Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Greek TwinSpace for Beginners

2,511 views

Published on

 • Be the first to comment

Greek TwinSpace for Beginners

 1. 1. Καλώσ ήλθατε Κακοδιγθςθ ςτο Twinspace Αυτι θ κακοδιγθςθ ςχεδιάςτθκε για χριςθ από τουσ Εκπαιδευτικοφσ Διαχειριςτζσ που είναι νζοι ςτο TwinSpace. Θα ςασ βοθκιςει: - Να ζχετε πρόςβαςθ ςτο Twinspace - Να επεξεργαςτείτε το προφίλ ςασ - Να δθμιουργιςετε τισ δραςτθριότθτεσ του ζργου - Να προςκαλζςετε μακθτζσ για να ςυμμετάςχουν Σε αυτι τθν κακοδιγθςθ περιγράφονται επίςθσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Αρχικισ Σελίδασ του TwinSpace.
 2. 2. Βήμα 1 Εγγραφι Πθγαίνετε ςτθ διεφκυνςθ www.etwinning.net και κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Εγγραφι
 3. 3. Βήμα 1 Εγγραφι Πλθκτρολογιςτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ και κατευκυνκείτε ςτο Desktop Σσμβοσλή: τρηζιμοποιήζηε ηην ενηολή ‘Ξετάζαηε ηον κωδικό πρόζβαζης;’, αν δεν μπορείηε να θσμηθείηε ηον κωδικό ζας
 4. 4. Βήμα 2 Πρόςβαςθ ςτο TwinSpace ςασ Μόλισ βρεκείτε ςτο Desktop, κάντε κλικ ςτθν ετικζτα Ζργα
 5. 5. Βήμα 2 Πρόςβαςθ ςτο TwinSpace ςασ Επιλζξτε ζνα Ζργο Κάντε κλικ ςτο link του TwinSpace του ζργου
 6. 6. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Συμβουλι: μία καλι ιδζα κα ιταν να χρθςιμοποιιςετε τισ ετικζτεσ προςανατολιςμοφ ςτο επάνω μζροσ, αν επικυμείτε να μετακινθκείτε ςε διαφορετικά μζρθ του TwinSpace Μπορείτε να δείτε τθν ονομαςία του TwinSpace ςασ Μπορείτε να αποςυνδεκείτε από το TwinSpace ςασ ι να διαχειριςτείτε το προφίλ του TwinSpace ςασ, κάνοντασ κλικ ςε αυτι τθν ζνδειξθ Αυτό είναι ζνα δθμόςιο link ςτο TwinSpace ςασ, αν το χρειαςτείτε!
 7. 7. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Εδϊ είναι τα Ειςερχόμενα του TwinSpace ςασ, από όπου μπορείτε να ςτείλετε και να λάβετε μθνφματα ςχετικά με το eTwinning ζργο ςασ. Στο κουτί Πρόςφατεσ Ενζργειεσ, μπορείτε να παρακολουκείτε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του TwinSpace, π.χ. Αν κάποιοσ δθμοςιεφςει μία νζα ανακοίνωςθ ςε blog ι προςκαλζςει ζνα νζο μζλοσ Αυτό είναι το ημερολόγιο του TwinSpace, όπου μπορείτε να προγραμματίηετε δραςτθριότθτεσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ Συμβουλι: Στθν αρχι του ζργου ςασ, είναι καλι ιδζα να γνωρίηετε τισ ςχολικζσ αργίεσ του ςχολείου ςυνεργάτθ. Οι ςχολικζσ διακοπζσ διαφζρουν ςτθν Ευρώπθ, γι’αυτό οι ςυνεργάτεσ ςασ ίςωσ δεν είναι διακζςιμοι για τθ διεξαγωγι του ζργου, κατά τθ ςτιγμι που αναμζνατε ότι κα είναι.
