Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ze01

3,562 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ze01

 1. 1. ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЗМІСТ Все про відновлювані джерела енергії та енергоощадність GREEN ENERGY Екополітика 4 Detailed information on renewable “ДАМО ПЛАНЕТІ БУТИ!” – ВСЕСВІТНЯ АКЦІЯ “350” У КИЄВІ energies and energy efficiency “Зелена енергетика” №1 (37) 2010 р. 5 Реєстраційне свідоцтво КВ №5692 від 12.12.2001 р. ВІД КІОТО ДО КОПЕНГАГЕНА Засновник: “ЕКОінформ” РЕДАКЦІЙНА РАДА: РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ГРАНУЛЬОВАНОГО БІОПАЛИВА 6 Георгій Гелетуха, к.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України, НТЦ “Біомаса”, Київ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Оксана Денис, к.іст.н., засновник “ЕКОінформ”, Львів Степан Кудря, проф., д.т.н., Інститут відновлюваної EUEA, IRENA: НОВІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З 8 енергетики НАН України, Київ Артур Праховник, проф., д.т.н., Інститут ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й РОЗВИТКУ енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ” Сергій Артеменко, к.т.н., Одеська Державна академія холоду ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Георгій Забарний, д.т.н. Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ ЧИ Є ВИХІД З ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ? 9 Іван Войтович, проф., доцент, к.т.н., Національний лісотехнічний університет України, Львів Інна Сіренко, к.г.н., Практичний досвід Львівський Національний університет ім. І. Франка Михайло Хворов, проф. кафедри екології 11 Європейського університету СОНЯЧНІ ПАРАДОКСИ Головний редактор: ВАКУУМНІ КОЛЕКТОРИ – МІФИ І ФАКТИ Михайло Хворов СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ – ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ 12 Редакція: Ольга Адам Євгенія Кисельова Орест Короненко ЯК СЛІДКУВАТИ ЗА СОНЦЕМ? 13 Editorials: М. Khvorov, editor-in-chief O. Adam, Ye. Kyselova, O. Koronenko Літературна редакція: ЯК ПЕРЕТВОРИТИ КОЖЕН РУХ В ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ? 14 Євгенія Кисельова Комп’ютерна верстка: Андрій Прокопенко КОНОПЛІ – БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ МАЙБУТНЬОГО 16 Адреса видавництва “ЕКОінформ” вул. Саксаганського 14, 79005 Львів Місцеві ресурси Тел.: +38 (032) 297-04-98 17 Реклама: +38 (032) 294-92-06 Розповсюдження: +38 (032) 294-92-05 ПРИПЛИВНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ — ЕКОЛОГІЧНІСТЬ e-mail: info@ri.lviv.ua І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ http://www.ekoinform.lviv.ua Презентації 19 ЕНЕРГООЩАДНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД КОМПАНІЇ “СРМ” Publishing House “EKOinform” ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ – АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗИФІКАЦІЇ 20 head office: 14 Saksagans’kogo str. Lviv 79005, Ukraine Tel.: +38 (032) 297-04-98 Нові технології Advertising: +38 (032) 294-92-06 Dissemination: +38 (032) 294-92-05 21 e-mail: info@ri.lviv.ua ЛОНДОНСЬКА ОАЗА http://www.ekoinform.lviv.ua Фотовивід ТзОВ “РЕПРО СТУДІЯ ДІАЛОГ” Екоінформатор Друк ПП “ЛЕВКО” 21 Засновник та видавець: “ЕКОінформ” “ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА” У 2009 РОЦІ • За достовірність інформації та реклами відповідальність несуть автори та рекламодавці ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА 22 • Редакція може не поділяти точку зору авторів статей • Редакція зберігає за собою право редагувати і скорочувати статті • Передрук дозволяється тільки з письмового дозволу ЗЕЛЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 22 редакції Фото на обкладинці І. Денис НАШІ ПРЕДСТАВНИКИ 22 передплатний індекс 23985 3
 2. 2. Екополітика бального потепління”. Але професійні Нинішня сувора зима стала для всіх кліматологи й геофізики вже давно об- нас черговим реальним проявом гло- ґрунтували і змоделювали “неліній- бальної екологічної кризи, викликаної ність” процесу: на середню криву під- діяльністю людини, реальним поперед- вищення температури у часі (так званий женням про надзвичайну складність і “тренд”) обов’язково будуть наклада- масштабність природних процесів, які тись хвилі падіння і зростання, тобто обумовлюють негативні кліматичні змі- локальні у просторі та в часі періоди по- ни, як на відносно короткі (рік- два), так холодання і потепління. Причин цьому і довгі (десятирічні) періоди. Шановні декілька. Стосовно кліматичної ситуації Ми маємо зробити висновки щодо читачі! в Північно-Східній Європі, в тому чис- лі в Україні, — відома роль теплої те- зростаючого рівня відповідальності за те, що відбувається з кліматом, — Небувало