Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perpaus motak

58,253 views

Published on

Perpaus motak eta loturak

Perpaus motak

 1. 1. Perpaus Motak Maite Goñi 2008-04-08
 2. 2. Perpaus motak Bakunak Elkartuak
 3. 3. BAKUNAK <ul><li>Osagai ezberdinak - izena, aditza, adjektiboa …-konbinatu unitate handiagoak osatuz: SINTAGMA </li></ul><ul><ul><li>IS: izenaren inguruan biltzen diren osagai-multzoa </li></ul></ul><ul><ul><li>NIRE LAGUNA </li></ul></ul><ul><ul><li>AS: aditzaren inguruan biltzen diren osagai-multzoa </li></ul></ul><ul><ul><li>POZIK ETORRI ZEN </li></ul></ul>
 4. 4. BAKUNAK <ul><li>Sintagma desberdinak konbinatuz: </li></ul><ul><li>PERPAUSAK </li></ul><ul><li>NIRE LAGUNA POZIK ETORRI ZEN </li></ul>
 5. 5. PERPAUS BAKUNAK <ul><li>Motak : </li></ul><ul><ul><li>Galde-perpausak : Nor da hori? </li></ul></ul><ul><ul><li>Adierazpen-perpausak (baiezkoak eta ezezkoak): Jon hara joan da/ Jon ez da joan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aginte-perpausak : Kontuz ibili! </li></ul></ul><ul><ul><li>Harridura-perpausak : Hau da mutila! </li></ul></ul>
 6. 6. PERPAUS ELKARTUAK L O T U R A K M E N P E R A K U N T Z A J U N T A D U R A
 7. 7. JUNTADURA <ul><li>Maila bereko osagaiak elkartu: </li></ul><ul><ul><li>Juntagailu bidez: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ixilik egon edo zoaz hemendik! </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bulegora heldu da eta lanean hasi da. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Alborakuntzaz (juntagailurik gabe): </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ez egin ezer; ez du merezi. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Hitz solteak dira (ez atzizkiak): baina, eta, baizik… </li></ul><ul><li>Ezin dira metatu </li></ul><ul><li>Kokagune finkoa : elkartzen dituzten osagaien artean. </li></ul><ul><li>Perpausak eta sintagmak junta ditzakete: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bulegora heldu da (P1) eta lanean hasi da (P2) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zu eta Mikel nola joango zarete? </li></ul></ul></ul>
 8. 8. MENPERAKUNTZA <ul><li>Perpaus bat (menpekoa) beste baten barruan txertatzen da (nagusia). </li></ul><ul><ul><li>Etorriko zela esan zigun . </li></ul></ul><ul><li>Perpausen arteko lotura: menperagailuen bidez (-ela,-en… atzizkiak). </li></ul><ul><li>Errekurtsiboa da (menpeko baten barruan beste bat) </li></ul><ul><li>Kokagunea: gehienetan menperagailua menpeko perpausaren amaieran. </li></ul>
 9. 9. MENPERAKUNTZA <ul><li>Osagarriak </li></ul><ul><li>Zehar-galderak </li></ul><ul><li>Erlatibozkoak Izenlagunaren ordezkoa </li></ul><ul><li>Helburuzkoak </li></ul><ul><li>Kausazkoak </li></ul><ul><li>Baldintzazkoak </li></ul><ul><li>Denborazkoak </li></ul><ul><li>Kontzesiboak </li></ul><ul><li>Moduzkoak </li></ul><ul><li>Konparaziozkoak </li></ul>ISren ordezkoak Adizlagunaren ordezkoak
 10. 10. TESTU MAILAKO LOTURAK <ul><li>Perpaus bakunak zein elkartuak konbinatu egiten dira testuak sortuz. </li></ul><ul><li>Testu bateko perpausen artean dauden esangura aldetiko loturak adierazteko lokailuak erabiltzen dira. </li></ul>
 11. 11. TESTU MAILAKO LOTURAK <ul><ul><li>LOKAILUAK: </li></ul></ul><ul><ul><li>Hitz solteak (dena den, halaber…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Metatu egin daitezke (perpaus berean lokailu bat baino gehiago). </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokagunea: mugikorrak </li></ul></ul><ul><ul><li>Adberbio-izaera nabarmena. </li></ul></ul>
 12. 12. LOKAILU MOTAK <ul><li>Emendiozkoak: gainera, halaber... </li></ul><ul><li>Hautakariak: bestela, osterantzean... </li></ul><ul><li>Aurkaritzakoak: ordea, ostera, aldiz... </li></ul><ul><li>Ondoriozkoak: beraz, hortaz, orduan... </li></ul><ul><li>Kausazkoak: izan ere... </li></ul>
 13. 13. jakintza ikastola Maite Goñi

×