Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

україна єс у деталях №1 2010

6,001 views

Published on

Published in: Travel, Business

україна єс у деталях №1 2010

  1. 1. Квiтень, 2010 у деталях Регіональний та місцевий розвиток Київ і Брюссель налаштовані на співпрацю Євросоюз підтримує регіональні реформи в Україні Гармонія сталого розвитку: український вимір Місцеві громади змінюють№1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ • життя на краще
  2. 2. УКРАЇНА-ЄС: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА 2 С пеціальний випуск на- шого часопису «Україна – Євросоюз у деталях» Новий етап присвячений питанням регіо- нального та місцевого розвитку. Європейська спільнота заці- співробітництва кавлена в успішному і стало- му розвитку України. Історія між Україною та Євросоюзом становлення Європейського союзу, яка налічує вже 60 років, говорить про те, що дружні У березні 2010 року в Брюсселі Україна і Європейський Союз відкрили стосунки між сусідами, спільні нову сторінку двосторонніх відносин. На зміну «євроромантизму» економічні проекти та зусилля, спрямовані на подолання бід- прийшов «європрагматизм», стверджують експерти ності і безробіття, дають вели- чезний потенціал для взаємної згоди, розвитку і благополуччя. Саме тому європейські платни- ки податків згодні спрямовувати кошти на допомогу своїм близь- ким і далеким сусідам. Взаємне бажання й надалі пог- либлювати відносини між Украї- ною та Євросоюзом підтвердили наші лідери під час першого візиту до Брюсселю президента Віктора Януковича. Наші взає- мини виходять на новий рівень, що гарантуватиме зростання економічної та енергетичної без- пеки наших держав і регіонів. Це також означає і розширення до- помоги Україні, в якій Євросоюз бачить країну, котра у майбутнь- ому зможе стати повноправним членом європейської спільноти. В України та ЄС є також спільне бачення того, що лише ініціати- ва місцевих громад, керівників муніципального та обласного Президент України Віктор Янукович і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу домовилися рівня дозволяє досягти вагомих в Брюсселі розпочати підготовку до підписання угоди про асоційоване членство України в Євросоюзі результатів на теренах регіо- нального розвитку, за умови що така ініціатива знаходить резидент Віктор Яну- ба докласти значно більше зусиль, ведення економічних і політичних розуміння й підтримку законо- давчої та виконавчої влади на найвищому рівні. Допомогти можна лише тому, хто бачить перед собою мету і хоче її досягти. І коли, одержу- П кович має намір розвивати зовніш- ньополітичний курс країни, спрямова- ний на просування України до Європи. Але нова влада робить щоб досягнути рівня європейського розвитку. Вже в лютому цього року, одразу після інаугурації президент Янукович повторив: «Головним пріоритетом України є економіч- не відродження і розвиток. Тому реформ, – став фактично першим сигналом: двері ЄС для України відкриті. Ще один пункт резолюції підтверджував не тільки переносне, але й пряме значення цього висло- ву: Євросоюз дійсно планує вже в ючи допомогу від ЄС, кожен у акцент на тих конкретних проек- візит до Брюсселю має особливе найближчому майбутньому скасу- своєму регіоні і на своєму рівні тах, які дозволяють побудувати значення в контексті налагодження вати візи для українських громадян добре робить свою справу, жит- Європу в Україні, поступово до- відносин України з Міжнародним і запровадити режим вільної торгів- тя людей починає змінюватися сягаючи європейських стандар- валютним фондом, що сприятиме лі з нашою державою. на очах: ремонтуються дитячі тів рівня економічного розвитку і відновленню довіри західних інвес- Український президент із вдяч- садки і школи, з’являється тепло якості життя українців. Саме таку торів». ністю прийняв таку підтримку єв- в будинках, створюються і стратегію дій пропонує і ЄС, який Очевидно, таке ділове, прагма- родепутатів, проте під час візиту виконуються стратегічні плани започаткував у нашій країні сотні тичне, позбавлене компліментар- не відійшов від власного плану, розвитку великих і малих міст, проектів, що мають стати каталі- них умовностей ставлення нового відзначає політолог Кость Бон- приймаються потрібні закони, заторами правових, економічних українського президента до спів- даренко. Справді, Янукович не формується інфраструктура і соціальних реформ. праці з ЄС імпонує лідерам захід- піддався спокусі красивих заяв і для розвитку кожного