холодна зима в Європі та чії Гольфстрім, яка несе в наші широти як окремої людини (концепція “еколо- провал грудневого кліматичного фору- значну кількість тепла з Південної Ат- гічного сліду”), так і всієї спільноти на му в Копенгагені закономірно виклика- лантики. Саме зміни в потужності і ха- всіх рівнях її організації: ООН, ЄС, уря- ли хвилю громадського скепсису сто- рактеристиках (температура, солоність, дів держав, промислових гігантів, енер- совно проблеми стійкої зміни клімату в густина) таких масштабних кліматоут- гетичних концернів тощо. Ми повинні бік постійного підвищення середньоріч- ворювальних факторів як океанські те- зрозуміти, наскільки складні завдання ної температури, яке реально підтвер- чії і викликані антропогенним впливом, із протистояння катастрофічним кліма- джується безперечними результатами зокрема зростанням вмісту парникових тичним змінам постали і перед наукою, багаторічних спостережень у кращих газів в атмосфері. Льодовики Гренлан- і перед громадськими екологічними ор- метеолабораторіях світу. На перший дії і Канади, сповзаючи в теплий океан, ганізаціями, і перед об’єктивною і ква- прямолінійний погляд, дійсно напро- дають ефект “шматочків льоду в коктей- ліфікованою пресою. шується “очевидний” негайний ви- лі” — океанська вода охолоджується і Михайло Хворов, сновок стосовно “кінця концепції гло- стає менш солоною і густою. головний редактор “ЕНЕРГОАТОМ” ПЛАНУЄ ЗАВДАТИ ПОНАД ГЛОБАЛЬНА СТУРБОВАНІСТЬ 2,4 МЛРД ГРИВЕНЬ ЗБИТКІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ENERGOATOM TO MAKE 2.2 BLN UAH LOSS FOR UKRAINIAN BUDGET GLOBAL CLIMATE CHANGES AWARENESS Починаючи з 2010 року, майже що- ще не враховано жодних додаткових ви- Національний екологічний центр Укра- року в нашій країні закінчуватиметься трат “Енергоатому“, зокрема збільшення їни спільно з Всесвітнім фондом природи термін експлуатації одного з ядерних майже в півтора рази відпрацьованого (WWF) закликали компанії, а також при- енергоблоків. Так, до 2020 року вичер- ядерного палива й інших радіоактивних ватних осіб в усьому світі приєднатися до паються проектні строки експлуатації відходів, збільшення в майбутньому вар- унікальної глобальної акції Година Землі 12 із 15 працюючих енергоблоків. Ця тості “свіжого“ ядерного палива тощо. (Earth Hour). Щороку 27 березня о 20:30 проблема вже набирає обертів. В груд- Отже, реальні економічні збитки від про- люди по всьому світі вимикають світло на ні цього року очікується рішення про зу- довження експлуатації ядерних енерго- одну годину, Годину Землі, щоб показати пинку або продовження роботи першо- блоків будуть ще більшими. необхідність об’єднаних дій для бороть- го блоку Рівненської АЕС (РАЕС). Однак Продовження роботи старих ядер- би зі зміною клімату. процес виводу з експлуатації ядерних них реакторів не позбавить українську У цьому році Україна долучилася до Го- енергоблоків потребує значних фінан- енергетику проблем, хіба що створить дини Землі 2010, що є наймасштабнішою сових ресурсів, яких уряд України на ряд нових. Фактично ми отримаємо лише всесвітньою екологічною кампанією, яка сьогодні не має. Натомість Міністер- негативні наслідки, як-от: збільшення має на меті привернути увагу громадян, ство палива та енергетики України ба- кількості радіоактивних відходів, підви- бізнесу та урядів країн світу до проблеми чить вихід у продовженні експлуатації щення ризику ядерних аварій, загроза зміни клімату. (ПТЕ) старих енергоблоків. Це обґрунто- енергетичній безпеці, економічні збит- Міністерство охорони навколишнього вується потребою накопичення атомни- ки, погіршення стану довкілля регіонів природного середовища України та Наці- ми електростанціями коштів на процес навколо АЕС. ональне агентство з ефективного викорис- зупинки і виводу їх з експлуатації. Натомість, на сьогодні економічно до- тання енергетичних ресурсів надали свою З наведених фактів очевидно, що еко- цільніше й безпечніше поступово виво- підтримку Годині Землі 2010 і закликали номічної доцільності в продовженні дити з експлуатації небезпечні об’єкти громадян України долучитися до акції. терміну експлуатації немає. Витратив- атомної енергетики. А кошти, які витра- Цьогоріч синхронно поринули у піть- ши $300 млн і заробивши лише $7,2 млн, чалися для їхньої підтримки, потрібно му Статуя Свободи в Нью-Йорку, Ейфеле- атомна галузь цим проектом лише за- спрямувати на підвищення енергоефек- ва вежа, Лувр, Нотр-Дам, Великі Єгипетські вдасть збитків економіці країни у роз- тивності у промисловості й житловому піраміди, Колізей та інші всесвітньовідомі мірі $292,8 млн, що приблизно дорів- господарстві, а також на розвиток зна- об’єкти. По всьому світу згасла зовнішня нює 2,4 млрд грн. Більше того, у цій сумі чно дешевших джерел енергії. ■ підсвітка архітектурних пам’яток. ■ 4
