Successfully reported this slideshow.

Pregled EU projekata namenjenih zastiti zivotne sredine u Srbiji

3,549 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pregled EU projekata namenjenih zastiti zivotne sredine u Srbiji

 1. 1. 1Sektor životne sredine u SRBIJIPregled pomoći EUJun 2013. god.UKUPNA POMOĆ NAMENJENA ŽIVOTNOJ SREDINI od 2000. do 2013. god.:približno 700 miliona evraPOMOĆ ZA ŽIVOTNU SREDINU KOJA JE U TOKU: 113 807 000 evraPLANIRANA BUDUĆA POMOĆ NAMENJENA ŽIVOTNOJ SREDINI: 73 300 000 evra9%38%15%14%24%Srbija - Tre ut a i pla ira a po oć EU uupravlja ju život o sredi oReforma zakonodavstva iizgradnja kapacitetaZaštita vodaSnabdevanje vodomZaštita vazduhaUpravljanje otpadom
 2. 2. 2Nacionalna/horizontalna pitanja:Reforma zakonodavstva i izgradnja kapacitetaGlavni korisnici: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije Institut za zaštitu prirodeA. Važni završeni projekti1:1. Nabavka opreme za nadzor kvaliteta vazduhaIznos 2,4 miliona evra (CARDS 2006. god.)Datumi početka-završetka2009. god. – 2012. god.InstitucijakorisnikAgencija za zaštitu životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:Mreža od 28 stanica za automatski nadzor kvaliteta vazduha i prateća laboratorijska oprema kojaomogućava Agenciji da direktno nadzire kvalitet ambijentalnog vazduha širom Srbije.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.sepa.gov.rs-----------------------------------------2. Tehnička pomoć razvoju strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredineIznos 1,9 miliona evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkadecembar 2009. god. - april 2012. god.Institucija korisnik Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:Projekat je pružio podršku nekadašnjem Ministarstvu za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranjeu razvoju:1. Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine2. Adekvatnih troškova i analize korisnosti radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU u vezi sa životnomsredinomDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:1Spisak nije iscrpan
 3. 3. 3www.easserbia.rs-----------------------------------------3. Jačanje administrativne sposobnosti za sprovođenje sistema upravekvalitetom vazduhaIznos 1 milion evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkanovembar 2009. god. – april 2012. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:1. Zakonski i institucionalni okvir veće zaštite/upravljanja kvalitetom ambijentalnog vazduha2. Urađen prvi preliminarni izveštaj o proceni kvaliteta vazduha u Srbiji3. Razvijen akcioni plan za čistiji vazduh u odabranim širim gradskim područjima4. Ojačana sposobnost sprovođenja akcionih planova na centralnom i lokalnom nivouDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.sepa.gov.rs-----------------------------------------4. NATURA 2000 – Jačanje administrativnih sposobnosti za zaštićene oblasti uSrbijiIznos 1 milion evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkajanuar 2010. god. – jun 2012. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:Projekat je pomogao razvoju sistema za zaštitu prirode u skladu sa zakonodavstvom EU.1. Srpsko zakonodavstvo usklađeno sa zakonodavstvom EU o zaštiti prirode (direktive o pticama istaništima)2. Razvijena metodologija za utvrđivanje mesta u Srbiji za EU Natura 2000 mreže zaštićenih oblastii uspostavljen organizacioni model za rad - Natura 20003. Razvijeni probni planovi za upravljanje zaštićenim oblastima u Srbiji: Obedska Bara i nacionalnipark Tara i obezbeđena je obuka o principima upravljanjaDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:http://www.umweltbundesamt.at/en/services/capacitybuilding/en_serbia-----------------------------------------5. Jačanje institucionalnih kapaciteta u upravljanju opasnim otpadomIznos 1,5 milion evra (IPA 2008)Datumi početka-završetkaoktobar 2010. god. – mart 2013. god.Institucija Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije
 4. 4. 4korisnikGlavna dostignuća projekta:1. Srpsko zakonodavstvo usklađeno je sa zakonskim propisima EU2. Pripremljen nov nacrt Zakona o upravljanju otpadom3. Pripremljeni planovi za upravljanje opasnim otpadom za posebne tokove otpada kao što suotpadna ulja, električni i elektronski otpad4. Razvijena metodologija za klasifikaciju i oporavak zagađenih mesta.