регіону і них країн. «Ви, пане президенте, красномовних декларацій. Він од- країни в цілому. Головний тут перебуваєте серед друзів Ук- разу відзначив, що європейська ін- Збірник «Україна – Євросоюз у раїни», – сказав Януковичу голова теграція для України стане реаль- деталях» покликаний інформу- вектор розвитку Єврокомісії Жозе Мануель Барро- ністю після проведення реформ. вати українську громадськість Перший свій закордонний візит у зу. Іноземні ЗМІ особливо підкрес- «Я закликаю до принципу: менше саме про такі проекти, про те, якості новообраного Президента лили, що він вийшов зустрічати розмов і більше справ. А коли при- що можна і потрібно зроби- України Віктор Янукович здійснив гостя на ганок, демонструючи йде час вступу до ЄС – побачимо», ти, щоб допомога Євросоюзу 1 березня до Брюсселю, а не до непротокольне привітне і добро- – лаконічно пояснив свою позицію українським регіонам доходила Москви чи Вашингтону. Хоча, як зичливе ставлення європейського президент України. до своїх адресатів, була більш стверджують в адміністрації глави керівництва до України. Схоже, такий підхід сподобав- ефективною, приносила ко- держави, так склалося через суто Таке враження посилювалося че- ся співрозмовникам Януковича. ристь людям, навчила їх діяти і формальні, організаційно-прото- рез те, що в день інаугурації нового «Щодо можливості вступу, то ми перемагати. І щоб наші спільні кольні причини, але вибір напрям- українського президента Європар- завжди заявляли, що замість дис- зусилля змінили життя українсь- ку поїздки співпав із зовнішньополі- ламент ухвалив безпрецедентно по- кусій про можливі дати перего- ких регіонів на краще. тичним вибором нової влади. Ще зитивну резолюцію щодо України. ворів набагато краще зосереди- рік тому Янукович під час зустрічей Документ, у якому було чітко сказа- тися на реформах, необхідних для Представництво із представниками ЄС говорив про но, що наша держава може претен- наближення України до Європи Європейського свою відданість євроінтеграції і по- дувати на членство в ЄС – за умови і фактичної інтеграції до нашої Союзу в Україні годжувався, що самій Україні тре- дотримання норм демократії і про- економічної системи», – передали №1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ • УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ
  3. 3. 3 УКРАЇНА-ЄС: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА агентства відповідь Баррозу. «Це мільйонів громадян-потенційних носин та Європейської політики ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ початок довгого шляху гарного споживачів. Це не може не при- сусідства Беніта Ферреро-Валь- співробітництва між ЄС та Украї- ваблювати Україну, яка досі має днер у той час сказала: «Ми не Президент ною. Ми готові до взаємодії, бо, як унікальні, хоча й не реалізовані могли й сподіватися, що перего- Європейської і раніше, Україна і ЄС зацікавлені перспективи в галузі сільського вори за нової угодою просунуться Ради Герман ван Ромпей один в одному», – додав голова Єв- господарства та виробництва про- настільки далеко. Ми попередньо під час прес- ропарламенту Єжи Бузек. дуктів харчування. По-друге, у Єв- завершили роботу за розділами, конференції, ропі розміщені підприємства, що що стосуються політичного діа- присвяченій У співробітництві зацікавлені в закупівлі українсь- логу, зовнішньої політики та полі- зустрічі з Пре- кої промислової продукції. Скасу- тики безпеки, юстиції, свободи та зацікавлені всі вання торговельних бар’єрів мало безпеки, а також з широкого кола зидентом Вік- тором Янукови- Президент України запевнив, що б наслідком піднесення не лише в питань, що стосуються економіч- чем у Брюсселі, налаштований на співпрацю в металургійній чи хімічній галузях, ного співробітництва. Початок наголосив, усіх напрямках. Зокрема, він ска- але й відродження української лег- візового діалогу із довготерміно- що ЄС готовий продовжувати зав, що сприятиме налагодженню кої промисловості. По-третє, пе- вою перспективою започаткуван- надавати підтримку Україні. Він підкреслив, що від усіх політичних більш тісної співпраці між Євро- редумовою запровадження зони ня взаємного безвізового режиму сил Україні потрібна стабільність. парламентом і Верховною Радою вільної торгівлі між Україною та у відносинах ЄС та України – ще Президент ЄС також повідомив, України. Адже дуже багато пози- ЄС є докорінні реформи в еконо- одна ознака справжньої та прак- що сторони домовилися про тивних