 3. 3. Екополітика # 1 - 2 0 1 0 ЄС ПЕРЕВИЩУЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ — ПРОТИ ЗМІН КЛІМАТУ СПОЖИВАННЯ ВДЕ EUROCOMMISSION AGAINST CLIMATE CHANGES Президент європейської комісії Жозе Ма- рами та дотримання їх зобов’язань щодо ба- нуель Баррозу закликав керівників країн- гатосторонньої угоди. “Якщо ми прагнемо За національними прогнозами, до 2020 членів Європейського Союзу до тіснішої прогресу, нам потрібно переосмислити наш року ЄС має перевищити 20-відсотковий співпраці для боротьби проти змін клімату. підхід до партнерів”, — наголосив він. показник споживання енергії відновлюва- ЄС незадоволений домовленостями в Баррозу ствердив, що ЄС не має на- них джерел, досягнувши рівня 20,3%. Копенгагені, а тому необхідно віднай- міру відмовлятися від своєї амбітної За національними прогнозами, 10 із ти нові способи “вселити надію в про- мети — знизити рівень викидів на 20% 27 країн-членів ЄС, перевищать свої цільо- цес”, — вважає Баррозу. “Працювати ра- до 2020 року (порівняно з 1990 роком), ві показники щодо збільшення частки від- зом заради збереження наших амбіцій з “навіть попри те, що, на думку багатьох новлюваних джерел. Ще 12 країн досягнуть подолання проблеми зміни клімату за- партнерів, легше просто пристати на відповідних національних планок, встанов- лишатиметься найважливішим викликом найнижчий спільний знаменник” у ско- лених інституціями ЄС. І лише п’ять країн не поточного року”, — підкреслив він. роченні емісії шкідливих речовин. Бар- зможуть досягти визначеної мети. Одним з головних інструментів у бо- розу готовий провести консультації з Відповідно до Директиви з відновлю- ротьбі зі зміною клімату є реалізація головними міжнародними партнерами, ваної енергії, країни, неспроможні само- програми якнайшвидшого фінансуван- щоб віднайти шляхи до пожвавлення стійно досягти рівня використання 20% ня країн, що розвиваються, — стверджує міжнародного процесу. “Робота, яку ми відновлюваних джерел, мають придба- Баррозу. — Ми не маємо права забува- провадимо з боротьби проти змін клі- ти квоти на перевищення планки у більш ти про те, що в Копенгагені найтісніше з мату, може стати потужним важелем та “екологічних“ країн-членів ЄС або країн, нами співпрацювали саме такі країни — прикладом для наслідування, але вона які не входять до складу Євросоюзу. найбідніші та найвразливіші”. має розглядатися як справді колектив- Нагадаємо: згідно з енергетичною по- На думку Баррозу, найголовнішою метою ний підхід”, — підкреслив президент літикою ЄС, до 2020 року енергія віднов- має бути тісніша співпраця між усіма партне- Європейської Комісії. ■ люваних джерел має складати 20% енер- госпоживання Євросоюзу. ■ ПЕРШИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ УКРАЇНИ Телевізійний телеканал ЕКО-ТВ осо- бливу увагу приділятиме пізнавальним FIRST UKRAINIAN ECOLOGICAL TV CHANNEL програмам, таким чином сприяючи по- тягу телеглядача до знань у сфері еко- Завдання українського телевізійного теле- лом, виробити бажання знати більше. ЕКО-ТВ логії. ЕКО-ТВ будуватиме свою програм- каналу “ЕКО-ТВ“: формувати активну позицію має на меті висвітлювати такі важливі сфери ну політику на коротких, без коментарів, нашого глядача, розвивати рівноправний діа- життя, як екологічний баланс планети, історія інформаційних повідомленнях, нови- лог суспільства і влади, відстоювати інтереси і культура, наука й техніка, новітня та народ- нах, інформаційно-аналітичних, еко- суспільства і громадян, інформувати про події на медицина, природні й рукотворні природ- логічних програмах за участі професі- в Україні та світі, надавати необхідні знання у ні багатства, туризм, традиції, економічні до- оналів, провідних спеціалістів, учених, галузі екології та водночас розважати, сприя- сягнення, життя знакових персон. знаних в Україні людей. Транслювати- ти гарному і плідному відпочинку. Інформаційно-аналітичне мовлення на те- муться розважальні програми екологіч- Серед пріоритетних завдань телеканалу — леканалі буде спрямоване на висвітлення го- ного спрямування, документальні й ху- зацікавити глядача ексклюзивним матеріа- ловним чином екологічної тематики. дожні фільми. ■ Екорекорди Найвологіше місце на планеті хоча декілька разів за століття над нею Найвищий Найвологішим місцем на планеті вважа- проносяться шквали з дощем. вітрогенератор у світі ється Майсур, штат Мегхалая в Індії, де се- Найтриваліша веселка у світі Експлуатація золотих родовищ в Андах редньорічний показник досягає 11 873 мм. 14 березня 1994 р. над Шеффілдом, Ве- ускладнювалась гірською місцевістю та Рекордний мінімум опадів лика Британія, веселку було