Successfully reported this slideshow.

G9 zef segal_hameassef_int_soc_network

0

Share

Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

G9 zef segal_hameassef_int_soc_network

0

Share

Download to read offline

Zef Segal, Da'at Hamakom Center for the Study of Cultures of Place in Jewish Modernity, The Hebrew University
The Evolution of an international social Network: Ha-me'asef Periodical, 1896-1904
2016 EVA/Minerva Jerusalem International Conference on Digitisation of Cultural Heritage
http://2016.minervaisrael.org.il
http://www.digital-heritage.org.il

Zef Segal, Da'at Hamakom Center for the Study of Cultures of Place in Jewish Modernity, The Hebrew University
The Evolution of an international social Network: Ha-me'asef Periodical, 1896-1904
2016 EVA/Minerva Jerusalem International Conference on Digitisation of Cultural Heritage
http://2016.minervaisrael.org.il
http://www.digital-heritage.org.il

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

G9 zef segal_hameassef_int_soc_network

  1. 1. ‫בינלאומית‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬ ‫סגל‬ ‫זף‬,‫מרכז‬"‫דעת‬‫המקום‬",‫האוניברסיטה‬‫העברית‬ ‫כנס‬‫אוה‬/‫מינרבה‬(‫נובמבר‬,2016) "‫המאסף‬"‫הירושלמי‬,1896-1914
  2. 2. ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫אודות‬ ‫אברהם‬ ‫ציון‬ ‫בן‬ ‫הרב‬‫קואינקה‬ (‫תרכ‬"‫ז‬-‫תרצ‬"‫ז‬) ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫גליון‬"‫המאסף‬" (1896–1914)
  3. 3. "‫נקוה‬‫כי‬‫גם‬‫אתם‬‫מצדכם‬‫תאמצו‬‫את‬‫כל‬‫כחכם‬‫להיות‬ ‫בעזרתנו‬‫ולשקול‬‫בפלס‬‫את‬‫כל‬‫טרחתנו‬‫ויגיעתנו‬‫לבל‬‫תשא‬ ‫רוח‬‫עמלנו‬.‫ואת‬‫כל‬‫גדולי‬‫רבנינו‬‫וטובי‬‫חכמי‬‫זמננו‬‫בארץ‬ ‫ובחו‬"‫ל‬‫ואת‬‫כל‬‫נדיבי‬‫לב‬‫אשר‬‫בעמנו‬‫בכל‬‫מקום‬‫שהם‬ ‫נרימה‬‫כשופר‬‫קולנו‬‫לתמוך‬‫את‬‫מפעלנו‬‫ברוח‬‫ובגשם‬‫בכל‬ ‫האפשרות‬,‫נקוה‬‫כי‬‫משאלות‬‫לבבנו‬‫יצאו‬‫לאור‬‫ועוד‬‫תוסיפנה‬ ‫אומץ‬,‫וגליוננו‬‫יפרח‬‫וישא‬‫פרי‬‫טהור‬‫לתפארת‬‫ציון‬‫בפרט‬ ‫ולעם‬‫ישראל‬‫בכלל‬." (‫ראשית‬‫דבר‬,‫גליון‬‫ראשון‬,12.6.1896) ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫אודות‬
  4. 4. ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ "‫ולחכמה‬ ‫לתורה‬ ‫מקדש‬ ‫גליון‬‫יו‬"‫בעזרת‬ ‫ל‬‫גדולי‬ ‫רבנינו‬‫וטובי‬‫חכמי‬‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫זמננו‬"‫ל‬( "‫גליון‬ ‫כותרת‬ ‫ראשון‬) "‫ולחכמה‬ ‫לתורה‬ ‫מקדש‬ ‫גליון‬‫מאת‬‫רבנינו‬ ‫גדולי‬‫וטובי‬ ‫חכמי‬‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫זמננו‬"‫ל‬( "‫הגליונות‬ ‫שאר‬ ‫כותרות‬)
  5. 5. ‫ההתחלתית‬ ‫הירושלמיות‬ "‫וכו‬ ‫המופלא‬ ‫הרב‬ ‫לידידנו‬'‫כמהר‬"‫רי‬ ‫ר‬"‫מפראג‬ ‫טוב‬ ‫ח‬, ‫הגליון‬ ‫חתימת‬ ‫אחרי‬ ‫קבלנו‬ ‫מאמרו‬,‫וע‬"‫לתת‬ ‫יכולנו‬ ‫לא‬ ‫כ‬ ‫הזה‬ ‫בגליון‬,‫הבא‬ ‫בגליון‬ ‫ויבא‬( "‫המאסף‬,19.6.1896) "‫ב‬ ‫ביום‬ ‫אליו‬ ‫יפנה‬ ‫העורך‬ ‫אל‬ ‫לו‬ ‫דבר‬ ‫אשר‬'‫וד‬'‫ב‬ ‫משעה‬' ‫ג‬ ‫שעה‬ ‫עד‬'‫מיוחס‬ ‫אלעזר‬ ‫האדון‬ ‫בישיבת‬ ‫טורקית‬" (‫המאסף‬,24.7.1896)