змін у відносинах між Ук- міці нашої держави – в регуляцій- тичної відданості ідеї поглиблен- необхідність швидкого завершен- раїною і ЄС залежать від узгодже- ній сфері, а також податковому та ня наших стосунків з Україною. ня переговорів щодо угоди про ності українського законодавства митному законодавстві. Прове- Проте, для того, щоб це поглиб- асоціацію. «Цей документ набли- з європейськими нормами. Яну- дення таких реформ саме по собі лене співробітництво стало на- зить Україну до Європейського кович підкреслив, що покладає справді успішним і змогло надати союзу як на політичному, так і на особливі надії у цьому питанні на максимальні переваги для грома- економічному рівні», – відзначив Герман ван Ромпей. голову української частини між- дян, ключового значення набуває парламентського комітету Украї- політична стабільність в Україні». на–ЄС Бориса Тарасюка, якого Тепер, коли і в Україні, і у відно- Президент президент охарактеризував, як Дуже багато синах між Україною та ЄС почався Європейського позитивних змін парламенту сильного і досвідченого політика», новий етап, питання про скасуван- Єжи Бузек – відзначив політолог Бондаренко. у відносинах між ня віз перейшло в практичну пло- високо оцінив На думку експерта, той факт, що Україною і ЄС щину. Віктор Янукович привіз із перспективи президент України всупереч побо- Брюсселю «дорожню карту», вико- співробітниц- юванням продемонстрував толе- залежать нання якої дозволить запровадити тва Євросоюзу рантне ставлення до політичних від узгодженості безвізовий режим для українських і України. «Я опонентів і не ділив політиків на українського громадян вже за рік-два. дуже радий, «своїх» і «чужих», викликав щирі Загалом угода про асоційоване що Президент законодавства Віктор Януко- симпатії західних співрозмовників членство містить 4 розділи, серед Януковича. Адже йдеться про те, з європейськими яких є співпраця в галузі безпеки і вич вибрав саме Брюссель для нормами першого свого закордонного ві- що новий президент почувається співробітництво в окремих секто- зиту. Для нас усіх в Євросоюзі це відповідальним лідером усієї краї- рах. Проекти, що вже реалізуються дуже важливий сигнал. Ми пот- ни, а не окремої її частини. І має Євросоюзом в Україні, є наочним рібні один одному. ЄС і особливо намір залучити до процесу євроін- прикладом ефективності такої Європарламент – готові до тісної теграції і своїх попередників, і ко- взаємодії. Один із таких проектів співпраці» – зазначив президент лишніх конкурентів, і теперішніх здатне дати поштовх економічно- уже розглядається українською Європарламенту опонентів. Коментуючи цю тезу му розвитку України і стати шля- владою. Йдеться про приєднання в інтерв’ю «Німецькій хвилі», екс- хом до підвищення рівня життя до Угоди про енергетичне співтова- Верховний перт Центрального дослідницького громадян. риство і про підписання угод щодо представник інституту по Центральній і Східній Про важливість розвитку відно- стабільного транзиту російського ЄС в іноземних Європі Андреас Умланд сказав, що син свідчить той факт, що Євро- газу в Європу українською тери- справах і полі- євроінтеграція, можливо, стане союз є найбільшим торгівельним торією. Ця ідея, до речі, не тільки тиці безпеки, об’єднуючою національною ідеєю, партнером України, випереджаючи дозволяє Києву стати об’єднавчою віце-президент яку так довго шукала українсь- навіть Росію. Обсяг товарообороту ланкою Росії і Європи, але й дає Єврокомісії Кетрін Ештон ка влада. «Україна відбулася як ще 2007 року сягнув 34 млрд. євро, можливість розширити транзит- ще в лютому, держава, проте на рівні ідей досі а обсяг прямих іноземних інвести- ний потенціал і залучити додат- перебуваючи в залишалася розколотою на Схід і цій з ЄС в Україну склав, за даними кові кошти до держбюджету. Києві на цере- Захід. Оскільки членство в Євросо- Державного комітету статистки, «Україні на цьому етапі важливо монії інавгурації юзі сприймається і підтримується майже 30 млрд. дол. – тобто, понад керуватися не ситуативними мір- Президента Віктора Януковича, більшістю населення і політичної 600 дол. на одного українця. Хоча куваннями, а визначити страте- заявила, що всі структури Євро- еліти, саме ця перспектива могла світова криза внесла певні нега- гічні інтереси, – заявив нещодавно союзу будуть і надалі розвивати з би стати національною консоліду- тивні корективи в ці числа, проте міністр закордонних справ Костян- Україною програми співробітниц- ючою