93‬ ‫04‬ ‫ספר דיגיטלי‬ ‫ספר מודפס‬ ‫שילוב‬ ‫48.63‬ ‫3.62‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫7.95‬ ‫9.75‬ ‫3.01‬ ‫8.51‬ ‫3.62‬ ‫41‬ ‫01‬ ‫62.5‬ ‫0‬ ‫באיזה ספר‬ ‫באיזה ספר‬ ‫באיזה אופן‬ ‫אתה קורא בד"כ אתה משתמש אתה מעדיף‬ ‫להשתמש‬ ‫בד"כ להכנת‬ ‫את ספר‬ ‫לקראת בחינת‬ ‫מטלות?‬ ‫הקורס?‬ ‫הבית?‬ ‫העדפה כוללת‬ ‫השיקולים המשפיעים ביותר על העדפות רוב הסטודנטים (למעלה מ%06) הם:‬ ‫ספר הקורס הדיגיטלי - גישה המהירה לדוגמאות של אתרים והפניות‬ ‫ספר הקורס המודפס - נוחות השימוש, זמינות וקלות איתור מידע‬
 • 16. :‫הבנת טקסט מודפס ודיגיטלי‬ )Eshet & Geri 2007( Total High School (n=40) Print Digital 100 80 60 40 20 0 Politics Science Economy Sport Total College (n=40) Art Print Digital 100 80 60 40 20 0 Politics Science Economy Sport Art
 • 17. Eshet & Geri (2010) ‫כיצד משפיע העיצוב על הבנה‬ ‫קריאה הרמונית מול קריאה דיסהרמונית‬ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 political science economy Print to Digital sport Print to Print art
 • 18. ‫אפקט הקריאה בעיצוב דיסהרמוני‬ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 political science economy Digital to Print sport Print to Digital art
 • 19. ‫שיפוטי למידה וניטור למידה בקריאה‬
 • 20. ‫בני אדם מאמינים שהם זוכרים ומבינים טוב יותר‬ ‫מדפוס‬ ‫באיזה מדיום אתה מבין וזוכר הכי טוב? (אקרמן, 8002)‬ ‫001‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫‪Screen‬‬ ‫‪Same‬‬ ‫‪Paper‬‬ ‫.‪Mem.&Comp. Pref‬‬ ‫אין הבדל בין מבוגרים וצעירים‬ ‫‪Count‬‬ ‫0‬
 • 21. ‫שיפוט וביצוע נמוכים במסך לעומת דפוס‬ ‫אקרמן, 8002‬
 • 22. ‫טכנולוגיות בשירות ניטור הקריאה‬ ‫(בן-יהודה ועשת)‬ ‫• קריאת טקסט אקדמי מדפוס או מדיגיטל‬ ‫• שימוש בכלי ניטור למידה (מירקור, קו-תחתי, מילות מפתח, סיכום)‬ ‫• מבחן הבנת הנקרא. שאלות ברמות ידע והיסק‬ ‫ממצאים:‬ ‫• בפורמט דיגיטלי, אין אפקט לכלי ניטור הלמידה‬ ‫• בפורמט המודפס: אפקט רק בשאלות ההיסק.‬
 • 23. ‫קריאה פעילה: עריכה של טקסט בדפוס מול דיגיטל‬ ‫)3102 ,‪(Eden & Eshet‬‬
 • 24. !‫הפתעה: אין הבדל בין פרינט לדיגיטל‬ 0.6 0.4 Digital 0 ECI 0.2 Print -0.2 -0.4 Types of Errors -0.6
 • 25. ‫אין הבדלי העדפות לתצוגה‬ 5% No format preference Digital format preference Print format preference 50% 45%
 • 26. ‫הפורמט הדיגיטלי עדיף!‬ ‫• זמן ביצוע: קצר יותר בדיגיטל‬ ‫• איכות ביצוע: אין הבדל בין פרינט לדיגיטל‬
 • 27. ‫הטמעת קריאה דיגיטלית באקדמיה ובמערכת החינוך‬
 • 28. ‫באקדמיה: שילוב קוראי ספרים דיגיטליים בלמידה‬ ‫באו"פ‬ ‫• הפקת ספרי קורס דיגיטליים בפורמטים שונים‬ ‫• ייצוא הטקסטים למכשירים ניידים ולאינטרנט‬ ‫• עדכון אוטומטי של קורסים‬ ‫• פיילוט: לימוד של קורס כאשר ספר הקורס מצוי‬ ‫על קורא-ספרים‬
 • 29. ‫בבתי ספר, דרמה בפתח:‬ ‫מעבר מערכת החינוך הבית ספרי לספרים דיגיטליים‬ ‫• תוך 5 שנים, כל ספרי הלימוד יהיו בפורמט דיגיטלי‬ ‫• מה הסיכוי להצלחת המהלך?‬
 • 30. ‫אז לאן כל זה הולך?‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫על אף ההתפשטות הגדולה בטכנולוגיות לקריאה דיגיטלית, מאפייני‬ ‫הקריאה הדיגיטלית אינם ברורים כל צרכם‬ ‫האם בעתיד נגלה את "התמסדות" הקריאה הדיגיטלית?‬ ‫להמשיך במחקר, להבהרת מאפייני הקריאה הדיגיטלית:‬ ‫– פרדיגמות מחקר נוספות (למשל, התערבות פעילה)‬ ‫– סוגי תצוגות שונים: מחשב, קוראי ספרים וכו'‬ ‫– קבוצות גיל שונות‬ ‫– קבוצות ייחודיות: בעלי לקויות, עולים, מבוגרים‬ ‫– אסטרטגיות לשיפור ניטור הלמידה‬ ‫עיצוב תצוגות המתאימות לקריאה ממסך‬ ‫עיצוב סטנדרטים ליצירה של ספרים דיגיטליים‬
 • 31. ‫בתקווה שהצלחתי לומר כמה דברים שלא יכולתם‬ ‫לחשוב עליהם לבד..‬ ‫תודה‬