Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manipulace

673 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manipulace

  1. 1. Manipulace v mezilidských vztazíchArgumentace:Jako téma této práce jsem si zvolila manipulaci, neboť si myslím, že v dnešní době se jedná ovelmi aktuální téma. Můžeme se s ní setkat jak v médiích, politice a propagandě, tak i vkaždodenním životě, v rodině, školách, různých organizacích a dokonce mezi přáteli. Tototéma jsem dále zúžila na manipulaci v mezilidských vztazích. S mým studijním oborem velmisouvisí, neboť její zkoumání náleží tomuto oboru – psychologii. 69 slovKlíčová slova:manipulace, mezilidské vztahy, komunikaceManipulace – Co vlastně znamená?S manipulativním chováním se dostáváme do styku téměř každý den. Sami jej někdyvyužíváme. Je však velký rozdíl, zda toto chování cíleně používáme k vlastnímu prospěchu aje to způsob našeho „ každodenního přežívání“, či takto jednáme jen výjimečně a nevědomě.Manipulace si klade za cíl ovládání druhých za účelem vlastního prospěchu. Podstatou jepřinutit lidi, aby jednali přesně tak, jak si přejeme my, nikoliv oni sami. To má však svůjdopad. Manipulované osoby často prožívají pocity strachu, odcizení, beznaděje. Ztrácí důvěruv sebe sama a lehce podléhají depresím. Samy však nechápou, co se s nimi děje a nedokážouvysvětlit příčinu těchto stavů. Manipulace tedy může mít nedozírné následky a nemálozpůsobuje psychické, ale i fyziologické problémy.Samozřejmě existuje mnoho druhů manipulace a ne každá musí být špatná. Tato formaovládání druhých může být kladně použita například ve výchově, v psychoterapii či vzáchranných sborech.ManipulátořiKdekdo by si mohl myslet, že se to kolem nás manipulátory jen hemží, opak je však pravdou.Tuto představu samozřejmě umocňuje náš každodenní styk s médii, propagandou a reklamou,jež se vyskytuje téměř všude – rádio, televize, letáky, plakáty, transparenty - a v dnešní doběje téměř nemožné se jí vyhnout. Já se zde však zmiňuji o manipulátorech v mezilidskýchvztazích – o lidech, se kterými se dostáváme do bezprostředního kontaktu a k nimž chováme
  2. 2. osobní vztahy často ovlivněny našimi city. O to hůře lze však tuto manipulaci odhalit a pote jíčelit.Mezi lidmi, se kterými se v životě setkáváme, se nachází 2 – 3% manipulátorů (tedy dva až třilidé na sto). Na druhou stranu je téměř nulová šance, že bychom za celý život ani jednohomanipulátora nepotkali.Na otázku, zda si manipulátor své chování uvědomuje, nelze jednoznačně odpovědět.Neexistují jednoznačné efektivní metody, jak to zjistit. Dalo by se však říci, že většinamanipulátorů si své chování neuvědomuje. Některé statistiky mluví dokonce o 80%.Manipulátor je totiž tak egocentrický, že tato vlastnost sama o sobě pravděpodobně stačí, abysi neuvědomoval pocity druhých.Manipulace je určitým obranným systémem. Každý z nás zvládá stresové situace jinak, někdojedná agresivně, jiný se naopak stáhne do sebe nebo se dokonce snaží danou situaci ignorovata vsugerovat si pocit bezpečí. Obranný mechanismus manipulátora se liší tím, že systematickyužívá manipulace jako prostředku přežití.Proces manipulaceA nyní je třeba zaměřit se na manipulátorovo chování, jímž nás (často nevědomky) přinutíjednat v jeho prospěch. Používá k tomu nejrůznějších metod, jež pramení z jeho vychytralosti,vypočítavosti a intuice, jak zaútočit na naše vnitřní mechanismy, tak aby nás zahnal přesnětam, kam potřebuje.U oběti tak často vyvolává pocit nejistoty, strachu, viny, dovolává se obecně platných zásad anorem, které však překrucuje ve svůj prospěch. Snaží se do skupiny vnést svár, povyšuje senad ostatní a