видно про- віддаленістю від енергетичних джерел. Середня кількість опадів на Тихоокеан- тягом шести годин: з 9:00 ранку до 13:00 Тому компанія “Баррік“ спорудила в Ан- ському узбережжі Чилі, поміж Арікою та пополудні. дах найвищий у світі вітрогенератор — Антофагастою, не досягає 0,1 мм. Найбільший град у світі на висоті 4110 м над рівнем моря. Він Найбільші снігопади у світі В 1986 році у районі Гопалгандж, Бан- постачає енергією копальні з видобутку З 19 лютого по 18 лютого 1972 року в міс- гладеш, впав град вагою до 1 кг кожна золота — Веладеро компанії “Баррік“. За- течку Парадайс на горі Рейнін, штат Ва- градина. вдяки сприятливим погодним умовам, зо- шингтон, США, випало 31102 мм снігу. Унікальна жертва блискавки на крема постійним вітрам з Атлантики й Ти- Найтриваліша посуха у світі планеті хого океану, цей гігант чудово функціонує. Найбільш засушливою територією пла- Колишній садівник Рой С. Салліван Потужна сила вітру забезпечує роботу ве- нети вважається пустеля Атакама на пів- зі штату Віргінія, США, сім разів за своє личезних лопатей вітрового генератора. ночі Чилі. Там практично не буває опадів, життя постраждав від удару блискавки. 5
 4. 4. Екополітика ЗМІНА КЛІМАТУ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І НОВІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ CLIMATE CHANGES : GLOBAL CHALLENGES AND NEW STRATEGIES FOR UKRAINIAN BUSINESS ■ М. Хворов, д.х.н., проф. кафедри екології вний тягар витрат. Останні наполягають на Європейського університету паритетних заходах і обсягах фінансування. Важливим залишається питання задекларо- Назва ІІ українського бізнес-саміту (Київ, ваних під державні гарантії обсягів скоро- березень 2010 року), яку винесено до заго- чення карбонових викидів всіма секторами ловку статті, дуже точно відбиває головний економіки на період до 2020 року. Станом аспект сучасної проблематики — протидія на 1.02.2010 року 55 країн подали до се- масштабним кліматичним змінам на плане- кретаріату Рамкової конвенції показники ті. Ефективні фінансово-економічні заходи скорочень: ЄС — 20%, Японія — 25%, Ро- з боку не лише влади та урядових органі- сія — 15-25% від рівня 1990 року, США та зацій розвинених країн світу, а й потужних Канада — 17% від рівня 2005 року. Найбіль- бізнес-структур здатні реально загальмува- ші показники — у Ісландії (30%) та Норве- ти процеси невпинного посилення антропо- гії (30-40%) порівняно з 1990 роком. Україна генного тиску на клімат, такі як: підвищення своїх зобов’язань поки що не надала… концентрації парникових газів в атмосфе- рі в результаті гігантських обсягів спалю- вання органічних енергоносіїв і, як наслі- док, зростання середньорічної температури в найближчі 20-30 років на 1,5-2°С. Більш ніж скромні результати XV кон- ференції сторін Рамкової конвенції ООН зі ція дала позитивний результат. Перш за зміни клімату (Копенгаген, грудень 2009 все, попри високий конфронтаційний рі- року) красномовно підтверджують: питан- вень дискусій, багаторічний бар’єр розпо- ня розподілу відповідальності, конкретні ділу відповідальності між розвиненими і зобов’язання та обсяги фінансування за- прогресуючими країнами істотно знизив- ходів, спрямованих на запобігання кліма- ся: у міжнародному контролі за рівнем ско- тичним змінам, залишились відкритими. рочення шкідливих викидів бажають брати Країни, що стрімко розвиваються, зокрема участь всі. По-друге, сформовано розумін- азіатські й африканські, категорично вима- ня можливості створення нових ефектив- гають від індустріально та економічно роз- них механізмів і структур регіонального та винених держав, перш за все європейських і міжнаціонального рівня, діяльність яких у північноамериканських, взяти на себе осно- зменшенні антропогенного тиску на клімат може бути значно ефективніша, ніж масш- табних наднаціональних угруповань. Зазначимо, що результатом ІІ українсько- го бізнес-саміту “Зміна клімату: глобальні В частині майбутнього фінансового за- виклики та нові стратегії для українсько- безпечення заходів Копенгагенська декла- го бізнесу“ стало беззаперечна готовність рація передбачає додаткові кошти в обся- представників ряду вітчизняних компа- зі 30 млрд доларів на найближчий період ній підвищувати активність інвестиційних до закінчення дії Кіотського протоколу процесів у розвитку чистих низькокарбоно- (2010-2012 роки). Крім того, розвинуті вих та енергоощадних технологій, зокрема країни оголосили про намір до 2020 року в енергетиці, житлово-комунальному гос- профінансувати щорічні витрати країн, що подарстві та будівництві. розвиваються, на рівні 100 млрд доларів. Найближче майбутнє має дати відповідь Бізнесові кола й потужні компанії провід- на більшість поки ще відкладених питань. них країн світу заявили про свої наміри Світова спільнота не втрачає надії побачи- підвищувати обсяги інвестицій в екологіч- ти після чергової конференції сторін Рам- но чисті низькокарбонові технології. кової конвенції ООН зі зміни клімату (Мехі- Незважаючи на відносну невдачу Ко- ко, Мексика, листопад-грудень 2010 року) пенгагенського саміту та відсутність новий змістовний договір з проблем гло- обов’язкової юридичної сили його рішень, бальної діяльності людства із запобігання принаймні по двох питаннях ця конферен- негативним кліматичним змінам. ■ 6
