Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

St fin conf_project_merig_bg

534 views

Published on

Strategy Train Project Presentation Ireland

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

St fin conf_project_merig_bg

 1. 1. Възползвайте се от предизвикателства! Разработете стратегия на Вашето предприятие и подобрете Вашето конкурентно предимство!
 2. 2. Стратегия ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010 Intro I насоки посока обхват
 3. 3. <ul><li>Стратегическите инструменти и методи следва да спомогнат за: </li></ul><ul><li>Отразяване и анализ на миналото </li></ul><ul><li>Прогнозиране и планиране на бъдещето </li></ul><ul><li>Разширяване на перспективите и мислене отвъд традиционните начини </li></ul><ul><li>Отразяване на външни и вътрешни фактори </li></ul><ul><li>Оценяване и коригиране на всички фази </li></ul><ul><li>Други </li></ul>Въведение По три начина можем да познаем мъдростта: Първо, чрез размисъл, който е най-благородния; Второ, чрез имитацията, който е най-лесния; и трето, чрез опита, който е най-горчивия. Конфуций ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 4. 4. Началното положение <ul><li>Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии за предприятията се разработват в, за или със средни и големи предприятия </li></ul><ul><li>По-голяма част от литературата, казусите и инструментите са насочени към тази група </li></ul><ul><li>Предложенията за обучение са насочени към тази група </li></ul><ul><li>Към момента не се обръща достатъчно внимание на малките и микро предприятията </li></ul>Обосновка ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 5. 5. Малки предприятия <ul><li>По-малко от 50 работника </li></ul><ul><li>По-малко от 10 милиона евро годишен оборот </li></ul><ul><li>Мениджъри; персонал, взимащ решения </li></ul><ul><li>Без ограничения относно сектора на дейност </li></ul><ul><li>Над 90% от предприятията в Европа са малки </li></ul><ul><li>Около 50% от заетите в Европа работят в такива предприятия </li></ul>Целеви групи на Strategy-Train Преподаватели / обучители, консултанти, … ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 6. 6. Ние искаме да... <ul><li>... подобрим конкурентноспособността на малките и микро предприятия, като ги подкрепяме в стратегическото планиране. </li></ul><ul><li>… разработим предложение за обучение, което е достатъчно гъвкаво, за да отговори на специфичните нужди на целевите групи ,  </li></ul><ul><li> е усвоимо и разделено на модули ( различни нива по отношение на предишно образование и възможни различни потребности в различните сектори ), </li></ul><ul><li> отразява конкретните нужди на крайните потребители и </li></ul><ul><li> се използва от преподаватели и консултанти . </li></ul>Цели ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 7. 7. Направихме ... <ul><li>Междукултурни анализи; </li></ul><ul><li>Учебен модел; </li></ul><ul><li>Разработване на учебни програми и избор на съдържание и адаптирането му; </li></ul><ul><li>Развитие на платформа </li></ul><ul><ul><li>Съдържание на CMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Указания за потребители (преподаватели, физически лица ) </li></ul></ul><ul><li>Пилотни тестове Pilot tests </li></ul><ul><li>Уебсайт, презентации, публикации , … </li></ul><ul><li>… </li></ul>Основни етапи и резултати Шест езика (BG, DE, EN, FI, GR, PT) ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 8. 8. … благодарение на … Партньорите по проекта ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 9. 9. http://www.strategy-train.eu Повече информация Времеви график / Диаграма на Гант Новини, Презентации, Флайери и др . Относно STRATEGY-TRAIN Шест езика ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 10. 10. More Information Онлайн обучителни материали ЙЛ , Стара Загора, 23/09/2010
 11. 11. <ul><li>Йохан Лайстер </li></ul><ul><li>Европейски мултидисциплинарен институт за изследвания Грац </li></ul><ul><li>Dreierschützengasse 37 </li></ul><ul><li>8020 Graz </li></ul><ul><li>Austria </li></ul><ul><li>T +43 316 948761 </li></ul><ul><li>F +43 316 914851 </li></ul><ul><li>E [email_address] </li></ul><ul><li>W http://www.merig.org </li></ul>JL, 2009/12/14

×