Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013

1,908 views

Published on

Καλή και Δημιουργική Χρονιά!!
Newsletter eu-pdede Jan 2013

 • Καλή χρονιά και σε σας!!!

  Ι.Ντίνου

  Υπεύθυνη ΠΕ Γ ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013

 1. 1.  ΟΙ ΠΡΟΚΛΗ΢ΕΙ΢ ΣΗ΢ Ε ΚΠΑΙ- ΔΕΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΟ Μ ΕΛΛΟΝ ... 1 Ιανοσάριος 3 2013  ΠΡΟΚΛΗ΢ΕΙ΢ – Ο Ε ΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ΢ Κ Ο΢ΜΟ΢ ΣΟ 2020 ……………… 2 Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων  Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΣΑΞΗ 2020 focusΟι Προκλήζεις ηης Εκπαί-δεσζης για ηο ΜέλλονΑγαπηηοί ζςνεπγάηερ, ηεο θαζώο νδεύνπκε πξνο ην 2020. Οη δε- μηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ ηερλν-Με ηην εσκαιρία ηοσ νέοσ έηοσς 2013 ζας ινγηώλ θαη λα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζεεστόμαζηε τρόνια πολλά με σγεία, με δημι- δηαθνξεηηθά δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηε-οσργικόηηηα και έμπνεσζη ζηο έργο ζας! κνληθά πεξηβάιινληα.Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Επηπιένλ ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιί-Δπηηθήο Ειιάδαο (http://pdede.sch.gr/) κε αο, ε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ε άηππε κά- ζεζε εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ελόο ελεξ-ηελ Οκάδα Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ γεηηθνύ κνληέινπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα(http://blogs.sch.gr/eu-pdede/), ζπλερίδν- ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν πξόηδεθη θαη ηελληαο ηελ πινπνίεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε ζηε κάζεζε.πξνεηνηκάδεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ην κέιινλθαη ηε Δεκηνπξγηθή ηάμε ηνπ 2020. Η μελλονηική πραγμαηικόηηηα ηοσ 2020 δημιοσργεί προκλήζεις για αλλαγές ποσΣύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΕΕ «Το Μέλ- επηρεάζοσν άμεζα ηη ζημερινή εκπαιδεσηικήλον ηης Μάθηζης: Προεηοιμαζία για ηην κοινόηηηα.Αλλαγή» (The Future of Learning: Prepar- Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων πποζθέπειing for Change, 2011) ζα ππάξμεη αλάγθε πποζηιθέμενη αξία ζηο Νέο Σσολείο.γηα θαηλνύξηεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηε- Η ΟΕΠ σποστηρίζει τη σσμμετοτή σας στα ΕΠ  Γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία  Αξρηθή ζύληαμεο πξόηαζεο θαη ζπκκεηνρή σο ζπληνληζηέο  ΢πκκεηνρή σο εηαίξνη  ΢πκκεηνρή ζε ππάξρνπζεο πξνηάζεηο γηα απόθηεζε εκπεηξίαο  Γηαρείξηζε εγθεθξηκέλσλ ΔΠ
 2. 2. ΝΕΕ΢ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ΢ ΟΜΑΔΑ & ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ΢ ΠΡΟ- ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΢ΕΓΓΙ΢ΕΙ΢ Απαντάμε στην Πρόκληση! Ο Δθπαηδεπηηθόο Κόζκνο ηνπ 2020  Ο Μαζεηήο/ηξηα Γεκηνπξγεί, ΢ρεδηάδεη, Δπηλνεί, Οξίδεη ηνλ Πξνθιήζεηο γηα ην 2020 Κόζκν κε εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν ην 2020. Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηή-  Αλνηθηό ΢ρνιείν ζηελ Κνηλσλία. Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμ- ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηε μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζςγκπο- Δεκηνπξγηθή Τάμε 2020  ΢ύλδεζε ΢ρνιηθήο Μνλάδαο κε ηελ Δξγαζία θαη ηε Εσή. ηήθηκε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πεξη- Δθκεηάιιεπζε δηαζέζηκεο  Γεκηνπξγηθόηεηα θαη θαηλνηνκία κε ρξήζε ΣΠΔ. θεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο πιεξνθνξίαο κέζσ ΤΠΕ, Γπηηθήο Διιάδνο θ. Γεώξγηνπ δηαδηθηπαθώλ πεγώλ, ςεθη-  Δθπαίδεπζε κε θέληξν ην καζεηή, ην αηνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Παλαγησηόπνπινπ. αθώλ βηβιηνζεθώλ, MOOCs Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη από (Massive Open Online  Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο Courses) θιπ ηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηεπόκελσλ. θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ Απόθηεζε εθπαηδεπηηθώλ  Ο Μαζεηήο/ηξηα «καζαίλεη πώο λα καζαίλεη» κε αλάπηπμε ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδσ- εκπεηξηώλ κέζα ζε απζεληη- ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο απην-νξγαλώζηκεο κάζεζεο γηα θά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ξν Μπαξή θαη ΢νθία Χξηζηνπνύ- ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία. ινπ αληίζηνηρα. Οηθνδόκεζε λέαο γλώζεο  Δθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε δηαζέζηκε ζε όινπο. από ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε- ρξήζε ςεθηαθνύ πιηθνύ  Δθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκε- ξα από ηα εμήο κέιε: ηώπηζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ κε αληίθηππν ζην παηδί- ΢ύλζεζε, θξηηηθή αλάιπ- Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα- καζεηή. ζε, εμεξεύλεζε θαη δεκη- ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό- νπξγία λέσλ ηδεώλ γηα ηελ  Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα παξαγσγή λέαο γλώζεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο, ζε πεξηθεξεηα- πνπιν θαη Χαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνπο θό, εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν. εθπαηδεπηηθνύο Νίθε Λακπξνπνύ- Αμηνπνίεζεο δηαζεκαηηθό- ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλ ηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθό- ηεηαο ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε θαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν- πνύινπ σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύ Δλίζρπζε βησκαηηθήο κά- εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία ζεζεο κε εκπινθή ησλ κε- ιώλ ζε απζεληηθά καζεζηα- Μσπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα, θά πεξηβάιινληα Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία Σζεθνύξα θαη Δπθεκία Ψπρνγηνύ Δλίζρπζε ηνπ νκαδνζπλ- λεξγαηηθνύ πλεύκαηνο κε σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκά- ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ησλ, Ζιία Κνπξηέζε σο ππεύζπλν κεζνδνινγηώλ θαη ησλ ΤΠΕ δηαζεκαηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ Χξήζε ηεο κεζόδνπ πξό- ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεύζπ- ηδεθη γηα ην ζρεδηαζκό θαη λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ Μάξθνπ, σο ππεύζπλε δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ. Οκάδα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθσλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ηζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

×