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.twinning-hw.rs/-----------------------------------------6. Pomoć u primeni sistema upravljanja hemikalijama u Srbiji (tvining +nabavka)Iznos 1 milion evra; 0,5 miliona evra (IPA 2008)Datumi početka-završetkaavgust 2010. god. – mart 2013. god.InstitucijakorisnikAgencija za upravljanje hemikalijama Srbije, Ekološka inspekcija, Sektor zakontrolu i nadzor, Uprava carinaGlavna dostignuća projekta:1. Srpsko zakonodavstvo o hemikalijama usklađeno je sa zakonodavstvom EU i u procesusprovođenja2. Služba za pomoć hemijskoj industriji, trgovcima i maloprodaji je funkcionalna i uključena uEvropsku mrežu službi za pomoć vezanu za hemikalije3. Razvijen sistem za kontinuirano stručno usavršavanje i pripremljen univerzitetski plan i program4. Razvijen koncept hemikalija i pokrenuta kampanja za podizanje svesti o biocidnim proizvodima5. Obezbeđena laboratorijska oprema za analizu hemikalija i ručni analizatori za otkrivanjehemikalija uključujući teške metale u proizvodima za koje su zakonom utvrđene graničnevrednosti, ograničenja upotrebe ili zabrane6. Ojačano osposobljavanje Agencija za sprovođenje zakona o hemikalijama i biocidnimproizvodima.-----------------------------------------7. Sprovođenje energetske komponente Nacionalne strategije za održiv razvoj –unapređenje korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnostiIznos 1,5 milion evra (IPA 2010)Datumi početka-završetkajanuar 2011. god. – juli 2012. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:1. Analiziran je postojeći zakonski i institucionalni okvir za geotermalne obnovljive izvore energije2. Pripremljena je studija o geotermalnom potencijalu u Srbiji
 5. 5. 53. Pripremljen je strateški dokument o iskorišćenosti potencijala i unapređenje kombinovanjatoplotne i električne energije u Srbiji (sa definisanim ciljevima).-----------------------------------------8. Sprovođenje energetske komponente Nacionalne strategije za održiv razvoj –Održiv razvoj energetskog sektoraIznos 650 000 evra (IPA 2010)Datumi početka-završetkaapril 2011. god. – april 2012. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo rudarstva i energetike Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:1. Pripremljeno je sprovođenje plana vezanog za sektor energetike i rudarstva s obzirom na Kjotoprotokol2. Pripremljena je kampanja za podizanje nivoa svesti javnosti o značaju održivog razvoja3. Plan je takođe uključivao pripremu primene zakonskih propisa EU vezanih za kvalitet i nadzorkvaliteta benzina i dizel goriva i smanjenje nivoa sumpora u određenim tečnim gorivimaDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.sudes.rs-----------------------------------------9. Pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije kao glavneinstitucije zainteresovane za saradnju sa Evropskom agencijom za zaštituživotne sredine u jačanju Evropske mreže za razmenu informacija o životnojsredini i posmatranje (EIONET)Iznos 1,4 miliona evra (IPA 2008)Datumi početka-završetkadecembar 2011. god. – oktobar 2012. god.InstitucijakorisnikAgencija za zaštitu životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:1. Postavljen IT sistem za povezivanje 23 srpska provajdera podataka vezanih za posmatranježivotne sredine sa Agencijom za zaštitu životne sredine Srbije2. Povećana automatizacija prikupljanja podataka i povećana brzina i pouzdanost izveštavanja oživotnoj sredini u nacionalne svrhe (stanje izveštaja o životnoj sredini) i podnošenja izveštajaEvropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA)Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.sepa.gov.rs
 6. 6. 6B. Pomoć koja je u tokuBroj projekata Budžet u evrima6 9 907 000-----------------------------------------1. Tehnička pomoć u otvaranju objekta za upravljanje opasnim otpadomIznos 2,5 miliona evra (IPA 2009)Datumi početka-završetkanovembar 2010. god. – novembar 2012. god. (Projekat je trenutno na čekanjudo dobijanja potvrde izbora mesta za lociranje objekta)InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeGlavna dostignuća projekta:Projektom je obezbeđena tehnička pomoć za analizu, planiranje i pripremu buduće izgradnjeodgovarajućeg nacionalnog objekta za preradu opasnog otpada u Srbiji.-----------------------------------------2. Jačanje Inspektorata za životnu sredinu Srbije i relevantnih interesnih grupaIznos 2 miliona evra; 0,5 miliona evra (IPA 2010)Datumi početka-završetkafebruar 2011. god. – novembar 2013. god.InstitucijakorisnikInspektorat za životnu sredinu Srbije, Sektor za kontrolu i nadzor i drugerelevantne interesne grupe (carina, policija, pravosuđe, industrija)Očekivana dostignuća projekta:1. Uspostavljanje zakonodavnog okvira sa odgovarajućim odredbama za delotvornu inspekcijuživotne sredine2. Uvođenje koncepta rizika zasnovanog na inspekciji i razvoj planova inspekcije zasnovanih naovoj metodologiji radi povećanja efikasnosti.3. Osposobljavanje na svim nivoima inspekcije, agencija i tela za njihovo sprovođenje iuspostavljanje sistema za unutar-institucionalnu saradnju radi poboljšanja primene zakona oživotnoj sredini.4. Opremanje službi za inspekciju životne sredine i podrška institucijama radi poboljšanja njihoveefikasnosti.-----------------------------------------3. Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanjenesreća uzrokovanih hemikalijama i šema ekološke uprave i revizije u SrbijiIznos 3 miliona evra (IPA 2011)Datumi početka-završetkaseptembar 2012. god. – septembar 2014. god.Institucija Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije
 7. 7. 7korisnikOčekivana dostignuća projekta:Pomoć Ministarstvu u sprovođenju zakonskih propisa EU u oblasti:1. Kontrole industrijskog zagađenja,2. Sprečavanje nesreća uzrokovanih hemikalijama i3. Uvođenja šeme ekološkog upravljanja i revizije u Srbiju.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.ippcserbia.org-----------------------------------------4. Osposobljavanje Agencije za energetiku Republike SrbijeIznos 1,5 miliona evra (IPA 2011)Datumi početka-završetkajun 2012. god. – decembar 2013. god.InstitucijakorisnikAgencija za energetiku Republike SrbijeOčekivana dostignuća projekta:1. Pomoć u sprovođenju regulatorne politike u sektoru snabdevanja električnom energijom i gasom.2. Pomoć u restruktuiranju energetskog sektora.3. Prenošenje znanja u oblasti obnovljivih izvora energije.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.aers.rs-----------------------------------------5. Sprovođenje energetske komponente Nacionalne strategije za održiv razvoj –Integrisan informacioni sistem uprave energetskim sektoromIznos 350 000 evra (IPA 2010)Datumi početka-završetkaseptembar 2011. god. - decembar 2013. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranjeOčekivana dostignuća projekta:1. Uspostavljanje baze podataka, odnosno Upravljanja informacionim sistemima za energetskisektor.2. Kontinuiran nadzor i planiranje u energetskom sektoru korišćenjem novog sistema.3. Donošenje nacionalne strategije za održiv razvoj.
 8. 8. 8Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.mprrpp.gov.rs-----------------------------------------6. Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRESKomponenta: Svest javnosti i brendiranje oblastiIznos 56 755 evra (IPA 2010)Datumi početka-završetkajuli 2013. god. – decembar 2013. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije;Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu; 25 gradova i opština ujužnoj i jugoistočnoj SrbijiOčekivana dostignuća projekta:Kampanja usmerena na podizanje nivoa svesti o pitanjima vezanim za životnu sredinu, reciklažu ienergetsku efikasnostDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.euprogres.orgC. Buduća pomoćBroj projekata Budžet u evrima4 6 450 000-----------------------------------------1. Priprema drugog akcionog plana za energetsku efikasnost i razvojenergetskih indikatoraIznos 2 miliona evra (IPA 2012)Datumi početka-završetkaseptembar 2013. god. – mart 2014. god. (procena)InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeOčekivana dostignuća projekta:1. Procena efikasnosti energetskih sektora.2. Pomoć u izradi akcionog plana za projekte vezane za energetsku efikasnost.3. Smanjenje potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida.-----------------------------------------
 9. 9. 92. Osposobljavanje za sprovođenje evropskih pravnih standarda (acquis) ikonvencija o zaštiti prirodeIznos 1,5 miliona evra (IPA 2012)Datumi početka-završetkajanuar 2014. god. – januar 2016. god. (procena)InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeOčekivana dostignuća projekta:1. Uspostavljanje baze podataka za Natura 20002. Definisanje mesta za Natura 20003. Izrada planova o upravljanju dodatnim zaštićenim oblastima-----------------------------------------3. Uspostavljanje integrisanog sistema za nadzor životne sredine u vezi savazduhom i kvalitetom vodeIznos 1,95 miliona evra (IPA 2012)Datumi početka-završetkafebruar 2014. god. – februar 2015. god. (procena)InstitucijakorisnikAgencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije; Ministarstvo energetike,razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeOčekivana dostignuća projekta:1. Poboljšanje sposobnosti nadzora voda kroz otvaranje 4 stanice za automatski nadzor kvalitetavode na najvećim rekama u Srbiji2. Integracija podataka o nadzoru prikupljenih od nadzornih mreža za kontrolu vazduha i voda-----------------------------------------4. Uspostavljanje sistema za nadzor, izveštavanje i verifikovanje radi uspešnogsprovođenja šeme EU o razmeni emisijaIznos 1 milion evra (IPA 2012)Datumi početka-završetkaseptembar 2013. god. – septembar 2015. god. (procena)InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike SrbijeOčekivana dostignuća projekta:Stvaranje pravne i institucionalne osnove kako bi Srbija mogla da se uključi u sistem EU o razmeniemisije (the EU Emission Trading System - EU ETS).
