Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Newsletter ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ Μάης 2013

Newsletter ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ Μάης 2013

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Newsletter ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ Μάης 2013

  1. 1. Επίζθεςε 13νπ ΓΕΛ Πάηξαο ζηελ ΚσλζηαληηλνύπνιεΜάιος 20135 ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢ ΢ΣΗΝΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ………..…..... 1 ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢ ΑΠΟ ΣΑΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑΣΗ΢ ΠΔΕΔΕ ……………... 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕfocusΑγαπηηοί ζσνεργάηες,Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπ-ζεο Δπηηθήο Ειιάδαο (http://pdede.sch.gr/) κε ηελ Οκάδα Επξσ-πατθώλ Πξνγξακκάησλ (ΟΕΠ, http://blogs.sch.gr/eu-pdede/), ππνζηεξίδεηηα Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα (ΕΠ)δηαζθαιίδοληας ηελ ποηοηηθή δηατείρη-ζή ηοσς ζε όια ηα ζηάδηα εθαρκογήςηοσς. Μέξνο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ θαηκαθξνπξόζεζκνπ αληίθηππνπ ησλαπνηειεζκάησλ είλαη ε εμαγσγή θαηεθαξκνγή ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ.Οη θαιέο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδν-ληαη αλεδείρζεζαλ από ηηο εθζέζεηοδξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεπζύλσλ Ε.Π.ζηα ζρνιεία ηεο Π.Δ.Ε.Δ.Ε. ην 2012θαη κπνξείηε βξείηε ηηο πεξηζζόηεξεοαλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν (http://www.slideshare.net/eu-pdede).Οη θαιές πραθηηθές είλαη ζσιιογή εθ-παηδεσηηθώλ κεζοδοιογηώλ, ηετληθώλ,εργαιείωλ θαη ζσκβοσιώλ ή άιιωλπαραηερήζεωλ πνπ κπνξνύλ λα βνε-ζήζνπλ ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ζηνεθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν. Απηέο νη Κα-ιέο Πξαθηηθέο έρνπλ πξνθύςεη άκεζαή έκκεζα από ηα απνηειέζκαηα ησλΕπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη είλαηελεκεξσηηθέο, επηκνξθσηηθέο θαηδηεπθνιπληηθέο ζηελ θαζεκεξηλή ζρν-ιηθή πξάμε.Καλές Πρακηικές ζηην ΠΔΕΔΕ Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε — Δλίζρπζε ηαπηόηεηαο Δπξσπαίνπ Πνιίηε Οκαδηθό πλεύκα — Κνηλσληθνπνίεζε Απηνεθηίκεζε Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ζπλέπεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο Νέα γλώζε, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεοΕσρωπαϊκά ΠρογράμμαηαΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚαλές Πρακηικέςζηην Εκπαίδεσζη μέζω ηων Ε.Π.
  2. 2. ΟΜΑΔΑΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΗ Ομάδα Εσρωπαϊκών Προγραμ-μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζσγκρο-ηήθηκε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πεξη-θεξεηαθνύ Γηεπζπληή ΔθπαίδεπζεοΓπηηθήο Διιάδνο θ. ΓεώξγηνπΠαλαγησηόπνπινπ.Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη απόηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήοθαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδσ-ξν Μπαξή θαη ΢νθία Χξηζηνπνύ-ινπ αληίζηνηρα.Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε-ξα από ηα εμήο κέιε:Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα-ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό-πνπιν θαη Χαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνποεθπαηδεπηηθνύο Νίθε Λακπξνπνύ-ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλθαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν-πνύινπ σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύεθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ΔπαγγειίαΜσπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα,Αθξηβή Αδακνπνύινπ, ΟπξαλίαΣζεθνύξα θαη Δπθεκία Ψπρνγηνύσο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκά-ησλ, Ηιία Κνπξηέζε σο ππεύζπλνδηαζεκαηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεύζπ-λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεδηνηθεηηθή ππάιιειν ΔπαγγειίαΜάξθνπ, σο ππεύζπλε δηνηθεηηθώλζεκάησλ.Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο ΔιιάδαοΓηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, ΠάηξαΣειέθσλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: mail@pdede.sch.grΙζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/Καιέο Πξαθηηθέο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ: Γεκηνπξγηθέο Σάμεηο 2020 Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε — Δλίζρπζε ηαπηόηεηαο Δπξσπαίνπ Πνιίηε: Η«επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε» νξίδεη έλα λέν πεδίν ηδεώλ θαη εθαξκνγώλ κε ζθνπό ηελ ελί-ζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε αθνινπζώληαο ηα αμηώκαηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.Χξεηάδνληαη λέεο εξγαζηαθέο δνκέο, αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, εθαξκνγή εθπαηδεπηη-θώλ πξαθηηθώλ θαη θαηλνηνκηθώλ δξάζεσλ, θαη ελζσκάησζε ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Οκαδηθό πλεύκα — Κνηλσληθνπνίεζε — Απηνεθηίκεζε: Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε Ε.Π. βνεζάηνπο καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ νκαδηθό πλεύκα, θαιιηεξγώληαο ηνπο ζηάζεηο απνδνρήο θαη ζεβα-ζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο , ζπκβάιινληαο ζηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε θαη θνηλσληθνπνίεζε όισλ ησλκαζεηώλ ελόο ζρνιείνπ. Έηζη νη καζεηέο απνθηνύλ απηνεθηίκεζε θαη επίγλσζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο. Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ζπλέπεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο: Οη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο θαηδηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα εξγαζίαο ζε Ε.Π. αλαπηύζζνπλ ηε ζπλέπεηα θαη ππεπζπλόηεηα κέζσ ηεο εξγα-ζίαο ζε νκάδεο, κε πξνθιήζεηο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη εγεηηθώλ ξόισλ. Νέα γλώζε, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεοΤν Επξσπατθό Σπκβνύιην ην 2000 ζηε Ληζζαβόλα δηαπηζηώλεη όηη « ε Επξσπατθή Έλσζε (Ε.Ε) βξί-ζθεηαη αληηκέησπε κε κηα κεγάιε πνηνηηθή κεηαβνιή ε νπνία πξνθύπηεη από ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαηηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο» κε ηελ αλάγθε γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο. Οκαζεηήο/ηξηα δεκηνπξγεί, ζρεδηάδεη, επηλνεί, νξίδεη ηνλ θόζκν κε εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν.H σψηλή ποιόηηηα ζηην εκπαίδεσζη απαιηεί διαλεκηική και σπεύθσνη ζηροθή προς ηοσς ενεργούςεσρωπαίοσς πολίηες καθώς και προς ηη «ζσλλογική ηασηόηηηα» ηης ανθρωπόηηηας.ΕΤΡΩΠΑΪΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ:Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΑΠΟΑΛΛΗ ΟΠΣΙΚΗΣτοιείο: 1νΓεκνηηθό ΢ρνιείν ΠύξγνπΘέκα: Πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε ζηνΓεκνηηθό ΢ρνιείν Ward Green ζηελ πόιεBarnsley ηεο ΑγγιίαοΕσρωπαϊθό Πρόγρακκα:Σν παξαδνζηαθό παηρλίδη2ν ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο ζην Puisit Ρνπκαλίαο

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • evdokiaroka

    May. 30, 2013

Newsletter ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ Μάης 2013

Views

Total views

442

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×