ідеєю», – вважає експерт. загальна тенденція залишилася не- тин Грищенко. – Важливо з’ясувати, тва. «У нас великий обсяг роботи і величезні очікування щодо того, Загальним підсумком візиту Вік- змінною: Євросоюз є найбільшим в якому напрямку нам заважають що має зробити сама Україна», тора Януковича до Брюсселю ста- і найперспективнішим економіч- торгівельні обмеження, а де ми не – сказала вона. ли домовленості про продовження ним партнером України. користуємося вже наявними пере- того курсу, який накреслили попе- вагами». Керівник зовнішньополі- редники українського президен- «Дорожня карта» тичного відомства відзначив, що Міністр закор- донних справ та, а також про початок нового головним напрямком політики но- етапу відносин – прагматичного і безвізового вої влади залишається курс на єв- Швеції Карл Більдт напере- взаємовигідного. У цьому контек- режиму роінтеграцію, але Київ усвідомлює, додні візиту Вік- сті в столиці ЄС розглядалися такі Ще кілька років тому про асоцій- що реалізація цього курсу «на 70% тора Януковича складні рішення, як підготовка до оване членство України в ЄС го- залежить від внутрішніх реформ». до Брюсселю підписання угоди про асоційоване ворили дуже стримано. Взаємодія Перші підсумки реформування, як заявив агент- членство України в ЄС і майбутнє сторін базувалася на Угоді про і перші угоди щодо нового рівня ству УНІАН, приєднання України до зони віль- партнерство і співробітництво, що євроінтеграції Віктор Янукович і що питання ної торгівлі з Євросоюзом. діє з 1998 року. У березні 2007 року його співрозмовники в Брюсселі перспективи Вільна торгівля з країнами Євро- почалися переговори про нову домовилися розглянути наприкін- членства Украї- ни в ЄС є навіть не таким важли- союзу, безумовно, могла би стати угоду, а у вересні 2008 року було ці цього року. А вже 2011 року світ вим, як необхідність проведення однією з рушійних сил українсь- ухвалене рішення про підготовку має побачити новий образ України реформ, котрі наблизять Україну кого прогресу. По-перше, йдеть- угоди про асоційоване членство. – сильної, економічно незалежної, до стандартів життя Євросоюзу. ся про ринок, що налічує 500 Комісар з питань зовнішніх від- європейської держави. УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ • №1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ
  4. 4. РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК 4 еред десятків програм також є дуже активним в Криму. С допомоги, які реалі- зуються в Україні за сприяння Євросоюзу, особливе місце посіда- ють проекти підтримки регіональ- ного розвитку. Про особливості Ми прагнемо заснувати Агенцію регіонального розвитку з нашим партнером ПРООН, а також маємо намір працювати з Німецьким інсти- тутом реконструкції кредиту (KfW), щоб забезпечити надання 5 млн. нових ініціатив Євросоюзу, спрямо- на проекти соціальної інфраструкту- ваних на сприяння регіональному ри. Ми плануємо виділити ще 5 млн розвитку України, розповідає Го- для розвитку туризму і 2 млн. для лова Представництва Євросоюзу в Іноземних Прямих Інвестицій (FDI), Україні, Посол Жозе Мануел ПІНТУ спрямованих для сприяння Севасто- ТЕЙШЕЙРА. полю. Цей пакет програм повинен Пане Посол, багато уваги Пред- бути затверджений влітку 2010 року, ставництво Євросоюзу в Україні а приступити до його реалізації мож- приділяє регіональним проек- на буде в кінці 2011 року. там. Які пріоритетні напрямки • Які регіональні проекти в Ук- розвитку регіонів підтримує Єв- раїні, на Вашу думку, виконують- росоюз в Україні? ся найбільш успішно? Чий досвід Деякі наші проекти та програми може служити взірцем для сусід- спрямовані на скорочення регіо- ніх регіонів? нальних диспропорцій і підвищення Я гадаю, що Проект громадського місцевого потенціалу розвитку. Про- підходу ЄС-ПРООН показав відмінні ект «Сталого місцевого розвитку» це результати. Цей проект є унікаль- модернізація комунальних послуг та ною ініціативою ЄС, оскільки він інфраструктури в чотирьох відібра- охоплює всі регіони України і на- них містах: Прилуки (Чернігівська правлений на підтримку понад 1000 обл.), Ромни (Сумська обл.), Ізюм громад по всій країні та гарантує, (Харківська обл.) та Свердловськ що громадяни на місцях, інститути (Луганська обл.). Організація проек- громадянського суспільства, при- ту «Сталий регіональний розвиток» Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, ватного сектору, місцевих органів спрямована на створення системи що Фонди регіонального