 10. 10. 102.Zaštita voda i snabdevanjeGlavni korisnici: Opštine Stalna konferencija o gradovima i opštinama Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Ministarstvo finansija i privrede Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeA. Važni završeni projekti2:1. Proučavanje oblasti3podložnih poplavama u Srbiji, Faza 1Iznos 2 miliona evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkamart 2010. god. – novembar 2012 god.InstitucijakorisnikDirekcija za vode – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeGlavna dostignuća projekta:1. Razvijen je integrisan okvir upravljanja poplavama2. Uvođenje planiranja korišćenja zemljišta, uspostavljanja zona i procena rizika3. Razvijeni su sistemi ranog upozoravanja4. Unapređene su mere planiranja za nepredviđene i hitne situacije5. Pripremljena je integracija mera za sprečavanje zagađivanja6. Pripremljene su mape opasnosti i rizika od poplava kao osnova za buduću pripremu planaupravljanja rizikom od poplavaDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.mpt.gov.rs-----------------------------------------2. Glavni strateški plan kanalizacije i otpadnih voda basena reke ZapadneMorave42Spisak nije iscrpan3Projektne oblasti uključuju: Oblasti podložne poplavama na levoj i desnoj strani Dunava između beogradskeopštine Zemun (1.175 km) i uzvodno od klisure Gvozdena vrata (1.040 km), uključujući poplavama podložne deloveBeograda duž Dunava, odnosno opštine Zemun, Novi Beograd, Stari Grad, Palilula (uključujući oblast Pančevačkogrita na levoj obali reke), i Grocka; Oblasti podložne poplavama na većim rekama u basenu Velike Morave.4Glavni naseljeni centri u studiji ove oblasti su: Čačak, Kraljevo, Kruševac, Užice, Novi Pazar, Gornji Milanovac,Trstenik, Požega, Ivanjica, Vrnjačka Banja, Arilje, Raška, Tutin, Aleksandrovac, Brus, Blace, Lučani, Kosjerić,
 11. 11. 11Iznos 3 miliona evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkafebruar 2010. god. – avgust 2012. god.InstitucijakorisnikDirekcija za vode - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeGlavna dostignuća projekta:1. Priprema glavnog plana kanalizacije i otpadnih voda vezano za evakuaciju i preradu opštinskih iindustrijskih otpadnih voda na teritoriji Zapadne Morave.2. Priprema tenderske dokumentacije za izgradnju objekta za pogon prerade otpadnih voda 20.000PEDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.mpt.gov.rs-----------------------------------------3. Program podrške opštinskoj infrastrukturi MISPKomponente: Upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdevanjeIznos 4 infrastrukturnih ugovora u ukupnom iznosu od 13,6 miliona evraInstitucijakorisnikMinistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije; opštine:Subotica, Požarevac, Inđija, Kula-Vrbas, Leskovac, Petrovac na Mlavi, oblastRasina, Šabac, regioni Valjevo– Kolubara i Velika Plana – SmederevskaPalankaOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetak radova Kraj radovaSuboticaPogon za preradu otpadnih voda(CARDS 2004)4,7 milionaseptembar2007. god.mart 2009.god.PožarevacRekonstrukcija sistemavodosnabdevanja (CARDS 2006)2,8 milionanovembar2008. god.novembar2010. god.Inđija Vodosnabdevanje (CARDS 2004) 2,4 miliona jun 2007. god. juli 2008. god.Petrovac na MlaviVodosnabdevanje i sanitacija(CARDS 2006)3,7 milionamart 2009.god.decembar2010. god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.misp-serbia.rs-----------------------------------------Knić, Čajetina. Pogoni za preradu otpadnih voda postoje u: Gornjem Milanovcu, a pojedini delovi pogona za preraduotpadnih voda postoje u Kraljevu, Kruševcu, Blacama Lučanima.
