Messina Mare Seaside Hotel Presentation

855 views

Published on

Messina Mare Seaside Hotel Presentation

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Messina Mare Seaside Hotel Presentation

 1. 1. Σοποκεςία & Χάρτθσ Τo Messina Mare βρίςκεται ςτον παρακαλάςςιο οικιςμό Καλοφ Νεροφ ςε απόςταςθ μόλισ 5 χλμ. από τθ γραφικι Κυπαριςςία. Το ςυγκρότθμα είναι χτιςμζνο μπροςτά ςτθ κάλαςςα ςε παραδοςιακι αρχιτεκτονικι, προςφζροντασ άνεςθ και ποιοτικι φιλοξενία.
 2. 2. ΡΙΣΙΝΑ ΔIAMONH ΡΑ΢ΑΛΙΑΕΞΩΤΕ΢ΙΚΟΙ ΧΩ΢ΟΙ ΓΑΣΤ΢ΟΝΟΜΙΑ
 3. 3. ΠΡΩΙΝΟ 07:30 – 10:00ΒΡΑΔΤΝΟ 20:00 – 22:00ΩΡΕ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΠΙ΢ΙΝΑ΢ 10:00 – 20:00 (Ρετςζτεσ παρζχονται από τθν Reception)ΩΡΕ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΠΑΡΑΛΙΑ΢ 10:30 – 18:00 (Ρετςζτεσ παρζχονται από τθν Reception)ΧΡΕΩ΢Η ΞΑΠΛΩ΢ΣΡΑ΢ € 5,00 / ΑΣΟΜΟ € 7,00 / 2 ΑΣΟΜΑ (Στθν χρζωςθ ςυμπεριλαμβάνεται 1,5 Λίτρο Εμφιαλωμζνο Νερό)ΧΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ Δωρεάν χριςθ ςτο χώρο τθσ ReceptionΑ΢ΤΡΜΑΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ Δωρεάν χριςθ ςτο χώρο τθσ Reception και τθσ πιςίνασ
 4. 4. Εςωτερικά Σθλζφωνα & Διεκνείσ Κωδικοί ΧΩΡΑ ΚΩΔΙΚΟ΢ ΤΠΕΡΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΩΔΙΚΟ΢ Αυςτραλία +61 +30 27610 Αυςτρία +43 Αίγυπτοσ +20 Αργεντινι +54 ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΑ ΤΘΛΕΦΩΝΑ Βζλγιο +32 Βραηιλία +55 Γαλλία +33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ΢ 0 Γερμανία +49 Δανία +45 Ελβετία +41 ΤΠΟΔΟΧΗ 101 ΘΡΑ +01 Θνωμζνο Βαςίλειο +44 Ιρλανδία +353 ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢ 700 Ιςλανδία +354 Ιςραιλ +972 Ιταλία +39 ΚΕΝΣΡΙΚΟ 200 Ιςπανία +34 ΜΠΑΡ Ιαπωνία +81 Καναδάσ +01 Κίνα +86 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕ΢ΙΚΘ Γ΢ΑΜΜΘ ΚΑΛΕΣΤΕ Κφπροσ +357 9 Λουξεμβοφργο +352 Νορβθγία +47 Νζα Ηθλανδία +64 ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΘΣΕΤΕ Ολλανδία +31 Ρορτογαλία +351 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΛΕΣΤΕ ΢ωςία +07 ΤΟΝ Α΢ΙΘΜΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Σαουδικι Αραβία +966 Σουθδία +46 Τουρκία +90 Φιλανδία +358
 5. 5. ΑΜΦΙΕ΢Η ΠΙ΢ΣΩΣΙΚΕ΢ ΚΑΡΣΕ΢Ραρακαλοφμε τουσ πελάτεσ μασ, να μθν To ξενοδοχείο δζχεται Visa, Mastercard,κάκονται με τα μαγιό τουσ ςτον χϊρο τθσ Eurocard.υποδοχισ, ςτο εςτιατόριο και ςτο μπαρ. ΢ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΑΝΑΧΩΡΗ΢Η Επικοινωνιςτε με τθν Υποδοχι.Θ ϊρα αναχϊρθςθσ από το δωμάτιο είναι12:00 το μεςθμζρι. Για αναχωριςεισ πζρα ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΩΜΑΣΙΩΝαπό τθν ςυγκεκριμζνθ ϊρα, επικοινωνιςτε Τα δωμάτια κακαρίηονται μεταξφ 08:30με τθν υποδοχι. και 15:00. Σε περίπτωςθ που δεν κζλετε να ςασ ενοχλιςουν κρεμάςτε τθν ανάλογθΑΦΤΠΝΙ΢Η ταμπελίτςα, ζξω από τθν πόρτα ςασ.Ενθμερϊςτε τθν υποδοχι. ΘΤΡΙΔΑ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ Το ξενοδοχείο δεν φζρει ευκφνθ για τθνOι λογαριαςμοί εξοφλοφνται κατά τθν απϊλεια αντικειμζνων, γι ’αυτόαναχϊρθςι ςασ από το δωμάτιο. ςυμβουλεφουμε τουσ πελάτεσ μασ να χρθςιμοποιοφν το χρθματοκιβϊτιο που υπάρχει ςτθν Υποδοχι.
 6. 6. ΜΤΝΗΜΑΣΑΘα βρείτε όλα τα ειςερχόμενα μθνφματά ςασ, ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢ΣΗΡΕ΢ςτθν Υποδοχι. Υπάρχει θ απαιτοφμενθ ποςότθτα ςε κάκε κτιριο και ςε κάκε όροφο.ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΜπορείτε να αφινετε τα γράμματα και τισ καρτ- ROOM SERVICEποςτάλ ςασ ςτθν Υποδοχι, για να Μπορείτε να παραγγείλετε από τονταχυδρομθκοφν. Γραμματόςθμα πωλοφνται ςχετικό κατάλογο. Ραρακαλοφμεςτθν Υποδοχι. καλζςτε το εςτιατόριο ι τθν υποδοχι.ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ ΢ΣΑΘΜΕΤ΢ΗΕνθμερϊςτε τθν υποδοχι. Ραρακαλοφμε τουσ πελάτεσ μασ, να παρκάρουν τα αυτοκίνθτά τουσ ςτουσΠΛΤΝΣΗΡΙΟ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και όχι μπροςτάΣυμπλθρϊςτε το ζντυπο που κα βρείτε ςτο ςτθν κεντρικι είςοδο του ξενοδοχείου.δωμάτιό ςασ. Μπορείτε να δϊςετε τα ροφχαςτθν καμαριζρα. Κανονικι εξυπθρζτθςθ 2-3θμζρεσ. Για ςιδζρωμα ι για ςτεγνό κακάριςμα,κα υπάρχει ςυνεννόθςθ.
 7. 7. ΠΕΣ΢ΕΣΕ΢ ΠΙ΢ΙΝΑ΢ ΑΠΩΛΕ΢ΘΕΝΣΑΡετςζτεσ πιςίνασ, διατίκενται ςτο τμιμα Επικοινωνιςτε με τθν Υποδοχι.τθσ Υποδοχισ. Οι πετςζτεσ κα πρζπει να ΦΩΣΟΣΤΠΙΕ΢επιςτρζφονται κατά τθν αναχϊρθςθ. Γιατθν παραλαβι τουσ απαιτείται Επικοινωνιςτε με τθν Υποδοχι. Οιχρθματικι εγγφθςθ. φωτοτυπίεσ χρεϊνονται.ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΙΝΙ ΜΠΑΡEπικοινωνιςτε με τθν Υποδοχι. To ψυγείο που βρίςκεται ςτο δωμάτιο ςασ, παραμζνει άδειο. Σε περίπτωςθΦΤΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ που επικυμείτε, επικοινωνιςτε με τθνΑπευκυνκείτε τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν υποδοχι, ϊςτε να ςασ το εφοδιάςουμεςτθν Υποδοχι. Θ Υπθρεςία αυτι δεν με αναψυκτικά και snack.παρζχεται δωρεάν.
