Newsletter eu-pdede-sept-2012 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

1,350 views

Published on

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
Newsletter eu-pdede-sept-2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter eu-pdede-sept-2012 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

  1. 1.  ΥΑΙΡΕΣΙ΢ΜΟ΢ ............. 1 ΢επτέμβπιορ 1 2012  Ι ΢ΣΟΡΙΚΟ —Ε ΠΙΣΤΥΙΕ΢, ΝΕΟΙ ΢ ΣΟΥΟΙ……….... 2 Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάηων  Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔΕΝΗΜΕΡΩ΢ΟΤ * ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΟΤ * ΔΡΑ΢Ε ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ΢ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΢ΣΗ ΜΑΘΗ΢Η ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΣΟΤ 21ΟΤ ΑΙΩΝΑ focusΥαιπετισμόρ για τηΝέα ΢χολική ΥπονιάΑγαπηηοί ζυνάδελθοι, ξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο δξάζεηο ησλ επξσπατθώλ πξνγξακ- κάησλ, κε ζηόρν ηε ζπκκεηνρή αηόκσλ πνπΜε ηην εςκαιπία ηηρ έναπξηρ ηηρ ζσολικήρ είηε δε γλώξηδαλ ηελ ύπαξμε ησλ πξνγξακ-σπονιάρ 2012-2013 ζαρ εςσόμαζηε ςγεία και κάησλ είηε ζεσξνύζαλ δύζθνιν λα ζπκκε-καλή επιηςσία ζηο έπγο ζαρ. ηάζρνπλ.Σηα πιαίζηα ησλ θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηή- Ξεθηλάκε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2012-ησλ πνπ έρνπκε αλαπηύμεη σο Οκάδα Δπ- 2013 κε δξάζεηο πιεξνθόξεζεο, εζηίαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο όπσο:ξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ζηε Γηεύζπλζε (α) ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, (β) βησκαηηθάΠ/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο εξγαζηήξηα θαη (γ) παξνρή πιεξνθνξηώλΔιιάδαο (ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ) ζαο ελζαξξύλνπ- θαη ππνζηήξημε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήοκε λα ζπκκεηέρεηε θαη ηε θεηηλή ζρνιηθή πύιεο ηεο ΟΔΠ -ΠΓΔΓΔ http://ρξνληά ζηα εθπαηδεπηηθά επξσπατθά πξν- blogs.sch.gr/eu-pdede/.γξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Είμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε πληποθό-Γηα ην πεξζηλό ζρνιηθό έηνο βαζηθόο πηζη και ενημέπωζη.άμνλαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟκάδαοΔπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ήηαλ ε ελεκέ- Αξιοποίηση Πποηγούμενηρ Γνώσηρ & Εμπειπίαρ  δηάρπζε απνηειεζκάηωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ  ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη άιινπο θνξείο  ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκεο επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο  ρξήζε ηωλ ΣΠΔ γηα αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο
  2. 2. Ι΢ΣΟΡΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΙΕ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΝΕΟΙ ΢ΣΟΥΟΙ Ππώτη Γνωπιμία Τολμήστε το καινούριο! Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-13 νη ζηόρνη είλαη νη εμήο:  Ιζόηηκε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζπκκεηνρή ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ζηηο ηξεηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεοΓηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-12 ηα Γπη. Διιάδαο Η Ομάδα Ευρωπαϊκών Προ-απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο:  Δπξύηεξε δηάρπζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ζε ηνπηθό, πεξηθεξεη- γραμμάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αθό, εζληθό, επξσπατθό θαη παγθόζκην επίπεδν ζυγκροηήθηκε ηην 1-9-2011 κε ΢πκκεηνρή 14 λέωλ ζρν- ιείωλ ζε επξωπαϊθά πξν-  Πξνζδνθώκελα νθέιε, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Πεξηθεξεηα- γξάκκαηα θαη επξωπαϊ-  αλάπηπμε, αληαιιαγή θαη δηεύξπλζε ησλ εκπεηξηώλ θνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θή ρξεκαηνδόηεζε πνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ Γπηηθήο Διιάδνο ιόγσ ηεο ζπλνιηθά μεπεξλά ην 1εθ.  αληαιιαγή ησλ θαιύηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ έιιεηςεο θεληξηθνύ ζπληνλη- επξώ  αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζκνύ, δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξη- ΢πκκεηνρή γηα πξώηε ζηηο Νέεο Τερλνινγίεο μεο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. θνξά ειιεληθνύ επξσπατ-  εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπ- θνύ ζρνιείνπ πξσηνβάζκη- ηηθή πξάμε Η ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ απνηειείηαη αο εθπαίδεπζεο ζε εθπαη-  αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζήκεξα από ηα εμήο κέιε: δεπηηθό πξόγξακκα ζπλεξ- γαζίαο Δπξώπεο Ιλδίαο  Αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Διιάδα κε εθπαη- δεπηηθέο παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο θαιέο πξαθηηθέο σο Τνπο πξνσζεηέο ΔΠ: Βαζηιηθή ΢πλεξγαζία κε εθπαηδεπ- απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Σαζνύια, Αλδξέαο Αξηζηνηέ- ηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο θνξείο κέζσ ησλ νπνίσλ νη  Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πύιεο κε πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδή- ιεο Ρηδόπνπινο θαη Υαξίθιεηα καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπ- πνηε ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή θαη πξαγκαηνπνίεζε αλά- Πίηζνπ. Τνπο εθπαηδεπηηθνύο: ηηθνί ζπκκεηείραλ ζε ελε- ινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη Νίθε Λακπξνπνύινπ σο δηαρεη- κεξώζεηο, επηκνξθσηηθέο ξίζηξηα πξνγξακκάησλ θαη ηεο εκεξίδεο θαη εξγαζηήξηα  Τπνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ θνηλνηήηωλ κέζσ ηνπ Παλειιή- ληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. νκάδαο, Μαξία Αξγπξνπνύινπ βησκαηηθήο κάζεζεο σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύ εθ- Γηάρπζε ηωλ απνηειεζκά- παηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία ηωλ γηα ηελ αμηνπνίεζε Μωπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηί- Έμππλεο ζπκβνπιέο γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη βα, Αθξηβή Αδακνπνύινπ, ηθαλνηήησλ ζε √ Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ κε αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε Οπξαλία Σζεθνύξα θαη Δπθε-  Δπξσπατθό, εζληθό, κία Φπρνγηνύ σο εξεπλήηξηεο πεξηθεξεηαθό θαη √ Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ κε αλαηξνθνδόηεζε θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, Ηιία ηνπηθό επίπεδν έξγνπ  Αθαδεκατθή θαη Κνπξηέζε σο ππεύζπλν δηαζε- εθπαηδεπηηθή θνηλό- √ Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θαηλνηόκεο καηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ ηεηα δξάζεηο ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο  Γίθηπα θνηλσληθήο ππεύζπλν ηερληθήο ππνζηήξημεο δηθηύσζεο √ Δλδπλάκσζε αηζζήκαηνο επζύλεο & αγάπεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία Μάξθνπ, σο ππεύζπ- √ Αλάπηπμε πλεύκαηνο ‘αλήθεηλ’ ζηελ Δπξώπε κε βάζε ηελ αι- λε δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ. ιειεγγύε ησλ ρσξώλ Οκάδα Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Γπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθωλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ιζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

×