 12. 12. 124. Program Evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRESKomponente: Infrastrukturno i opštinsko upravljanje i planiranje razvoja(Projekti vezani za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdevanje)Iznos 5 infrastrukturnih ugovora u ukupnom iznosu od 400 818 evra (IPA 2010)InstitucijakorisnikMinistarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave; opštine: Vranje,Trgovište, Sjenica, Vlasotince, Crna Trava i LebaneOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetak radova Očekivani krajradovaVranjeIzgradnja sistemavodosnabdevanja za romskonaselje Ćoška37 606avgust 2012.god. mart 2013. god.TrgovišteUnapređenje sistemavodosnabdevanja u Novom Selu 55 004juli 2011. god.avgust 2012.god.SjenicaNabavka opreme za zamenusistema pumpi u vodnoj stanici80 750 maj 2011septembar2012. god.Vlasotince i CrnaTravaPoboljšanje sanitarnih uslovaprenosivih vodocisterni zaVlasotince i zaštita basena rekeVlasine – prerada otpadnih voda uCrnoj Travi142 758oktobar 2012.god.maj 2013. god.LebaneRekonstrukcija i širenje pogona zapreradu vode u Lebanu –Izgradnja bazena za filtriranje84 700avgust 2011.god.avgust 2012.god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.euprogres.org-----------------------------------------B. Pomoć koja je u tokuBroj projekata Budžet u evrima5 87 500 0001. Program podrške opštinskoj infrastrukturi MISPKomponente: upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdevanjeIznos 6 infrastrukturnih ugovora u ukupnom iznosu od 56,3 miliona evraInstitucijakorisnikMinistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; opštine: Kula-Vrbas, Leskovac,Šabac, Velika Plana, Smederevska Palanka, region Valjevo – Kolubara Regioni oblast Rasine
 13. 13. 13Opština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetakradovaOčekivanikraj radovaKula-VrbasRegionalni pogon za preraduotpadnih voda (IPA 2008)12 milionaapril 2012.god.april 2014.god.LeskovacPogon za preradu otpadnih voda(IPA 2010)10,4 milionajanuar 2012.god.juli 2014.god.Oblast RasineŠema regionalnogvodosnabdevanja (IPA 2008)8,1 milionaapril 2010.god.zima 2014.god.ŠabacPogon za preradu otpadnih voda(IPA 2008)9,8 milionamart 2012.god.mart 2014.god.Region Valjevo –KolubaraRegionalno vodosnabdevanje(IPA 2010)6,3 milionanovembar2012. god.juli 2014.god.Velika Plana –SmederevskaPalankaRegionalno vodosnabdevanje(IPA 2010)9,7 milionaapril 2013.god.decembar2014. god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.misp-serbia.rs-----------------------------------------2. Program Evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRESKomponenete: Infrastruktura (projekti vezani za upravljanje otpadnimvodama i vodosnabdevanje)Iznos 8 infrastrukturnih ugovora u ukupnom iznosu od 830 628 evra (IPA 2010)InstitucijakorisnikMinistarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu; opštine: Trgovište,Blace, Bujanovac, Sjenica, Surdulica, Prokuplje i RaškaOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetakradovaOčekivanikraj radovaBlaceIzgradnja vodovodne mreže u seluDžepnica58 365septembar2012. god.oktobar 2013.god.SjenicaRekonstrukcija dela tranzitnoazbesno-cementnog cevovoda zavodosnabdevanje8 415novembar2012oktobar 2013SurdulicaPoboljšanje dostupnosti sistemavodosnabdevanja u romskomnaselju Jelašnica215 136avgust 2012.god.avgust 2013.god.ProkupljeRekonstrukcija dela sistema zadistribuciju vode u Prokuplju76 404maj 2013.god.novembar2013. god.TrgovišteIzgradnja pogona za preraduotpadnih voda256 275oktobar 2012.god.novembar2013. god.RaškaObezbeđenje idejnog projekta zaprikupljanje i preradu otpadnihvoda sa studijom izvodljivosti i66 300avgust 2012.god.avgust 2013.god.