 8. 8. Γενικζσ Πλθροφορίεσ• ΜΕΣΑΚΙΝΗ΢Η ΑΠΟ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Αεροδρόμιο Καλαμάτασ 50 Xλμ Κυπαριςςία 5 Xλμ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ραρακαλοφμε, Καλαμάτα 60 Xλμ βοθκιςτε μασ να Ακινα 240 Xλμ προςτατζψουμε το περιβάλλον: Ράτρα 150 Xλμ • Χρθςιμοποιϊντασ τον θλεκτριςμό με• ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ςφνεςθ, • Ρεριορίηοντασ τθν Ταχυδρομείο 07:30 – 14:30 Σάββατο-Κυριακι κλειςτά κατανάλωςθ νεροφ Καταςτιματα 08:30 – 14:00 Κυριακι κλειςτά • Αλλάηοντασ τισ 18:00 – 20:00 Κυριακι κλειςτά πετςζτεσ μόνο όταν είναι απαραίτθτο Τράπεηεσ 08:00 – 14:00 Σάββατο-Κυριακι κλειςτά• Ρεφμα : 220 Volt
 9. 9. Ρ΢ΟΟ΢ΙΣΜΟΙ ΜΝΘΜΕΙΑ ΡΑ΢ΑΛΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΡΙΑ
 10. 10. Καλό Νερό Το Καλό Νερό (μερικζσ φορζσ αποδίδεται ωσ Καλόνερο) Κυπαριςςίασ Μεςςθνίασ είναι ζνα παρακαλάςςιο χωριό, το οποίο βρίςκεται ςε απόςταςθ 5χλμ βορείωσ τθσ Κυπαριςςίασ ςτθν Δυτικι Ρελοπόννθςο. Τα τελευταία χρόνια ανεγζρκθκαν εκεί πολλζσ τουριςτικζσ Μονάδεσ. Διακζτει αμμϊδθ παραλία που εκτείνεται από τθ Νζδα μζχρι το ποτάμι τθσ Κυπαριςςίασ. Θεωρείται από τουσ ςθμαντικότερουσ τόπουσ ςτθν Ελλάδα που επιλζγουν οι καλάςςιεσ χελϊνεσ Καρζτα-Καρζτα να ςκάβουν τισ φωλιζσ τουσ και να γεννοφν τα αυγά τουσ. Κυπαριςςία (5,9χλμ) Θ Κυπαριςςία είναι μια παρακαλάςςια πόλθ ςτο νοτιοδυτικό μζροσ τθσ Ρελοποννιςου. Είναι πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Τριφυλίασ του Νομοφ Μεςςθνίασ και ςυγχρόνωσ αποτελεί το γεωργικό και εμπορικό κζντρο τθσ περιοχισ. Είναι χτιςμζνθ ςτισ βορειοδυτικζσ πλαγιζσ του όρουσ Ψυχροφ, ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Αιγάλεω. Είναι χωριςμζνθ ςτθν παλαιά Άνω Ρόλθ, θ οποία είναι ζνασ διατθρθτζοσ οικιςμόσ και ταυτόχρονα αγροτικό και εμπορικό κζντρο τθσ Τριφυλίασ και ςτθ Νζα (ι Κάτω) Ρόλθ, μία πρόςφατα χτιςμζνθ περιοχι που φκάνει μζχρι τθν ακτι. Θ Άνω Ρόλθ είναι χτιςμζνθ ςτουσ πρόποδεσ ενόσ μικροφ λόφου 150 μζτρων, ςτθν κορυφι του οποίου ςϊηονται τα ερείπια του Ενετικοφ κάςτρου. Το κάςτρο χτίςτθκε κατά τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ και επεκτάκθκε τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ.Στα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ , απετζλεςε για τθν ευρφτερθ περιοχι το προπφργιο των αγϊνων των κατοίκων απζναντι ςτουσκατακτθτζσ. Θ περιοχι τθσ Κυπαριςςίασ είναι πλοφςια ςε πράςινο και διακζτει απζραντεσ αμμϊδεισ παραλίεσ, όπου ακόμα και ςιμερα,οι χελϊνεσ Καρζτα-Καρζτα επιλζγουν να χτίςουν τισ φωλιζσ τουσ. Θ Κυπαριςςία λζγεται ότι κατοικικθκε από τουσ προϊςτορικοφσχρόνουσ και αναπτφχκθκε ςε κφριο εμπορικό κζντρο, κυρίωσ κατά τθ διάρκεια του 4ου αιϊνα π.Χ. Στα μεςαιωνικά χρόνια ονομαηότανΑρκαδία, ίςωσ από τουσ πολλοφσ Αρκάδεσ που κατζφυγαν εκεί διωκόμενοι από τουσ Σλάβουσ. Βρίςκεται 104 χλμ. χιλιόμετραβορειοδυτικά τθσ Καλαμάτασ και 267 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά τθσ Ακινασ. Διακζτει όλεσ τισ ανζςεισ μιασ ςφγχρονθσ πόλθσ, κακϊσ καιπλιρθ ςυγκοινωνιακι κάλυψθ με τρζνο και ΚΤΕΛ.
 11. 11. Φιλιατρά (21,6χλμ)Τα Φιλιατρά είναι θ ζδρα του ομϊνυμου Διμου και είναι μια από τισ νεότερεσ και ομορφότερεσπόλεισ τθσ Δυτικισ Μεςςθνίασ. Θ ηωι τθσ ωσ πόλεωσ χρονολογείται από το 16ο αιϊνα, αλλά οι ρίηεστθσ φαίνεται να ξεκινοφν από πολφ μακριά, αφοφ ςαν προμάμμθ τθσ φζρεται θ αρχαία Εράνα, θοποία τοποκετείται ςτθν περιοχι τθσ Αγίασ Κυριακισ.Θ κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ, θ πλατεία Καποδιςτρίου, με το υπζροχο Βενετςιάνικο ςιντριβάνι,τουσ ευκαλφπτουσ και το γνωςτό και ιςτορικό ρολόι, χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ πόλθσ, αποτελείτο κζντρο ςυνάντθςθσ των Φιλιατρινϊν κάκε θλικίασ.Στθν περιοχι των Φιλιατρϊν ςϊηονται αρκετά μεςαιωνικά και ιδίωσ βυηαντινά μνθμεία. Θ μονι τουΑγίου Χριςτοφόρου, ο ιςτορικόσ ναόσ τθσ Ραναγίασ Βλαχζρνασ, ο Άγιοσ Διονφςιοσ Μόραινασ, ο ναόστθσ Αναλιψεωσ, που είναι ο αρχαιότερoσ ςταυρεπίςτεγοσ, ναόσ του κόςμου (120σ αι.), θ ιερά μονιΕυαγγελίςτριασ και ο ιερόσ ναόσ τθσ Ραναγίασ τθσ Αγριλιϊτιςςασ τον Αγρίλθ.Στον Αγρίλθ, το Στόμιο, ςτθν Αγία Κυριακι και ςτο Λαγγοφβαρδο υπάρχουν μαγευτικζσ παραλίεσ μεαμμουδιά και κατακάκαρθ κάλαςςα.Ο Αρχαίοσ Βυηαντινόσ Ναόσ (του 110 αι., 1070-1075), που είναι αφιερωμζνοσ ςτθ Μεταμόρφωςθτου Σωτιροσ , είναι το ςτολίδι του χωριοφ, το καφχθμα του Μοριά. (Αγιά Σωτιρα ςτο Μοριά και ΑγιάΣοφιά ςτθν πόλθ).
 12. 12. Πφλοσ (59,8χλμ) Πμορφθ πολιτεία, με ζντονο νθςιϊτικο χρϊμα -διϊροφα αςπριςμζνα ςπίτια με αυλζσ και λουλοφδια- μεγάλθ ιςτορία και ιδιόρρυκμο αρχιτεκτονικό ςχζδιο. Χαρακτθριςτικζσ οι καμάρεσ των κτιρίων τθσ και θ πλατεία με τα κανόνια και τον πανφψθλο ςκιερό πλάτανο. Χτιςμζνθ αμφικεατρικά ςε δυο χαμθλοφσ λόφουσ, ζχει ςτο κζντρο του λιμανιοφ τθσ το βράχο Μαρακονιςι ι Χελωνάκι και τον κυματοκραφςτθ του, το ιςτορικό νθςί τθσ Σφακτθρίασ. Αξιοκζατα αποτελοφν: - Θ αρχαία Ρφλοσ των ιςτορικϊν χρόνων. Βριςκόταν ςτα βορειοδυτικά από τθν πόλθ και απζκτθςε ςθμαςία κατά τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο και όχι θ προϊςτορικι Ρφλοσ του βαςιλιά Νζςτορα, που πιρε μζροσ ςτον Τρωικό Ρόλεμό, θ γνωςτι από το Θουκυδίδθ. Από τθν αρχαία ακρόπολθ διακρίνονται ςιμερα λείψανα ΢ωμαϊκισ, Ρρωτοχριςτιανικισ και Ελλθνιςτικισ Εποχισ, κακϊσ και ίχνθ από τθν οχφρωςθ τθσ πόλθσ, και ερείπια τάφου. - Ράνω ςτο αρχαίο οικοδομικό υλικό του 4ου π.Χ. αι. ζχτιςαν οι Φράγκοι το 1278 ζνα μεγάλο κάςτρο, το Ραλαιόκαςτρο. Κοντά ςτο κάςτρο υπάρχει θ λεγόμενθ ςπθλιά του Νζςτορα που αναφζρει ο Ραυςανίασ, θ οποία ςυγκοινωνεί απευκείασ με το Ραλαιόκαςτρο. Στθ ςπθλιά αυτι, ςφμφωνα με το μφκο, ζκρυψε ο Ερμισ τισ αγελάδεσ που είχε κλζψει από τον Απόλλωνα, ενϊ ο Ραυςανίασ υποςτθρίηει ότι ο Νθλζασ και ο γιοσ του Νζςτορασ τθ χρθςιμοποιοφςαν ωσ ςτάβλο.- Στθν είςοδο του όρμου τθσ Ρφλου, το Νιόκαςτρο, το άλλοτε Ναβαρίνο, το νεότερο κάςτρο τθσ πόλθσ, κακρεφτίηεται ςτα νερά τουΙονίου. Ζργο των Τοφρκων (1573), για να οχυρϊςουν τθν πόλθ μετά τθν ιττα τουσ ςτθ Ναφπακτο, το κάςτρο είναι από τα πιοκαλοδιατθρθμζνα, και ςυγχρόνωσ, τα πιο γοθτευτικά τθσ Ελλάδασ. Αναςτθλωμζνο από τον Μεηόν το 1829, το Νιόκαςτρο αποτελείται απότεράςτιο περίβολο με επάλξεισ και πολεμίςτρεσ, που εντυπωςιάηει και ςιμερα ακόμθ, από μια εξαγωνικι ακρόπολθ, οχυρωμζνθ με ζξιπρομαχϊνεσ ςτο ψθλότερο ςθμείο: ζναν προμαχϊνα ςτα νοτιοδυτικά και ζνα τοφρκικο υδραγωγείο, που εφοδίαηε με νερό το κάςτρο.Μζςα ςτο κάςτρο κα δει κανείσ τα ερείπια τθσ γοτκικισ εκκλθςίασ τθσ Μεταμόρφωςθσ του Σωτιρα, ζργο των Φράγκων, πουμετατράπθκε διαδοχικά ςε τηαμί από τουσ Τοφρκουσ, και ςε εκκλθςία ςιμερα.- Μζςα ςτον όρμο του Ναυαρίνου, το βραχϊδεσ νθςάκι Σφακτθρία, το οποίο μπορεί να επιςκεφκεί κανείσ με καΐκι ι βενηινάκατο,αποτελεί πόλο ζλξθσ για τουσ τουρίςτεσ. Στο νθςί υπάρχει πλικοσ ετερόκλθτων μνθμείων: ςτθ βόρεια άκρθ, ςτο λόφο του Ρροφιτθ Θλία,τα υπολείμματα αρχαίου οχυροφ τείχουσ κυμίηουν ακόμθ ζνα τραγικό επειςόδιο του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου. Στον κόλπο τουΝαυαρίνου ζγινε το 1827 θ ιςτορικι ναυμαχία που εξαςφάλιςε τθν ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ.