 5. 5. Екополітика # 1 - 2 0 1 0 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ В УКРАЇНІ ACTUAL SITUATION AND PROSPECTS OF RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE ■ Кирил Животовський, експерт з Програма енергоефективності на 2010-2015 роки затверджена урядом Украї- економічних досліджень компанії ни 2 березня 2010 року. Очікується, що реалізація програми дасть можливість зни- OBI-Consulting LLC зити енергоємність ВВП на 20% порівняно з 2008 роком та створити привабли- ві умови для залучення фінансових ресурсів в оновлення і модернізацію виробничих На сьогодні Україна має значні напра- фондів. Компанія OBI-Consulting LLC спробувала провести незалежний аналіз стану цювання в технологічних процесах май- реалізації державної політики у сфері енергозбереження в контексті формування же усіх видів виробництва й видобутку паливно-енергетичного балансу. нетрадиційних і відновлюваних джерел Інформація може стати в нагоді інвесторам, експертам з питань енергетичної енергії, а її промисловість здатна в стис- безпеки, менеджерам українських генерувальних компаній, постачальникам облад- лі терміни налагодити виробництво необ- нання для водної, вітрової, сонячної енергетики, державним службовцям відповідних хідного енергоефективного обладнання ЦОВВ та адміністрацій в областях, студентам енергетичних спеціальностей, жур- та устаткування для використання НВДЕ, налістам та громадським організаціям екологічного й енергетичного напрямів. яке може якнайшвидше забезпечити еко- номію паливно-енергетичних ресурсів. ня всіх регіонів Західної України, а для но в експлуатацію Явірську ГЕС з вироб- Загальний гідроенергетичний потен- деяких районів Закарпатської та Черні- ництвом електроенергії за встановленою ціал малих рік України становить близь- вецької областей — джерелом повного потужністю 3942 тис кВт·год/рік. Тут пра- ко 12,5 млрд кВт·год, що складає приблиз- самоенергозабезпечення. Доцільно еко- цює генератор типу ВГС-450 та гідротур- но 28% загального гідропотенціалу всіх номічний гідроенергетичний потенці- біна типу К-70-ВБ-160. рік України. ал малих рік становить близько 3,5 млрд У с. Білин Рахівського району введено Малі ГЕС, міні- та мікро-ГЕС можуть ста- кВт·год/рік. Наприклад, у с. Явора Турків- в експлуатацію міні-ГЕС ТОВ “Енергія Кар- ти потужною основою енергозабезпечен- ського району Львівської області введе- пат”. В автоматичному режимі вона вироб- Інформація про роботу вітрових електростанцій Відпущено Вироблено Обсяг товарної тариф, грн/кВт·год електроенергії в Вітроустановка електроенергії, продукції, потужність, кВт об’єднані мережі, Встановлена Відпускний тис кВт·год тис грн тис кВт·год № Назва ВЕС Потужність, За 5 місяців За 5 місяців За 5 місяців За 2005 р. За 2005 р. За 2005 р. Кількість, п/п 2006 р. 2006 р. 2006 р. кВт шт. Тип АР Крим 1 Судакська 6200 USW 56-100 107,5 58 34390 789 3235,9 736 680,9 180,9 0,24 2 Чорноморська 1200 T 600-48 600 2 Будується 3 Мирнівська 19000 USW 56-100 100 177 10463 7065 10218,7 6810,1 2391,3 2110 0,258 T 600-48 600 2 4 Тарханкутська 14600 10907 6391,4 9857,9 5884,4 1577,3 941,51 0,16 USW 56-100 100 126 5 Східнокримська 400 ABE-250С 200 2 Станція законсервована від 15.07.2004 р. Донецька область 2005 р. USW 56-100 107,5 186 -0,1752 1 Новоазовська 21195 8663,4 4788,8 8374,6 4667,8 1760,7 1146,6 2006 р. T 600-48 600 2 -0,2047 Львівська область Трускавецька 752,5 USW 56-100 107,5 7 55 0 55 0 9 0 0,1716 Херсонська область Не працювала і не працює. Асканійська 660* 110 6 Немає коштів на забезпечення роботи ВЕС Миколаївська область 1 Аджигільська 750 250 3 91 89 Примітка: 1.* Виробництво ЗАТ “Південмаш”, м. Запоріжжя 2. Трускавецька ВЕС з 01.11.2005 р. рішенням правління ВАТ “Львівобленерго” переведена в режим консервації 3. Аджигільська ВЕС з лютого 2006 р. виведена з експлуатації і законсервована 7