 14. 14. 14EIA za opštinu Raška - KopaonikBujanovacKvalitetna voda=Kvalitetan životIzgradnja eksploatacionog bunarakao izvora za vodosnabdevanje27 770maj 2013.god.oktobar 2013.god.RaškaStudija o rezervama vode nateritoriji oštine Raška46 228april 2013.god.decembar2013. god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.euprogres.org-----------------------------------------3. Pogon za preradu otpadnih voda u termoelektrani Nikola Tesla B,Obrenovac; Nadzor prerade otpadnih vodaIznos 14 miliona evra, prvi deo; 1 milion evra za nadzor (IPA 2012)Datumi početka-završetkaseptembar 2012. god. - septembar 2014. god.InstitucijakorisnikTermoelektrana Nikola Tesla B; opština ObrenovacOčekivana dostignuća projekta:Nov objekat za preradu otpadnih voda u termoelektrani Nikola Tesla BDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.eps.rs4. Program bespovratne pomoći opštinama za zaštitu životne sredine;(MEGLIP); Komponenta 1Iznos 12,1 milion evra. (IPA 2011)Datumi početka-završetkaseptembar 2011. god. – juli 2015. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine; opštine: Užice,Kruševac i VranjeOčekivana dostignuća projekta:Obezbeđivanje konsultacija i investicione podrške za rehabilitaciju sistema otpadnih voda.5. Program bespovratne pomoći opštinama za zaštitu životne sredine;(MEGLIP); Komponenta 2; Upravljanje otpadnim vodama ivodosnabdevanjemIznos Procena: 1,5 miliona evra. Upravljanje vodosnabdevanjem; 1,875 miliona evra.Upravljanje otpadnim vodamaDatumi početka-završetkaseptembar 2011. god. – juli 2015. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 15. 15. 15Očekivana dostignuća projekta:Projekat ima za cilj da obezbedi podsticajni fond za opštine koje nameravaju da sproveduprojekte vezane za infrastrukturu životne sredine.-----------------------------------------C. Buduća pomoćBroj projekata Budžet u evrima1 15 550 000-----------------------------------------1. Razvoj regionalne infrastrukture za upravljanje otpadnim vodama za regionSubotice (radovi); Izgradnja stanica za transfer; Nabavka opremeIznos 12 miliona evra (za razvoj); 2,3 miliona evra (za izgradnju); i 1,25 milion evra(za nabavku opreme) (IPA 2012)Datumi početka-završetkaPočetak projekta očekuje se u februaru 2014. god., trajanje 24 + 12 meseciInstitucijakorisnikOpštine: Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Novi Kneževac iČoka (subotički okrug)Očekivana dostignuća projekta:Ugovori o radovima ovog obima pokrivaće izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom za oblastSubotice.
 16. 16. 163.Zaštita vazduha5Glavni korisnici: Ministarstvo za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje Elektroprivreda Srbije Elektromreža SrbijeA. Važni završeni projekti6:-----------------------------------------1. Sistem za odlaganje pepela u termoelektrani Nikola Tesla BIznos 28 miliona evra (CARDS 2004)Datumi početka-završetkamart 2007. god. – avgust 2010. god.InstitucijakorisnikElektrana Nikola Tesla B, ObrenovacGlavna dostignuća projekta:Izgrađen je nov sistem za odlaganje pepela za elektroprivredu Srbije u elektrani Nikola Tesla B, 2 x 620MW lignita spaljenog u elektrani u Obrenovcu.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.eps.rs-----------------------------------------2. Smanjenje emisije gasova iz elektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, jedinice A6i B2; Inženjer za nadzor smanjenja emisije gadova iz termoelektrane NikolaTesla u Republici SrbijiIznos Prvi deo 10,78 miliona evra; drugi deo 0,9 miliona evra (IPA 2007)Datumi početka-završetkaoktobar 2009. god. – avgust 2012. god.InstitucijakorisnikElektrana Nikola Tesla B, ObrenovacGlavna dostignuća projekta:1. Nov sistem za elektrostatičko filtriranje koji smanjuje emisiju čestica iz jedinica A6 i B2 utermoelektranama Nikola Tesla A i B2. Postignuto ograničenje emisije čestica na osnovu direktive o pogonu za veliko sagorevanje zaodrživ period vremena (50 mg/c3)5Projekti koji se odnose na zaštitu vazduha uglavnom su usredsređeni na energetski sektor6Spisak nije iscrpan