розвитку стануть у пригоді України влади, регіональних та національ- них органів влади та інші зацікав- лені сторони працюватимуть усі ра- ЄС підтримує створення зом задля поліпшення умов життя. CBA – це не лише надання грантів для вирішення місцевих проблем, в Україні інфраструктури це в більшості стосується розширен- ня прав і можливостей людей і змі- ни свого мислення. Я вважаю, що регіонального розвитку ці гранти послужили стимулом для громади, щоб спробувати цю нову модель, активізувати себе і почати діалог з членами спільноти щодо їх Євросоюз має на меті допомогти бідним українським регіонам поточних і майбутніх потреб. наздогнати сусідів, а районам, які страждають від економічних змін, • Які плани у Представництва на 2010-й рік? провести реструктуризацію, – стверджує Голова Представництва ЄС Цього року ми вже офіційно в Україні, Посол Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА розпочали два CIUDAD проекти. CIUDAD програма спрямована на заохочення взаєморозуміння, діало- та фонду регіонального розвитку страждають від економічних змін, регіонального розвитку було частко- гу та співпраці між місцевими пред- на національному рівні та громад- провести реструктуризацію. во профінансовано Європейським ставниками ЄС та країнами-сусіда- ського підходу до Проекту місцево- На мою думку, в Україні існує ще фондом регіонального розвитку. Ми ми ЄС. В основному це досягається го розвитку, який мобілізує місцеві багато перешкод на шляху до сталого вважаємо, що багато ефективних за допомогою заходів, спрямованих громади на вирішення пріоритет- регіонального та місцевого розвитку. агенцій та Фонд регіонального роз- на модернізацію та зміцнення міс- них завдань розвитку і діє по всій Не існує ефективної політики щодо витку також можуть допомогти Ук- цевих і регіональних органів влади. території України. Регіонального розвитку на місцях. раїні. Це стало причиною того, що Перший проект, сфокусований на • У різний час країни – члени Єв- Місцева та регіональна влада в знач- ми запропонували свою підтримку енергоефективності, було розпоча- росоюзу, кожна по-своєму, вирі- ній мірі залежать від трансфертів з українській владі щодо створення то у Севастополі в лютому. В березні шували свої регіональні пробле- центрального уряду, а також відсутні таких установ у рамках системи ре- ми розпочали проект у місті Україн- ми. Який досвід регіонального можливості для забезпечення всебіч- гіонального розвитку. ЄС надасть ка в Київській області, сфокусова- розвитку європейських країн, ної і перспективної політики. Необ- 1,5 млн, для допомоги створення ний на Сталому міському розвитку, зокрема Вашої батьківщини – хідно усунути бар’єри в інституційній Агентства регіонального розвитку в а у квітні – розпочнемо проект по Португалії, може бути ефектив- реформі, так само, як і в адміністра- Автономній Республіці Крим. управлінню енергоспоживанням у ним в Україні? тивній та нормативній децентраліза- • У вересні минулого року було трьох українських містах – Львові, Ну, по-перше, я не вважаю, що усі ції, які заважають розвитку українсь- підписано угоду між Євросоюзом Луцьку та Кам’янець-Подільському. наші регіональні проблеми було ви- ких регіонів та муніципалітетів. та Україною про виконання про- • У травні в різних містах Украї- рішено! Між країнами Євросоюзу У багатьох європейських країнах, грами «Спільна ініціатива спів- ни широко відзначаються Дні та окремими державами-членами а також на європейському рівні дружності в Криму». Які проекти Європи. Як проходитимуть свя- і досі існує економічна нерівність. було створено фонди регіонального передбачені цією програмою і в та цього року? Саме тому Європейський союз буде розвитку для сприяння вирішенню які терміни її буде виконано? Разом з членами державних по- витрачати 35,7% від загального проблеми економічної нерівності та Поточний проект сталого регіо- сольств ми відвідаємо деякі з фокус- бюджету ЄС, або 347.41 млрд. євро підвищення зайнятості населення, нального розвитку включає Крим міст та регіонів по нашому проек- в період 2007–2013 років на Регіо- інновацій та інвестицій. В Порту- в якості пілотного регіону. Це буде ту регіонального розвитку, а саме нальну політику. Основна мета цієї галії, так само як і в багатьох інших сприяти розвитку Регіонального Крим 20–21 травня та Свердловськ політики полягає в тому, щоб до- країнах, агенції з регіонального роз- оперативного плану на основі регіо- в Луганській області 28 травня. Та- помогти бідним регіонам наздог- витку виправдали себе як ефективні нальної стратегії розвитку, які бу- кож ми побуваємо в європейських нати своїх сусідів або скоротити інструменти інфраструктури роз- дуть складати основу для діяльності селах на Херсонщині 22 травня і в нерівність між ними, а районам, які витку регіонів. Багато з цих агентств JCIC. Проект громадського підходу Маріуполі 29 травня. №1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ • УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ
  5. 5. 5 РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК Європейський досвід регіональний розвиток, – Фонд регіонального розвитку. До такого фонду спрямовуються певні відсо- розвитку регіонів в Україні тки від податків на доходи підпри- ємств, кошти Євросоюзу та інших донорів, акумулюються надход- ження, направлені на регіональ- Інституції регіонального розвитку, передбачені законодавством ний розвиток, від міжнародних та багатьох європейських та світових держав, необхідні вітчизняних інвесторів. «Зусилля законодавчої та вико- українським регіонам, у яких виникають труднощі навчої влади в Україні мають бути з залученням інвестицій та міжнародної допомоги спрямовані на створення системи, якій Євросоюз довірятиме свої гро- ші. А система узаконених інститу- цій зробить розвиток збалансова- роект Євросоюзу «Під- чи муніципального рівня у відкритій ним, і не лише успішні регіони, але П тримка сталого регіо- нального розвитку» – Support to Sustainable Regional Development (SSRD) розпочав роботу в Україні 2007 року і розрахований на три та плідної співпраці. Тобто місцева влада теж має зробити крок назуст- річ своїм європейським партнерам. Інвестування має бути прозорим й аутсайдери зможуть конкурувати за ресурси Фонду регіонального розвитку, – підкреслює Таня Забу- ковець-Ковачич. – Такі інституції, перш за все, потрібні тим регіонам, яким досі не вдавалося ефективно роки. Команда експертів, які пра- співпрацювати з європейськими цюють в рамках проекту, допома- Досвід європейських країн вказує донорами, у яких виникають певні гає Україні започаткувати основи на те, що для того, щоб система ре- труднощі з залученням інвестицій системи регіонального розвитку. гіонального розвитку запрацюва- та міжнародної допомоги. Вони Перше завдання проекту – ство- ла, в кожній області країни повинні зможуть виконувати всю необхідну рення інституцій, які будуть зай- бути створені спеціальні інституції, роботу, завоювати довіру донорів і матися регіональним розвитком, які в різних країнах називаються працюватимуть на користь кожно- друге – координація секторальних по-різному, але виконують близькі му регіону і України в цілому. Досвід політик, щоб не виникало протиріч Таня Забуковець- функції, визначені національним ЄС свідчить, що не є ефективним і конфліктів між окремими мініс- Ковачич, керівник групи законодавством. Перш за все це простий перерозподіл коштів між терствами та відомствами. Для того експертів проекту SSRD: агенції регіонального розвитку. багатими і бідними регіонами. Гро- щоб ця координація в галузях і сек- «Євросоюз і надалі Їхні головні завдання – розвиток ші, відібрані у більш розвинених надаватиме Україні торах була ефективною, потрібна даного регіону та координація га- регіонів, не працюють на розвиток кошти європейських чітка, узаконена система плануван- платників податків, лузевих політик на регіональному там, де немає належної інфраструк- ня, щоб плани були скоординовані призначені для розвитку рівні. Покликання таких агенцій тури використання цих коштів». і узгоджені на всіх рівнях – держав- українських регіонів, – стояти між державними структу- Кошти, виділені Україні Євросо- ному, обласному та місцевому. але система розподілу рами та органами місцевого самов- юзом на 2011 рік, вже заплановані та використання рядування і регулювати відносини бюджетом ЄС, і тепер саме Україна Донорам потрібні цих коштів має бути між муніципальними, обласними та її уряд мають зробити зустрічний ефективною і прозорою радами і адміністраціями, торго- крок і довести, що вони хочуть до- узаконені гарантії для контролю». во-промисловими палатами, біз- помогти регіонам стати більш пер- В рамках проекту було проведено несовими структурами та іншими спективними. А отже сьогодні все тотальний аналіз можливості Ук- учасниками проектів, спрямова- залежить не стільки від Євросоюзу і раїни отримувати бюджетну допо- ними на розвиток регіону. проекту SSRD, скільки