 8. 8. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Αν δεν ζχετε ξαναχρθςιμοποιιςει ζνα TwinSpace, είναι καλφτερα να κάνετε κλικ ςτθν ζνδειξθ Νζοσ ςτο TwinSpace; και να ακολουκιςετε τα ςυνιςτϊμενα βιματα Σε αυτόν τον τομζα μπορείτε να διαχειριςτείτε τα μζλθ, περιλαμβάνοντασ τισ προςκλιςεισ νζων μελϊν ςτο TwinSpace και τθν αλλαγι των κωδικϊν πρόςβαςθσ των μακθτϊν Εδϊ μπορείτε να δείτε πόςοι εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και επιςκζπτεσ είναι μζλθ του TwinSpace ςασ Μπορείτε επίςθσ να δείτε τα ονόματα των μελϊν του TwinSpace και πότε ςυνδζκθκαν τελευταία φορά Συμβουλι: Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Προβολή όλων για να δείτε τον πλιρθ κατάλογο των μελών του TwinSpace ςασ
 9. 9. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Μπορείτε να ενθμερϊςετε το προφίλ ςασ, προςκζτοντασ μία φωτογραφία ςασ ι γράφοντασ ζνα κείμενο για να ςυςτθκείτε, εςείσ και/ι θ τάξθ ςασ
 10. 10. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Μπορείτε επίςθσ να δθμιουργιςετε τισ ‘Δραςτθριότθτεσ του Ζργου’ – Οι Δραςτθριότθτεσ του Ζργου περιλαμβάνουν αρχεία φακζλων, όπου μπορείτε να αποκθκεφετε τισ εργαςίεσ ςασ, και γκαλερί φωτογραφιϊν όπου μπορείτε να προβάλετε εικόνεσ που ςχετίηονται με το ζργο
 11. 11. Χαρακτηριςτικά τησ Αρχικήσ Σελίδασ του TwinSpace Και κα πρζπει, βζβαια, να προςκαλζςετε και άλλουσ για να ςυμμετάςχουν ςτθ διεξαγωγι του ζργου ςασ Συμβουλι: Το άλλο ‘ιδρυτικό μζλοσ’ του ζργου ςασ κα γίνει αυτόματα μζλοσ του TwinSpace ςασ και κα ζχει δικαιώματα διαχείριςθσ. Ωςτόςο, ίςωσ επικυμείτε να προςκαλζςετε άλλα μζλθ του ζργου, όπωσ μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ από χώρεσ που δε ςυμμετζχουν ςτο eTwinning, γονείσ, ι άλλουσ ‘επιςκζπτεσ’ που ενδιαφζρονται να δουν τισ εργαςίεσ ςασ. Παρακαλώ ςθμειώςτε: αν επικυμείτε να προςκαλζςετε ςυναδζλφουσ ι εκπαιδευτικοφσ από χώρεσ που ςυμμετζχουν ςτο eTwinning, είναι καλφτερα να το κάνετε μζςω του eTwinning Desktop, αντί του TwinSpace
 12. 12. Βήμα 3 Ενθμζρωςθ του προφίλ ςασ Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Προχωριςτε για να ενθμερϊςετε το Προφίλ ςασ
 13. 13. Βήμα 3 Ενθμζρωςθ του προφίλ ςασ Άνεβάςτεϋμία φωτογραφία για να δϊςετε μία πιο ‘προςωπικι’ αίςκθςθ ςτο TwinSpace ςασ. Μπορεί να είναι μία δικι ςασ φωτογραφία, ι μία φωτογραφία του ςχολείου ι μίασ διάςθμθσ τοποκεςίασ τθσ πόλθσ ςασ. Γράψτε μία περιγραφι για εςάσ, τθν τάξθ ςτθν οποία διδάςκετε ι για τα ενδιαφζροντα/χόμπι ςασ
 14. 14. Βήμα 3 Ενθμζρωςθ του προφίλ ςασ Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόςβαςθσ κάνοντασ κλικ ςτθν ζνδειξθ Επεξεργαςία Μθν ξεχάςετε να κάνετε κλικ ςτθν ζνδειξθ Υποβολή για να αποκθκευκοφν οι αλλαγζσ ςασ