 17. 17. 17Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.eps.rs-----------------------------------------3. Oprema za kontinuirano merenje emisije štetnih i opasnih supstanci u vazduhza termoelektranu Nikola Tesla A i B i termoelektranu Kolubara AIznos 1 678 441 evra (IPA 2008)Datumi početka-završetkajanuar 2011. god. – april 2012. god.InstitucijakorisnikTermoelektrane Nikola Tesla A i B (Obrenovac), i Kolubara A (Lazarevac)Glavna dostignuća projekta:1. Nabavljena i instalirana nova oprema za kontinuirano merenje emisije štetnih i opasnih supstanciu vazduh za termoelektranu Nikola Tesla A i B, termoelektranu Kolubara A i termoelektranuMorava2. Kontinuiran nadzor emisije štetnih supstanci iz dimnih gasova iz četiri termoelektrane u skladu sazahtevima direktiva EU u vezi sa kontinuiranim merenjem emisija u vazduhDodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.eps.rs-----------------------------------------B. Pomoć koja je u tokuBroj projekata Budžet u evrima2 9 870 0001. Program bespovratne pomoći opštinama za zaštitu životne sredine;(MEGLIP); Komponenta 2; Energetska efikasnostIznos Procena: 1,175 miliona evra (IPA 2011)Datumi početka-završetkaseptembar 2011. god. – juli 2015. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredineOčekivana dostignuća projekta:Projekat je usmeren na obezbeđivanje podsticajnih fondova za opštine koje nameravaju dasprovedu infrastrukturne projekte vezane za zaštitu životne sredine.-----------------------------------------
 18. 18. 182. Smanjenje emisije iz termoelektrane Nikola Tesla, jedinica B1;08SER01/17/21 Nadziranje ugovora za smanjenje emisije iz termoelektraneNikola Tesla u Republici SrbijiIznos Prvi deo 7,795 miliona evra; drugi deo 900.000 evra (IPA 2008)Datumi početka-završetkaavgust 2011. god. – mart 2014. god.InstitucijakorisnikTermoelektrana Nikola Tesla, jedinica B1 (Obrenovac)Glavna dostignuća projekta:1. Nov sistem za elektrostatičko filtriranje koji smanjuje emisiju čestica iz jedinica B1 utermoelektrani Nikola Tesla B2. Postignuto ograničenje emisije čestica na osnovu direktive o pogonu za veliko sagorevanje zaodrživ period vremena (50 mg/c3)Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.eps.rs-----------------------------------------C. Buduća pomoćBroj projekata Budžet u evrima1 15 200 000-----------------------------------------1. Rekonstrukcija sistema za elektrostatičko filtriranje u Elektroprivredi Srbije,jedinica A3 i MoravaIznos 15,2 miliona evra (IPA 2012)Datumi početka-završetkaOčekivan početak januara 2014. god.InstitucijakorisnikElektroprivreda Srbije (EPS)Očekivana dostignuća projekta:1. Nov sistem za elektrostatičko filtriranje koji smanjuje emisiju čestica iz jedinice A3termoelektrane Nikola Tesla A i termoelektrane Morava2. Ograničenja emisije čestica u skladu sa direktivom o pogonima za veliko sagorevanje za održivvremenski period.
 19. 19. 194.Upravljanje otpadomGlavni korisnici: Opštine Stalna konferencija gradova i opština Ministarstvo za energiju, razvoj i zaštitu životne sredine Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Ministarstvo finansija i privrede Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Javni sektor zdravstvaA. Važni završeni projekti7:1 Program podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP)Komponenta: Upravljanje čvrstim otpadomIznos 3 infrastrukturna ugovora u ukupnom iznosu od 13 miliona evra (CARDS)InstitucijakorisnikMinistarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj; opštine: Pirot, Užice, SremskaMitrovica i ŠabacOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetakradovaKraj radovaPirotIzgradnja regionalne deponiječvrstog otpada CARDS 20063,8 milionaseptembar2008. god.Završendecembra2009. god.;operativan odjanuara 2013.god.UziceRegionalna linija za razdvajanječvrstog otpada CARDS 20064,2 milionajun 2007.god.septembar2011. god.SremskaMitrovica - ŠabacRegionalna uprava čvrstimotpadom 20085 milionaseptembar2010. god.jun 2012.god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.misp-serbia.rs-----------------------------------------2. Program Evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRESKomponenta: Infrastruktura (projekti za upravljanje čvrstim otpadom)Iznos 2 infrastrukturna ugovora u ukupnom iznosu od 124.000 evra (IPA 2010)Institucija Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu; opštine Raška i7Spisak nije iscrpan
 20. 20. 20korisnik BosilegradOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetakradovaOčekivanikraj radovaRaškaPriprema projektne tehničkedokumentacije mesta za reciklažu21 250april 2011.god.decembar2012. god.BosilegradPoboljšanje komunalnih usluga -nabavka kamiona za skupljanjesmeća84 150avgust 2011.god.juli 2012.god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.euprogres.org-----------------------------------------3. Upravljanje zdravstvenim otpadomIznos 7,15 miliona evra: 1,5 milion evra, Ugovor o delu; 5,4 miliona evra. Oprema zamedicinski otpad– oprema za vlažno tretiranje medicinskog otpada na niskimtemperaturama i 250.000 evra za 25 vozilaDatumi početka-završetkajun 2007. god. – jun 2009. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo zdravljaDostignuća projekta:1. Razvijen delotvoran i efikasan sistem za prikupljanje, čuvanje, preradu i odlaganje zdravstvenogotpada u skladu sa zahtevima Srbije i direktivama EU2. Obezbeđena podrška za pripremu plana i sistema za upravljanje zdravstvenim otpadom, analizastanja u 73 zdravstvene ustanove u Srbiji i obezbeđena relevantna oprema za te zdravstveneustanove za odlaganje infektivnog otpada njegovim pretvaranjem u komunalni otpad (sterilizacijai seckanje oštrog otpada)3. Dat doprinos pripremi zakonskih predloga za relevantno zakonodavstvo radi osiguranjauporedivosti sa zakonodavstvom EU i najboljom praksom u sanitarnim standardima za upravljanjezdravstvenim otpadom4. Pružena pomoć Ministarstvu zdravlja radi poboljšanja uprave infektivnog zdravstvenog otpadakroz iniciranje stvaranja sistema za prikupljanje, čuvanje, preradu i odlaganje infektivnogzdravstvenog otpada u okviru programa za pomoć zajednici za rekonstrukciju, razvoj istabilizaciju CARDS-----------------------------------------B. Pomoć koja je u tokuBroj projekata Budžet u evrima3 6 530 000
 21. 21. 21-----------------------------------------1. Prerada zdravstvenog otpadaIznos 5,7 miliona evra: 1,95 miliona evra, Ugovor o delu; 2,67 miliona evra. Oprema zamedicinski otpad i 600 000 evra za nabavku vozila, 480 000 evra za usluge izvoza iuništavanja farmaceutskog otpada nagomilanog u zdravstvenim ustanovama idržavnim apotekama u SrbijiDatumi početka-završetkaseptembar 2010. god. – septembar 2013. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo zdravljaOčekivana dostignuća projekta:1. Doprinos sprovođenju strategija vezanih za životnu sredinu i zdravstvo što će osigurati uskladivost sazakonskim propisima EU i najboljom praksom u sanitarnim standardima2. Pomoć Ministarstvu zdravlja na poboljšanju upravljanja zdravstvenim otpadom u 46 zdravstvenihobjekata u Srbiji završavanjem sistema za prikupljanje, čuvanje, preradu i odlaganje infektivnogzdravstvenog otpada kao što je to inicirano u okviru CARDS (program za pomoć zajednici zarekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju) projekta upravljanja zdravstvenim otpadom-----------------------------------------2. Program Evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRESKomponenta: Infrastruktura (projekti vezani za upravljanje otpadom)Iznos 8 infrastrukturnih ugovora u ukupnom iznosu od 387 064 evra (IPA 2010)InstitucijakorisnikMinistarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu; opštine:Vranje,Bujanovac, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, Prijepolje, Bosilegrad i Novi PazarOpština/grad ProjekatEU donacijau evrimaPočetakradovaOčekivanikraj radovaVranje iBujanovacRegionalna deponija Meteriš Tehnička dokumentacijaza reciklažni prostor uVranju Izrada glavnog projektaza širenje METERIŠsanitarne deponije zakomunalni čvrst otpad zalokalne zajednice uregionu Pčinja Izgradnja prenosnestanice u Bujanovcu99 025februar 2011.god.avgust 2013.god.Nova Varoš,Priboj, Sjenica iPrijepoljeRegionalna deponija Banjica Priprema projektnetehničke dokumentacijemesta za reciklažu uopštini Nova Varoš203 039april 2011.god.avgust 2013.god.
 22. 22. 22 Opremanje reciklažnogcentra u Novoj Varoši inabavka kontejnera zaPrijepolje i Priboj Izrada geološke,geotehničke i hidro-geološke studije zadeponiju Banjica Prerada glavnog projektaza sanitarnu deponiju zaodlaganje čvrstog otpadau opštinama Nova Varoš,Prijepolje, Priboj iSjenicaNovi PazarKupovina vozila za kanalizacionisistem85 000maj 2013.god.avgust 2013.god.Dodatne informacije mogu se naći na vebsajtu projekta:www.euprogres.org3. Program bespovratne pomoći opštinama za zaštitu životne sredine;(MEGLIP); Komponenta 2; Upravljanje otpadomIznos Procena: 450 000 evra (IPA 2011)Datumi početka-završetkaseptembar 2011. god. – juli 2015. god.InstitucijakorisnikMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredineOčekivana dostignuća projekta:Ciljevi projekta su obezbeđivanje podsticajnog fonda za opštine koje nameravaju da sproveduinfrastrukturne projekte za životnu sredinu.C. Buduća pomoćBroj projekata Budžet u evrima1 36 100 000-----------------------------------------1. Šeme izgradnje regionalnih centara za preradu otpadaIznos 3 infrastrukturna ugovora u ukupnom iznosu od 33,8 miliona evra (IPA 2012)InstitucijakorisnikSubotica i KalenićOpština/grad Projekat EU donacija Početak Očekivani
 23. 23. 23u evrima radova kraj radovaSubotica/KalenićNadziranje izgradnje regionalnogcentra za upravljanje otpadom uSubotici i Kaleniću2,5 milionanovembar2013. god.novembar2017. god.KalenićIzgradnja regionalnog centra zaupravljanje otpadom18,1 milionfebruar 2015.god.februar 2018.god.SuboticaIzgradnja regionalnog centra zaupravljanje otpadom15,5 milionaOčekivanpočetak ufebruaru2014. god.februar 2016.god.

×