  6. 6. ‫דרכה‬ ‫בראשית‬ ‫הבינלאומיות‬ ‫הראשון‬ ‫הזר‬- "‫הח‬ ‫ידידי‬ ‫לכבוד‬'‫מו‬"‫שלום‬ ‫המאסף‬ ‫ל‬,...‫הזה‬ ‫המכתב‬ ‫ידיד‬ ‫מאת‬ ‫קיבלתי‬...‫הוא‬ ‫כי‬ ‫גליונך‬ ‫לתוך‬ ‫שתאספהו‬ ‫אקוה‬ ‫נכונה‬ ‫מציאה‬( "‫המאסף‬,19.6.1896) ‫הראשון‬ ‫הזר‬2- "‫הזה‬ ‫הרעיון‬ ‫על‬ ‫שמחנו‬ ‫ומאוד‬ ‫המאסף‬ ‫גליוני‬ ‫את‬ ‫קבלנו‬ ‫המו‬ ‫הרב‬ ‫ידידינו‬ ‫ברוח‬ ‫פיעם‬ ‫אשר‬"‫ל‬( "‫המאסף‬,31.7.1896)
  7. 7. ‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫התפוצה‬‫בשנים‬ ‫התפוצה‬7,8‫ו‬-9 ‫בשנים‬ ‫התפוצה‬5-6 ‫בשנים‬ ‫התפוצה‬3-4 ‫יוני‬1896 ‫יוני‬-‫ספטמבר‬ 1896 ‫בראשית‬ ‫הכותבים‬ ‫פיזור‬ ‫העיתון‬. ‫התפשטותה‬‫המרחבית‬‫של‬‫הרשת‬ ‫השינויים‬ ‫לאורך‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫ארוכים‬ ‫יוני‬-‫דצמבר‬1896 ‫יוני‬1896-‫יוני‬1897 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 050100150200 ‫מירושלים‬ ‫הממוצע‬ ‫המרחק‬ ‫בתוכנת‬ ‫נוצרו‬ ‫המפות‬ QGIS ‫בתוכנת‬ ‫נוצרו‬ ‫המפות‬ QGIS
  8. 8. •‫השלישי‬ ‫בגליון‬ ‫מופיעה‬ ‫קודם‬ ‫למאמר‬ ‫הראשונה‬ ‫התגובה‬. •‫למדי‬ ‫חריגה‬ ‫תופעה‬ ‫הם‬ ‫דיונים‬ ‫עצי‬(‫רביעית‬ ‫מדרגה‬ ‫תגובה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עת‬ ‫מאותה‬ ‫ונפסלת‬ ‫השמיני‬ ‫בגליון‬ ‫לראשונה‬ ‫מופיעה‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫העורך‬.) ‫רשת‬ ‫התגובות‬- ‫המקום‬ ‫גובה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫ברשת‬ ‫המגיבים‬ ‫כמות‬ ‫אליו‬(‫ואיכותם‬) ‫תגובות‬(‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫בחמש‬:) •70‫מתוך‬175‫במרחק‬ ‫לרב‬ ‫נכתבו‬ ‫תגובות‬120‫ק‬"‫כתיבת‬ ‫ממקום‬ ‫ומטה‬ ‫מ‬ ‫התגובה‬ •122‫מתוך‬175‫במרחק‬ ‫לרב‬ ‫נכתבו‬ ‫תגובות‬1000‫ק‬"‫הכתיבה‬ ‫ממקום‬ ‫ומטה‬ ‫מ‬ ‫הדדיות‬ ‫תגובות‬(‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬:) •13‫כותבים‬ ‫בין‬ ‫הדדיות‬ ‫תגובות‬(‫הדדיות‬ ‫שלישיות‬ ‫ושתי‬) •8‫מהלבנט‬ ‫זוגות‬(‫ישראל‬ ‫ארץ‬-‫צובא‬ ‫ארם‬-‫בגדאד‬) •3‫אירופאיים‬ ‫מערב‬ ‫זוגות‬(‫לידס‬-‫לונדון‬-‫פריס‬) •2‫טרנס‬ ‫זוגות‬-‫רגיונליים‬(‫בגדאד‬-‫פאפולן‬(‫ליטא‬),‫ירושלים‬-‫סאלאנט‬(‫ליטא‬)) ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫דיונית‬ ‫תרבות‬ ‫שניה‬ ‫שנה‬: ‫רחוקה‬ ‫ירושלים‬ ‫מכולם‬,‫ותחתיה‬ ‫ארם‬-‫ובגדאד‬ ‫צובא‬ ‫שלישית‬ ‫שנה‬: ‫למעלה‬ ‫לידס‬,‫פריס‬ ‫קו‬ ‫באותו‬ ‫וירושלים‬. ‫עצים‬ ‫בניית‬ ‫באמצעות‬ SocNetV
  9. 9. ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫רגיונליות‬ 1896-1898 1901-1904 ‫חלוקה‬ ‫לקבוצות‬ ‫באמצעות‬ ‫תוכנת‬ Gephi
  10. 10. ‫מסקנות‬‫ותובנות‬ •‫בגמישות‬ ‫הצורך‬‫תוכנית‬/‫גיאוגרפית‬/‫רשת‬ ‫ליצור‬ ‫בכדי‬ ‫חברתית‬ ‫מצליחה‬ ‫חברתית‬ •‫כתב‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫הראשון‬ ‫העשור‬ ‫בתום‬ ‫חברתיים‬ ‫נתקים‬ ‫של‬ ‫היעלמותם‬ ‫העת‬ •‫אמריקאי‬ ‫ובהמשך‬ ‫אירופאי‬ ‫לבסיס‬ ‫ירושלמי‬ ‫מבסיס‬ ‫מעבר‬

×