 13. 13. Μεκώνθ (70,6χλμ) Πμορφθ παρακαλάςςια κωμόπολθ, θ Mεκϊνθ με το επιβλθτικό κάςτρο τθσ διατθρεί τθ ρομαντικι ατμόςφαιρά τθσ. Kατά τουσ Bυηαντινοφσ Xρόνουσ θ Mεκϊνθ διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθ ναυςιπλοΐα ωσ εμπορικό λιμάνι και ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ των πολεμικϊν πλοίων. Eπί Eνετοκρατίασ θ Mεκϊνθ με το κάςτρο τθσ αποτελοφςε ςυνικθ ςτακμό για τουσ εμπόρουσ, τουσ προςκυνθτζσ των Aγίων Tόπων και τουσ περιθγθτζσ τθσ Mεςογείου. Κάςτρο Μεκώνθσ H καςτροπολιτεία είναι χτιςμζνθ ςε κζςθ που κατοικικθκε από τουσ Ρροϊςτορικοφσ Xρόνουσ. Σε διάφορα ςθμεία των μεςαιωνικϊν τειχϊν υπάρχουν είτε τμιματα αρχαίασ τειχοδομίασ ςτθν αρχικι κζςθ τουσ είτε αρχαία αρχιτεκτονικά μζλθ ςε μεταγενζςτερθ χριςθ.Iδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςκαλιςτά ενετικά λιοντάρια (15οσ αι.) που ζχουν ενςωματωκεί ςτθ βάςθ του εςωτερικοφ τείχουσ,τα ερείπια του βυηαντινοφ ναοφ τθσ Aγίασ Σοφίασ, θ εκκλθςία τθσ Mεταμόρφωςθσ του Σωτιροσ (κτίςμα πικανϊσ τθσ ΔεφτερθσEνετοκρατίασ), ο παλαιοχριςτιανικόσ γρανιτζνιοσ κίονασ (γνωςτόσ ωσ «ςτιλθ του Mοροηίνι»), τα ερείπια οκωμανικϊν λουτρϊν, τα ερείπιαοικιματοσ που υπιρξε κατάλυμα του Iμπραιμ παςά.Mποφρτηι ΜεκώνθσTο επικαλάςςιο οχυρό οικοδομικθκε ςτα τζλθ του 15ου αι. και ζλαβε τθν τελικι μορφι του κατά τθ Δεφτερθ Eνετοκρατία. Xρθςίμευςε ωσζδρα φρουράσ, φάροσ, φυλακι και καταφφγιο ςε καιροφσ πολιορκίασ. Λικόχτιςτθ γζφυρα ςυνδζει το Mποφρτηι με τθν πφλθ τουοχυρωματικοφ περιβόλου τθσ Mεκϊνθσ.TO NH΢IΩTIKO ΢YMΠΛEΓMA TΩN OINOY΢ΩN. Aποτελείται από το νθςί Σαπιζντηα, τθ βραχονθςίδα Aγία Mαριανι (με το εκκλθςάκι τθσAγίασ Mαρίνασ) και το νθςί Σχίηα (το μεγαλφτερο και ανατολικότερο, με αξιόλογο ςπιλαιο και ψθλότερθ κορυφι 201 μ.). H Σαπιζντηαυπιρξε ςφνθκεσ αγκυροβόλιο των ςτόλων που δροφςαν άλλοτε ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ζχει πλοφςια βλάςτθςθ, αςφαλζσ λιμανάκι, τοΡόρτο Λόγγο, και καυμάςια παραλία, τθν Άμμο. Στο νότιο τμιμα του νθςιοφ λειτουργεί φάροσ, κτίςμα του τζλουσ του 19ου αι. Δυτικά -νοτιοδυτικά των Oινουςϊν βρίςκεται το «Φρζαρ των Oινουςϊν», υποκαλάςςια τάφροσ με μζγιςτο βάκοσ περίπου 5.200 μ.
 14. 14. Νζδα (24,7χλμ) Ανάμεςα ςτισ κορυφζσ του όρουσ Τετράηιο, ςτθ βορινι άκρθ τθσ Μεςςθνίασ, κυλάει τα νερά τθσ προσ τον Κυπαριςςιακό κόλπο n Νζδα, το μοναδικό "κnλυκό" ποτάμι τθσ Ελλάδασ. Τα νερά τθσ Νζδασ ξεκινοφν από τισ πάμπολλεσ πθγζσ ςτουσ πρόποδεσ του Λφκαιου όρουσ, κοντά ςτο χωριό Ρζτρα, ςυναντοφν χειμάρρουσ και παραπόταμουσ από τα γφρω βουνά, ακολουκοφν μια εκπλθκτικι, μαιανδρικι πορεια μζςα από ςτενά φαράγγια, δροςερά πλατϊματα και χαράδρεσ πνιγμζνεσ ςτθ βλάςτθςθ, περνοφν κατω από πζτρινα τοξωτά γεφφρια και μζςα από ςκοτεινζσ ςπnλιζσ και καταρράκτεσ, για να καταλιξουν ςτα εφφορα λιβάδια του Κυπαριςςιακοφ κόλπου, καλφπτονυασ μια διαδρομn 32 χιλιομζτρων.Πμορφα και γραφικά χωριά ςτισ πλαγιζσ τθσ κοιλάδασ ζχουν ςυνδζςει τθν ιςτορία τουσ με τα γάργαρα νερά του ποταμοφ. Τόποι πουφιλοξζνθςαν ςπουδαίουσ πολιτιςμοφσ, λαμπρά μνnμεία και ιερά, ζνδοξεσ μάχεσ και ανδραγακnματα, τόποι γόνιμοι, φιλόξενοι καιαγαπθτοί, που τουσ ομόρφυνε πολφ ο ανκρϊπινοσ μόχκοσ. Θ Νζδα και τα χωριά τθσ διατθροφν μια ςπάνια, εξωτικι ομορφιά, δίνοvτασ ςτθλζξθ αναψυχn νόθμα και ουςία, λαμπερά διαμάντια τθσ Eλλnνικnσ φφςθσ ςτισ καλφτερεσ ςτιγμζσ τθσ. Πολυλίμνιο (65,7χλμ) Στο διμο Βουφράδοσ, 32 χλμ. από τθν Καλαμάτα, βρίςκεται το φαράγγι του Ρολυλιμνίου με τισ λίμνεσ και τουσ καταρράκτεσ του. Ρερπατϊντασ ζνα μικρό διαμορφωμζνο μονοπάτι για 5 λεπτά και περνϊντασ μζςα από πυκνι βλάςτθςθ και με τθ βοικεια γραφικϊν ξφλινων γεφυριϊν, κα βρεκείτε ςε ζνα κρυφό παράδειςο από μικρζσ λίμνεσ και καταρράκτεσ, περικυκλωμζνουσ από ελαιϊνεσ και αμπζλια. 15 λίμνεσ με διάφορα περίεργα ονόματα όπωσ Μαυρολίμνα, Κάδθ, Καδοφλα, του Τυχεροφ, του Ιταλοφ, του Ρανάγου, τθσ Στακοφλασ, καλά κρυμμζνεσ για πολλά χρόνια, μόλισ πρόςφατα ζγιναν γνωςτζσ ςτο ευρφ κοινό, και άρχιςαν να δζχονται τισ επιςκζψεισ των φίλων τθσ φφςθσ.Το καλοκαίρι είναι πολλοί αυτοί που προτιμοφν τα δροςερά νερά των λιμνϊν του Ρολυλιμνίου για να κάνουν το μπάνιο τουσ, όπωσ γιαπαράδειγμα ςτθ λίμνθ Καδοφλα, θ οποία πιρε το όνομά τθσ από το ςχιμα τθσ που μοιάηει με καρδιά. Ο καταρράκτθσ προςφζρει μίαμοναδικι εμπειρία ςε όποιον τον πλθςιάςει, ενϊ οι πιο τολμθροί επιδίδονται ςε εντυπωςιακζσ βουτιζσ από τουσ γφρω βράχουσ, ςταβακιά νερά τθσ λίμνθσ.Είναι πολφ εφκολο να βρει κανείσ το Ρολυλίμνιο, ακολουκϊντασ το δρόμο από Ρφλο προσ Καλαμάτα. Κοντά ςτο χωριό Καηάρμα υπάρχει τοχωριό Χαραυγι, από όπου ξεκινάει το μονοπάτι προσ το Ρολυλίμνιο (υπάρχει ταμπζλα που κατευκφνει προσ Ρολυλίμνιο ςτον κεντρικόδρόμο).
