Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D08 zef segal_america_on_responsa

181 views

Published on

America on the Responsa Map: Hasidim, Mitnagdim and the Connection between Distance and Authority
Zef Segal, Da'at Hamakom, Center for the Study of Cultures of Place in the Modern Jewish World, Hebrew University

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D08 zef segal_america_on_responsa

 1. 1. ‫אוה‬/‫מינרבה‬2015 ‫סגל‬ ‫זף‬ ‫נובמבר‬,2015 ‫מתוך‬:‫חבלים‬ ‫ג‬ ‫בנעימים‬,'‫יהודה‬ ‫ליב‬‫גרויברט‬,1901
 2. 2. ‫הגירה‬–‫אורתודוקסית‬ ‫קהילה‬-‫תקשורת‬ ‫באמריקה‬ ‫יהודים‬ ‫מהגרים‬ (‫החדש‬ ‫העולם‬) ‫השטייטל‬‫אירופאי‬ ‫המזרח‬ (‫הישן‬ ‫העולם‬) ‫התקשורת‬ ‫העולמות‬ ‫בין‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫עם‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫מפת‬"‫גטו‬",1926 ‫מפת‬‫השטייטל‬‫בטורוב‬,‫בילרוסיה‬,1926
 3. 3. •‫רבניות‬ ‫תקשורת‬ ‫לרשתות‬ ‫היסטורית‬ ‫אינדיקציה‬,‫למערכות‬ ‫בפרט‬ ‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫תקשורת‬ •‫הלכה‬ ‫בנושאי‬ ‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫השו‬ ‫ספרות‬"‫ת‬-‫בעולם‬ ‫תקשורת‬ ‫רשתות‬ ‫האורתודוקסי‬ ‫היהודי‬ ‫וסירבה‬ ‫עמו‬ ‫התקוטטה‬ ‫אשתו‬ ‫אשר‬ ‫האיש‬ ‫בנדון‬ ‫לב‬ ‫לבא‬"‫ותברח‬ ‫ד‬‫לאמעריקא‬‫אלף‬ ‫ממנו‬ ‫וגנבה‬ ‫רו‬"‫כ‬,‫והוא‬‫מתעגן‬‫שישמשנו‬ ‫מי‬ ‫לו‬ ‫ואין‬,‫ושלח‬ ‫גט‬ ‫בעלה‬ ‫לה‬‫לאמעריקא‬‫ע‬ ‫בה‬ ‫התרה‬ ‫וגם‬"‫פ‬ ‫ב‬"‫אליו‬ ‫תשוב‬ ‫להתגרש‬ ‫ממאנת‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ד‬ ‫בהוצאותיו‬,‫ב‬ ‫להתראות‬ ‫מסרבת‬ ‫והיא‬"‫ד‬:
 4. 4. ‫דיגיטלית‬ ‫מתודולוגיה‬ •‫אלו‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫שענו‬ ‫האירופאים‬ ‫הרבנים‬ ‫של‬ ‫מגוריהם‬ ‫מקום‬ ‫סימון‬, ‫באמצעות‬ArcGIS •‫המילה‬ ‫של‬ ‫אזכור‬ ‫כל‬ ‫חיפוש‬"‫אמריקה‬"‫בקרב‬594‫השו‬ ‫ספרי‬"‫שיצאו‬ ‫ת‬ ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫לאור‬1890‫ו‬-1930. •‫השו‬ ‫ספרות‬"‫השנים‬ ‫עשרות‬ ‫במהלך‬ ‫מרשימה‬ ‫דיגיטציה‬ ‫עברה‬ ‫ת‬ ‫האחרונות‬,‫המרכזיים‬ ‫באתרים‬ ‫היום‬ ‫מאורכבת‬ ‫ומרביתה‬. ‫מאז‬1963‫מאז‬2001 •‫ב‬ ‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫הספרים‬ ‫קטלוג‬"‫החוכמה‬ ‫אוצר‬." ‫אמריקה‬,‫אמעריקא‬,‫אמריקע‬,‫וכו‬'