 6. 6. Екополітика Стан використання місцевих видів палива, нетрадиційних, альтернативних і ляє 4,3 млн кВт·год щорічно. Цього достат- відновлюваних джерел енергії за 2008 рік ньо, щоб освітити 200 сільських будинків. Ця міні-ГЕС не потребує спеціального нако- Шахтний Вугілля Відходи Лушпиння пичувального водосховища або греблі, — № Біогаз, Торф, Солома, Області метан, буре, деревини, соняшника, п/п тис м3 т Т енергію виробляє бурхливий гірський по- тис м3 т т т тік річки Ільмен. Перепад висот на потоці 1 Київська складає 100 м. Кошторисна вартість проек- 2 АР Крим ту, розробленого харківським ЗАТ “Регіон- інвест”, складає $262,2 тис. 3 Вінницька 14 259,0 24 500,0 380,0 Впродовж найближчих трьох років ТОВ 4 Волинська 88 300,0 48 000,0 88 000,0 724,0 “Енергія Карпат” планує звести на закар- 5 Дніпропетровська 132,0 100,0 59 864,0 патських річках ще шість міні-ГЕС. Кожна з них обійдеться у 2,5 млн грн. Вкладені 6 Донецька 52 003,0 30,6 106,4 8,1 29 469,5 гроші, за підрахунками фахівців, можуть 7 Житомирська 7253,0 280 000,0 5500,0 повернутися за п'ять років. 8 Закарпатська 155 610,0 До 1955 року в Закарпатті діяли 30 не- великих міжколгоспних і ліспромгоспних 9 Запорізька 216,0 47 917,0 66,0 ГЕС. Всі вони були зруйновані та демон- Івано- товані до 1980 року. 10 43 438,0 Франківська Технічний стан на більшості існуючих 11 Кіровоградська малих ГЕС характеризується наявністю 12 Луганська 12 120,0 92,0 29 023,9 застарілого енергетичного та гідротех- 15 Одеська 23 624,3 нічного обладнання, яке потребує замі- ни або капітального ремонту. Гідротех- 17 Рівненська 55 988,0 40 894,0 64 293,0 нічні споруди (греблі, будівлі станцій) в 18 Сумська 1402,9 91 638,7 193,8 більшості випадків також потребують від- 19 Тернопільська 2100,0 1970,0 275,0 новлення. Україна має потужні ресурси вітрової 20 Харківська 20 000,0 5000,0 енергії: річний технічний вітроенергетич- 21 Херсонська 23 753,0 ний потенціал дорівнює 30 млрд кВт·год. 25 Чернігівська 19 850,0 136 540,0 218,0 В умовах країни за допомогою вітроус- Всього по Україні 120 111,0 348,0 159 830,5 48 106,4 875 948,8 258 644,7 11 863,8 тановок можна використовувати 15-19% річного об'єму енергії вітру, що прохо- Виробництво електроенергії в Україні за рахунок відновлюваних джерел енергії за 2008 рік дить крізь перетин поверхні вітроколеса. Очікувані обсяги виробництва електро- Вітрова Геотермальна енергії з 1 м2 перетину площі вітроколе- № Малі ГЕС Геліоустановки Всього, са в перспективних регіонах складають Області енергія, енергія, п/п тис кВт·год тис кВт·год т у.п. 800-1000 кВт·год/м2 на рік. тис кВт·год ГКал Середньорічна кількість сумарної со- 1 Київська нячної радіації, що припадає на 1 м2 по- 2 АР Крим 1432,60 37 057,00 360,00 1681,00 14 223,64 верхні, на території України коливається в 3 Вінницька 102 852,80 37 027,00 межах від 1070 кВт·год/ м2 у північній час- тині до 1400 кВт·год/ м2 і вище в АР Крим. 6 Донецька 10 202,50 1130,50 7613,80 Термін ефективної експлуатації геліоенер- 7 Житомирська 4700,00 1692,00 гетичного обладнання у південних облас- 8 Закарпатська 156 598,00 1316,00 56 612,16 тях України становить сім місяців (з квітня по жовтень), у північних областях — п’ять 9 Запорізька 272,20 місяців (з травня по вересень). Івано- Перетворення сонячної енергії в елек- 10 3605,72 1298,00 Франківська тричну енергію в умовах України слід орі- 11 Кіровоградська 28 487,00 єнтувати в першу чергу на використан- 12 Луганська 79 500,00 50 689,50 ня фотоелектричних пристроїв. Наявність значних запасів сировини, промислової 15 Одеська 235,60 9492,13 та науково-технічної бази для виготов- 16 Полтавська 5812,00 2040,00 лення фотоелектричних пристроїв може 17 Рівненська 6148,90 2213,60 не лише сповна забезпечити потреби віт- 18 Сумська 3629,00 чизняного споживача, а й представляти для експортних поставок понад дві тре- 19 Тернопільська 35 237,00 12 685,30 тини виробленої продукції. 23 Черкаська 12 034,00 4332,00 Доцільно економічний потенціал ви- 25 Чернігівська 471,00 169,60 користання сонячної енергії становить близько 5 млн МВт·год/рік. Всього по Україні за 2008 р. 361 008,02 126 759,50 1998,30 2997,00 200 088,73 Стан ринку відновлюваної енергетики в 2008 році представлений у таблицях. ■ 8
 7. 7. Місцеві ресурси # 1 - 2 0 1 0 ВІДПОВІДЬ АРХІТЕКТУРИ НА У наш час потепління клімату є об’єктивною реальністю, яка досліджена багатьма поважними міжнародними орга- нізаціями, зафіксована у міжнародних доку- ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ментах та констатована на численних конфе- ренціях і симпозіумах різного рівня у Кіото, Венеції, Копенгагені тощо (рис. 1). Основними наслідками глобального поте- ARCHITECTURAL RESPONSE TO GLOBAL CLIMATE CHANGES пління клімату є: • танення льодовиків на гірських масивах Розглянуто основні напрямки розвитку сучасної архітектури: архітектура Північного і Південного полюсів Землі, на воді, сонячна архітектура та архітектура великих інтер’єрних просторів у яке спричиняє підйом рівня світового контексті проблем