від дій уряду могу від Європейського союзу. За Ще одна інституція, яка є необ- та Верховної Ради, спрямованих на словами керівника групи експер- хідною складовою європейської те, щоб європейський досвід ство- тів проекту SSRD, радника з пи- системи підтримки регіонів і ство- рення системи розвитку регіонів тань регіонального розвитку Тані рюється на підставі закону про запровадити в життя в Україні. Забуковець-Ковачич, лобіюючи підтримку цих проектів перед Єв- росоюзом, європейські експерти РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ одержали підтвердження того, що В грудні 2009 року за підтримки ржавної регіональної політики», на прибуток підприємств, значні кошти будуть направлені на Інституту громадянського суспіль- зокрема, передбачає створення за винятком підприємств бюджетну допомогу країні за умо- ства та Фонду Чарльза Стюарта Державного фонду регіонального комунальної власності, що ви, що в Україні на рівні держави Мотта в Україні вийшов з друку розвитку – звичного для євро- надходять до Державного буде офіційно створена система ре- збірник «Регіональна політика: пейських донорів інструменту для бюджету України; гіонального розвитку і прийнятий правове регулювання. Світовий та залучення коштів та фінансування 2) коштів, що надійшли у рамках закон про регіональний розвиток, український досвід». Його автори проектів регіонального розвитку. міжнародної допомоги та інших згідно з яким ця система функціо- Василь Куйбіда, Анатолій Ткачук Стаття 21. Державний фонд договорів; нуватиме і використовуватиме на- і Таня Забуковець-Ковачич (Сло- регіонального розвитку 3) благодійних внесків та дану допомогу. Євросоюз офіційно венія) представили для ознайом- 1. Для участі у фінансуванні добровільних пожертвувань визначився з тим, що надасть Ук- лення українському читачеві низку міжрегіональних та регіональних юридичних та фізичних осіб, у раїні кошти європейських платни- нормативно-правових актів окре- програм (проектів) регіонального тому числі іноземних об’єднань ків податків, призначені для роз- мих європейських країн – Польщі, розвитку, що відповідають громадян, міжнародних Угорщини, Республіки Словенії, Державній стратегії регіонального організацій тощо; витку українських регіонів, якщо Румунії, а також США і Канади, розвитку та стратегіям розвитку 4) коштів позик, що залучаються система розподілу та використан- в яких сконцентровано досвід регіонів і спрямовані на від іноземних держав та банків, ня цих коштів буде ефективною і практичного впровадження полі- забезпечення ефективної реалізації міжнародних фінансових прозорою для контролю. тики регіонального розвитку в цих організацій та інших фінансових і державної регіональної політики, Для того, щоб побудувати роботу країнах, а також проект Закону кредитних установ; утворюється Державний фонд з європейськими донорами на сис- України «Про засади державної регіонального розвитку, який є 5) коштів, повернених до темній основі, щоб вони направля- регіональної політики», напрацьо- складовою частиною спеціального Державного фонду регіонального ли інвестиції не лише у найбільш ваний міжвідомчою групою при фонду Державного бюджету розвитку, та інших надходжень, привабливі та доходні сфери, але й Міністерстві регіонального розвит- України і має постійне багаторічне отриманих в результаті туди, де в цьому існують нагальні ку та будівництва України із залу- бюджетне призначення. функціонування Державного потреби України, необхідно внести ченням українських та іноземних 2. Ресурси Державного фонду регіонального розвитку; зміни у всю систему роботи з роз- експертів за підтримки Інституту фонду регіонального розвитку 6) ресурсів, отриманих з інших громадянського суспільства. формуються за рахунок: джерел, що не заборонені витку українських регіонів, насам- перед зацікавити владу обласного Проект Закону «Про засади де- 1) п’яти відсотків від податку законодавством. УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ • №1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ
  6. 6. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 6 Сталий розвиток: гармонія, перевірена алгеброю Михайло Згуровський: «Якщо країна має високий показник сталого розвитку, вона розвивається гармонійно – має розвинену економіку, захищену природу, високі якість життя та рівень безпеки громадян» Розробка програм соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням індикаторів сталого розвитку має бути пріоритетним завданням для керівників окремих областей і країни в цілому, – переконаний ректор НТУУ «КПІ», науковий керівник Світового центру даних в Україні Михайло Згуровський ьогодні, коли весь світ – має розвинену економіку, захи- Український центр, крім кіль- Це величезне поле для аналізу та С намагається виріши- ти проблеми сталого розвитку, саме Украї- на передує в царині дослідження та виміру показників, за якими можна оцінювати і порів- щену природу, високі якість жит- тя та рівень безпеки. А крім того, люди цієї країни мають впевненість у завтрашньому дні, в тому, що їхня країна розвиватиметься тривалий час, що їхні діти й онуки теж жити- кох загальних напрямків, збирає, накопичує та аналізує дані з двох спеціальних дисциплін: геоінфор- матики і сталого розвитку. Щороку ми надаємо одержану інформацію ICSU і викладаємо її на нашому порівнянь усіх складових розвитку країни чи регіону. Для проведення усіх розрахунків у нас в НТУУ «КПІ» розташований найпотужніший в Україні суперкомп’ютер, який і доз- воляє виконувати цей величезний нювати ступінь наближення країн муть у достатку, дихатимуть чис- інтернет-порталі www.wdc.org.ua. обсяг обробки інформації. А вже до ефективного і гармонійного роз- тим повітрям, питимуть чисту воду. Саме наш центр на основі даних, потім цим унікальним найсучасні- витку економічної, екологічної та Можна також говорити про сталий зібраних іншими спеціалізовани- шим інформаційним продуктом, соціальної складових життя грома- розвиток не лише країни в цілому, ми світовими центрами, розрахо- виробленим в Україні, користуєть- дян. Про унікальність розробленого але й окремої області, міста, навіть вує індекси сталого розвитку за ся увесь світ. На основі наших да- українськими науковцями інстру- окремого підприємства. 65 індикаторами стану економі- них ICSU, ООН та інші міжнародні менту дослідження розвитку ре- Найкраща десятка країн за ста- ки, екології та людського життя в організації рекомендують урядам гіонів та практичні аспекти його за- лим розвитком у 2009 році виглядає кожній країні світу. країн звернути увагу на ті чи інші стосування наш кореспондент веде так: Швейцарія, Канада, Швеція, напрямки розвитку чи загрози, які розмову з академіком НАН України, Норвегія, Фінляндія, Нова Зелан- стоять перед їхніми державами. директором Інституту прикладного дія, Австралія, Данія, Франція, Авс- До таких рекомендацій країни системного аналізу Національного трія. США – на 19 місці, Росія – на можуть прислуховуватись або ні, технічного університету України 48-му, Україна займає 69 місце. але цей величезний інструмен- «Київський політехнічний інсти- • Хто і що порівнює, коли мова тарій у світі вже зроблений, і ним тут» Михайлом Згуровським. йде про високі та низькі показ- На відміну від можуть користуватися всі країни • Михайле Захаровичу, що таке ники сталого розвитку? без винятку. сталий розвиток? Ця робота здійснюється українсь- багатьох країн ЄС, • Які індекси та індикатори є Сталий розвиток – це системне ким Інститутом прикладного в Україні показники найважливішими для сталого узгодження економічного, еко- системного аналізу НАН України сталого розвитку не розвитку країн і покращення логічного і людського розвитку та МОН України в рамках робо- є обов’язковими для життя людей? таким чином, щоб від одного по- ти Світового центру даних. Сво- Показники економічного, еколо- коління до іншого не знижувалися го часу Міжнародна рада з науки звітності на рівні закону, гічного і соціального вимірів сталого якість життя та безпека людей, не – International Council of Scientific але виміри науковців розвитку вибрані так, щоб охопити погіршувалися природні умови, Unions (ICSU), яка працює під егі- однозначно вказують практично всі аспекти життя кож- а соціальний прогрес враховував дою ООН, створила інформаційну на нагальні проблеми ної країни і людей, які в ній живуть. потреби кожної людини. мережу з 53 таких центрів, щоб Економічний вимір індексу сталого Іншими словами, якщо країна ефективніше вирішувати пробле- регіонів і шляхи їхнього розвитку характеризується індек- має високий показник сталого роз- ми глобального характеру. Один з подолання сом конкурентоспроможності та ін- витку, вона розвивається гармоній- таких центрів розташований в Ук- дексом економічної свободи, який но, без перекосів у той чи інший бік раїні, в НТУУ «КПІ». серед інших включає в себе індекс №1 (4) КВIТЕНЬ 2010 РОКУ • УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ

×