 15. 15. Βήμα 3 Ενθμζρωςθ του προφίλ ςασ Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον Τοίχο του Προφίλ ςασ ωσ εργαλείο επικοινωνίασ, για να ενθμερϊςετε για τισ πρόςφατεσ δραςτθριότθτζσ ςασ. Μπορείτε επίςθσ να ανακοινϊςετε μθνφματα ςτουσ τοίχουσ άλλων μελϊν. Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Ανακοίνωςθ, για να αναρτιςετε ζνα μινυμα ςτον Τοίχο ςασ
 16. 16. Βήμα 4 Δθμιουργία Δραςτθριοτιτων Ζργου Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Προχωρήςτε για να Δημιουργήςετε τισ ‘Δραςτηριότητεσ του Ζργου’
 17. 17. Βήμα 4 Δθμιουργία Δραςτθριοτιτων Ζργου Συμβουλι: Ζτςι είναι θ ςελίδα Δημιουργία Δραστηριοτήτων Έργου. Παρατθριςτε πωσ επιςθμαίνεται θ ετικζτα Δραστηριότητες Έργου Τι είναι οι Δραςτηριότητεσ του Ζργου; Το ζργο ςασ μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά είδθ Δραςτθριοτιτων. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνεται θ χριςθ ψθφιακισ εικόνασ, ζνα blog ι ςυλλογικι ςυγγραφι. Οι ςελίδεσ των δραςτθριοτιτων του ζργου ςασ δίνουν πρόςβαςθ ςτα εργαλεία που χρειάηεςτε για τθ διεξαγωγι, κακϊσ επίςθσ και ζνα χϊρο για να αποκθκεφετε τισ εργαςίεσ ςασ.
 18. 18. Βήμα 4 Δθμιουργία Δραςτθριοτιτων Ζργου Ονομάςτε τθ ςελίδα των Δραςτθριοτιτων του Ζργου – π.χ. Γνωριμία ι Εικόνεσ τθσ πόλθσ ςασ. Επιλζξτε το είδοσ των δραςτθριοτιτων που κα περιλαμβάνονται ςε κάκε ςελίδα
 19. 19. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Το blog δραςτθριότθτασ είναι ζνα εργαλείο γραφισ, που επιτρζπει ςτα μζλθ του ζργου να γράψουν για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Τα κείμενα μποροφν να ςυντάςςονται από μεμονωμζνουσ μακθτζσ ι ανά ηεφγθ/ομάδεσ. Απ’τθ ςτιγμι που το blog δθμοςιευκεί, κα μποροφν να το διαβάςουν και άλλα μζλθ του ζργου.
 20. 20. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Το Αρχείο φακζλων είναι ζνασ χώροσ όπου μπορείτε να αποθηκεφςετε οποιοδήποτε κείμενο Word, φφλλα Excel, βίντεο ι άλλα αρχεία, που ςχετίηονται με το ζργο ςασ. Το μζγιςτο μζγεκοσ του φακζλου είναι 20MB.
 21. 21. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Το Φόρουμ είναι ζνασ χϊροσ ςτον οποίο μπορείτε να δθμιουργιςετε κζματα προσ ςυηιτθςθ, να προςδιορίςετε τισ εργαςίεσ του ζργου ι να εςτιάςετε ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ για παράδειγμα, Το αγαπθμζνο μου χρώμα είναι…
 22. 22. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Η Γκαλερί Φωτογραφιών είναι ζνασ χϊροσ ςτον οποίο μπορείτε να αποκθκεφςετε όλεσ τισ φωτογραφίεσ ςασ και άλλεσ ψθφιακζσ εικόνεσ, που ςχετίηονται με το ζργο ςασ, π.χ. Εικόνεσ ζργων τζχνθσ που ζχετε ςαρϊςει, κ.λπ. Και πάλι, το μζγιςτο μζγεκοσ είναι 20MB.
 23. 23. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Το Wiki είναι ζνα εργαλείο ιδιαίτερα χριςιμο για τθ ςυλλογικι ςυγγραφι. Όπωσ ςτο blog, μπορείτε να δθμιουργιςετε κείμενα, τα οποία μπορείτε να μοιραςτείτε με άλλα μζλθ. Αντίκετα με το blog, μποροφν και άλλα μζλθ να ‘επεξεργαςτοφν’ το κείμενό ςασ και να προςκζςουν δικό τουσ κείμενο.