rád je zesměšňuje. Od druhých očekává maximální nasazení a zodpovědnost,sám se však ze svých povinností snaží vyvléct, jak jen může. Většinou nevyjadřuje vlastnínázor, a když tak jen velmi neurčitě, aby jej mohl kdykoliv změnit podle situace. Naprostopřehlíží potřeby druhých. Často lituje sám sebe a je velmi egocentrický.Také v komunikaci manipulátoři často využívají zvláštních technik, mezi něž patří např.technika aktualizace, asociace, autority, disonance, drbů, fixace, hypnózy, charismatu,imunizace a další. Několika z nich budu dále věnovat svou pozornost.
  3. 3. Technika aktualizace znamená, že se manipulátor dané osobě často připomíná, a tím se„aktualizuje“ v jeho paměti. Prostřednictvím techniky disonance se manipulátor snaží ve svéoběti vyvolat nejistotu či podrážděnost prostřednictvím nenápadně šťourajících otázek.Komunikace  Verbální komunikaceManipulátoři nejsou většinou schopni jasně a normálně komunikovat s ostatními lidmi. Svépocity, potřeby a žádosti nevyjadřují jednoznačně a přímo a často není snadné porozumětvýznamu jejich sdělení. Dělají to však záměrně. Vyvolávají v nás tak pocit nejistoty, je tojejich úhybný manévr. Nikdy je poté nemůžeme osočit z neomalených příkazů, usvědčit vchybě.Předkládá neúplné věty nebo spojení tak, že si jejich zbytek nemůžeme domyslet. Používáneurčitá mnohoznačná slova. Často odbíhá od tématu a dává jen vyhýbavé odpovědi. Toproto, abychom neprokoukli jeho hru, popř. mu ji nebyli schopni dokázat.  Neverbální komunikaceJestliže by se verbální komunikace dala charakterizovat jako obsah sdělení, neverbální je pakjeho formou. Řadí se zde mimika, gestika, proxemika, výraz ve tváři, tón hlasu apod. Jezajímavé podotknout, že tento druh komunikace ovlivňuje sdělení až z 80%. Proto není divu,že jej využívá i manipulátor ke svým cílům.Pohled je uhýbavý nebo panovačný, záleží na okolnostech a také povaze manipulátora. Vždyse snaží posluchače zaujmout, proto mluví buď velmi hlasitě, nebo tiše.Výraz ve tváři je naprosto ovládnut jejich záměry, nevyjadřuje tedy nic z jejich opravdovýchpocitů. Vždy naslouchá s patrnou nechutí, aby ubral hovořícímu na významu a také jejznejistil. Co se týče gest, tak opět buď používá širokou škálu či žádná.Anotace:Dané téma se zaobírá problematikou manipulace v mezilidských vztazích. Je zde vysvětlenvýznam pojmu manipulace, jehož prostřednictvím se daná osoba snaží získat určité výhody. Vpráci je rovněž popsána osoba manipulátora, která mívá určité konkrétní charakteristiky. Dálese text zaobírá samotným procesem manipulace, kdy se manipulátor, pomocí specifického
  4. 4. chování např. zasíváním sváru či sebelítostí, snaží docílit svého chování. Manipulace jedůležitá také v souvislosti s komunikací, i zde existuje množství komunikačních technik.Seznam použitých zdrojů:  Nazare, Aga Isabelle. Nenechte sebou manipulovat.Vydání 1. Překlad Hana Prousková. Praha: Portál, 1999, 264 s. ISBN 80-7178-256-4 -Informace v textu jsou přesné, objektivní, kniha obsahuje odbornou terminologii, téma je pojato v dostatečné šíři.  Wikipedie: Manipulace. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Poslední editace 14. 5. 2012 v 07:56. [vid. 2013-1-5]. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace -Mým druhým zdrojem je wikipedie, informace jsou zde zpracovány přehledně,jsou aktuální.  Beck, Gloria. Zakázaná rétorika – 30 manipulativních technik. Vydání 1. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada, 2007, 266s. ISBN 978-80-247-1743-2 -Tento zdroj informací se mi jeví jako vhodný, neboť jsou zde informacezpracovány systematicky a vykazují také odbornost a důvěryhodnost.

×