глобального потепління та збільшення обсягів надходжен- океану та зменшення площі суходолу; ня сонячної радіації. • збільшення надходження сонячної радіа- ції на поверхню Землі, яке має наслідки у ■ Г. Казаков, Національний університет сферу вуглекислотою, що неминуче рано вигляді зміни меж кліматичних зон, збіль- “Львівська політехніка” чи пізно призведе до глобального поте- шення тривалості періоду вегетації рос- пління планети, а далі — до екологічної лин та скорочення опалювального сезо- Однією з функцій архітектури є захист катастрофи. ну, що у свою чергу розширює можливості людини від дискомфортних та шкідливих Сьогодні, спалюючи кисень та викидаючи використання сонячного тепла для кон- впливів зовнішнього середовища. Тому ра- в атмосферу Землі неймовірну кількість вуг- диціювання (опалення або охолоджен- зом із глобальними кліматичними змінами лекислоти, ми порушуємо цей тисячоліття- ня) приміщень на тлі вичерпування за- повинна змінюватися і сама архітектура як ми встановлений баланс, що призводить до пасів традиційного палива; оболонка між внутрішнім та зовнішнім про- забруднення атмосфери, погіршення якості • посилення певного дискомфорту та навіть стором. Важливо зараз розробити прогноз повітря і руйнування озонового шару в ат- агресивності навколишнього середови- напрямків розвитку архітектури у відповідь мосфері Землі. ща до людини, яке проявляється у часті- на основні наслідки зміни клімату. Зазвичай вміст кисню значно переважає шому виникненні екстремальних погод- Мета статті — узагальнення основних рис вміст вуглекислоти. Так, у 2005 році в атмо- них явищ (смерчі, буревії, сильні опади, прогностичної моделі розвитку сучасної ар- сфері було близько 21% кисню і 0,0379% контрастні зміни температури та вологос- хітектури на основі екстраполяції наслідків вуглекислого газу, але ці цифри останнім ча- ті), а також у проходженні більших кіль- сучасних кліматичних змін на близьке май- сом швидко змінюються. Вуглеводні (вугіл- костей жорсткого ультрафіолетового ви- бутнє та середньострокову перспективу. ля і нафта) виділяють вуглекислий газ, осо- промінювання на поверхню Землі через бливо при неефективному спалюванні, який зменшення товщини озонового шару. Аналіз кліматичних змін та їх накопичується у верхніх шарах земної ат- Основна гіпотеза розвитку архітекту- наслідків мосфери, створюючи там теплонепроникний ри у контексті глобальних кліматичних змін Сонце нагріває Землю за допомогою ви- шар, що і є головною причиною так званого полягає у трьох перспективних напрямках, димого спектра випромінювання, а Земля, парникового ефекту. які є відповідями на екологічні виклики своєю чергою, нагріваючись, виділяє те- Для боротьби з цими негативними проце- ХХІ століття: плові промені, які не можуть пройти крізь сами у 1997 році в Кіото, Японія, представни- 1. архітектура будинків на воді; шар вуглекислого газу і розсіятися у Все- ки 141 держави світу зібрались на конгрес і 2. сонячна енергоощадна архітектура; світі (як це було завжди). Отже, ми спосте- прийшли до спільної думки щодо обмежен- 3. атріумна архітектура великих інтер’єрних рігаємо постійне потепління клімату Зем- ня викидів в атмосферу, які спричиняють за- просторів. лі, яке вже зараз сягає 0,7°C, а відповідно гальне потепління. У підписаному протоколі до прогнозів науковців, за наступні 50 ро- (законі), зобов’язали 39 основних промисло- Архітектура будинків на воді ків це потепління може сягнути 5°C! Ще вих держав скоротити викиди вуглекислого Перш за все, такий сучасний будинок понад сторіччя тому шведський вчений та та інших п’яти газів на 5,2% відносно рівня стоїть на понтоні замість фундаменту і є лауреат Нобелівської премії Сванте Арре- 1990 року. Держави з перехідною економі- судном. Понтон — складна інженерна спо- ніус (1859-1927) повідомив, що людство, кою мають скоротити викиди хоча б до рів- руда. При обчисленні понтона як майбут- спалюючи вуглеводень, перенасичує атмо- ня 1990 року. нього фундаменту будинку прораховується вся маса, що на ньому буде перебувати: бу- а) Динаміка глобального потепління, зафіксована метеостанціями б) дівля, обладнання, меблі, поверхня та мак- 0,8 симальна кількість людей. Від цього зале- Національний центр NCDC, США 0,6 Інститут космічних досліджень ім. Годдарда, США жить висота борту, товщина листів сталі, 0,4 Центр досліджень клімату ім. Хедлі, Велика Британія внутрішні переборки, розміщення в понто- 0,2 Університет Східної Англії ні інженерного обладнання. Ці параметри формують стійкість, надійність і довговіч- 0 ність фундаменту архітектурного об’єкта, а 0,2 також його форму і тектоніку. Це пов'язано 0,4 з тим, що проектувальники повинні розра- 0,6 хувати габарити, парусність, стійкість, непо- 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 топлюваність, диферент і крен, а інженер- Рис. 1 ні обчислення конструкторів націлені на те, а – динаміка глобального потепління за даними міжнародних спостережень (1850-2010 рр.) щоб навіть при великому переміщенні маси б – небезпека інтенсивного танення льодовиків та підйому рівня світового океану на Землі з одного краю споруди до іншого користу- 9