 15. 15. Λίμνθ Καϊάφα (26,3χλμ)Θ περιοχι του Καϊάφα και τθσ ομωνφμου Λουτροπόλεωσ βρίςκεται ςτα όρια του Διμου Ηαχάρωσ.Ρεριλαμβάνει τθ κάλαςςα του Ιονίου πελάγουσ με τθν εκτεταμζνθ και κακαρι αμμϊδθ ακτι, τοκαυμάςιο πευκόδαςοσ τθσ Στροφυλιάσ, τθν πεδινι περιοχι με το ςυνεχόμενο κάμπο Ξθροχωρίου -Ηαχάρωσ και τθν οροςειρά του μυκικοφ όρουσ Λαπίκα ςτουσ πρόποδεσ του οποίου βρίςκεται απόδυτικά θ πθγι των Ανιγρίδων Νυμφϊν και ανατολικά θ πθγι του Γερανίου αφλακα. Οι ιαματικζσπθγζσ ζχουν τθν αρχι τουσ, ςτουσ μυκικοφσ χρόνουσ. Οι πρόγονοί μασ πίςτευαν πωσ μζςα ςτομεγάλο ςπιλαιο προσ τα δυτικά κατοικοφςαν νφμφεσ. Θ μία ιταν θ Καλλιάφεια από τθν οποίαπροιλκε και θ ςθμερινι ονομαςία "Καϊάφασ" θ δεφτερθ θ Ρθγαία και θ τρίτθ θ Ιαςισ ςτθν οποίααπζδιδαν και τθν ιαματικότθτα των νερϊν. Μερικοί αναφζρουν τθν φπαρξθ και μιασ τζταρτθσνφμφθσ με το όνομα Συνάλλαξισ. Τα ιαματικά νερά είναι πλοφςια ςε υδρόκειο. Το κλίμα είναιαπαλλαγμζνο από ιςχυροφσ ανζμουσ, ατμοςφαιρικζσ μεταβολζσ και κερμικζσ διακυμάνςεισ. Θκερμοκραςία παραμζνει κακ όλθ τθ λουτρικι περίοδο από Μαΐου - Οκτωβρίου μεταξφ 20ο - 30ο C.Θ λίμνθ αποτελοφςε ςπουδαίο και πλοφςιο κυνθγότοπο υδροβίων πουλιϊν. Με τον αςτείρευτοκθςαυρό του κυνθγιοφ και των ψαριϊν θ λίμνθ υπιρξε καυμάςιο ιχκυοτροφείο και τόπο επιβίωςθστων κατοίκων τθσ περιοχισ. Το κυνιγι τθσ μπάλιηασ γινόταν ςυςτθματικά μζςα ςτθ λίμνθ μεμονόξυλα λόγω τθσ χαμθλισ πτιςεωσ των πουλιϊν αυτϊν.
 16. 16. Αρχαία ΜεςςινθΘ Αρχαία Μεςςινθ είναι μια από τισ ςθμαντικζσ ςε μζγεκοσ, μορφι και διατιρθςθ πόλεισ τθσαρχαιότθτασ, που ζχει ακόμθ πολλά να προςφζρει. Δεν διακζτει μόνον ιερά και δθμόςιαοικοδομιματα, αλλά και οχυρϊςεισ επιβλθτικζσ και κατοικίεσ και ταφικά μνθμεία. Διακζτει, εκτόστων άλλων, το ςπάνιο προνόμιο να μθν ζχει καταςτραφεί ι καλυφκεί από νεότερουσ οικιςμοφσκαι να βρίςκεται ςε ζνα κατ´ εξοχιν μεςογειακό αλϊβθτο φυςικό περιβάλλον. Το φυςικό αυτόπεριβάλλον ςυνδυάηει τθν ορεινι μεγαλοπρζπεια των Δελφϊν και τθ χαμθλι παραποτάμιαγαλινθ τθσ Ολυμπίασ, με τον δεςπόηοντα γυμνό αςβεςτολικικό όγκο τθσ Ικϊμθσ, όπου θακρόπολθ, και τθν χαμθλι εφφορθ κοιλάδα γφρω από τθν αρχαία πόλθ. Φτάνει κανείσ εκείοδικϊσ από Ακινα ακολουκϊντασ τθν οδικι αρτθρία Κορίνκου - Τριπόλεωσ - Μεγαλοπόλεωσ -Καλαμάτασ ι τθν οδικι αρτθρία Κορίνκου - Ράτρα - Ρφργοσ - Κυπαριςςία - Μελιγαλάσ. Από τθνΟλυμπία απαιτεί διαδρομι με αυτοκίνθτο μιασ περίπου ϊρασ.Τθν αρχαία Μεςςινθ προςτάτευε, από τα βορειοανατολικά, ςαν φυςικό τείχοσ το όροσ Ικώμθ.Τθν υπόλοιπθ πόλθ περιτριγφριηαν πανίςχυρα τείχθ μικουσ περίπου 9,5 χλμ, που μπορεί κανείσνα τα καυμάςει ακόμα και ςιμερα.
 17. 17. Ναόσ του Επικοφριου Απόλλωνα (22,5χλμ)Ο ναόσ του Επικοφριου Απόλλωνα ςτισ Βάςςεσ τθσ Φιγάλειασ είναι ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ καιεπιβλθτικότερουσ τθσ αρχαιότθτασ. Αφιερϊκθκε από τουσ Φιγαλείσ ςτον Απόλλωνα διότι τουσ βοικθςενα ξεπεράςουν μια επιδθμία πανϊλθσ. Ο ναόσ υψϊνεται επιβλθτικά ςτα 1.130 μζτρα, ςτο κζντρο τθσΡελοποννιςου, πάνω ςτα βουνά μεταξφ Θλείασ, Αρκαδίασ και Μεςςθνίασ. Ο ναόσ ανεγζρκθκε τοδεφτερο μιςό του 5ου αιϊνα π.Χ. (420-410 π.Χ;) και αποδίδεται ςτον Ικτίνο, τον αρχιτζκτονα τουΡαρκενϊνα. Το μνθμείο αυτό με τθν πανανκρϊπινθ ςθμαςία και ςυνάμα ζνα από τα καλφτεραςωηόμενα τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ιταν το πρϊτο ςτθν Ελλάδα που περιλιφκθκε ςτα ΜνθμείαΡαγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO το 1986. Τμιμα τθσ ηωφόρου του ναοφ αποςπάςτθκε το 1814και εκτίκεται ςτο Βρετανικό Μουςείο ςτο Λονδίνο.Σο Ανάκτορο του Νζςτοροσ (30,4χλμ)Στθν περιοχι τθσ Ρφλου ζχουν ανακαλυφτεί αξιόλογοι αρχαιολογικοί κθςαυροί. Αρχικά ιρκαν ςτο φωσπζτρινοι τοίχοι, κομμάτια από τοιχογραφίεσ, δάπεδα, μυκθναϊκά αγγεία, πιλινεσ επιγραφζσ ςτον ΕπάνωΕγκλιανό. Το ανάκτορο αυτό χρονολογικά τοποκετείται γφρω ςτα 1300 και 1200 π.Χ. και καταςτράφθκεμε τθν κάκοδο των Δωριζων (1100 π.Χ.) Το κεντρικό κτίριο (50 Χ 32 μ.) περιλάμβανε το μζγαρο τουβαςιλιά και το μζγαρο τθσ βαςίλιςςασ. Υπάρχουν κι άλλα κτίρια. Διάφοροι άλλοι βοθκθτικοί χϊροι,τάφοι και βωμόσ, ανακαλφφτθκαν ςτθν περιοχι.Αρχαία Ολυμπία (51,2χλμ)Σε απόςταςθ 50 χιλιομζτρων από τον οικιςμό του Καλοφ Νεροφ Κυπαριςςίασ, γνωςτι ωσ ο τόποσδιεξαγωγισ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτουσ κλαςικοφσ χρόνουσ, ςυγκρίςιμθ ςτθ ςθμαςία με τα Ρφκιαπου διοργανϊνονταν ςτουσ Δελφοφσ. Στθν Ολυμπία βριςκόταν το χρυςελεφάντινο άγαλμα του Διόσ,ζργο του Φειδία, το οποίο ιταν γνωςτό ςτθν αρχαιότθτα ωσ ζνα από τα επτά καφματα του κόςμου. Θαφετθρία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων χρονολογείται πίςω ςτο 776 π.Χ. και τελοφνταν κάκετζςςερα χρόνια. Το 394 μ.Χ. ο Βυηαντινόσ Αυτοκράτορασ Θεοδόςιοσ Α απαγόρευςε τθντζλεςι τουσ ωσ γεγονόσ παγανιςμοφ.