 24. 24. Βήμα 4 Ποιεσ είναι οι διάφορεσ δραςτηριότητεσ; Η δραςτθριότθτα του δικτυακοφ περιεχομζνου δίνει τθ δυνατότθτα να ‘ανεβάςετε’ περιεχόμενο από το διαδίκτυο, επικολλϊντασ τον κϊδικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενςωματϊςετε ζνα βίντεο από το YouTube, π.χ. κάποιο που ζχουν δθμιουργιςει οι τοπικζσ τουριςτικζσ αρχζσ – ι μπορείτε να ενςωματϊςετε μία εφαρμογι με τθν ϊρα ι τισ τοπικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
 25. 25. Βήμα 4 Δθμιουργία Δραςτθριοτιτων Ζργου Για να δθμιουργιςετε μία ςελίδα Δραςτθριοτιτων του Ζργου, απλά κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Δημιουργία Θα γνωρίηετε ότι ζχετε επιλζξει μία δραςτθριότθτα όταν το πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ επιςθμανκεί με κίτρινο χρϊμα και κα υπάρχει ζνα πράςινο ςιμα ςτθν κάτω δεξιά γωνία Συμβουλι: Μπορείτε να δθμιουργιςετε όςεσ δραςτθριότθτεσ επικυμείτε, αλλά πρζπει να επιλζξετε τουλάχιςτον μία. Θα μπορείτε επίςθσ να επεξεργαςτείτε τισ επιλογζσ ςασ και να προςκζςετε/αφαιρζςετε αργότερα δραςτθριότθτεσ
 26. 26. Βήμα 5 Πρόςκλθςθ μελϊν Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Προχωρήςτε για να προςκαλζςετε μζλθ
 27. 27. Βήμα 5 Πρόςκλθςθ Νζων μακθτϊν Πλθκτρολογιςτε το ονοματεπϊνυμο του μακθτι Συμβουλι: Στο πεδίο Πρόσκληση νέων μαθητών μπορείτε, εξ οριςμοφ, να ειςάγετε 3 ονόματα, αλλά μπορείτε να προςκζςετε περιςςότερα κάνοντασ κλικ ςτο μικρό ςφμβολο ςυν (+) ακριβώσ κάτω από τον αρικμό 3 Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Υποβολι
 28. 28. Βήμα 5 Πρόςκλθςθ Νζων μακθτϊν Το ςφςτθμα κα προτείνει ζνα όνομα χριςτθ και ζναν κωδικό πρόςβαςθσ για τον μακθτι ςασ. Αν είςτε ικανοποιθμζνοι με το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Υποβολή Συμβουλι: Μπορείτε να επεξεργαςτείτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ - ίςωσ είναι χριςιμο να αλλάξετε τον κωδικό πρόςβαςθσ με ζναν άλλον, που κα είναι ευκολότερο να κυμάςτε
 29. 29. Βήμα 5 Πρόςκλθςθ Νζων μακθτϊν Συμβουλι: Μπορείτε να αλλάξετε το ρόλο του μακθτι ςασ ςτο eTwinning, κάνοντασ κλικ ςτο κυλιόμενο μενοφ – υπάρχουν δφο επιλογζσ TS Μαθητής και TS Μαθητής Διαχειριστής – για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςυμβουλευτείτε το κείμενο ςτο πλαίςιο
 30. 30. Βήμα 5 Πρόςκλθςθ Νζων μακθτϊν Συμβουλι: Θα λάβετε ζνα email επιβεβαίωςθσ με τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ του μακθτι ςασ – αποκθκεφςτε αυτό το email ςε ζναν αςφαλι χώρο, γιατί μπορεί να το χρειαςτείτε αργότερα. Πολλοί εκπαιδευτικοί επιλζγουν να ςθμειώνουν τα ονόματα χριςτθ και τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ των μακθτών. Θα δείτε ζνα μινυμα που κα επιβεβαιϊνει ότι ζχετε προςκαλζςει επιτυχϊσ τον ι τουσ μακθτζσ ςασ ςτο TwinSpace Κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Τζλοσ για να επιςτρζψετε ςτο TwinSpace ςασ

×