 5. 5. ‫הבסיס‬ ‫חומר‬: •‫השו‬ ‫ספרות‬"‫כמעט‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫הניתנת‬ ‫התשובה‬ ‫בתוכן‬ ‫מתמקדת‬ ‫ת‬ ‫לשואל‬ ‫התייחסות‬(‫שמו‬,‫תוארו‬,‫השאלה‬ ‫כתיבת‬ ‫ותאריך‬ ‫מגוריו‬ ‫מקום‬.) ‫בתהליך‬ ‫שעלו‬ ‫בעיות‬ ‫הפתרון‬:‫התקשורת‬ ‫ברשת‬ ‫לעונה‬ ‫רק‬ ‫התייחסות‬,‫של‬ ‫לאור‬ ‫ההוצאה‬ ‫ולשנת‬ ‫הספר‬. ‫המידע‬ ‫מאגרי‬: •‫הקיימים‬ ‫המידע‬ ‫במאגרי‬ ‫מורכבים‬ ‫חיפושים‬ ‫לבנות‬ ‫קושי‬(‫החיפושים‬ ‫רוב‬ ‫בלבד‬ ‫טקסטואליים‬,‫ו‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫למקום‬ ‫התייחסות‬ ‫ללא‬/‫הוצאה‬ ‫שנת‬ ‫או‬) ‫הפתרון‬:‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫תיקיות‬ ‫של‬ ‫מפורשת‬ ‫בנייה‬(‫מרכז‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫ופרוייקט‬"‫דעת‬ ‫המקום‬"‫זאת‬ ‫לשפר‬ ‫שנועד‬) ‫הגיאוגרפיה‬: •‫ומשונות‬ ‫רבות‬ ‫בצורות‬ ‫נרשמו‬ ‫מקומות‬ ‫שמות‬,‫שונים‬ ‫היו‬ ‫ובחלקם‬ ‫הלא‬ ‫בעולם‬ ‫מהמקובל‬-‫יהודי‬ •‫אחרים‬ ‫ישובים‬ ‫בתוך‬ ‫נבלעו‬ ‫או‬ ‫מאז‬ ‫השתנו‬ ‫מהמקומות‬ ‫רבים‬
 6. 6. ‫נוספים‬ ‫כיוונים‬(‫כאן‬ ‫אזכיר‬ ‫שרק‬)-‫האזכורים‬ ‫תוכן‬ ‫בשנים‬ ‫האזכורים‬ ‫תוכן‬1890-1910‫בשנים‬ ‫האזכורים‬ ‫תוכן‬1910-1930 ‫אזכורי‬"‫בורחים‬"‫בשנים‬1890-1910‫אזכורי‬"‫בורחים‬"‫בשנים‬1910-1930
 7. 7. ‫דיגיטלית‬ ‫מתודולוגיה‬ •‫אלו‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫שענו‬ ‫האירופאים‬ ‫הרבנים‬ ‫של‬ ‫מגוריהם‬ ‫מקום‬ ‫סימון‬, ‫באמצעות‬ArcGIS •‫באמריקה‬ ‫הנוגעות‬ ‫השאלות‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫צפיפות‬ ‫מפת‬ ‫יצירת‬ •‫המילה‬ ‫של‬ ‫אזכור‬ ‫כל‬ ‫חיפוש‬"‫אמריקה‬"‫בקרב‬594‫השו‬ ‫ספרי‬"‫שיצאו‬ ‫ת‬ ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫לאור‬1890‫ו‬-1930. •‫השו‬ ‫ספרות‬"‫השנים‬ ‫עשרות‬ ‫במהלך‬ ‫מרשימה‬ ‫דיגיטציה‬ ‫עברה‬ ‫ת‬ ‫האחרונות‬,‫המרכזיים‬ ‫באתרים‬ ‫היום‬ ‫מאורכבת‬ ‫ומרביתה‬. •‫ב‬ ‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫הספרים‬ ‫קטלוג‬"‫החוכמה‬ ‫אוצר‬."
 8. 8. ‫השו‬ ‫בספרות‬ ‫אמריקה‬ ‫אזכורי‬ ‫של‬ ‫צפיפות‬ ‫מפת‬"‫ת‬ ‫בשנים‬ ‫האזכורים‬ ‫צפיפות‬1890-1910‫בשנים‬ ‫האזכורים‬ ‫צפיפות‬1910-1930