 18. 18. Λαογραφικό Μουςείο Κυπαριςςίασ (6χλμ) Το Λαογραφικό Μουςείο βρίςκεται ςτθν Άνω Ρόλθ Κυπαριςςίασ και ςτεγάηεται ςτο αναπαλαιωμζνο κτίριο του "Επαρχείου" όπου ζηθςε ςαν ζπαρχοσ ο Χρθςτάκθσ Ραλαμάσ. Εκεί είχε ηιςει για ζνα χρόνο (το 1881) ο αδερφόσ του και εκνικόσ μασ βάρδοσ Κωςτισ Ραλαμάσ όταν ιταν φοιτθτισ. Σκοπόσ του είναι θ διατιρθςθ, θ προβολι και θ διαφφλαξθ του κάκε είδουσ παραδοςιακοφ υλικοφ ι πνευματικοφ δθμιουργιματοσ του λαοφ του Διμου. Στο Λαογραφικό Μουςείο φιλοξενοφνται κατά καιροφσ Εκκζςεισ αλλά και Εκδθλϊςεισ ςτον προαφλιο χϊρο του, όπου και λειτουργεί Αναψυκτιριο κατά τθ διάρκεια των Εκκζςεων και των Εκδθλϊςεων. Αρχαιολογικό Μουςείο Πφλου (60χλμ) Θ πόλθ τθσ Ρφλου κοςμείται από το Αντωνοποφλειο Αρχαιολογικό Μουςείο. O Γάλλοσ φιλζλλθνασ δθμοςιογράφοσ Rene Puaux (1878-1936), ο οποίοσ είχε κάνει ζργο ηωισ τθ ςυλλογι χαρακτικϊν, εγγράφων και ενκυμίων του αγϊνα αποφαςίηει, ςε ζνα ταξίδι του ςτθν Ρφλο, να δωρίςει τθν πλοφςια ςυλλογι του ςτθν Ρφλο, ςαν ζνα πρϊτο ςυςτατικό του μουςείου του Ναβαρίνου. Σ αυτό το μουςείο, ο Puaux ονειρευόταν, να ςτεγαςτοφν όλα τα κειμιλια από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ και τθν πιο περίεργθ Ναυμαχία τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.Τον Ιοφνιο του 1930, ανακθρφχκθκε επίτιμοσ δθμότθσ του Διμου Ρφλου, ςαν δείγμα ευγνωμοςφνθσ για τθν πολφτιμθ προςφορά του. Θςυλλογι παραδόκθκε ςτο Ελλθνικό κράτοσ το 1937 από τθ χιρα του Rene Puaux. Το 1961 άρχιςε να λειτουργεί το μουςείο και ςτζγαςετθν ςυλλογι ι καλφτερα το τμιμα τθσ ςυλλογισ του Rene Puaux, που παραδόκθκε ςτο Διμο Ρφλου. Θ ζκκεςθ των κειμθλίων, μετά απόςυντιρθςθ ςτθν Ακινα, βρίςκεται ςτουσ ανακαινιςμζνουσ ςτρατϊνεσ του Μαιηϊνοσ, ςτο κάςτρο. Το Αντωνοποφλειο Μουςείο τθσ Ρφλουλειτουργεί ςαν αρχαιολογικό Μουςείο. Το μουςείο περιλαμβάνει αναςκαφικά ευριματα από τθν περιοχι τθσ Ρυλίασ, τα οποίαχρονολογοφνται από τουσ Μεςοελλαδικοφσ (2000-1600 π.Χ. - Μυκθναϊκι εποχι ι και παλιότερα, ςτθν Αρχαϊκι, τθν Ελλθνιςτικι) ζωσ τουσ΢ωμαϊκοφσ χρόνουσ.Τα εκκζματα προζρχονται από τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρφλου. Από τα ςθμαντικότερα εκκζματά του ξεχωρίηουν οι χρυςζσ ταινίεσ, ζνασςφραγιδόλικοσ, δφο περιδζραια ο ταφικόσ πίκοσ που βρζκθκαν ςε κολωτό τάφο τθσ Κουκουνάρασ ςτα Ραλαιοχϊρια και βζβαια θεπζνδυςθ του κράνουσ πολεμιςτι από δόντια αγριόχοιρου που ςυναντάται εδϊ, αλλά και ςτο μουςείο του Ναυπλίου και αποτελεί κοινό χαρακτθριςτικό του ςτρατιϊτθ-πολεμιςτι των Αχαιϊν. τα τρία γυάλινα αγγεία αλλά και ο μεγάλοσ αςτράγαλοσ από τον Ελλθνιςτικό τφμβο τθσ Τραγάνασ.
 19. 19. Καλό Νερό ΚυπαριςςίασΒρίςκονται οι παραλίεσ «Αγιαννάκθσ», «Σεργίανι» και «Σανι», με ξανκιά άμμο και πεντακάκαρα νερά,ενϊ κα ςυναντιςετε και ξαπλϊςτρεσ με ομπρζλεσ. Τμιματα τθσ ςυνεχοφσ αυτισ ακτισ εναλλάςςονταιμε ρθχά και βακιά νερά, για κάκε γοφςτο, ενϊ ςτθν αμμουδιά που εκτείνεται ο ΚυπαριςςαϊκόσΚόλποσ, εναποκζτει τα αυγά τθσ θ χελϊνα Καρζττα-Καρζττα.Παραλία Μάτι (43χλμ)Θ παραλία Μάτι χαρακτθρίηεται από το ζντονο χρυςαφί χρϊμα τθσ αμμουδιάσ τθσ και τθν μεγάλθ ςεμικοσ ζκταςι τθσ. Κάπου ςτα μζςα τθσ παραλίασ κα βρείτε αναψυκτιριο και γιπεδο beach volley, ενϊυπάρχει πάντα κάποιο ιςυχο ςθμείο για αυτοφσ που δεν κζλουν κόςμο.Παραλία Χρυςι Άμμοσ (54,7χλμ)Θ παραλία Χρυςι Άμμοσ είναι ςτρωμζνθ με ψιλι άμμο, και προςφζρει τθν απόλυτθ κζα ςτον Κόλποτου Ναυαρίνου και τθ νιςο Σφακτθρίο. Αποτελεί προςτατευμζνθ περιοχι, και αποτελεί όαςθ θςυχίασ.Ραραλία ΢ωμανοφ (48,9χλμ)Ρερνϊντασ το χωριό ΢ωμανόσ κα βρεκείτε ςτθν παραλία του χωριοφ, με ψιλι άμμο και διάφορα μζρθγια ςκιά, όπου ςυχνάηουν αρκετζσ οικογζνειεσ που μζνουν εκεί κοντά.
 20. 20. Παραλία Βοϊδοκοιλιά (51χλμ)Θ Βοϊδοκοιλιά είναι ςίγουρα θ πιο δθμοφιλισ παραλία τθσ Μεςςθνίασ. Σαν υδάτινο κζατρο,αποτελείται από ζναν ςχεδόν ολοςτρόγγυλο κόλπο από ψιλι αμμουδιά, που εγκλωβίηει μζςα τουπεντακάκαρα γαλαηοπράςινα νερά. Δίπλα ςτθν παραλία, προςφζρει τθ ςκιά του ζνασ μεγάλοσ βράχοσ.Ο χϊροσ κεωρείται αρχαιολογικόσ, οπότε ο πολιτιςμόσ δεν ζχει καταφζρει να αλλοιϊςει το μζροσ, καιυπάρχει μία όμορφθ θςυχία παρά το αρκετό κόςμο που επιςκζπτεται τθν παραλία. Για να πάτε ςτθνπαραλία μζςω Ρετροχωρίου, κα χρειαςτεί να διανφςετε κάποια μζτρα χωματόδρομου, μζχρι ναφτάςετε ςτθν παραλία όπου ςυνικωσ υπάρχει χϊροσ για παρκάριςμα.Παραλία Γιάλοβασ (53,6χλμ)Με ςιμα κατατεκζν το ναυαγιςμζνο βαπόρι, θ παραλία τθσ Γιάλοβασ προςφζρει αμμουδιά δίπλα απόεςτιατόρια και καφετζριεσ, ενϊ το καλοκαίρι μπορείτε να ενοικιάςετε wind surf και κανό.Παραλία Μεκώνθσ (70,6χλμ)Κακϊσ μπαίνετε ςτθ Μεκϊνθ, κα δείτε τθν παραλία τθσ Μεκϊνθσ, ςτρωμζνθ με μικρό βότςαλο και κζατο κάςτρο τθσ Μεκϊνθσ. Θ παραλία είναι μία καλι λφςθ για ζνα γριγορο μπάνιο εάν περνάτε από εκεί.
 21. 21. /messinamareΚαλό Νερό Κυπαριςςίασ /messinamareΤ.Κ. 24500Τθλ: 27610 72500 Φαξ: 27610 72502 /euroxeniaWebsite: www.messinamare.comE-mail: messina@euroxenia.comΚρατιςεισ: messina.reservations@euroxenia.com /euroxenia.s.a4ο Χλμ Λεωφόρου ΢όδου – Λίνδου /euroxenia2οσ Προφοσ Τ.Κ. 85100 Τ.Θ. 4113Τθλ: 22410 70641-4 Φαξ: 22410 70645 /euroxeniaWebsite: www.euroxenia.comE-mail: info@euroxenia.com
 22. 22. Location & Map Messina Mare located in the seaside village of “Κalo Nero” only 5 km away from the picturesque area of “Kyparissia”. The complex is situated on the seafront under a traditional architecture, offering comfort and hi-level hospitality.
 23. 23. POOL ACCOMODATION BEACHOUTDOOR GASTRONOMY
 24. 24. BREAKFAST 07:30 – 10:00DINNER 20:00 – 22:00POOL SERVICE 10:00 – 20:00 (Pool towels are available at Reception)BEACH SERVICE 10:30 – 18:00 (Beach towels are available at Reception)SUNBED CHARGE € 5,00 / Per Person € 7,00 / Per 2 Persons (Price includes 1,5 Lt bottle of Water)SAFEBOX Free of charge available at ReceptionWi - Fi Available in public areas and is free of charge
 25. 25. Internal Connections & International Codes COUNTRY CODE Australia +61 Austria +43 Egypt +20 AREA CODE +30 27610 Argentina +54 Belgium +32 Brazil +55 INTERNAL CONNECTIONS France +33 Germany +49 Denmark +45INFORMATION 0 Switzerland +41 USA +01 United Kingdom +44 RECEPTION 101 Ireland +353 Iceland +354 Israel +972RESERVATIONS 700 Italy +39 Spain +34 Japan +81 MAIN BAR 200 Canada +01 China +86 Cyprus +357 FOR OUTSIDE LINE DIAL 9 Luxembourg +352 Norway +47 New Zealand +64 FROM DIRECT ROOM TO ROOM Netherland +31 Portugal +351 COMMUNICATION DIAL THE Russia +07 ROOM NUMBER Saud Arabia +966 Sweden +46 Turkey +90 Finland +358
 26. 26. ACCOUNTS DRESSGuests are kindly requested to settle their Guests are kindly requested not to sit withbill upon their departure. bathing suits in the reception lobby, bar or restaurant in the main building.CREDIT CARDS CHECK OUTThe hotel honors Visa, Mastercard,Eurocard. Check out time is 12:00 noon. Late check out is possible only by prior arrangement with theEXCHANGE reception desk.Please contact with the Reception desk. WAKE-UP CALLROOM CLEANING Through the reception desk.Rooms are cleaned between 08:30 – SAFETY BOX15:00. In case you don’t want to bedisturbed, please hang the sign provided, Our hotel does not take any responsibility foroutside your door. the loss of any valuables. We advice our guests to use the safety box provided in Reception.