 8. 8. Місцеві ресурси а) б) Італія, Іспанія, Франція, Монако) плавучі бу- динки займають чималу частину набереж- них. Сучасні архітектори-футурологи активно розробляють проекти архітектурних об’єктів на воді. Це плавучі кінотеатри, готелі, житло- ві групи і цілі міста. Розробляються проек- ти технологій будівництва на воді та енерге- тичних генераторів з використанням різниці солоності й температури на різних глиби- нах, а також морських хвиль. Ця проблема особливо актуальна для розвинених країн в) г) Європи, Азії, Америки з великими мегапо- лісами, розташованими на узбережжях рі- чок та морів. Яскравим прикладом архітектури на воді є проектна пропозиція бельгійського архітек- тора Вінсента Кальбо (Callebaut), який запро- понував своє рішення проблеми житла в умо- вах майбутньої екологічної кризи (рис. 3). За прогнозами GIEC (Міжурядової групи з ево- люції клімату), протягом ХХІ століття підви- щення рівня океану коливатиметься в меж- ах від 20 до 90 см із критичною позначкою 50 см (проти 10 см в ХХ столітті). Архітектор Вінсент Кальбо для вирішен- ня цієї проблеми запропонував дивовиж- д) е) ний проект, який міг би служити в майбут- ньому чудовим шляхом відступу для 50000 мешканців, які шукають притулок від води, рівень якої підвищився внаслідок глобаль- ного потепління. Він вірить, що світ відчай- душно шукатиме притулок після спустошень, спричинених кліматичними змінами, і спо- діватиметься, що його місто-амфібія служи- тиме ідеальним рішенням. Шкода тільки, що зараз кількість людей наближається до 7 мі- льярдів і цей розкішний майбутній притулок буде доступний лише для 50000 мешканців (просто для багатих людей). Рис. 2 а-е – архітектура плавучих будинків: житло (а, б), готелі (в-г), офіси (д), ресторани (е) — на Дніпрі неподалік Києва та у його межах має традиційну Сонячні енергоощадні й екологічні трактовку форми, що нагадує корабель або будинок, який зведено на землі і будинки поставлено на понтон Архітектура сонячних будинків від- повідає трьом основним системам вико- вачі не відчували дискомфорту й отриму- парусністю, адже ваш будинок буде сто- ристання сонячної енергії: пасивній, ак- вали позитивні емоції. яти на воді, а чим він вищий і вужчий, тивній та інтегральній, або комбінованій. Будинки на воді за комфортабельністю тим він буде менш стійким. Але наші кон- Пасивна система відзначається вигідною нічим не поступаються наземним спорудам, структори дадуть вам пораду і все прора- орієнтацією, функціональним зонуванням, а при правильному оснащенні — і перевер- хують так, щоб ви ніколи не турбували- великими вікнами і масивними огороджу- шують їх. Зокрема, показник вологості в бу- ся і не сумнівалися в надійності життя на вальними конструкціями, скляним об’ємом динку на воді ідентичний з будинком, зведе- воді. Його юридично-адміністративна пе- зимового саду для накопичування соняч- ним на землі за 50 метрів від води. Тож не ревага полягає у відсутності потреби від- ного тепла. варто побоюватися, що через розташування водити земельну ділянку під будівництво. Активна сонячна система традиційно на воді погіршиться мікроклімат архітектур- Щоб спорудити будинок на воді, потріб- складається з колектора енергії, акумуля- ного середовища. А за допомогою сучасних но лише орендувати прибережну терито- тора, теплообмінника та комунікацій з пом- систем вентиляції і матеріалів можна досяг- рію — усього кілька метрів. Вода — без- пами. Основною економічною проблемою ти бажаного комфорту. коштовна. Однак краще, коли будинок на активної системи є можливість поєднання Переваги життя на воді — чималі: взимку воді буде енергоавтономним і незалежним її елементів з огородженням будинків. За це, можливо, ковзанка та риболовля, а вліт- від інженерних комунікацій. останні роки окреслилась тенденція пере- ку — чудові краєвиди, пришвартований катер, Поки що таке будівництво в Україні вза- творення будинків у сонячні системи з кон- пляж на терасі та знову ж таки риболовля. галі та у Києві зокрема лише набирає обер- струкціями подвійного призначення: дах – Розміри будинку обмежуються тільки тів (рис. 2). За рік здають в експлуатацію що- колектор, стіна – комунікатор, фундамент поверховістю і шириною. Це пов'язано з найбільше п’ять будинків. У Європі (Голландія, – акумулятор. У цю тенденцію вписуються 10

×