 9. 9. .2‫הדמוגרפי‬ ‫ההסבר‬–‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לגודל‬ ‫ישיר‬ ‫ביחס‬ ‫האזכורים‬ ‫כמות‬ .3‫הגירה‬ ‫מבוסס‬ ‫הסבר‬–‫המהגרים‬ ‫לכמות‬ ‫ישיר‬ ‫ביחס‬ ‫האזכורים‬ ‫כמות‬ .1‫הספרותי‬ ‫ההסבר‬-‫השו‬ ‫ספרי‬ ‫לכמות‬ ‫ישיר‬ ‫ביחס‬ ‫האזכורים‬ ‫כמות‬"‫ת‬ ‫המרחבית‬ ‫הפריסה‬ ‫זו‬ ‫מדוע‬? ‫שנפסלו‬ ‫הסברים‬ ‫השו‬ ‫ספרי‬ ‫כמות‬"‫ת‬(‫באחוזים‬)‫בשנים‬ 1890-1910 ‫השו‬ ‫ספרי‬ ‫כמות‬"‫ת‬(‫באחוזים‬)‫בשנים‬ 1910-1930 Source: Joel Perlmann, “The Local Geographic Origins of Russian Jewish Immigrants, Circa 1900”, The Levy Economics Institute, Working Paper No. 465 (2006) ‫בשנת‬ ‫המוצא‬ ‫מחוז‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המושב‬ ‫מתחום‬ ‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫כמות‬1900 ‫אוקראינה‬ ‫ליטא‬ ‫פולין‬ Source: International Institute for Jewish Genealogy, http://iijg.org/maps-of-jewish-communities/
 10. 10. Source: Marcin Wodzinski and Uriel Gellman, “Toward a New Geography of Hasidism”, Jewish History 27 (2013) ‫המרחבית‬ ‫הפריסה‬ ‫זו‬ ‫מדוע‬? ‫בשנים‬ ‫חסידיים‬ ‫חצרות‬ ‫של‬ ‫התפוצה‬ ‫מפת‬1867-1914 ‫החסידי‬ ‫ההסבר‬ ‫אחרי‬ ‫חסידיים‬ ‫חצרות‬ ‫של‬ ‫התפוצה‬ ‫מפת‬1914 •‫מציינת‬ ‫ואינה‬ ‫כמעט‬ ‫לאמריקה‬ ‫ההגירה‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריוגרפיה‬ ‫חסידית‬ ‫הגירה‬ •‫אנטי‬ ‫כתנועה‬ ‫נתפסת‬ ‫החסידות‬-‫סכולסטית‬,‫עיסוקה‬ ‫ולכן‬ ‫השו‬ ‫בספרות‬"‫מפתיעה‬ ‫ת‬ ‫החסידי‬ ‫ההסבר‬-‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫מדוע‬?
 11. 11. •‫האדמו‬ ‫ביקורי‬"‫ר‬ ‫החסידות‬ ‫תנועת‬ ‫בתנועה‬ ‫המרחבי‬ ‫השליטה‬ ‫מבנה‬ .1‫האדמו‬ ‫חסידי‬ ‫עבור‬ ‫כמרכז‬ ‫החצר‬"‫ר‬ .2‫מרכזים‬ ‫ריבוי‬-‫החצר‬ ‫של‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מיתוג‬ .3‫בשוליים‬ ‫החצר‬ ‫שליטת‬: •‫רב‬ ‫של‬ ‫מינוי‬,‫האדמו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לעומת‬"‫ר‬ •‫דואר‬ ‫או‬ ‫שליח‬ ‫באמצעות‬ ‫תכתובת‬ ‫שלושת‬ ‫הפרמטרים‬ ‫הללו‬ ‫התקיימו‬ ‫באמריקה‬
 12. 12. ‫מסקנות‬ •‫באמריקה‬ ‫ונשמה‬ ‫חיה‬ ‫החסידות‬,‫חסידיים‬ ‫רבנים‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ •‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫עצמאי‬ ‫מבנה‬ ‫לעצמה‬ ‫בנתה‬ ‫הליטאית‬ ‫היהדות‬ ‫האירופאית‬ ‫לסמכות‬ ‫פחות‬ ‫נדרשה‬ ‫ולכן‬ •‫קהילת‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬ ‫מתווכת‬ ‫בהכרח‬ ‫אינה‬ ‫מהגרים‬ ‫קהילת‬ ‫המוצא‬ •‫המודרניים‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫את‬ ‫ניצלה‬ ‫החסידית‬ ‫התנועה‬ ‫באופן‬ ‫הדוקים‬ ‫קשרים‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬"‫על‬-‫מרחבי‬"

×