 27. 27. MESSAGES LAUNDRYAll incoming messages, will be in left in Each room is provided with a laundryyour key box, at the reception desk. form, which clients should complete and give to the chamber maid. RegularMAILING service 2-3 days. Dry cleaning uponOutgoing mail is handled by the agreement.reception desk. You can buy stamps, at FIRE DISTINGUISHERSthe Reception Desk Available through all the buildings, as wellFLOWERS as on each floor.Please contact with the reception desk. ROOM SERVICEPARKING You can order everything included in thePlease park your car in the parking areas. room service list provided Please contactPlease avoid to leave your car by the with our restaurant or the reception desk.hotel reception entrance.
 28. 28. POOL TOWELS LOST & FOUNDPool towels are available at the Please contact the Front Desk.Reception. At the end of your stay, pool PHOTOCOPIEStowels, should be returned . Α deposit isrequired. Please contact the Reception. This is a paid service.MEDICAL SERVICE MINI BARPlease contact with the Reception desk. The fridge which is installed in your room, isBABY SITTING empty. In case of refilling desire, pleaseTo request a baby sitter, please contact contact with Reception Desk. We canthe front desk at least 24 hours in provide refreshments and snacks.advance. This is a paid service.
 29. 29. General Informations• TRANSPORTATION FROM THE HOTEL ENVIRONMENT Airport of Kalamata 30 Km Kiparissia 5 Km Please help us to Kalamata 60 Km protect Athens 240 Km environment by: Patra 150 Km • Using electricity sparingly• OPENING HOURS • Limiting water Post Office 07:30 – 14:30 Weekends closed consumption Shops 08:30 – 14:00 Sundays closed whenever possible 18:00 – 20:00 Sundays closed • Replacing unused Banks 08:00 – 14:00 Weekends closed towels on the towel rack• Electricity : 220 Volt
 30. 30. DESTINATIONS MONUMENTS BEACHES MUSEUMS NATURAL LANDSCAPES
 31. 31. Kalo NeroKalo nero (also enounced Kalonero) in Kyparissia – Messinia is a coastal village, located 5km north ofKyparissia in the west part of Peloponnese. In the last few years lots of tourist facilities wereconstructed there. It has a sandy beach that extends from Nedra to Kyparissia’s river. It is considered asone of the most significant locations in Greece were loggerhead sea turtles Caretta-Caretta choose toexcavate egg chambers were they are laying their eggs.Kyparissia (5.9km)Kyparissia is a coastal city in the southwest part of Peloponnese. It is the capital of Trifilia’s province ofMessinia Prefecture and at the same time it is an agricultural and trade center of the area. It is built onthe northwest hillside of Psyhro, at the roots of Aigaleo Mountain.It is separated to the upper Old Town, which is a “preservable” building area and at the same time anagricultural and trade center of Trifilia and the New Town, a recently build region that extends to thecoast. The upper Town is built on the roots of a small 150m hill on top of which the remains of theVenetian castle are being saved. The castle was built during the prehistoric period and was expanded bythe Venetians. During the period of Turkish domination, it was a stronghold for the battles of theresidents against the conquerors. Kyparissia has rich natural beauty and endless sandy beaches whereuntil today loggerhead sea turtles Caretta-Caretta choose to excavate their egg chambers. Kyparissiawas inhabited since prehistoric period and developed to an essential trade center, mainly during 4 thcentury B.C.At the medieval period it was called Arcadia, perhaps because of the many Arcadians that arrived therehunted by Slavs. It is located 104km northwest of Kalamata and 267km south – southwest of Athens. Itprovides all the comforts of a modern city, as well as full transportation system with train and buses(KTEL).
 32. 32. Filiatra (18.6km)Filiatra is the headquarters of the municipality and is one of the newest and most beautiful cities inWestern Messenia. City’s life is dated since 16th century, but its roots seem to start from muchearlier, as its "great grandmother" seems to be Erana located in Agia Kyriaki. The towns main square,Kapodistriou, with its lovely Venetian fountain, the eucalyptus trees and the famous and historicclock, a classic characteristic of the city, it is the meeting center for citizens of all ages. In the areaof ​Filiatra many medieval and in particular many Byzantine monuments are saved. The monastery ofSt. Christopher, the historic church of Panagia Vlacherna, Saint Dionysius Morainas, the church of theAscension, which is the oldest cross-shaped temple of the world (120s cent.), the Monastery ofAnnunciation and the Church of Panagia Agriliotissa in Agrilis. In Agrilis, in Stomio, in Agia Kyriaki andin Langouvardo there are many beautiful sandy beaches with crystal clear blue water.The ancient Byzantine Church (c. 110s., 1070-1075), dedicated to the Transfiguration of Christ, is thejewel of the village, the pride of Moria (Agia Sotira in Moria and Agia Sophia in town).
 33. 33. Pylos (60km) A beautiful town, with bright island colors, storey whitewashed houses with courtyards and flowers, long history and unusual architecture. Characteristic are the arches of the buildings as well as the Square with the cannons and the tall shady plane tree. It is built amphitheatrically on two low hills; in the center of the port it has the rock called Marathonisi or Helonaki and its breakwater historic island of Sphacteria. Sights: - Ancient Pylos of historical times was located in the northwest of the town and became significant during the Peloponnesian War, and not by its King Nestor prehistorically, who took part in the Trojan War, described by Thucydides. In ancient acropolis there are remains of Roman, early Christian and Hellenistic Ages, and traces of the fortifications of the city as well as tomb’s ruins. - On the ancient building material of the 4th century it was built by the Franks in 1278 a large castle, Palaiokastro. Near the castle there is the famous Cave of Nestor reported by Pausanias, which is connected with the castle. In this cave, according to the legend, Hermes hid the cows that he stole from Apollo, while Pausanias claims that Nileas and his son Nestor were using it as a stable.- At the entrance of Pylos bay, Niokastro, formerly known as Navarino, the newest castle of the city is reflected in the Ionian waters. It wasbuilt by the Turks (1573), to fortify the city after their defeat in Nafpaktos, The castle is one of the most well-preserved and at the sametime one of the most charming of Greece. Restored by Meson in 1829, Niokastro consists of a huge enclosure with bastions andbattlements, which impresses even today, a hexagonal citadel fortified with six bastions at the top: a bastion in the southwest and aTurkish aqueduct, which supplied the Castle with water. Inside the castle you will see the ruins of the Gothic Church of the Transfiguration,built by the Franks, converted into mosque by the Turks, and in church today.- On the way to Methone, in Kamares, remains of a Turkish aqueduct were excavated- In the Bay of Navarino, the rocky island Sphacteria, which can be visited by boat or motorboat, is an attraction for tourists. On the islandthere are different kinds of monuments: on the north side, the hill of Prophet Elias, the remains of an ancient fortress wall still reminds ofthe tragic episode of the Peloponnesian War. In the Bay of Navarino in 1827 took place the historic battle for the liberation of Greece.- The church of Panagia Sgrappas in Eleophyto, 4 km north of Pylos.
 34. 34. Methoni (70km) Beautiful seaside town, Methoni with its imposing castle maintains its romantic atmosphere. During the Byzantine Years Methoni played an important role in shipping as a commercial port and refueling station for warships. During the Venetian domination period Methoni with its castle was a common station for merchants, pilgrims of the Holy Land and tourists of Mediterranean. Methoni’s Castle The castle is built in a location inhabited since prehistoric Years. In various parts of the medieval walls there are divisions either ancient wall structure at their original position or ancient architectural parts at a later use. Particularly interesting are the carved Venetian lions (15th cent.) incorporated at the base of the interior wall, the ruins of the Byzantine church of Agia Sophia, the church of Transfiguration of Christ (built probably on the second Venetian domination period), the Old-Christian granite column (known as " Morozini column "), the ruins of Ottoman baths, the ruins of a building were Ibrahim Pasha was accommodated.Methoni’s BourtziThe seaside fort was built at the end of the 15th century and took its final form during the second Venetian domination period. It wasused as headquarters guard, lighthouse, prison and a refuge in times of siege. Bourtzi’s stone bridge connects Bourtzi with the gate of thefortification wall of Methoni’s enclosure.OINOUSES ISLAND COMPLEX. It consists of the island Sapientza, the rocky islet of St. Mariani (with the chapel of Saint Marina) and theisland Schizas (the largest and easternmost with a remarkable cave and highest peak of 201 meters). Sapientza was a common mooringfor fleets that were active in the wide region. It has luxuriant vegetation, safe harbor, Porto Longos, and a wonderful beach, namedAmmos. In the southern part of the island operates a lighthouse, built at the end of 19th century. West - southwest of Oinouses there isthe "Frear of Oinouses an underwater canal with a maximum depth of about 5,200 m.
 35. 35. Neda (12km)Among the peaks of Mount Tetrazio, at the northern tip of Messinia, flow its waters to the Gulf ofKyparissiakos, Neda the only “female” river of Greece. The waters of Neda start from the numeroussprings at the foot of Lykaion, near the village of Petra, encounter streams and tributaries from themountains, following a stunning Meandric path through narrow gorges, cool plateaus and canyonsdrowned with vegetation, passing through arched stone bridges and through dark caves and waterfalls toreach the fertile meadows of Kyparissiakos Gulf covering a 32 km distance.Beautiful and picturesque villages on the slops of the valley have linked their history with the gurglingwaters of the River. Lands hosted great civilizations, splendid monuments and sacred, glorious battles andexploits, fertile land, hospitable and caring, that human labor embellished them more. Neda and itsvillages retain a rare, exotic beauty, giving to word “relaxation” a true meaning, diamond shiny Greeknature at its best.Polylimnio (34.9km)In Voufrados municipality, 32 km from Kalamata, is Gorge Polylimnio with lakes and waterfalls. Walkingalong a path for 5 minutes and passing through dense vegetation and the picturesque wooden bridges,you will stand before a hidden paradise of ponds and waterfalls, surrounded by olive groves and vineyards.15 lakes with strange names like Mavrolimni, Kadis, Kardoula Tyherou, Italou, Panagou, Stathoula, are wellhidden for many years, only recently became known to the general public, and began to accept visits from"friends of nature".In summer there are many who prefer the cool waters of Lakes Polylimnio for a swim, for example LakeKardoula (means heart in Greek), which took its name from its shape which resembles a heart. Thewaterfall offers a unique experience to those who approach it, while the more adventurous can have aspectacular experience diving from the surrounding rocks, to the deep waters of the lake.It is very easy to find Polylimnio, following the way from Pylos to Kalamata. Near the Kazarma is villageHaravgi, from where the path to Polylimnio begins (there is a sign that directs to Polylimnio at the mainroad).
 36. 36. Caiaphas Lake (26.3km)The area of ​Caiaphas and its homonym Loutropolis (Bath-city) is located in the municipality ofZacharo. It includes the Ionian Sea with the extended crystal clear and sandy beach, the magnificentpine forest Strofylia, the lowland area Xirochoriou – Zacharo and the mythical mountain range ofLapithi at the foot of west side lies spring Anigridon Nymphs and at the east the spring of Geraniouavlaka. The hot springs date back from mythical times. Our ancestors believed that in the big cave tothe west lived the nymphs. One of them was Kalliafeia from which came the present name "Kaiafas"the second was Pigaia and the third one was Iasis (that means cure) of which the therapeuticproperty of the waters was attributed to. Some people claim the existence of a fourth nymph namedSynallaxis. The thermal waters are rich in hydrogen sulfide. The climate is free from strong winds,atmospheric changes and thermal fluctuations. The temperature remains throughout the bathingseason from May – October between 20-30 oC. The lake was a great and rich hunting field for aquaticbirds. With its inexhaustible treasure of hunting and fishing, the lake was a wonderful fish – farm anda very important place for the survival of the locals. Hunting of Balizas was systematically into the lakewith canoes because of the low flight of these birds.
 37. 37. Ancient MesseneMessene is a significant ancient city in terms of its size, form, and state of preservation, and stillhas much to offer. It possesses not only sanctuaries and public buildings, but also imposingfortifications, and houses and tombs. It enjoys, amongst other things, the advantage of neverhaving been destroyed or covered by later settlements, and is located on an unspoiled inland site.Its natural setting combines the grandeur of the mountains of Delphi with the low-lying, riverinetranquillity of Olympia, the dominating bare limestone mass of Ithome, the site of the ancientacropolis, with the low fertile valley around the ancient city.To reach Messene from Athens you have to drive through the highway Corinth - Tripolis -Megalopolis - Kalamata or Corinth - Patras - Pyrgos - Kyparissia - Meligalas. From Olympia thejourney to Messene lasts only 1 and 1/2 hr by car (around 75km.)Ancient Messene was protected at its Northeast from mountain Ithomi, like a natural wall. Therest of the city was surrounded by strong walls about 9,5 km length, which can be admired up todate.
 38. 38. Temple of Apollo Epicurius (22.5km)The temple of Apollo Epicurius in Vasses of Figaleias is one of the greatest and most impressive of theancient years. It was dedicated by people of Figaleia to Apollo because he helped them to get over theBlack Death pandemic. The temple is at the height of 1.130m at the center of Peloponnese, betweenIleias, Arkadias and Messenia’s mountains. It was built at the second half of the 5th century B.C. (420-410B.C.) and is assigned to Iktinos, the architecture of Parthenon. This monument is one of the best fromthe classic ancient years and it was the first in Greece that was listed to UNESCO World Heritage Site in1986. Part of the Frieze of the temple was removed in 1814 and is exhibited at the British Museum inLondon.Nestoros Palace (28.7km)In the area of Pylos important archaeological treasures were discovered. First came to light the stonewalls, pieces of murals, floors, Mycenaean pottery, clay inscriptions in Epano Englianos. The palace ischronologically placed at around 1300 and 1200 BC and it was destroyed by the Descent of Dorians(1100 BC). The main building (50 x 32 m) contained the palace of the king and the palace of the queen.There are also other buildings. Several other auxiliary rooms, tombs and altars, were also discovered inthe region.Ancient Olympia (39.2km)Located 50 km from the village of Kalo Nero Kyparissia, is known for having been the site of the OlympicGames in classical times, comparable in importance to the Pythian Games held in Delphi. In Olympiawas the gold-ivory statue of Zeus by Phidias, which was known in antiquity as one of the Seven Wondersof the World. The origins of the Olympic Games dating back to 776 BC and held every four years. In 394AD Byzantine Emperor Theodosius banned marriage ceremonies as pagan events.
 39. 39. Kyparissias Folkloric Museum (6km) The Folklore Museum is located in the Upper Town of Kyparissia and housed in the restored Providence- building of "Eparcheio" where Christakis Palamas lived as a provincial governor. There lived also for a year (in 1881) his brother, our national poet Kostis Palamas when he was a student. Its purpose is to preserve, display and protect of any traditional material or spiritual creation of the people of the municipality. The Folklore Museum hosts exhibitions and events in the courtyard, where also operates a Refreshment canteen during Exhibitions and Events. Pylos Archaeological Museum (43km) The town of Pylos is adorned or (embellished) by Antonopouleio Archaeological Museum. Rene Puaux (1878-1936), who spent his life collecting engravings, documents and relics of the battle, decides, on a journey to Pylos, to donate his rich collection to Pylos, as a first component of the Museum of Navarino. Puax’s dream was that in this museum all relics from the Greek Revolution and the most bizarre Battle of the modern era would be placed there.In June 1930, he was announced honorary citizen of the Municipality of Pylos, as a sample of gratitude for the valuable donation, while asmall area was granted for the museum under construction. The collection was delivered to the Greek state in 1937 by the widow of RenePuaux. In 1961 it began operating as a museum and hosted the collection or, the best part of the collection of Rene Puaux, which wasdonated to the Municipality of Pylos. The exhibition of relics, after maintenance in Athens, is located in the renovated barracks of theMaizon, at the castle. The Antonopoulos Museum of Pylos operates as archaeological museum. The exhibits belong to the Mycenaean ageor, and, older, the Archaic, the Hellenistic but also the Roman times. The exhibits come from the region of Pylia which date back from theMiddle Helladic (2000-1600 BC - Mycenaean age or older, the Archaic, Hellenistic) to Roman times. The exhibits come from the region ofPylos and of the most impressive are the fine gold bands, a seal, two necklaces, the Burial jar found in Koukoynara and of course the warriorhelmets coated from boars teeth can be found here, but also in the museum of Nafplio, and is a common feature of the soldier-warrior ofthe Achaeans, as well as the three glass vases and the big ankle from the Hellenistic tomb of Tragana.
 40. 40. Kalo Nero KyparissiaIn Kalo Nero there are the beaches "Agiannakis", "Sergiani" and "Sunny", with golden sand and crystalclear waters, while you will find umbrellas and sun beds. Parts of this continuous coast alternate withshallow and deep water for every taste, while the sand that extends to Kyparissiakos Bay, lays its eggs,loggerhead sea turtle Caretta-Caretta.Mati Beach (43km)Mati Beach is characterized by the golden color of its sand and of its great and long extent. Somewherein the middle of the beach you will find refreshment canteen and beach volley courts, while there isalways a quiet spot for those who do not like the crowd.Chrysi Ammos Beach (54.7km)The Golden Sands beach is covered with sand, and offers the ultimate view of the Bay of Navarino andthe rocky island Sfaktirio. It is a protected area and an oasis of tranquility.
 41. 41. Voidokilia Beach (51km)Voidokilia is definitely the most popular beach in Messenia. As aquatic theater, consists of an almostperfectly round bay of fine sand, which traps in, the crystal clear turquoise waters. Near the beach, a bigrock offers its shade.The site is considered as archaeological, and so it has managed to not be corrupted by moderncivilization, there is a beautiful tranquility despite the many people visiting the beach. To go there viaPetrochori you will need to drive some meters of dirt road until you reach the beach where there isusually place for parking.ΑκρόαςθΦωνθτικι ανάγνωςθYalovas Beach (53.6km)With its trademark of the capsized boat, Yalova offers a sandy beach next to restaurants and cafes, whilein summer you can hire a wind surf and canoe.Methoni Beach (70.6km)As you enter in Methoni, you will see the beach paved with small pebbles and the view of Methoni’scastle. The beach is a good solution for a quick swim if you are passing from there.
 42. 42. /messinamareKalo Nero Kyparissia /messinamare24500 Messinia GreeceΤel: +30 27610 72500 Fax: +30 27610 72502Website: www.messinamare.com /euroxeniaE-mail: messina@euroxenia.comReservations: messina.reservations@euroxenia.com /euroxenia.s.a4th Km Rhodes – Lindos Avenue85100 Rhodes - Greece /euroxenia2nd Floor P.O. Box 4113Tel: +30 22410 70641-4 Fax: +30 22410 70645 /euroxeniaWebsite: www.euroxenia.comE-mail: info@euroxenia.com
 43. 43. Карта & Место нахождения Messina Mare – это современный гостиничный комплекс в области Мессения (работает с 2006 года), расположенный в приморском поселке Кало Неро, на расстоянии 5 км от живописного города Кипариссия. Гостиница построена прямо на пляже, в традиционном архитектурном стиле, и предоставляет абсолютный комфорт и качественное обслуживание.
 44. 44. БАССЕЙН ПРОЖИВАНИЕ ПЛЯЖИВНЕШНИЙ ВИД ГАСТРОНОМИЯ
 45. 45. Завтрак 07:30 – 10:00Обед 20:00 – 22:00Обслуживание возле 10:00 – 20:00бассейна (Полотенца для бассейна доступны в приемной отеля)Обслуживание на пляже 10:30 – 18:00 (Пляжные полотенца доступны в приемной отеля)Оплата за лежак € 5,00 / человек € 7,00 / 2 люди (Включены 1,5 Lt бутылку воды)Сейф О бесплатных услугах можно узнать в администрацииWi - Fi Доступно в общественных зонах и бесплатно
 46. 46. Внутренные соеденения и Международный код страна код Австралия +61 Австрия +43 КОД РЕГИОНА +30 27610 Египет +20 Аргентина +54 Бельгия +32 ВНУТРЕННИЕ СОЕДЕНЕНИЯ Бразилия +55 Франция +33 Германия +49 ИНФОРМАЦИЯ 0 Дания +45 Швейцария +41 США +01 РЕЦЕПШН 101 Великобритания +44 Ирландия +353 Исландия +354 БРОНИРОВАНИЕ 700 Израиль +972 Италия +39 Испания +34 ГЛАВНЫЙ БАР 200 Япония +81 Канада +01 Китай +86 ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛИНИИ НАБЕРИТЕ Кипр +357 Люксембург +352 9 Норвегия +47 Новая Зеландия +64 Прямо из комнаты в комнату Нидерланды +31 ДЛЯ СВЯЗИ С КОМНАТОЙ ПРОСТО Португалия +351 Россия +07 НАБЕРИТЕ ЕЁ НОМЕР Сауд.Арабия +966 Швеция +46 Турция +90 Финляндия +358
 47. 47. СЧЕТА ОДЕЖДАГостей любезно просят оплатить счета до Любезно просим гостей не садится в банныхих отъезда. халатах в зоне рецепшена, бара или ресторана в главном здании.КРЕДИТНЫЕ КАРТЫВ отеле принимаются карты Visa, ВЫЕЗДMasterCard, Eurocard. Время освобождения номера начинается в 12 дня. Позднее освобождение возможно только по предварительной договоренности сОБМЕН администрацией.Пожалуйста обратитесь в рецепшн. БУДИЛЬНИК УБОРКА КОМНАТ Доступен через рецепшн.Комнаты убираются между 08:30 – 15:00.В случае, если вы не хотите чтобы вас СЕЙФпобеспокоили, пожалуйста повесте Наш отель не берет на себя ответственностьснаружи табличку «Не безпокоить». за потерю каких-либо ценностей. Мы советуем нашим посетителям использовать сейф предусловленным в приемном столе.
 48. 48. ПРАЧЕЧНАЯ СООБЩЕНИЯВ каждом номере имеется бланк для Все входящие сообщения будут оставленыпрачечной, который клиенты должны в ячейках для ключей в приемном столе.заполнить и отдать горничной.Регулярное обслуживание в 2-3 дня. ПОЧТАХимчистка по договоренности. Почта на отправку рассматривается в приемной отеля. Там же и вы сможетеОГНЕТУШИТЕЛИ купить марки.Доступны в каждом здании, также ина каждом поверхе. ЦВЕТЫ Пожалуйста обратитесь в рецепшн.ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРОВВы можете заказывать все что СТОЯНКАвключено в список предоставляемых Пожалуйста паркуйте автомобили в зонахуслуг номера. Пожалуйста для парковки.обратитесь в наш ресторан или в Пожалуйста не оставляйте ваш автомобильрецепшн. возле входа в рецепшн.
 49. 49. ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ БАССЕЙНА ПОТЕРЯ И НАХОДКАДоступны в приемной. К концу вашего Пожалуйста свяжитесь с приемной отеля.пребывания, полотенца должны бытьвозвращены. Требуется депозит. ФОТОКОПИИ Пожалуйста свяжитесь с приемной отеля. Эта платная услуга.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕПожалуйста обратитесь в рецепшн. МИНИ БАР Холодильник, который установлен вНЯНЯ вашей комнате является пустым. ПриЧтобы подать запрос на няню, желании его заполнения, пожалуйстапожалуйста свяжитесь с приемной свяжитесь с приемной отеля. Мы вамотеля. Эта платная услуга. сможем предложить закуски и прохолодительные напитки.
 50. 50. Главная Информация ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА• ТРАНСПОРТ ОТ ОТЕЛЯ Аэропорт Каламаты 30 Km Пожалуйста помогите нам Кипариссия 5 Km защитить окружающую среду : Каламата 60 Km • Экономным Афины 240 Km использованием Патры 150 Km электричества• ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ • По возможности,Почта 07:30 – 14:30 в выходные закрыто ограничениемМагазины 08:30 – 14:00 в воскресенье закрыто потребления воды 18:00 – 20:00 в воскресенье • ЗаменойБанки 08:00 – 14:00 в выходные закрыто неиспользованых полотенец на вешалках• Электричество : 220 Вт для полотенец
 51. 51. НАПРАВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКИ ПЛЯЖИ МУЗЕИ ПРИРОДНЫЕ АНДШАФТЫ
 52. 52. Кало Нэро, что в переводе означает «Хорошая вода» Кало Нэро р-на Кипариссии, что находится в Мессинии является приморским поселком, расположенным в 5 км к северу от Кипариссия на западном Пелопоннесе. В последние годы там было построено много туристических объектов. Также располагается песчаный пляж, который простирается от Нэда до реки Кипариссии. Считается наиболее важным местом в Греции, где морские черепахи вида каретта-каретта (caretta –caretta) роют в песке гнезда и откладывают яйца. Кипариссия (5,9 км) Кипариссия есть приморским городом в юго-западной части Пелопоннеса. Это столица провинции Трифилия, что в области Мессинии и в то же время является сельскохозяйственным и торговым центром этого района. Она построена на северо-западном склоне Психру у подножия горы Эгалео.Эта столица разделена на старый Верхний город, который остался сохранившимся старым поселением, плюс в тоже время онявляется сельскохозяйственным и торговым центром Трифилии. И Новый (или Нижний) молодой город, недавно построенный,где он достигает побережья. Верхний город расположен у подножия холма 150 метров, на вершине которого хранятся руинызамка венецианской эпохи. Этот замок был построен ещё в доисторические времена, который продлил период венецианскогоправления. Во время турецкой оккупации, регион на переднем крае он назначался для борьбы его жителей против завоевателей.Область Кипариссии очень богата на зелень и на бесконечные песчаные пляжи, где даже сегодня черепахи вида Caretta-Carettaрешили делать свои гнезда. Говорят что Кипариссия, была заселена ещё с доисторических времен и превратилась в главныйторговый центр, приблизительно в период 4 века до н.э. Где-то в средние века её называли Аркадией, возможно, многие еёжители – Аркадийцы были изгнанными преследованиями славян. Это место расположено на 104 км, северо-западнее от городаКаламата км и на 267 км к югу - юго-западу от Афин. Она обладает всеми удобствами современного города, и полна разнымивидами транспорта, плюс электричка и автобус.
 53. 53. Филиатра (18,6 км)Филиатра является основанием одноименного муниципалитета и есть одним из новейших исамых красивых городов Западной Мессинии. Жизнь города датируется ещё с 16-го века, но егокорни, кажется, тянутся с очень далекого прошлого, потому что, как к «прабабушке» к нейотносится древняя Ерана, которая находится в Агиа Кирьяки.Главная площадь города, площадь под названием Каподистриу, гордится своим прекраснымвенецианским фонтаном, эвкалиптами и знаменитыми историческими часами. Особенностьюгорода является Центр встреч для всех возрастов. В области Филиатры в частности сохранилисьсредневековые и византийские памятники, такие как Монастырь святого Христофора,историческая церковь Богоматери Влахернийской, святого Дионисия Моиранского, церковьВознесения, которая является старейшим крестовидным храмом мира (12 века.), МонастырьБлаговещения и церковь Богоматери Агрилийской.В местечках под названиями Агрилис, Стомио, Агия Кирьяки и Лангувардо есть прекрасныепесчаные пляжи с кристально чистым морем.Древняя византийская церковь (11 века, 1070-1075), посвященная Преображению Господнему,является жемчужиной деревни, гордостью Мории. (Св. Спаситель в Мории и Софийский соборв городе).
 54. 54. Пилос (60 км) Это красивый город, с яркими островными цветами, этажными белыми домами с внутренними цветочными дворами, с долгой историей и необычной архитектурой. Ему характерны своды зданий и площадь с пушками, и высокие тенистые дерева. Пилос построенный на двух холмах, в центре порта, где находится камень Маратониси или по-другому он называется Черепашка (со своим волнорезом), исторический остров Сфактириас. Достопримечательности: - Древний Пилос в исторические времена. Он находился в северо-западе от города и стал знаменательным во время Пелопоннесской войны, а не как доисторический Пилос, короля Нестора, который принимал участие в Троянской войне, известный из Фукидида. От древнего акрополя есть остатки римской, ране христианской и эллинистической эпохи, следы укреплений города и развалины гробницы. - С древних строительных материалов 4-го века, был построенный франками в 1278 году большой замок, Палеокастро ( в переводе Старый Замок). Рядом с замком находится так называемая Пещера Нестора Павсанийского, которая как бы «общается» с замком. В этой пещере, по преданию, Гермес спрятал скот, который он украл у Аполлона, но Павсаний утверждал , что Нилеас и его сын Нестор использовали пещеру в качестве стойла.- На входе в бухту Пилоса есть Никокастро (ранее он был названным Наварин), новейший замок города, который отражается вводе Ионического моря. Он стал проектом турков (1573), что укрепили город после их поражения в Нафпактосе, сейчас замокявляется наиболее хорошо сохранившимся и самым очаровательным в Греции. В 1829 году Никокастро возродился от Дома(франц.«Maison»), состоит из огромного корпуса с бастионами и зубцами, который впечатляет даже сегодня гексагональнойцитаделью, укрепленной шестью бастионами вверху: один бастион в юго-западной части и один турецкий акведук, которыйснабжал замок водой. Внутри замка вы увидите руины готической церкви Преображения Господнего, построенный франками, гдетурки превращают её в мечеть. На сегодня она назад стала церковью.

×